Bostadsbyggande i Västra Sjöstaden i Ystad
Bostadsbyggande i Västra Sjöstaden i Ystad (Bild: Creative Commons, källa 20190413 Bostäder Västra Sjöstaden Ystad 014, bilden har beskurits)

Bokföringsnämnden (BFN) har slutfört utredningen av om redovisningsreglerna i för fastigheter i K3 kan och bör anpassas till allmännyttans förutsättningar. Svaret blev nej.

Bakgrund

En av punkterna i januariavtalet är att utreda förenklade redovisningsregler, som medger längre avskrivningstider för allmännyttans bostadsbyggnader på svaga bostadsmarknader.

Därför gav regeringen den 12 september 2019 BFN i uppdrag att se över reglerna i K3 om värdering av bostadsbyggnader. Redovisningen av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning skulle omprövas.

BFN beskriver problemställningen så här.

Uppdraget sammanhänger med att utgifterna för produktion av bostadshus är höga i förhållande till de hyror som kan tas ut på de orter där husen uppförs. Som en följd av detta kan företagen tvingas att göra – förutom sedvanliga avskrivningar – nedskrivningar av bostadshusens värden. Avskrivningarna och nedskrivningarna bidrar till att bl.a. kommunala bostadsföretag i vissa fall redovisar förluster kopplade till nyproducerade bostadshus.

Dessa effekter i redovisningen av nybyggda bostadshus har i olika sammanhang framhållits som besvärande för nödvändig produktion av nya bostäder.

Ingen ändring

BFN kom fram till att de generella reglerna i K3 om värdering av byggnader varken kan eller ska ändras.

BFN började arbetet med att upphandla en konsultrapport, som kom att levereras av fastighetsexperten Bo Nordlund.

Bo Nordlund och BFN kom fram till samma slutsatser. De ändringar som regeringen vill ha är inte förenliga med vare sig svensk lagstiftning eller EU-rätten. Därför föreslår BFN ingen ändring av K3.

Fortsättning följer?

Frågan är då om regeringen väljer att gå vidare trots avslaget från BFN? Det kan regeringen knappast göra, enligt min mening. Att ändra redovisningsreglerna, så att de passar allmännyttans behov av att undvika nedskrivningar, går inte inom ramen för svensk lagstiftning. Den svenska årsredovisningslagen bygger i sin tur på ramverket från EU-direktiv om redovisning.

Regeringen skulle alltså behöva börja där, med att bearbeta EU om ändringar. Men sådana ändringar skulle i sin tur störa sambandet med de globala redovisningsreglerna som EU har antagit från IASB – IFRS. Det är knappast troligt att EU skulle vilja lyssna på sådana tongångar.

Ändra kalkylen – inte redovisningsreglerna

Diskussionen har varit bakvänd från början. Om kostnader för nyproduktion av bostäder inte går att täcka med hyresintäkter så är det knappast redovisningsreglerna som ska ändras. Att medge längre avskrivningstider för vissa bostadsbyggnader, därför att de ägs av allmännyttan, hade blivit en märklig lösning. Får byggnaden en längre ekonomisk livslängd på grund av att hyror inte kan tas ut så att de täcker kostnaderna? Självklart inte. Att mjuka upp kravet på nedskrivning i det här läget vore att släta över symptomen i stället för att bota sjukdomen.

Det är i stället den ekonomiska verkligheten som behöver ändras. Vi har två parametrar i kalkylen att arbeta med – sänka produktionskostnaderna eller höja hyresintäkterna. Kan vi få snabbare beslutsprocesser? Förenklade byggregler? Anpassad byggnadsstandard?

Det är här ändringarna behöver vidtas. Inte i K3. Heja BFN!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige (tidigare Accountor Training Sverige) och från 2020 även för IHM Business School, BG Institute och SIH Stockholms Internationella Handelsskola.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter