Bild på fält med växande gröda, illustrerar nytt projekt om redovisning från BFN
Växande gröda (Bild Piqsels.com)

Bokföringsnämnden (BFN) har inlett direktupphandlingen av en konsultrapport om redovisning av växande gröda.

Växande gröda – Behandling i flera steg

I juni 2019 kom Bulletinen nr 2/2019 ut med bl a en artikel av Peter Nilsson – Växande gröda som lager – men även krav på avsättning. Senare har BFN fått in en fråga om hur utgifter för växande gröda ska redovisas, som kostnad eller tillgång? Det blev starten på en process i flera steg.

  1. Diskussioner om redovisningen av växande gröda under flera nämndsammanträden inom BFN
  2. Dialog mellan BFN och Skatteverket om inkomstbeskattningen av växande gröda
  3. Samrådsmöte mellan BFN och representanter från berörda organisationer
  4. Nu: Beslut av BFN om upphandling av en extern rapport
  5. Därefter: Kompletterande normgivning i BFNs K-regler med rapporten som underlag

Samrådets deltagare gjorde följande bedömningar.

  • K2-regelverken innebär att växande gröda redovisas som tillgång
  • Branschpraxis är att inte redovisa växande gröda som tillgång
  • K2-reglerna bör anpassas till praxis

BFN bedömer det som att K2 Årsbokslut och K2 Årsredovisning för mindre företag bör kompletteras med regler om redovisning av växande grödor, regler som är “enkla, tydliga och anpassade för det stora antal företag som lantbruksföretagen utgör”.

Konsultuppdraget

Uppdraget är att belysa följande frågor.

Konsultrapportens innehåll

“1. Hur utgifter för växande gröda hanteras i praxis.

2. Om utgifterna för växande gröda aktiveras idag hur de beräknas, t.ex. om schablon används och i så fall vilken.

3. Om växande gröda redovisas eller bör redovisas som en tillgång.

4. Bör det vara en valfrihet att aktivera växande gröda – ska eller får man aktivera.

5. Om växande gröda är en tillgång, bör den klassificeras som varulager alternativt att den hänförs till fastigheten (jord).

6. Om det är eller bör vara någon skillnad hur man ser på växande gröda som tillgång om den tillhör fastighetsägaren eller ett driftsbolag eller fysisk person som är arrendator.

7. Om det är eller bör vara en skillnad i den redovisningsmässiga hanteringen om avsikten är att grödan ska säljas eller användas som foder i den egna verksamheten.

8. Om det är lämpligt med schablon för beräkning av utgifter som ska aktiveras och vem som i så fall bör ta fram sådan.

9. Om en eller flera av frågeställningarna ovan påverkas av vilket K-regelverk som tillämpas.”

Ur underlaget för direktupphandling 2022-02-16

Den som får uppdraget ska leverera rapporten senast den 30 september 2022. Därefter påbörjar BFN sitt arbete.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev