Redovisning av fusion - Ny vägledning från BFN

Äntligen har den kommit – Bokföringsnämndens nya vägledning om fusion!

Uppdatering: BFN har nu uppdaterat K-reglerna om årsredovisning med nya hänvisningar till vägledningen om fusion.

Innehåll

Redovisning av fusion (BFNAR 2020:5) är på 113 sidor. Vägledningen är indelad i fem kapitel och avslutas med hela 18 exempel, mycket bra för oss som ska tillämpa regelverket. Här är kapitlen.

Kapitel 1. Tillämpning
Kapitel 2. Redovisning av fusion
Kapitel 3. Särskilda regler vid nedströmsfusion
Kapitel 4. Upplysningar i årsredovisningen
Kapitel 5. Bokföring och arkivering

Tillämpning

Vägledningen gäller vid fusioner mellan aktiebolag, mellan ekonomiska föreningar samt mellan ekonomisk förening och helägt dotteraktiebolag.

BFN konstaterar att det är ingen skillnad i redovisning av fusioner genom absorption eller kombination.

Vid absorption övertar ett befintligt företag tillgångarna och skulderna från ett annat företag. Sedan upplöses det överlåtande företaget, utan likvidation.

Vid kombination övertar ett nytt företag (som bildas genom fusionen) tillgångar och skulder från två eller flera företag. Sedan upplöses de överlåtande företagen, utan likvidation.

Vid gränsöverskridande fusioner ska redovisningsreglerna för det övertagande företaget tillämpas. När det övertagande företaget är svenskt ska alltså de svenska reglerna tillämpas, även om det överlåtande företaget är utländskt.

Redovisning

Utgångspunkten för BFN är att det så långt som möjligt ska bli samma redovisningseffekter oavsett om transaktionen kallas för ett aktieförvärv, ett inkråmsförvärv eller en fusion. Redovisningen ska göras utifrån transaktionens ekonomiska innebörd, inte utifrån dess beteckning.

Nedströmsfusion

En av nyheterna är att vägledningen behandlar även nedströmsfusioner, alltså när moderföretaget är det överlåtande företaget och dotterföretaget är det övertagande företaget.

Nedströmsfusioner har inte behandlats i äldre normgivning från BFN men däremot i en rekommendation från FAR, RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner.

Upplysningar

Det övertagande företaget behöver tänka på vilka upplysningar som kan behöva lämnas i årsredovisningen.

Om fusionen är en väsentlig händelse så ska upplysningar om den lämnas i förvaltningsberättelsen.

Förändringar i eget kapital på grund av fusionen ska visas i förvaltningsberättelsen, eller i egen räkning.

Under redovisningsprinciper ska företaget nämna att det allmänna rådet om fusion har tillämpats och beskriva hur de övertagna tillgångarna och skulderna har värderats.

Större företag ska lämna upplysningar i not om varje företag som har övertagits genom fusion under året.

Bokföring och arkivering

Det överlåtande företaget ska bokföra alla affärshändelser fram till fusionsdagen, den dagen Bolagsverket registrerar fusionen. Det är en enkel princip som dock kan vara svår att tillämpa i företag med daglig bokföring, eftersom vi inte vet i förväg vilken dag fusionen blir registrerad.

Vägledningen reglerar inte hur bokföringen ska överföras från det överlåtande till det övertagande företaget, men nämner ett par alternativ. Det alternativ som enligt min erfarenhet ligger närmast till hands är att boka in saldot konto för konto per fusionsdagen i det övertagande företagets bokföring. Här kan anpassningar behöva göras om kontoplanerna skiljer sig mellan företagen.

Den löpande bokföringen i det överlåtande företaget kommer att ingå i räkenskapsinformationen som det övertagande företaget ska arkivera. Det övertagande företaget övertar alltså även arkiveringsskyldigheten på fusionsdagen.

Ikraftträdande

Redovisning av fusion (BFNAR 2020:5) gäller från och med 2020-10-16 och blir obligatorisk för fusionsdagar från och med 2022-01-01.

Fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1) och Redovisning av fusion (BFNAR 2003:2) får inte tillämpas för fusionsdagar efter 2021-12-31.

Under drygt 14 månader har du nu valfrihet mellan att använda de äldre eller det nya regelverket. Valfriheten gäller alltså för fusionsdagar från och med 2020-10-16 till och med 2021-12-31.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter