performance planning income planning resultatplanering inkomstplanering

New webinar number 7 of 13 – “Income Planning for Owners of Limited Companies” documentation was delivered yesterday to Accountor Training  (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I discuss ways of predicting the income tax return, optimize the cost of tax to the social benefits and fulfilling the personal life goals. The target is owners of limited companies. I highlight the governments proposed changes of taxation and how to prepare for them, if legislated.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Nytt webbinarium nummer 7 av 13! “Inkomstplanering för ägare i fåab” har färdigställts och i går levererade jag dokumentationen till Accountor Training.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag en metod för att förutse och åtgärda den kommande inkomstdeklarationen före kalenderårsskiftet, optimera skattekostnaden mot sociala förmåner och uppfylla de personliga livsmålen. Målgruppen är ägare till aktiebolag, närmare bestämt fåmansaktiebolag (fåab).

Särskilt fokus läggs på regeringens förslag till skattehöjningar och beredskapen kan byggas upp inför ändringarna, om förslagen leder till lagstiftning.

 • Arbetsgång
 • Inkomst av tjänst
  • Ackumulerad inkomst – Särskild skatteberäkning
  • Personliga målsättningar – Inkomstskatt
  • Personliga målsättningar – Social trygghet
  • Inkomstfördelning
 • Inkomst av kapital
  • Kvalificerade och okvalificerade aktier
  • Alternativ vid avyttring
  • Utdelningsutrymme för kvalificerade aktier
   • Nuvarande regler
   • 3:12-utredningen – Föreslagna ändringar, åtgärder
  • Kvittningar och kvoteringar
  • Oförmånliga effekter – Förslag till åtgärder
 • Skattereduktioner
 • Pensionsplanering
 • Försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska inkomstplanering för ägare i fåab och hur du styr utvecklingen i stället för att råka ut för den. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.