BFN Bokföringsnämnden

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have decided on a number of standards and drafts in the end of November, which have been published throughout December 2016.

The standards applies to Swedish entities so I’ll comment the news in Swedish.


Många nyheter november-december 2016

Vid sammanträdet den 29 november beslöt Bokföringsnämnden (BFN) om en rad vägledningar, uttalanden och remisser som sedan har publicerats successivt under december 2016.

K2 ÅR och K3

De stora nyheterna var förstås att K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning publicerades under förra veckan, den 14 och 16 december 2016. De har behandlats av mig i separata inlägg.

Nedskrivningar i kommunala företag (K3)

BFN föreslår att en alternativ nedskrivningsregel införs för kommunala företag som lyder under kommunallagens självkostnadsprincip.

Nedskrivningar behandlas i kap. 27 K3, som inleds med vilka som ska tillämpa kapitlet (27.1 K3). I förslaget införs alternativet genom ett nytt andra stycke i 27.1 K3.

Förslaget sändes ut på remiss den 1 december 2016 och remisstiden går ut den 28 februari 2017.

Byte mellan K-regelverk

BFN:s uttalande om byte mellan K-regelverk (BFNAR 2012:4) har uppdaterats med ändringar enligt BFNAR 2016:11, vilket publicerades den 15 december 2016.

Det handlar om följdändringar av hänvisningar eftersom K2 ÅR för aktiebolag och K2 ÅR för ekonomiska föreningar har upphävts och ersatts av den nya sammanslagna K2 ÅR.

Tillämpning av K3 vid upprättande av årsbokslut (K2 ÅB)

BFN har bearbetat svaren från remissen från den 23 mars 2015 för en ny vägledning K2 Årsbokslut.Bland annat har framförts att remissversionen var för begränsande jämfört med reglerna om årsbokslut i bokföringslagen (BFL).

BFN föreslår nu i en ny remiss att årsbokslut enligt K2 ÅB får upprättas med tillämpning av K3 i tillämpliga delar. Därmed undanröjs begränsningarna jämfört med BFL som fanns i remissen från 2015.

I förslaget genomförs ändringen med en ny allmän rådspunkt (1.6 K2 ÅB), om tillämpningen av K2 ÅB, samt ett nytt kapitel 20 Särskilda regler för företag som upprättar årsbokslut enligt punkt 1.6.

Förslaget sändes ut på remiss den 6 december 2016 och remisstiden går ut den 28 februari 2017.

Vilka regler ska tillämpas för årsbokslut och årsredovisning

BFN har publicerat en informationssida den 14 december 2016 (uppdaterad 16 december 2016) om vilka regler som ska tillämpas, med uppdaterade hänvisningar till nyligen publicerade K-regler.

Sammanställningen är välkommen efter alla nyheter vi har fått nu! Så här ser det ut i sammandrag för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 och senare.

 • Förenklat årsbokslut (K1)
  • K1 för enskilda näringsidkare
  • K1 för föreningar
 • Årsbokslut
  • BFN:s äldre normgivning
  • (tills K2 ÅB kommer, se föregående avsnitt “Tillämpning av K3 vid upprättande av årsbokslut”)
  • Mindre företag som ska upprätta årsbokslut
 • Förenklad årsredovisning (K2 ÅR)
  • Mindre företag som ska upprätta årsredovisning
 • Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
  • Större företag som ska upprätta årsredovisning
  • Noterade företag
  • Aktiebolag och ekonomiska föreningar som är
   • Moderföretag i större koncern (även om moderföretaget är ett mindre företag)
   • Moderföretag i mindre koncern som upprättar koncernredovisning (från 2017)

BFN:s sammanställning beskriver också vad som gäller i specialfall, t.ex. för mindre företag som inte måste men vill upprätta årsredovisning.

Tillämpning av rekommendationer från RR

BFN:s Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2) har uppdaterats med ändringar enligt BFNAR 2016:12, vilket publicerades den 15 december 2016.

Det handlar om följdändringar av hänvisningar eftersom K2 ÅR för aktiebolag och K2 ÅR för ekonomiska föreningar har upphävts och ersatts av den nya sammanslagna K2 ÅR. Dessutom har följdändringar gjorts av referenser till årsredovisningslagen (ÅRL) till följd av lagändringar den 1 januari 2016.

OBS! Uttalandet gäller endast företag som inte tillämpar något K-regelverk.

Intäktsredovisning vid avverkning

BFN har i ett brevsvar som publicerades den 5 december 2016 uttalat att inkomster från avverkningsrätt ska intäktsredovisas vid inmätningstidpunkten, om inmätningen av virket i avverkningsuppdraget avgör intäktens storlek.

BFN utgår från realisationsprincipen, att bara konstaterade intäkter ska tas med i resultaträkningen, och periodiseringsprincipen, att intäkter som hör till räkenskapsåret ska tas med oavsett när de betalas.

OBS! Brevsvaret gäller enskild näringsidkare som inte tillämpar något K-regelverk.


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om nya ÅRL och om K-reglerna med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.