Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Here on the blog I will continuously comment news related to the content in my upcoming book on real estates – Fastigheter. Since the book is in Swedish the comments will also be in Swedish.


Nyhetsbevakning

Här på bloggen kommer jag att kontinuerligt berätta om nyheter relaterade till innehållet i boken Fastigheter, som kommer ut i slutet av denna månad.

Detta är första inlägget, men det kommer fler. Sök på “Update Real Estates” så hittar du alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Jämkning moms

Kapitel 1 Regelverk, avsnitt 1.5.4.3 Jämkning vid överlåtelse

I avsnittet berättar jag om hanteringen av avdragen moms vid överlåtelse av näringsfastighet, näringsbostadsrätt och hyresrätt, samt om när säljaren eller köparen har skyldighet att jämka momsen.

I ett rättsfall nyligen kom domstolen fram till att de svenska momsreglerna om överföring av jämkningsskyldighet inte är förenliga med EU-rätten (Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-07-01, mål nr 10339-15, 11258-15, 11259-15, 11263-15). Du kan läsa Förvaltningsdomstolens pressmeddelande här.

Fastighets AB Garverigränd övertog en fastighet som omfattades av frivillig skattskyldighet. Bolaget inledde därefter ombyggnad till bostadsrätter, vilket innebar att förutsättningarna för frivillig skattskyldighet upphörde. Skatteverket (SKV) ansåg att bolaget skulle jämka säljarens avdrag för ingående moms, men förlorade alltså målet.

I boken har jag kommenterat rättsfallet, men jag har utgått från nu gällande lagstiftning om när köparen kan eller ska överta jämkningsskyldigheten. I sina sammanhang tar jag upp att en jämkningshandling ska upprättas vid överlåtelse, dels enligt lag och dels för att köparen ska kunna klara av jämkningsskyldigheten rent praktiskt.

Kommer momslagen att ändras?

Jag har frågat SKV hur de ställer sig till domen. SKV svarar att de håller inte med Förvaltningsrätten. Det tolkar jag som att SKV kan komma att överklaga till Kammarrätten i Stockholm.

Om frågan bedöms vara viktig för rättstillämpningen kan målet därefter slutligen komma att avgöras av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Står sig bedömningen att svensk momslag strider mot EU-rätten kommer vi med nödvändighet att se en ändring av den svenska momslagen. Jag har frågat Finansdepartementet om hur de ser på saken. De har svarat att de har uppmärksammat domen och kommer att analysera om det finns behov att vidta åtgärder.

Vakuum

Under tiden har vi ett besvärligt vakuum. Om SKV fortsätter tillämpa nuvarande momslag på denna punkt så strider det mot domen från Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det är viktigt att notera att själva sakfrågan inte har ifrågasatts. Vid ändrad användning, i det här fallet från momspliktig verksamhet till momsfri verksamhet, ska momsen jämkas om förutsättningarna är uppfyllda. Frågan är av vem.

Enligt EU-domstolen ska den som fick momsavdraget, alltså säljaren, också jämka momsen när köparen ändrar användningen. Enligt svensk lag ska köparen jämka momsen vid ändrad användning, utom när parterna kommer överens om att säljaren behåller jämkningsansvaret. Det regleras i mervärdesskattelagen (1994:200), 8 a kap. 12 §.

Köparen i det aktuella rättsfallet hävdade att det strider mot EU-rätten när svensk lag säger att köparen får eller ska ta över jämkningsansvaret. Det fick de gehör för i Förvaltningsdomstolen, genom att domstolen avslog SKV:s begäran att köparen skulle jämka momsen. Av domen framgår dock inte om jämkningsansvaret därmed faller tillbaka på säljaren eller om ingen jämkning alls kommer att utkrävas, trots den ändrade användningen av fastigheten.

Konsekvenser av en lagändring

Blir utfallet att svensk momslag måste ändras får vi en ny komplikation. Säljaren förlorar ju kontrollen över fastighetens användning efter överlåtelse, men kan alltså drabbas av jämkningsskyldighet på grund av ändrad användning hos köparen.

Ett regressansvar kan visserligen tas in i överlåtelseavtalet, om att köparen ska kompensera säljaren för jämkning av moms förorsakad av köparen, men regressfordran är inte alltid säker fordran. Här kan vi ana framtida tvister.

Mer än så går inte att säga ännu…

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures