Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

I’m continuously commenting news related to my book on real estates (Fastigheter) here on the blog. Today’s update is about the EU harmonizing the VAT definition of real estates. Comments will follow in Swedish since the book’s in Swedish, but first an English version.

EU Definition of Real Estate in VAT Regulations

The EU regulates that all member states shall use this definition of real estate in the VAT area from January 1, 2017.

Council Implementing Regulation (EU) No 1042/2013 of 7 October 2013, article 13b:

For the application of Directive 2006/112/EC, the following shall be regarded as “immovable property”:
(a) any specific part of the earth, on or below its surface, over which title and possession can be created;
(b) any building or construction fixed to or in the ground above or below sea level which cannot be easily dismantled or moved;
(c) any item that has been installed and makes up an integral part of a building or construction without which the building or construction is incomplete, such as doors, windows, roofs, staircases and lifts;
(d) any item, equipment or machine permanently installed in a building or construction which cannot be moved without destroying or altering the building or construction.

That’s it. Now let’s move on to the Swedish part!


Nyhetsbevakning

Jag berättar kontinuerligt om nyheter relaterade till boken (Fastigheter) här på bloggen. Sök på “Update Real Estates” och du hittar alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Dagens inlägg handlar om EU-harmoniseringen av begreppet Fastighet i momslagstiftningen, som träder i kraft den 1 januari 2017.

Kapitel 2 Begreppet fastighet, avsnitt 2.7 Moms

I kapitlet berättar jag om de olika momsbegreppen som gäller fastighet och som har betydelse för att skilja på momspliktiga och momsfria transaktioner.

Boken utgår generellt från gällande rätt men här gjorde jag ett undantag och beskrev konsekvenserna av den nya EU-definitionen mera ingående. Anledningen till detta avsteg är att här har Sverige inte något val, vi måste ansluta oss till EU-rätten på området.

Den 22 juni 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss om anpassning av den svenska mervärdesskattelagen (ML) till EU-rätten, med förslag till ikraftträdande den 1 januari 2017. Lagrådsremissen innebär att lagrådet granskar regeringens förslag ur juridiskt teknisk synpunkt. Därefter bearbetar regeringen eventuella synpunkter från lagrådet och sedan överlämnas förslaget till riksdagen (proposition) för beslut.

Lagrådsremissen överensstämmer med beskrivningen i boken, där jag har kommenterat effekten av lagändringen i varje underavsnitt:

  • 2.7.2 Fastighet
  • 2.7.2 Industritillbehör
  • 2.7.3 Fastighetstillbehör
  • 2.7.4 Byggnadstillbehör
  • 2.7.5 Verksamhetstillbehör

Uppdatering: Lagrådet hade inga synpunkter och den 22 september lämnade regeringen en proposition till riksdagen med samma lagförslag som i lagrådsremissen. Riksdagen beslöt att anta lagförslaget den 24 november utan ändringar – men med tillägget att regeringen bör utvärdera konsekvenserna efter ett år eftersom effekterna befaras bli stora för företagen.

Vad är då fastighet enligt EU-rätten?

Den nya definitionen återges och kommenteras i boken, men den förtjänar att återges även här i bloggen.

Alla medlemsländer ska använda samma fastighetsbegrepp i momsfrågor. Regeringen har valt att ta fram förslag till ändring av mervärdesskattelagen (ML), där dagens hänvisning till jordabalken ersätts av en hänvisning till EU-rätten enligt följande.

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober 2013, artikel 13b:

Vid tillämpningen av direktiv 2006/112/EG ska med fast egendom avses följande:
a) Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.
b) Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.
c) Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.
d) Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

Skälet till att bara göra en hänvisning i lagen, i stället för att införa själva definitionen, är att då behöver Sverige inte ändra ML om det görs någon ändring i EU-definitionen.

En nyansering i lagrådsremissen är att här föreslås en dynamisk hänvisning, innebärande att det är den vid varje tidpunkt gällande formuleringen i förordningen som gäller i Sverige utan någon ändring i ML.

Lagändringen får följdeffekter för begreppen byggnadstillbehör, verksamhetstillbehör och industritillbehör i dagens ML.

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.