Vuxna studerande illustrerar artikel om redovisning av ersättning för kostnader för omställningsstudiestöd.
Med omställningsstudiestöd kan personer mitt i arbetslivet få en ny inriktning (Bild pxhere, har beskurits)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en ny avdelning Ersättning för omställningsstöd under Frågor och svar, om redovisning av ersättning för kostnader.

Övriga rörelseintäkter i årsredovisningar

Hur ska företag som får ersättning för betalda avgifter till omställningsorganisationer redovisa ersättningen?

Bokföringsnämnden besvarar den frågan enligt de två regelverken för årsredovisningar.

Ersättningen ska i bägge fallen redovisas som intäkt enligt reglerna för offentliga bidrag (6.27-30 K2 ÅR, 24 kap. K3).

K2 ÅR, Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10): Intäkten ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter i årsredovisningen, enligt uppställningsformen som finns i K2 ÅR.

K3, Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1): Ersättningen ska principiellt redovisas som en övrig rörelseintäkt, men här pekar inte BFN ut en bestämd post eftersom K3 saknar uppställningsformer.

K3 hänvisar i stället till uppställningsformerna i årsredovisningslagen (ÅRL). ÅRL innehåller dock posten Övriga rörelseintäkter både i både bilaga 2 och 3, som visar de lagstiftade uppställningsformerna för resultaträkningen med kostnadsslagsindelning och funktionsindelning. Även FAR har med posten med samma benämning i sina uppställningsformer för kostnadsslagsindelad respektive funktionsindelad resultaträkning (RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag).

I praktiken ser jag det som att det blir samma rubricering oavsett om ett företag tillämpar K2 ÅR eller K3.

Övriga rörelseintäkter i årsbokslut

BFN nämner av någon anledning inget om redovisning av ersättningarna i företag som upprättar årsbokslut. Kanske på grund av tidsbrist? Frågan bör rimligtvis gälla även dessa företag, eftersom de också kan ha berörda anställda. Låt oss därför titta på vad som bör gälla för företag som upprättar årsbokslut.

K2 ÅB, Årsbokslut (BFNAR 2017:3): Reglerna för redovisning av offentliga bidrag i K2 ÅB (5.27-30 K2 ÅB) är identiska med reglerna i K2 ÅR. Uppställningsformerna för resultaträkningarna är också identiska mellan regelverken. Det leder mig till att ersättningar ska redovisas som intäkt, i posten Övriga rörelseintäkter, även i K2 ÅB.

K1 ENV, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1): I denna kategori saknar nog de flesta företagen anställda, men regelverket har trots allt regler om offentliga stöd (senare regelverk använder termen offentliga bidrag).

Offentliga stöd ska redovisas som intäkt när beslutet om stödet har fattats (7.2 K1 ENV). Intäkten ska redovisas under R2 Momsfria intäkter (exempel 7-2 K1 ENV). Posten Övriga rörelseintäkter saknas i K1 ENV.

K1 Föreningar, Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1): Även i denna kategori saknar nog de flesta företagen anställda, men regelverket har regler som vid behov är applicerbara. K1 Föreningar har använder termen Bidrag, inte Offentliga stöd som i K1 ENV eller Offentliga bidrag som i K2 ÅB, K2 ÅR och K3. Regleringen är dock likartad.

Bidrag får redovisas som intäkt när beslutet om stödet har fattats. Enligt exempel 7-4 K1 Föreningar redovisas intäkten i posten Gåvor och bidrag. En mer passande post är dock Övriga intäkter, som finns i uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 2 K1 Föreningar). Posten Övriga rörelseintäkter saknas i K1 Föreningar. Se även 5.1 K1 Föreningar om uppställningsformer och anpassningar.

Periodisering av ersättningarna

BFN har tagit upp frågan om periodisering av stöd i andra sammanhang, men inte på det här området.

Om företaget har tagit emot ersättningen under räkenskapsåret så redovisas den som en intäkt. Men om ersättningen inte har hunnit komma före balansdagen? Då bör ersättningen kunna redovisas som en intäkt i alla fall, förutsatt att ett beslut är fattat innan årsredovisningen eller årsbokslutet avges.

Bakgrund

Vad handlar då ersättning för kostnader för omställningsstöd om? BFN formulerar det som “Ersättning för betald avgift till omställningsorganisation”.

Regeringskansliet beskriver bakgrunden bland annat här.

Bakgrunden är en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, i tre delar som “kompletterar varandra och utgör en helhet”.

  1. Ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd (1982:80)
  2. Nytt offentligt studiestöd
  3. Nytt offentligt omställningsstudiestöd och kompetensstöd

För punkten 3 gäller att arbetsgivare som betalar avgifter till registrerade omställningsorganisationer kan få ersättning för avgifterna upp till ett tak på 0,15 % av berörda arbetsgivaravgifter.

Det är den ersättningen som BFN nu har uttalat sig om hur den ska redovisas.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev