Srf konsulterna logo

Srf konsulterna har publicerat ett nytt uttalande om redovisning – Srf U 13 om hänvisningar från balansräkningen till not om ställda säkerheter. Uttalandet gäller två av K-reglerna från Bokföringsnämnden (BFN).

K2 Årsredovisning (K2 ÅR)

Upprättar du årsredovisning åt ett företag som har ställt ut säkerhet för en enskild tillgång? Då ska du lägga in en hänvisning i balansräkningen, från den tillgångsposten till noten om ställda säkerheter.

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller krav på hänvisning mellan balansräkningen och resultaträkningen till relevanta noter (5 kap. 3 § ÅRL).


Noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen [ska] läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster som noterna hänför sig till.

ÅRL kräver vidare att eventuella säkerheter ska beskrivas i not (5 kap. 14 § ÅRL).

Om ett företag har ställt säkerheter, ska det lämna upplysningar om säkerheternas omfattning, art och form.

Därefter hänvisar K2 ÅR, i uppställningsformerna för balansräkningen, till lagkravet i ÅRL om not för säkerheter – men bara från rubriken “Tillgångar” (4.7 K2 ÅR fullständig balansräkning och 4.8 K2 ÅR förkortad balansräkning). Srf utgår från att det är av praktiska skäl som BFN gör hänvisningen bara en gång, från rubriken, och inte vid varje enskild tillgångspost.

Därför förtydligar Srf i U 13 att hänvisning ska göras från varje enskild balanspost till noten ställda säkerheter, om säkerheten gäller en enskild tillgång.

Exempel fastighetsinteckning: Hänvisning ska göras från tillgångsposten Byggnader och mark till noten om ställda säkerheter.

Exempel äganderättsförbehåll: Hänvisning från till exempel tillgångsposten Inventarier, verktyg och installationer till noten om ställda säkerheter.

Exempel företagsinteckning: Ingen hänvisning från balansräkningens tillgångssida till noten om ställda säkerheter, eftersom inteckningen gäller flera slag av tillgångar och inte en enskild tillgång. Däremot ska ju noten beskriva även företagsinteckningen.

K2/K3 Årsbokslut (K2 ÅB)

Upprättar du årsbokslut åt ett företag som har ställt ut säkerheter? Då behöver du inte hänvisa från balansräkningen till noten om ställda säkerheter.

Bokföringslagen (BFL) hänvisar till vilka regler i ÅRL som ska följas när ett årsbokslut upprättas (6 kap. 4 § BFL). Här finns det ingen hänvisning till notkraven i ÅRL.

Däremot innehåller BFL ett eget krav på att eventuella säkerheter ska beskrivas i not i årsbokslut (6 kap. 5 § 2 st. BFL).

Upplysningar ska lämnas om:

4. Ställda säkerheter, med angivande av säkerheternas omfattning, art och form

Srf konstaterar därför i U 13 att i årsbokslut behöver inga hänvisningar göras från tillgångarna i balansräkningen till noten om ställda säkerheter. BFL hänvisar ju inte till att årsbokslut ska följa kravet i ÅRL på hänvisning till noter.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige (tidigare Accountor Training Sverige) och från 2020 även för IHM Business School, BG Institute och SIH Stockholms Internationella Handelsskola.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter