Remiss från BFN av regler om periodiseringar av coronastöd
Regler på väg om periodiseringar av coronastöd, © BFN (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Ända sedan de olika coronastöden infördes har frågan om periodisering i redovisningen hängt i luften. Nu har Bokföringsnämnden (BFN) tagit fram ett förslag som kan underlätta betydligt för många företag.

Ändringen påverkar följande K-regelverk genom att de hänvisar till BFNAR 2020:1.

  • K2/K3 Årsbokslut (K2 ÅB), hänvisning i 1.5
  • K2 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR), hänvisning i 1.4
  • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), hänvisning i 1.7

Problemet

Ett bidrag ska redovisas som intäkt om företaget uppfyller villkoren för att ta emot bidraget senast på balansdagen (5.27 K2 ÅB, 6.27 K2 ÅR, 24.3 K3).

Problemet är för flera av stöden att företagen inte med säkerhet vet om de uppfyller villkoren förrän de får ett beslut som visar det. Det gäller till exempel omställningsstödet och omsättningsstödet, men även flera av de andra stöden.

Om företagets resultat påverkas före balansdagen, men beslut om stöd fattas efter balansdagen, blir effekten att intäkten inte har kunnat bokas upp förrän vid tidpunkten för beslutet. För aktiebolag har en följdeffekt blivit att kontrollbalansräkning kan behöva upprättas, fast ekonomin kanske blir säkrad med hjälp av stödet.

En annan effekt är att företaget inte uppfyller matchningsprincipen: ett bidrag som täcker kostnader ska redovisas som intäkt samma räkenskapsår som kostnaderna avser (5.29 K2 ÅB, 6.29 K2 ÅR, 24.4 K3).

Lösningen

BFNs förslag till ändring av BFNAR 2020:1 innebär att företag kan boka upp intäkt från coronastöd redan på balansdagen, under följande förutsättningar.

  1. Att stödet hör till räkenskapsåret
  2. Att beslut om stödet fattas före avgivandet (undertecknandet) av årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen
  3. Att företaget bedömer att det kan uppfylla villkoren för stödet

Ett exempel för punkt 3 är, enligt min tolkning, att ett preliminärt stöd för korttidsarbete bara ska tas upp som intäkt till den del företaget bedömer att villkoren kommer att uppfyllas vid rapporteringen av utfallet.

Ett antal aktiebolag kan säkert undvika kravet på kontrollbalansräkning tack vare ändringen. Dessutom kan företag i allmänhet också uppfylla kravet på matchning (se föregående avsnitt “Problemet”).

Remiss till 11 januari 2021

Förslaget är utformat som ett tillägg till det allmänna rådet Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1) från den 22 juni 2020 (K2, K3, IFRS 16 – Nytt om leasing och corona). Förslaget har sänts ut på remiss med sista svarsdag 11 januari 2021.

De nya reglerna ska börja gälla från dagen för BFNs beslut. Jag tror BFN kommer att strävar efter ett snabbt beslut och ikraftträdande.

Jag skulle dock vilja att den avslutande meningen om ikraftträdande kompletteras med en kommentar om tillämpningen – att ändringen får tillämpas retroaktivt för räkenskapsår som avslutas före ikraftträdandet. Jag har framfört min synpunkt i ett remissvar till BFN, där jag i övrigt tillstyrker ändringen och säger att den är välkommen.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev