Srf U 12 Förkortad resultaträkning

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) has released a new statement Srf U 12. The topic is how to comment the turnover in the director’s report when using an abbreviated income statement and applying the Swedish standard K2 (simplified annual reports for smaller companies).

Since the Srf statement concerns Swedish accounting regulations, the rest of this blog post will be in Swedish.
In Swedish

Srf konsulterna har publicerat ett nytt uttalande. Ämnet är hur omsättningen kommenteras i förvaltningsberättelsen vid tillämpning av möjligheten till förkortad resultaträkning och K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), i fortsättningen “K2 ÅR”.

  • Srf U 12 Kravet att kommentera en variation av nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren då förkortad resultaträkning tillämpas
Flerårsöversikten

I förvaltningsberättelsen ska ett företag kommentera nettoomsättningen i flerårsöversikten om den har varierat mer än 30 % mellan åren (5.5 2 st. K2 ÅR).

Men, företag som tillämpar möjligheten till förkortad resultaträkning redovisar inte nettoomsättningen i resultaträkningen. I stället redovisas bruttoresultatet, dvs. resultatet före personalkostnader (4.5 K2 ÅR). Måste då nettoomsättningen redovisas i alla fall i förvaltningsberättelsen?

Svaret är nej. Företag som tillämpar resultaträkning i förkortad form ska lämna uppgifter om bruttoresultatet i stället för nettoomsättningen i flerårsöversikten (5.5 3 st. K2 ÅR).

Därmed konstaterar Srf att företag som tillämpar K2 ÅR och förkortad resultaträkning inte behöver kommentera i flerårsöversikten om nettoomsättningen har varierat mer än 30 %.

Väsentliga händelser

Srf påminner dock om kravet att upplysa i förvaltningsberättelsen om väsentliga händelser under året (5.4 K2 ÅR).

Händelser under året som leder till stor förändring av nettoomsättningen kan vara sådant som omfattas av kravet på upplysning under denna rubrik i förvaltningsberättelsen.

BFN nämner etablering eller nedläggning av rörelse- eller produktgrenar bland exemplen på viktiga förändringar att upplysa om (5.4 1 st. kommentaren K2 ÅR) och sådana händelser kan ju i sin tur påverka nettoomsättningen väsentligt.

Srf U 12 och övriga K-regler

Uttalandet i Srf U 12 avser specifikt tillämpningen av K2 Årsredovisning. Vad kan då effekten bli vid tillämpning av övriga K-regler? Ingen.

Förvaltningsberättelsen i andra K-regler

Förvaltningsberättelse upprättas bara i årsredovisningar, inte i årsbokslut. Därmed faller frågan för K1 Förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1 och BFNAR 2010:1) och K2 Årsbokslut (2017:3).

Frågan faller också beträffande K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), eftersom K3 inte detaljreglerar att förvaltningsberättelsen ska innehålla en flerårsöversikt eller nyckeltalet nettoomsättning. BFN skriver i kommentaren till 6 kap. 1 § ÅRL (avsnittet Rättvisande översikt över utvecklingen) att “Omfattningen och utformningen av en sådan översikt anpassas till företagets historia, storlek och komplexitet och kan lämnas i verbal form eller med nyckeltal”.

Förkortad resultaträkning i andra K-regler

Mindre företag får tillämpa möjligheten till förkortad resultaträkning i såväl årsbokslut som årsredovisningar (6 kap. 4 § BFL med hänvisning till 3 kap. 11 § ÅRL) .

BFN har tagit med möjligheten till förkortad resultaträkning i K2 Årsbokslut (4.4 K2 ÅB), K2 Årsredovisning (4.5 K2 ÅR) och K3 (kommentaren till 3 kap. 11 § ÅRL). Däremot finns inte alternativet förkortad resultaträkning i K1 Förenklat årsbokslut.

Uttalanden i fulltext

Här hittar du uttalandet i fulltext, liksom alla övriga uttalanden i redovisningsfrågor från Srf.

Jag hoppas du har hjälp av denna beskrivning att få grepp om nyheterna!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev