Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg Tomträtt

The Supreme Administrative Court of Sweden has ruled on December 11, 2017 that when a building is bought on land with long lease, all the acquisition value shall be referred to the building (Supreme Administrative Court, case no. 3148-16). Text in Swedish follows further below.
The Swedish Tax Agency wanted to refer part of the acquisition value to land, for which depreciation can’t be done, but they lost their case. As all the acquisition value is to be referred to the building, depreciation is also calculated for on the total value.

The ruling of The Supreme Administrative Court is completely in accordance with my description of how to treat acquisitions of buildings on land with long lease in my Swedish book Real Estates – Accounting and Taxation. There I referred to an older case from The Supreme Administrative Court ruled 1976 (case no. RRK R76 1:6) and a fresher case from The Court of Appeal of Stockholm, the last level before The Supreme Administrative Court, 2016 (case no. 5657-15).

Turns out the December ruling by the Supreme Administrative Court applied to an appeal by The Swedish Tax Authority of the ruling in The Court of Appeal from 2016. Frankly I’m surprised that The Swedish Tax Authority even tried. To me it seemed pretty obvious already before. But now the matter is settled once and for all!

So, the content in my book Real Estates, section 2.1.9 Land with Long Lease (page 47) is accurate, as well as all the other parts of the book which refers to my description of how to treat acquisitions of buildings on land with long lease. The same goes for my lectures. That’s good!

By the book Real Estates Here.

 

In Swedish

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 11 december 2017 avgivit en dom med innebörden att när en byggnad köps med tomträtt ska hela anskaffningsvärdet hänföras till byggnad (HFD mål nr 3148-16).

Skatteverket (SKV) ville hänföra en del av anskaffningsvärdet till mark, som ju inte skrivs av, men de förlorade alltså. Eftersom hela anskaffningsvärdet ska hänföras till byggnad så beräknas också avskrivningarna på hela anskaffningsvärdet.

Utgången i målet överensstämmer helt med min beskrivning i boken Fastigheter – Redovisning och beskattning av hur förvärv av byggnader med tomträtt ska behandlas. Där hänvisade jag till ett äldre rättsfall från HFD 1976 (mål nr RRK R76 1:6) och ett färskare rättsfall från Kammarrätten i Stockholm 2016 (mål nr 5657-15).

SKV överklagade domen i Kammarrätten i Stockholm från 2016 och det var det fallet som nu prövades av HFD i december 2017. Jag är faktiskt förvånad över att SKV ens försökte. För mig föreföll läget vara klarlagt redan efter Kammarrättens dom 2016, eftersom de hittade stöd från HFD 1976. Men nu är sakfrågan utklarad en gång för alla!

Alltså, innehållet i min bok Fastigheter, avsnitt 2.1.9 Tomträtt (sidan 47) stämmer med den senaste domen, liksom alla övriga avsnitt i boken som utgår från min beskrivning av hur förvärv av byggnader med tomträtt ska behandlas. Detsamma gäller mina föreläsningar. Det är bra!

Köp boken Fastigheter Här.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.