Accountor Training - Taxation Day | Skattedagen

EN: The Taxation Day with Accountor Training is a new concept. In one day they broadcasted six webinars in Swedish with different lecturers on differens topics – Taxation Day 2018. I was invited to be one of the lecturers and I happily accepted.

The webinars were broadcasted live on November 21, 2018 but as usual they were recorded and they are available further on for subscribers.

SW: Skattedagen med Accountor Training är ett nytt koncept. Under en dag sändes sex webbinarier på svenska med olika föreläsare om olika ämnen – Skattedagen 2018. Jag blev inbjuden att vara en av föreläsarna vilket jag gladeligen tackade ja till.

Webbinarierna sändes live den 21 november 2018, men som vanligt spelades de in och finns tillgängliga för abonnenter tills vidare.
Program

Webinars in order of appearance | Webbinarier i sändningsordning.

  1. Catrin Åkerlund
  2. Peter Berg
  3. Mikael Svensson
  4. Erik Strömberg och Mikael Svensson
  5. Erik Strömberg
  6. Ellen Bergsten

New Corporate Tax Regulations – In Practice | Nya skatteregler för företag – I praktiken

EN:  I prepared my lecture according to requests from the staff at the parent company of Accountor Training Sweden – Accountor Group. Accountor Group consists of 2 300 consultants working at 100 branches in 7 countries. Accountor Sweden has 270 consultants at 9 branches.

I started from my previous webinars and lectures on the tax regulations, but added a number of calculation examples. This was to fulfill the staff requests of help to understand how to apply the new regulations.

I enjoyed being a part of this new concept and hope to be a part of the Taxation Day also following years!

SW: Jag förberedde min föreläsning utifrån önskemål från personalen hos Accountor Trainings ägarföretag – Accountor Sverige. Accountor Sverige är en del av Accountor Group, med 2 300 konsulter på 100 kontor i 7 länder. 270 av konsulterna finns på 9 kontor i Sverige.

Jag utgick från mina tidigare webbinarier och föreläsningar om de nya skattereglerna, men lade till ett antal räkneexempel. Tilläggen syftade till att uppfylla personalens önskemål om hjälp att förstå hur de nya reglerna ska tillämpas.

Jag njöt av att vara en del av detta nya koncept och hoppas få vara en del av Skattedagen även kommande år!

Register Today! | Anmäl dig idag!

EN: You’ll find the webinars on their web page and a list of all my webinars here on the blog.

SW: Du hittar webbinarierna på Accountor Trainings hemsida och alla mina webbinarier för dem här på bloggen.

  • Accountor Training (EN: Web page | SW: Hemsidan)
  • Accountor Training (EN: The blog, with links for each year and webinar | SW:Bloggen, med länkar till varje år och webbinarium)

EN: I look forward to meet you as a participant at our webinars, live or later. Welcome to subscribe!

SW: Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Välkommen att abonnera!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev