K2/K3 Årsbokslut - Ändrad vägledning från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en uppdatering av vägledningen Årsbokslut.

 • For English summary see the end of this post

Vägledningens namn

Kärt barn har många namn, så för att undvika förvirring börjar jag med vägledningens titel. Denna vägledning handlar om upprättande av ett fullständigt årsbokslut och har som du ser på bilden bara namnet “Årsbokslut”. För att skilja den från vägledningarna för förenklade årsbokslut (K1) kallade BFN vägledningen för “K2 Årsbokslut” i första remissomgången. Remissvaren föranledde dock BFN att lägga till möjligheten att upprätta ett årsbokslut enligt K2 med tillämpning av stora delar av K3. Efter en andra remissomgång fastställdes vägledningen i det nya skicket, men “K2” togs bort i namnet så att vägledningen bara kom att heta “Årsbokslut”. BFN själva kallar dock vägledningen sedan dess för K2/K3 Årsbokslut, trots att det inte står så på titelbladet.

Bakgrund

Den 4 juni 2019 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som utökar möjligheten till direktavdrag vid reparationer (HFD 2019 ref. 20). Grundregeln är att utgifter för att återställa en byggnad till ursprungligt skick är direkt avdragsgilla, medan merkostnaden för att höja standarden ska aktiveras och skrivas av. I domen slog dock HFD fast att reparation med idag normal byggnadsteknik är direkt avdragsgill, även om standarden blir högre än den ursprungliga.

I det aktuella fallet byttes tvåglasfönster med träram till treglasfönster med aluminiumklädd träram. Hela utgiften blev direkt avdragsgill enligt HFD.

Skatteverket har därefter publicerat en rättsfallskommentar 2019-09–23 där de anpassar sitt synsätt till domen.

BFN har nu uppdaterat kommentaren till 9.17 och 9.18 i K2/K3 Årsbokslut så att den stämmer med det nya rättsläget. Uppdateringen ska enligt min mening ses i ljuset av att K2/K3 Årsbokslut bland annat syftar till att minimera skillnader mellan redovisning och beskattning, till skillnad mot K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

 • Utgift för byte till samma standard som tidigare ska kostnadsföras
 • Utgift som innebär förbättring av en byggnad, men som är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden, får kostnadsföras i sin helhet

Övriga ändringar

BFN gjort även gjort andra redaktionella ändringar i K2/K3 Årsbokslut, bl.a. till följd av ändringar i bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL).

 • 1 kap Vem ska tillämpa K2/K3 Årsbokslut
  • Företag med spellicens och balansomslutning som de två senaste åren överstiger 5 mkr ska upprätta årsredovisning (ny punkt 8 i 6 kap. 1 § BFL)
 • 3 kap Årsbokslutets språk och form
  • Ändrad referens till BFL, ingen ändring i sak
 • 8 kap Djur i jordbruk eller renskötsel
  • Hänvisning till 12 kap. Kortfristiga fordringar har ändrats till 11 kap. Varulager
 • 14 kap Exempel 14 b: Underhålls- och förnyelsefond i samfällighetsförening
  • Tillägg under “Tänk så här” om att föreningen i exemplet väljer att visa förändringen av underhålls- och förnyelsefonden i upplysningen, men ingen ändring i själva exemplet
 • 17 kap Exempel 17 c: Ställda säkerheter
  • Under “Förutsättningar” och “Redovisa så här i årsbokslutet” är det borttaget att fastighetsinteckningen är till förmån för dotterföretag

Ikraftträdande

Inget datum anges för när ändringarna träder i kraft. Jag tolkar det som att de gäller omedelbart.

Mellan 20 kap. och avsnittet med exempel återfinns den ursprungliga texten om ikraftträdande, som avsåg övergången till regelverket när det var nytt.


Utbildningar om vägledningarna från BFN

Jag håller utbildningar och webbinarier om K-regelverken och andra vägledningar från BFN, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) recently published a revised standard on annual accounts (“årsbokslut”). The main change is an adaption to a recent legal case, which allows immediate deduction of building repairs even if the standard is improved, on the condition that the improvement depends on today’s technical construction standard.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter