Kontrollbalansräkningen kan komma att ersättas av bättre metoder för hälsokontroll.
Kontrollbalansräkningen kan komma att ersättas av bättre metoder för hälsokontroll (Bild Amanda Mills, USCDCP on Pixnio)

Den statliga Utredningen om bolaget som brottsverktyg föreslår att reglerna om kontrollbalansräkning ska slopas. Förslaget finns i betänkandet Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34), som publicerades den 3 juli 2023. Länken leder till regeringens hemsida, där du kan ladda ner betänkandet som PDF-fil.

Dagens regler om kontrollbalansräkning

Reglerna om kontrollbalansräkning ingår i ett större paket som regleras i Aktiebolagslagen (2005:551), under rubriken Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, m.m. (25 kap. 13-20 a §§ ABL).

Ett aktiebolag kännetecknas av att ägarna inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Men det förutsätter att bolaget har tillgångar som är större än skulderna. Skillnaden ska minst uppgå till bolagets aktiekapital. Därför har vi regler för att säkerställa att den skillnaden upprätthålls. Idag gäller följande regler.

Steg 1: Styrelsen ska genast upprätta en kontrollbalansräkning om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Samma krav gäller om bolaget saknar tillräckliga utmätningsbara tillgångar vid en utmätning. Kontrollbalansräkningen kan ta upp tillgångar och skulder till delvis andra värden än i den löpande redovisningen. Kontrollbalansräkningen ska revideras om bolaget har revisor.

Steg 2: Skulle kontrollbalansräkningen visa att eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet ska styrelsen genast sammankalla en bolagsstämma (första kontrollstämman). Stämman ska pröva om bolaget ska gå i likvidation, eller om verksamheten ska drivas vidare med målsättningen att återställa kapitalet.

Steg 3: Högst 8 månader efter första kontrollstämman ska frågan om likvidation prövas igen (andra kontrollstämman). En ny kontrollbalansräkning ska vara beslutsunderlag, i förekommande fall efter revision. Om den visar att eget kapital uppgår till minst hela aktiekapitalet så kan verksamheten drivas vidare som vanligt. Om eget kapital inte når upp till hela aktiekapitalet så ska allmän domstol besluta att bolaget ska gå i likvidation.

Om styrelsen bryter mot något av dessa steg så blir ledamöterna personligt betalningsansvariga.

Regelverket har blivit komplicerat att tillämpa, vilket har lett till en rad rättsfall. Många av fallen har i sin tur lett till personligt betalningsansvar.

Utredningen lyfter fram att i takt med att kravet på minsta aktiekapital har sänkts så har regler kopplade till aktiekapitalet blivit allt mindre ändamålsenliga. Många aktiebolag har idag ett aktiekapital på 25 000 kr och ska då börja agera när eget kapital är mindre än 12 500 kr. En sådan liten marginal är inget meningsfullt skydd för bolagets intressenter (prop. s. 397).

Överhuvudtaget visar erfarenheten att vid förluster i verksamheten så brukar bolaget få betalningssvårigheter tidigare än när det saknar täckning för aktiekapitalet (prop. s. 398).

Utredningen föreslår därför att alla dessa tre steg slopas (25 kap. 13-20 a §§ ABL). I stället för regler kopplade till aktiekapitalet ska en generell försiktighetsregel gälla, för att bevaka betalningsförmågan på kort och lång sikt.

Förslaget om försiktighetsregel

Vid förslag till utdelning och andra värdeöverföringar gäller dels en beloppsspärr (högst fritt eget kapital), dels en försiktighetsregel. Båda reglerna finns i 17 kap. 3 § ABL och båda måste vara uppfyllda. Försiktighetsregeln innebär att värdeöverföringar bara får göras om det är försvarligt med hänsyn till:

 1. kraven som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital, och
 2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Utredningen föreslår nu att styrelsen ska göra en motsvarande bedömning av bolagets ekonomi löpande under året:

 • “däribland att bolagets eget kapital och likviditet motsvarar vad verksamhetens art, omfattning och risker kräver”
 • Om bolagets eget kapital inte uppfyller dessa krav ska styrelsen så snart som möjligt sammankalla en bolagsstämma och redovisa förslag till åtgärder

För publika aktiebolag ska i stället gälla att om eget kapital motsvarar mindre än hälften av aktiekapitalet ska styrelsen kalla till en bolagsstämma. Stämman ska pröva om bolaget ska gå i likvidation, eller vidta andra åtgärder. Skälet till att publika bolag har kvar denna koppling till aktiekapitalet är att Sverige måste följa EU-rätten för publika bolag. Det finns inget sådant krav för privata bolag (prop. s. 397).

De nya formuleringarna tas in i 8 kap. 4 och 6 §§ ABL, samtidigt som 25 kap. 13-20 a §§ ABL slopas. Det innebär att även reglerna om personligt ansvar vid brott mot reglerna om kontrollbalansräkning slopas. I stället ska det allmänna skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL gälla.

Utredningens förslag har tagits emot positivt av näringslivet.

De nya reglerna ska börja gälla 1 juli 2025 enligt utredningens förslag.

Om skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning har inträffat före den 1 juli 2025 ska dock de äldre reglerna om kontrollbalansräkning (föregående avsnitt) fortsätta att gälla.

Betänkandet i sin helhet

Förslaget att slopa reglerna om kontrollbalansräkning är bara ett av många i det omfattande betänkandet Bolag och brott, som är på 545 sidor. Betänkandet tar upp förslag på följande områden.

 • Revisionsplikten för små aktiebolag
  • Jag återkommer i särskild artikel
 • Ingivning av årsredovisning för aktiebolag – tidsfrister och sanktioner
  • Ska börja gälla 1 juli 2025
  • … för räkenskapsår som börjar 1 juli 2025 och senare
 • Ingivning av årsredovisning för ekonomiska föreningar
  • Ska börja gälla 1 juli 2025
  • … för räkenskapsår som börjar 1 juli 2025 och senare
 • Bolagsverkets kontrollerande roll
  • Ska börja gälla 1 juli 2024
 • Företagskapningar
  • Ska börja gälla 1 juli 2025
 • Stiftelser
  • Ska börja gälla 1 juli 2025
 • Tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist m.m.
  • Se denna artikel

Förslagen påverkar hela 27 lagar och förordningar.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD


Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev