Språkkonsulterna juridiskt språk webbtexter i mobilen

You’ll need to design your web texts different to make them display well on a mobile screen compared to a desktop screen. Yesterday morning we got to know how, during a nice breakfast seminar with the company Språkkonsulterna (text in Swedish follows further below).

Helena Englund Hjalmarsson from Språkkonsulterna (Language Consultants) was this mornings lecturer. She also wrote in their latest newsletter about how to write in general for responsive web (the design elements  adjusts automatically to the readers screen). I recognized myself well and I can easily recommend her views on the topic.

 1. Write the most important things first
  • Write straight forward and concentrated, maybe only one sentence
  • In a list of articles you can often see only this first sentence
 2. Avoid short paragraphs
  • Divide the text in logical paragraphs, without shattering it
 3. Use short words
  • … or divide longer words with soft hyphens
  • Soft hyphens are only visible if they’re used due to adaption (html-code ­)

When I follow her advises my texts immediately improves. Follow her advises you too and you’ll be able to write in a good way for both desktops and mobiles!
In Swedish

Du behöver utforma dina webbtexter annorlunda för att de ska se bra ut på en mobilskärm, jämfört med en datorskärm. I går morse fick vi reda på hur, under ett trevligt frukostmöte med Språkkonsulterna.

Helena Englund Hjalmarsson från Språkkonsulterna var morgonens föreläsare. Hon skrev också i deras senaste nyhetsbrev om hur vi bör skriva för responsiv webb i allmänhet (designelementen anpassar sig automatiskt till läsarens skärm). Jag kände igen mig väl och kan lätt rekommendera hennes tips.

 1. Skriv det viktigaste först
  • Skriv rakt på och koncentrerat, gärna i en mening
  • I en lista med artiklar är det ofta bara denna första mening som syns
 2. Undvik korta stycken
  • Dela upp texten i logiska stycken, utan att splittra den
 3. Använd korta ord
  • … eller avdela långa ord med mjuka bindestreck
  • Mjuka bindestreck syns bara när de kommer till användning vid anpassning av texten (html-kod ­)

När jag följer hennes råd märker jag att mina texter blir genast bättre. Följ hennes råd du också och skapa texter som gör sig bra både på datorskärmar och i mobiler!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.