Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Today I had the great honor to give an Ego Lecture at Rotary Stockholm City First Breakfast, something that all new members is supposed to do.

SW: Idag hade jag den stora äran att hålla ett Egoföredrag hos Rotary Stockholm City Första Frukost, något alla nya medlemmar förväntas göra.
Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Mr. Samuel Holgersson, President of Rotary Stockholm City First Breakfast, introduced me as the speaker of the morning.

SW: Samuel Holgersson, president för Rotary Stockholm City Första Frukost, introducerade mig som morgonens talare.

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: I was told to “start from the beginning”, so I began with my ancestors from 1643. Maybe they meant from when I was born.

SW: Jag hade instruerats att “ta det från början”, så jag började med mina släktingar från 1643. Kanske menade de från min födsel.

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Since I was supposed to be personal, not only talk about my professional life, I told about my childhood, my personal milestones and what led to where I am today. In two cultures and and doing what I love the most from over 40 years of work – writing and lecturing.

SW: Eftersom jag skulle vara personlig, inte bara tala om mitt yrkesliv, berättade jag om min uppväxt, mina personliga milstolpar och vad som ledde fram till där jag är idag. I två kulturer och utövande vad jag älskar mest från över 40 års arbetsliv – att författa och föreläsa.

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Mr. Samuel Holgersson concludes by traditionally presenting me with an engraved glass, which is given to every speaker at our Rotary Club.

SW: Samuel Holgersson avslutar traditionsenligt med att överlämna ett graverat glas, som ges till varje talare hos vår Rotaryklubb.

Rotary

EN: As a proud new owner of the Speakers Glass I received many appreciating comments afterwards. This was a very unusual experience, to give a lecture on the topic “Myself” and on demand. But I felt genuine interest from the other members and went home with a warm feeling. Welcome to try this community you too!

SW: Som stolt nybliven ägare till Föreläsarglaset tog jag emot många uppskattande kommentarer efteråt. Detta var en mycket ovanlig upplevelse, att hålla en föreläsning i ämnet “Mig själv” och på begäran. Men jag kände ett äkta intresse från de andra medlemmarna och gick hem med en varm känsla. Välkommen att pröva denna gemenskap du också!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.