Butiker
Bild: Pixabay (har beskurits)

Bokföringsnämnden (BFN) har skickat ut förslag om redovisning av hyresrabatter på remiss.

Bakgrund

En av åtgärderna för att stödja företag som drabbas av corona-pandemin är att staten bidrar med hälften av hyressänkningar som förhandlas fram mellan lokalhyresgäster och hyresvärdar. Det statliga stödet är tillfälligt och begränsat till belopp och branscher.

Frågan är hur den tillfälliga hyresrabatten ska redovisas. BFN vidgar frågan till alla typer av hyror och föreslår att hyresrabatter på grund av corona får redovisas i den period rabatten hör till.

BFN bedömer att periodisering av hyresrabatter ska göras enligt K3, men att det finns ett tolkningsutrymme i K2 ÅR och K2 ÅB. Därför inkluderar BFN alla dessa K-regelverk i det nya allmänna rådet.

Den nya reglering ska gälla båda parterna i hyresförhållandet, alltså både hyresvärd och hyresgäst, leasegivare och leasetagare.

“Rabatt […] på hyra, leasingavgifter eller andra liknande ersättningar till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har, får redovisas i den period rabatten hör till.”

“De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska omfatta uppgift om att företaget tillämpar detta allmänna råd.”

Nytt allmänt råd

Periodiseringen av hyresrabatter ska regleras i ett nytt allmänt råd och omfattar tre av K-reglerna.

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR)
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2/K3 ÅB)

Remissen omfattar det nya allmänna rådet, samt ändringarna i de tre K-regelverken i form av hänvisningar till det nya allmänna rådet.

Remisstiden löper ut redan den 11 juni 2020. Ändringarna ska få tillämpas på räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Kommentar

Noterade företag tillämpar den internationella standarden IFRS 16 Leasingavtal för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och senare. IFRS 16 gäller alla leasingavtal, alltså även hyresavtal för lokaler.

Den 28 maj 2020 publicerade IASB en snabbuppdatering av IFRS 16. En tillfällig lättnadsregel har införts för corona-relaterade hyresrabatter. Leasetagare behöver inte räkna om hela återstoden av leasingavtalet utan får hänföra hyresrabatten till perioden den gäller. Däremot är det ingen ändring för leasegivare.

Det europeiska organet EFRAG granskar alla nyheter från IASB och lämnar rekommendationer till EU om i vilken grad nyheterna ska tillämpas inom EU. EFRAG har gjort en snabbgranskning av ärendet och rekommenderade den 2 juni 2020 att EU ska anta uppdateringen av IFRS 16. Den gemensamma ambitionen är att ändringarna ska kunna godkännas i tid så att de kan tillämpas i rapporter från den 1 juni 2020. När EU har antagit uppdateringen av IFRS 16 lär vi få höra av Rådet för finansiell rapportering (RFR) om den svenska tillämpningen.

Remissen från BFN ser jag som helt följdriktig i ljuset av den internationella utvecklingen. BFN går dock ett steg längre och inför förenklingen både för leasegivare och leasetagare.

I normgivningssammanhang är takten extremt hög från såväl IASB, EFRAG, EU och BFN. Bra, BFN!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School, BG Institute och SIH Stockholms Internationella Handelsskola.

I flera fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter