Jag själv, Peter Berg, en av alla från årgång 1957 som hamnade mellan regelverken när riktåldern höjdes år 2023.
Peter Berg, en typisk 65-åring i början av år 2023 (Bild Dan Larsson, Eduhouse, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Födda 1957 ska kompenseras för att de betalar för hög inkomstskatt för 2023. Det är bra. Men frågan är större än så.

Det kan tyckas vara ett litet sakområde att diskutera en viss årgång. Men ämnet är viktigt för oss alla, för att förstå vad som händer med inkomstbeskattningen och de sociala avgifterna vid övergången från att vara yngre till att bli äldre.

Allt hänger ihop med riktåldern, men tyvärr på olika sätt. Riktåldern beräknas utifrån vår genomsnittliga livslängd. Tanken är att när riktåldern ändras så får vi automatiska följdändringar i en lång rad regler som är knutna till den åldern, i stället för att varje lag och förordning ska ändras. Det är en bra tanke men vi kommer att se att det fungerar inte riktigt som tänkt.

Här ska jag berätta om vad som hände 2023 när riktåldern höjdes från 65 år till 66 år. Utan övergångsregler. Att rätta till detta får effekter åtminstone in på andra halvåret 2024. Och historien riskerar att upprepa sig 2026, när riktåldern höjs från 66 år till 67 år, även om ett lagförslag ska ta bort åtminstone ett av problemen nu.

Jag begränsar mig här till fyra viktiga områden inom inkomstbeskattning och sociala avgifter. Fyra områden som beror på din ålder.

  1. Grundavdraget och skiktgränsen
  2. Jobbskatteavdraget
  3. Arbetsgivaravgifterna
  4. Egenavgifterna

Jag avslutar inlägget med ett remissvar som jag har sänt in till Finansdepartementet.

För inkomståret 2023 gäller följande regler och, i flera fall, luckor.

  • IL = Inkomstskattelagen (1999:1229)
  • SAL = Socialavgiftslagen (2000:980)
  • LAL = Lagen om allmän löneavgift (1994:1920)

1. Grundavdraget och skiktgränsen

Fysiska personer har rätt till grundavdrag från sina förvärvsinkomster. Grundavdraget sänker den totala inkomstskatten jämfört med om inkomstskatt skulle ha tagits ut från första kronan.

Ordinarie grundavdrag gäller den som inte har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (2023 i detta fall). Beloppet beror på hur hög inkomsten är. Reglerna finns i 63 kap. 3 § IL.

Förhöjt grundavdrag gäller den som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret. Även här beror beloppet på hur hög inkomsten är, men det förhöjda grundavdraget är betydligt högre än det ordinarie grundavdraget. Reglerna finns i 63 kap. 3 a § IL.

Problemet: Före 2023 gällde det ordinarie grundavdraget den som inte hade fyllt 65 år under inkomståret (2022 i detta fall), medan det förhöjda grundavdraget gällde den som hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret. Den som är född 1957 kunde se fram emot att uppfylla ålderskravet för det förhöjda grundavdraget år 2023 och då få lägre inkomstskatt. Men när riktåldern höjdes så höjdes också ålderskravet till 66 år för 2023. Därmed fick födda 1957 inte del av skattesänkningen det året.

Lösningen: Regeringskansliet har remitterat ett förslag om kompensation till personer födda 1957. Förslaget innebär att även denna årgång får ta del av det förhöjda grundavdraget, i form av en återbetalning av den för höga skatten för 2023 till sina skattekonton från 1 juli 2024.

Promemorian innehåller dessutom förslag till att motverka att födda 1959 råkar ut för samma problematik år 2026, när riktåldern höjs till 67 år.

Skiktgräns: Fysiska personer ska betala statlig inkomstskatt med 20 % på beskattningsbara förvärvsinkomster över skiktgränsen. Skiktgränsen är 598 500 kr år 2023 för alla, oavsett ålder.

Beskattningsbar förvärvsinkomst är dock årsinkomsten efter avdrag för grundavdrag. Om vi i stället räknar ut brytpunkten så får vi gränsen för statlig inkomstskatt före grundavdrag, något alla kan relatera till. Eftersom grundavdraget är olika för yngre och äldre så får vi dessutom två brytpunkter, alltså två gränser för statlig inkomstskatt 2023:

  • 613 900 kr om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023
  • 683 200 kr om du har fyllt 66 år den 1 januari 2023.

Reglerna finns i 65 kap. 5 § IL.

Problemet: Samma som för det förhöjda grundavdraget. Före 2023 gällde den ordinarie brytpunkten för statlig skatt den som inte hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret (2022 i detta fall), medan den förhöjda brytpunkten för statlig skatt gällde den som hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret. Den som är född 1957 kunde se fram emot att uppfylla ålderskravet för den förhöjda brytpunkten för statlig skatt år 2023 och därmed kunna ha en högre årsinkomst utan statlig skatt. När riktåldern höjdes så höjdes också ålderskravet till 66 år för 2023. Därmed fick födda 1957 inte del av den höjda gränsen för statlig skatt.

Lösningen: Saknas. Promemorian om kompensation till födda 1957 handlar enbart om det förhöjda grundavdraget, inte om den förhöjda brytpunkten för statlig skatt.

2. Jobbskatteavdraget

Fysiska personer har rätt till jobbskatteavdrag som en skattereduktion från sina arbetsinkomster. Jobbskatteavdraget gäller alltså inte för inkomster som saknar koppling till arbete, till exempel pension.

Ordinarie jobbskatteavdrag gäller den som inte har fyllt 65 år den 1 januari inkomståret (2023 i detta fall). Beloppet beror på hur hög inkomsten är. Reglerna finns i 67 kap. 7 § IL.

Förhöjt jobbskatteavdrag gäller den som har fyllt 65 år den 1 januari inkomståret. Även här beror beloppet på hur hög inkomsten är. Reglerna finns i 67 kap. 8 § IL.

Problemet: Inget inkomstår 2023. Det förhöjda jobbskatteavdraget omfattar födda 1957 för år 2023, till skillnad från det förhöjda grundavdraget.

Däremot ändras åldersgränsen för det förhöjda jobbskatteavdraget till 66 år 2024, enligt beslut i riksdagen den 29 november 2023 (2023/24:FiU11).

3. Arbetsgivaravgifterna

Arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningar till anställda. Det gäller även för företagare med till exempel aktiebolag, eftersom de räknas som anställda i sitt företag.

Ordinarie arbetsgivaravgifter gäller för ersättningar till den som inte har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (2023 i detta fall). Avgiftsnivån är 31,42 % med undantag för vissa riktade reduktioner. Reglerna finns i 2 kap. 26 § SAL och 1 § första stycket LAL.

Sänkta arbetsgivaravgifter gäller för ersättningar till den som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret. Avgiftsnivån är 10,21 § eftersom enbart ålderspensionsavgiften ska betalas, en kraftig sänkning således. Reglerna finns i 2 kap. 27 § SAL och 1 § andra stycket 2 LAL.

Problemet: Före 2023 gällde de ordinarie arbetsgivaravgifterna anställda som inte hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret (2022 i detta fall), medan den sänkta arbetsgivaravgiften gällde anställda som hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret. Till exempel företagare med aktiebolag födda 1957 kunde se fram emot att uppfylla ålderskravet för den sänkta arbetsgivaravgiften år 2023 och därmed kunna få sänkta kostnader i sina bolag. När riktåldern höjdes så höjdes också ålderskravet till 66 år för 2023. Därmed fick företagare födda 1957 inte del av den sänkta arbetsgivaravgiften i sina bolag.

Lösningen: Saknas. Inget förslag om kompensation för den uteblivna sänkningen av arbetsgivaravgifterna 2023 har lagts fram.

4. Egenavgifterna

Företagare med aktiv näringsverksamhet ska betala egenavgifter på sin inkomst från näringsverksamheten. Det gäller näringsidkare som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/kommanditbolag. De räknas inte som anställda i sina företag.

Ordinarie egenavgifter gäller för näringsidkare som inte har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (2023 i detta fall). Avgiftsnivån är 28,97 % med undantag för vissa riktade reduktioner. Reglerna finns i 3 kap. 13 § SAL och 2 § första stycket LAL.

Sänkta egenavgifter gäller för ersättningar till den som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret. Avgiftsnivån är 10,21 § eftersom enbart ålderspensionsavgiften ska betalas, en kraftig sänkning således liksom för arbetsgivaravgifterna. Reglerna finns i 3 kap. 15 § SAL och 2 § andra stycket LAL.

Problemet: Före 2023 gällde de ordinarie egenavgifterna näringsidkare som inte hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret (2022 i detta fall), medan den sänkta egenavgiften gällde näringsidkare som hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret. Näringsidkare födda 1957 kunde se fram emot att uppfylla ålderskravet för den sänkta egenavgiften år 2023 och därmed kunna få väsentligt sänkt avgift på inkomsten från sina företag. När riktåldern höjdes så höjdes också ålderskravet till 66 år för 2023. Därmed fick näringsidkare födda 1957 inte del av den sänkta egenavgiften i sina företag.

Lösningen: Saknas. Inget förslag om kompensation för den uteblivna sänkningen av egenavgifterna 2023 har lagts fram.

Remissvar

I avsnitt 1 ovan finns en länk till Finansdepartementets förslag om kompensation för den höjda åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget.

Förslaget sändes ut på remiss den 11 oktober 2023 med sista svarsdag den 15 januari 2024.

“Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.”

Remisser, information från regeringskansliet

Jag har besvarat remissen. Du kan läsa mitt remissvar här.

Jag hoppas denna artikel kan vara till hjälp för att förstå de olika delarna i inkomstbeskattningen och hur de hänger ihop!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev