Betänkande 1 juli 2021 om schablonbeskattning, omslagsbild till betänkandet
Betänkande 1 juli 2021 om schablonbeskattning (SOU 2021:55)

Den 1 juli 2021 avlämnades slutbetänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55) till regeringen. Utredare har varit Christina Eng, ordförande för Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt.

Särskilda yttranden har lämnats av 7 av utredningens 9 experter, oräknat representanter från regeringskansliet och jämförbara personer.

Se upp med begreppen!

Benämningen “Mikroföretagarkonto” har ingen koppling till EU-direktivets begrepp “Mikroföretag”. Däremot har en annan utredning, som avlämnades dagen innan, koppling till EU-begreppet mikroföretag (Modernisering av bokföringslagen och mer).

Mikroföretag enligt EU-definitionen har betydligt högre gränser de som omfattas av förslaget om mikroföretagarkonto.

EU-begreppet mikroföretag är inte heller begränsat till en viss företagsform, medan mikroföretagarkontot är begränsat till enskild näringsverksamhet.

Etapp 2 av 2

Utredningen har tidigare avlämnat delbetänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50). Betänkandet har sänts ut på remiss med svarstid fram till den 15 januari 2021, men har inte lett till lagstiftning ännu.

Delbetänkandet innehåller förslag till förenklingar inom ramen för skattelagstiftningen. Slutbetänkandet innehåller däremot nya förslag som saknar motsvarighet i dagens skattelagstiftning.

Slutbetänkandet omfattar 512 sidor, inklusive kartläggning av gällande rätt och internationell jämförelse. Jag ser en naturlig indelning av innehållet i tre delar.

 1. Schabloniserad inkomstbeskattning
 2. Schabloniserad moms
 3. Övriga regelverk som påverkas

Jag ägnar huvuddelen av denna artikel åt del 1, framför allt eftersom inget förslag lämnas i del 2.

1. Schabloniserad inkomstbeskattning

Utredningens förslag

Utredaren har haft i uppdrag att lämna förslag till ett frivilligt system för schablonbeskattning baserad på verksamhetens omsättning.

Målgrupp

Förslaget gäller:

 • Små enskilda näringsverksamheter
 • Utan anställda
 • Med skattepliktig inkomst på högst 120 000 kr per år

Den skattepliktiga inkomsten ska motsvara företagarens insättningar på ett mikroföretagarkonto. Inkomstgränsen är satt på en sådan nivå att den som lever på företagandet inte kan tillämpa schablonbeskattningen. Ett skäl är enligt utredaren att företagare som har så omfattande verksamhet att de kan leva på den också bör sätta sig in i reglerna för redovisning och beskattning av näringsverksamhet, för att kunna bedöma verksamhetens ekonomiska ställning.

Källskattemodell med mikroföretagarkonto

Utredaren föreslår en källskattemodell. Det är en nyhet för beskattning av inkomster i Sverige. Källskatt tillämpas idag bara för personer bosatta i utlandet (särskild inkomstskatt — SINK-skatt).

Företagaren lägger upp ett särskilt mikroföretagarkonto i bank. Insättningarna på kontot blir företagarens skattepliktiga inkomst. En slutlig källskatt dras direkt vid varje inbetalning, ingen inkomstdeklaration ska göras i efterhand av näringsverksamheten. Företagaren kan förfoga fritt över pengarna på mikroföretagarkontot sedan källskatten har dragits.

Källskattens nivå och förmånsgrundande inkomster

Källskatten är proportionell, inte progressiv. Källskatt ska enligt förslaget tas ut på inbetalningar till mikroföretagarkontot med följande skattesatser.

 • För personer upp till 66 års ålder
  • 30 % av skattepliktig inkomst upp till 120 000 kr per kalenderår
  • 50 % av skattepliktig inkomst över 120 000 kr per kalenderår
   • Den högre skattesatsen ska uppmuntra företagaren att gå över till ordinarie regler för inkomstbeskattningen
 • För personer som har fyllt 66 år den 1 januari
  • 18 % av skattepliktig inkomst upp till 120 000 kr per kalenderår
  • 46 % av skattepliktig inkomst över 120 000 kr per kalenderår
  • De lägre skattesatserna för äldre beror på att de vid ordinarie beskattning har större jobbskatteavdrag och grundavdrag samt lägre egenavgifter

Procentsatserna för källskatt är nedräknade för att ta hänsyn till moms samt för utgifter i verksamheten.

 • Moms ska liksom vid ordinarie beskattning inte tas upp som inkomst
 • Faktiska utgifter i verksamheten får inte dras av
  • Mikroföretagarkontot förväntas därför bli använt i första hand i kunskapsbaserade verksamheter, underförstått utan väsentliga faktiska utgifter

Efter dessa nedräkningar anses 61,35 % respektive 65.33 % ,beroende på ålder (se nedan), vara sjukpenninggrundande (SGI) och pensionsgrundande (PGI) inkomst.

Egenavgifter

Källskatten inkluderar egenavgifter. Skatteverket avräknar egenavgifterna från inkomstskatten och hänför rätt egenavgifter till rätt person. Egenavgifterna uppgår till:

 • För personer upp till 66 års ålder inkomståret
  • 61,35 % av ordinarie egenavgifter 28,97 % (vid 7 karensdagar) x skattepliktig inkomst
  • Kommentar: Omvänt kan vi säga att egenavgifter tas ut beräknat på 61,35 % av den skattepliktiga inkomsten
  • SGI och PGI är 61,35 % av den skattepliktiga inkomsten
  • Kommentar: 61,35 % av 28,97 % = 17,77 %
 • För personer som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret
  • 65,33 % av ordinarie ålderspensionsavgift 10,21 % x skattepliktig inkomst
  • Kommentar: Omvänt kan vi säga att ålderspensionsavgiften tas ut beräknat på 65,33 % av den skattepliktiga inkomsten
  • SGI och PGI är 65,33 % av den skattepliktiga inkomsten
  • Kommentar: 65,33 % av 10,21 % = 6,67 %

Företagare som använder mikroföretagarkonto kommer obligatoriskt att ha 7 karensdagar för sjukpenning.

Genomförande

Utredaren föreslår att mikroföretagarkontot införs genom två nya lagar.

 • Lag om mikroföretagarkonto
 • Lag om källskatt på inbetalningar till mikroföretagarkonto

Dessutom blir det följdändringar i åtta andra lagar.

De nya reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2024, alltså från och med inkomståret 2024. Tidpunkten är satt för att ge Skatteverket och bankerna tid att hinna med systemutveckling och systemanpassningar.

Kommentarer

Utredaren tar själv upp att en schabloniserad inkomstbeskattning inte ensamt innebär några väsentliga förenklingar. Ändringen behöver kombineras med både schabloniserad moms och enklare redovisningsregler.

Jag är böjd att hålla med. En förenkling behöver omfatta alla tre områdena för att bli slagkraftig: inkomstbeskattning, moms och redovisning. Dessutom borde inkomstgränsen höjas för att omfatta en större andel av de enskilda näringsidkare som idag, av goda skäl, har svårt att få grepp om det komplicerade regelverket.

Förslag om schabloniserad moms och enklare redovisningsregler lämnas dock inte i denna utredning. Sådana förslag omfattas inte av utredningsdirektiven enligt utredaren. Här hade en samordningen med utredningen Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen varit till stor fördel.

En annan fråga jag ställer mig är om det är eftersträvansvärt att införa schabloniseringar. Redovisningen förlorar då sin betydelse som verktyg för ekonomisk styrning och utveckling av verksamheten. Mot det kan jag själv invända att redovisningen även med dagens skatteregler innehåller väsentliga brister i ägarbeskattade verksamheter (enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag). Jag beskriver bristerna i min lärobok Externredovisning, där jag också har tagit fram illustrativa exempel.

Mitt eget förslag till förenklingar är att ändra ägarbeskattade verksamheter till att bli självständigt beskattade. Det blir enklare att förstå företagets ekonomi för företagaren och redovisningen blir lika fullständig som för till exempel aktiebolag. Men det ämnet förtjänar en annan artikel.

2. Schabloniserad moms

Utredningens förslag

Utredarens uppdrag har varit att om möjligt lämna ett förslag till schabloniserad moms, som komplettering av ett system med schabloniserad inkomstbeskattning.

Utredaren konstaterar dock att “Det är varken praktiskt eller rättsligt möjligt att införa schabloniserad mervärdesbeskattning av sådan verksamhet som inkomstbeskattas genom ett mikroföretagarkonto”.

Inget förslag lämnas alltså i denna del.

Kommentarer

I mina kommentarer till schabloniserad inkomstbeskattning, något högre upp, har jag berört behovet av samordning med schabloniserad moms.

Närmast till hands hade det legat att höja gränsen för momsplikt från dagens nivå (nettoomsättning 30 000 kr) till samma gräns som för mikroföretagarkontot (skattepliktig inkomst 120 000 kr).

3. Övriga regelverk som påverkas

Utredningens förslag

Här lämnar utredningen förslag och överväganden för andra regelverk som berörs av införandet av ett mikroföretagarkonto.

 1. Skattereduktion för hushållsarbete – Rut, Rot och grön teknik
  • Utförare med mikroföretagarkonto ska kunna tillämpa fakturamodellen
 2. Bokförings- och redovisningsregler
  • Översyn för förenklingar behövs
  • Störst förenkling uppnås om bokföringsskyldigheten slopas helt för fysisk person med mikroföretagarkonto
 3. Regelverk som påverkas av ett förändrat inkomstbegrepp
  • Public service-avgift, begravningsavgift, avgift till registrerat trossamfund
  • Studiemedel
  • Arbetslöshetsförsäkring
  • Bostadsstöd, underhållsstöd, maxtaxa inom förskolan m m
 4. Dataskydd och sekretess

Slutord

Jag hoppas att denna artikel hjälper dig få grepp om förslagen som är på gång.

Frågan är om en isolerad schabloninkomstbeskattning kommer att leda till lagstiftning, utan samordning med schablonmoms och förenkling eller slopande av redovisningsreglerna för den berörda kategorin. Dessutom har vi en rad frågor från utredningens delbetänkande som än så länge inte har lett till lagstiftning.

För mig framstår det som att vi fortfarande behöver en helhetslösning, något vi inte har kommit fram till här trots ett ambitiöst och gediget förarbete. Flera experter lyfter fram att utredningsdirektiven har förhindrat ett sådant större grepp. Det är synd, men vi får till att börja med se hur utfallet av remissomgången blir.

Betänkandet sändes ut på remiss den 12 juli, med sista svarsdag den 1 november 2021.

Uppdatering 15 juli 2021

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev