Statements from Srf | Uttalanden från Srf

EN: Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) have updated their Swedish statement Srf U 10 Revaluation of Real Estates in K2 (financial reports for smaller entities).

SW: Srf konsulterna har uppdaterat sitt uttalande Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2.
Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2

Uttalandet behandlar frågor om tillämpning av K2 Årsredovisning i mindre företag, däremot inte K2 Årsbokslut.

Uttalandet gäller punkterna 10.40 och 10.42 i K2 Årsredovisning.

Vid uppskrivning ska värdet bedömas var för sig för byggnad respektive mark, enligt Srf. Uttalandet avslutas med ett belysande räkneexempel.

Vad är det då som har ändrats? På tre ställen refererade uttalandet tidigare till kommentaren andra stycket i K2 Årsredovisning till 10.40 (aktiebolag) och 10.42 (ekonomisk förening). “Har fastigheten ändrats genom till- eller ombyggnad får uppskrivning inte göras eftersom en sådan ökning i stället hanteras genom att anskaffningsvärdet på byggnaden ökar“. De tre referenserna har nu strukits.

Vad innebär då ändringarna för skillnad i sak? Ingen, inte som jag ser det. Uppskrivning på byggnad där anskaffningsvärdet har ökat genom till- eller ombyggnad får fortfarande inte göras enligt K2 Årsredovisning, även om Srf U 10 inte kommenterar det längre. Ändringarna är dock en förberedelse för att anpassa uttalandet till förtydligande från BFN, varefter begränsningen av uppskrivning efter ny- och tillbyggnad ska bortfalla.

Är begränsningen i K2 rimlig?

Min kommentar: Förhindrar en ökning av anskaffningsvärdet för byggnaden genom till- eller ombyggnad uppskrivning av byggnaden för evigt? Ja, K2 Årsredovisning sätter ingen tidsgräns. Den begränsningen kan dock komma att bli orimlig den dagen taxeringsvärdet för byggnaden passerar byggnadens anskaffningsvärde i redovisningen. Varför skulle en uppskrivning inte få göras i den situationen? Begränsningen borde enligt min mening kunna tas bort. Är taxeringsvärdet högre än det bokförda värdet borde en uppskrivning kunna tillåtas, oavsett historiken för det bokförda värdet. Det är dock en fråga för framtida uppdateringar av K2 Årsredovisning snarare än för Srf U 10.

BFN avser dock att förtydliga kommentaren med att avsikten inte är att förhindra en uppskrivning därför att en ny- eller tillbyggnad har utförts. När det är gjort upphör mina invändningar ovan!

Målgrupp

Min kommentar: Reglerna om uppskrivningar gäller bara aktiebolag och ekonomiska föreningar, enligt årsredovisningslagen. K2 Årsredovisning reglerar därför uppskrivningar under avsnitten om “Särskilda regler för aktiebolag” respektive “Särskilda regler för ekonomiska föreningar”. Företag som upprättar årsbokslut får inte göra uppskrivningar, därför kan inte detta uttalande gälla K2 Årsbokslut.

Alla uttalanden från Srf

Här hittar du uttalandena i fulltext, liksom alla de övriga uttalandena från Srf.

Jag hoppas du har hjälp av denna beskrivning att få grepp om nyheterna. Kontakta mig gärna om utbildningar inom redovisning och beskattning!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev