Ärtsoppa och pannkakor på Cajutan
Ärtsoppa och pannkakor på Cajutan (Foto: Björn Claesson)

EN: Great news! Cajutan is now carrying on the Swedish tradition of pea soup and pancakes in Bangkok. The premiere was held on Thursday May 2, 2019. Next time will be on the Sweden National Day, Thursday June 6, 2019 (Event on Facebook).

SW: Stora nyheter! Cajutan har tagit över traditionen med ärtsoppa och pannkakor i Bangkok. Premiären gick av stapeln torsdagen den 2 maj 2019. Nästa gång blir det på Sveriges Nationaldag, torsdagen den 6 juni 2019 (Evenemang på Facebook).

Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Thailand, gästade Cajutan på premiären
Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Thailand, gästade Cajutan på premiären (Foto: Björn Claesson)

EN: The Swedish ambassador of Thailand, Laos and Myanmar, Mr. Staffan Herrström, attended the premiere and enjoyed together with all of us…

SW: Sveriges ambassadör i Thailand, Laos och Myanmar, Staffan Herrström, deltog på premiären och nöjt med oss andra…

Karin Herrström var med oss på premiären
Karin Herrström var med oss på premiären (Foto: Björn Claesson)

EN: … as well as Ms. Karin Herrström. An important and welcome news was that when Cajutan took over the tradition they immediately opened the event both for ladies and gentlemen. Finally!

SW: … liksom Karin Herrström. En viktig och välkommen nyhet är att när Cajutan tog över traditionen så öppnades evenemanget omgående både för damer och herrar. Äntligen!

Fullsatta långbord på Cajutans ärtsoppa och pannkakor
Fullsatta långbord på Cajutans ärtsoppa och pannkakor (Foto: Björn Claesson)

EN: The speeches in the beginning gave us the story of how this tradition was started by the Scandinavian Church in Bangkok, later carried on by Cajutan’s neighbor Hotel Rembrandt and is now maintained by Cajutan. I didn’t know this connection, but I could summarize to myself that I’ve attended pea soup and pancakes at all three venues.

SW: Öppningstalen gav oss berättelsen om hur denna tradition startade hos Skandinaviska kyrkan i Bangkok, övertogs av Cajutans granne Hotel Rembrandt och nu drivs vidare av Cajutan. Jag visste inte om sambandet, men kunde summera för mig själv att jag har deltagit i ärtsoppa och pannkakor hos alla tre arrangörerna.

Cajutan, svensk restaurang på Sukhumvit soi 18 i Bangkok
Cajutan, svensk restaurang på Sukhumvit soi 18 i Bangkok

EN: All in all a very enjoyable evening with good friends and good food.

Welcome to try it your self!

SW: Sammanfattningsvis en mycket njutbar kväll med trevliga vänner och god mat.

Välkommen att pröva du också!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev