Göran Cars at Rotary about Kiruna, Sweden "To Move a City" | Hos Rotary om Kiruna "Att flytta en stad"

Göran Cars at Rotary about Kiruna, Sweden “To Move a City” | Hos Rotary om Kiruna “Att flytta en stad” (© picture Peter Berg, peter@hpberg.se)

Mr. Göran Cars told the fascinating story of “Moving Kiruna”, a mega project in the north of Sweden (text in Swedish follows further below).
Who and where?

Who? Mr. Göran Cars is a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA), and professor of social planning at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. But in front of all, in this context, he’s working as a City Developer for Kiruna Municipality.

Where? Rotary Stockholm City First Breakfast hosted his presentation in Stockholm on May 29, 2018.

 

The Kiruna Move

Kiruna (Wikipedia) is the northernmost city in Sweden. The city is currently being undermined by the Kirunavaara iron mine and the whole central city is on the way to be moved to a safer location nearby. Some of the buildings will be moved, other demolished and replaced by new constructions. The vision is a “denser city centre with a greater focus on sustainability, green and blue infrastructure, pedestrians and public transport rather than automobiles”.

Mr. Göran Cars has been assigned with the challenging task of making reality of the visions, something he does with great energy and enthusiasm. He have experience of mega city projects in China, but says this is something totally different. The first challenge was to unite all conflicting political wills and own group interests. It succeeded.

His presentation gave us a whole new perspective on our own city, Stockholm, and it was with great pleasure we applauded him after a well done performed lecture.

I left Rotary that morning after yet another encouraging and instructive breakfast meeting!

 

In Swedish

Göran Cars berättade den fascinerande historien jätteprojektet “Flytta Kiruna”.

 

Vem och var?

Vem? Göran Cars är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och professor i samhällsplanering vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Men framför allt, i det här sammanhanget, så är han stadsplanerare för Kiruna kommun.

Var? Rotary Stockholm City Första Frukost var värd för hans presentation i Stockholm den 29 maj 2018.

 

Kirunaflytten

Kiruna (Wikipedia) är Sveriges nordligaste stad. Staden undermineras av Kirunavaara järngruva och hela centrumet är på väg att flyttas till en säkrare plats i närheten. Några av byggnaderna flyttas, andra rivs och ersätts av nybyggen. Visionen är “en förtätad citykärna med större fokus på hållbarhet, grön och blå infrastruktur, fotgängare och allmänna kommunikationsmedel snarare än bilar”.

Göran Cars har det utmanande uppdraget att göra verklighet av visionen, något han gör med mycket energi och stor entusiasm. Han har erfarenhet av stora stadsprojekt från Kina, men säger att det är något helt annat. Den första utmaningen var att ena alla motstridiga politiska viljor och egenintressen för att kunna starta och genomföra projektet i det höga tempo som är nödvändigt. Det lyckades.

Hans presentation gav oss ett helt nytt perspektiv på vår egen stad, Stockholm, och det var med stort nöje vi applåderade honom efter en väl genomförd föreläsning.

Jag lämnade Rotary den morgonen efter ännu ett upplyftande och lärorikt frukostmöte!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.