The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Uncategorized (page 1 of 13)

Work in Progress Part 1 / Pågående arbeten del 1

Bulletinen 3 2017 Pågående arbeten del 1 The Bulletin Work in Progress Part 1
My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in issue 3/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).

The article is in Swedish. I begin with describing which entities that are to apply the standards for accounting of work in progress, namely service and construction enterprises – a large part of the total number of entities. Then follows general regulations, such as applying the main or alternative method for current account and fixed price assignments respectively, and the three valuation situations you can end up in: assignments with claim, debt and maybe loss. After this the main attraction of part 1 comes – how to treat assignments of current accounts in the accounting. Here I describe how to account for work in progress on current accounts when applying the BAS Chart of Accounts, step by step, and how to report in the financial statements.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the next issue of the Bulletin I will describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. This second part ends with an overview of the connections between accounting and taxation for all the alternatives and for current account as well as fixed price assignments.  I’ll be back on this topic when the second part has been published.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here!

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i utgåva 3/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag börjar med att beskriva vilka företag som ska tillämpa reglerna om pågående arbeten, nämligen tjänsteföretag och entreprenadföretag – en stor del av det totala antalet företag i Sverige. Sedan följer allmänna regler, såsom att tillämpa huvudregeln eller alternativregeln för pågående räkning respektive fast pris, och de tre värderingssituationerna du kan hamna i: uppdrag med fordran, skuld och kanske förlust. Efter detta kommer huvudattraktionen – hur uppdrag på löpande räkning behandlas i redovisningen. Jag beskriver steg för steg hur pågående arbeten på löpande räkning bokförs enligt BAS-kontoplanen, och hur de tas upp i årsredovisningen.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I nästa utgåva av Bulletinen kommer jag att beskriva bokföringen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Denna andra del avslutas med en översikt över sambandet redovisning-beskattning för alla alternativ och för löpande räkning såväl som fast pris. Jag återkommer när artikeln har publicerats.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktisk hjälp av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

See other published articles by me here!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Presentation at Rotary / Presentation hos Rotary

When Rotary Stockholm City Network met at October 13, 2017 I got to present myself and my operation (text in Swedish follows further below). It was a great opportunity, since this network consists of seven Stockholm Rotary Clubs and attracts a lot of participants at every meeting.
The main attraction was Mr. Johan Holmsäter, who delivered a speech about ”Live better, build health systems”. He told us enthusiastically about how important it is to take of our selves, our bodies and our minds. He is often referred to as ”He who established Friskis & Svettis” (a Swedish health club chain) but now he has moved on to other projects, still keeping his theme about health care.

He drastically pointed out lack of physical movement as the main factor of too early death. It’s much more important that you do regular pulse heightening walks than if you finish smoking, he explained. I’ve never heard anyone lay it out like that before!

Then it was time for four chosen members to present themselves, four of whom I was one! I got to be the final one, which suited me just fine.

Here is a PDF-file of my presentation in English. The first page presents me as a member of the Rotary Stockholm City First Breakfast Club, since all participants presents them selves with name and club membership at joint arrangements like this.

I got encouraging comments and interested questions afterwards, and left with a nice feeling and a whole bunch of new contacts!

In Swedish

När Rotary Stockholm City Affärsnätverket träffades den 13 oktober 2017 fick jag tillfälle att presentera mig och min verksamhet. Det var ett fint tillfälle, eftersom detta nätverk består av sju Rotaryklubbar i Stockholm och lockar många deltagare till varje möte.

Huvudattraktionen var Johan Holmsäter, som talade om ”Lev skönare, bygg hälsosystem”. Han berättade entusiastiskt för oss om hur viktigt det är att vi tar hand om oss själva, till kropp och själ. Han presenteras ofta som den som grundade Friskis & Svettis, men han har gått vidare till andra projekt även om han håller fast vid temat med hälsovård.

Johan pekade på ett drastiskt sätt ut brist på motion som huvudorsaken till för tidig död. Det är mycket viktigare att du gör regelbundna pulshöjande promenader än att du slutar röka, förklarade han. Jag har aldrig hört någon lägga fram saken på det sättet förut.

Sedan var det dags för fyra utvalda medlemmar att presentera sig själva, fyra av vilken jag var en! Jag fick presentera mig sist, vilket passade mig utmärkt.

Här har du en PDF-fil från min presentation. Den första sidan presenterar mig som medlem av Rotary Stockholm City Första Frukost, eftersom alla deltagare presenterar sig med namn och klubbtillhörighet vid samarrangemang som detta.

Jag fick uppmuntrande kommentarer och intresserade frågor efteråt och lämnade med en härlig känsla och ett helt knippe nya kontakter!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Chronicle for Wolters Kluwer / Krönika för Wolters Kluwer

Peter Berg

Photography © Wolters Kluwer
(photo by Stefan Bohlin)

Wolters Kluwer asked me to write about my personal user experience of transition from local software Bokslut (Financial Reports) to cloud based software Capego Bokslut (text in Swedish follows further below).
Happily I want to work, because I was thrilled about the great development they achieved of the user interface. Wolters Kluwer had visions of creating a seamless software, guiding you through the working process without you having to think about how to navigate back and forth between menus. And they really made it!

My article was published by Wolters Kluwer as a chronicle at their web site. Here it is (in Swedish):

Wolters Kluwer also promoted my chronicle in their digital news magazine Insight, both in the premier issue on September 20 and in the next issue on October 27, 2017.

In Swedish

Wolters Kluwer bad mig att skriva om min personliga erfarenhet som användare, av att byta från det lokala programmet Bokslut till det molnbaserade programmet Capego Bokslut. Det gjorde jag gärna, eftersom jag var entusiastisk över den stora utvecklingen de hade lyckats med av användargränssnittet. Wolters Kluwers vision var att skapa en sömlös programvara, som leder dig genom arbetsprocessen utan att du behöver tänka på navigering fram och tillbaka mellan olika menyer. Och de har verkligen lyckats!

Min artikel publicerades av Wolters Kluwer som en krönika på deras hemsida. Här är den.

Wolters Kluwer marknadsförde krönikan i sitt digitala nyhetsmagasin Insight, både i premiärutgåvan den 20 september 2017 och i nästa utgåva den 27 oktober.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

PwC on Limited Interest Deductions / PwC om begränsade ränteavdrag

PwC limited interest deductions

PwC highlighted uncertainties and displayed interpretations today on the governments proposal Limited Interest Deductions for Companies (text in Swedish follows further below).
PwC arranged a nice Breakfast seminar at their office in Stockholm with three of their leading consultants as lecturers: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Wide EU limits transforms to narrow Swedish limits

This legislation matter is huge, including many important parts. I’ll leave you with my description of the content, in my earlier post Limited Interest Deductions for Companies.

It was striking, however, when PwC showed us how much this Swedish proposal aims to tighten the regulations compared to the EU directive. We could adapt to harmonized EU regulations without so severe national regulations as the case is here.

PwC illustrated the effects of different interest rates according to the two methods the government sent for comments, EBIT and EBITDA. I had some late news with me, however, that the government already stated in their budget for 2018 that they prefer the EBIT-model, when they hardly could have read all the comments yet…

Increased rents

It has also been clear from the beginning that limiting deductions of interests will, of course, affect heavy investments the most – typically real estates. PwC highlighted calculations from the real estate business on how much the rents for living need to be raised to maintain these companies return on investment. In one example the rent for an apartment of 80 sqm would have to be raised 1,000 SEK per month. In other words, it will be more expensive for people to live, when the landlords can’t deduct their interests.

Two heavy legislation to be prepared for

Specifically the real estate business also awaits another big legislation proposal, Packaging to an end? The political arena in Sweden is uncertain, but the following years 2018-2019 can be tough legislation years.

PwC stressed that this uncertainty is already affecting foreign investors when deciding to make business in Sweden or not, and when acquisitions and mergers are done in Sweden the tax uncertainty affects the pricing of the deals as deferred taxes usually are important parts of the negotiations.

I described the possible future changes in my book ”Performance and Income Planning” (Resultat- och inkomstplanering) in chapter 7.3 ”Company taxation committee” (Företagsskattekommittén), page 188-193. In my book ”Real Estates” (Fastigheter) I describe how to package real estates in subsidiaries before selling them, using the tax regulations that are still available. See the section Books in the Web shop.

Thank you PwC for a generous and interesting morning!

 

In Swedish

PwC belyste oklarheter och visade tolkningar idag om regeringsförslaget Begränsade ränteavdrag för bolag.

PwC arrangerade ett trevligt Frukostseminarium i sitt kontor i Stockholm med tre av sina ledande konsulter som föreläsare: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Vida EU-ramar förvandlas till stränga svenska regler

Detta är ett stort lagstiftningsärende med många viktiga delar. Jag hänvisar till min beskrivning av innehållet i mitt tidigare inlägg Begränsade ränteavdrag för bolag.

Det var dock slående när PwC visade oss hur mycket de svenska förslagen skärper kraven jämfört med EU-direktivet. Vi skulle kunna anpassa våra regler till EU-reglerna utan så starka begränsningar som här blir fallet.

PwC illustrerade effekterna av olika räntesatser enligt de två metoderna som regeringen hade sänt ut på remiss, EBIT and EBITDA. Jag hade dock färska nyheter med mig om att regeringen har aviserat i budgeten för 2018 att de förordar EBIT-modellen, redan innan de kan ha hunnit läsa alla remissvar ännu…

Ökade hyror

Det har stått klart från början att begränsningar av ränteavdragen, självklart, kommer att påverka tunga investeringar mest – typiskt sett fastigheter. PwC nämnde kalkyler från fastighetsbranschen för hur mycket bostadshyrorna skulle behöva höjas för att bibehålla avkastningen. I ett exempel skulle hyran för en lägenhet på 80 kvm behöva höjas med 1 000 SEK i månaden. Med andra ord, det blir dyrare för människor att leva, när hyresvärden inte får dra av sina räntor.

Två tunga lagförslag att förbereda dig för

Fastighetsbranschen väntar också på fortsättningen i ett annat stort lagstiftningsärende, Slutet för paketering av fastigheter? Det politiska läget i Sverige är osäkert, men de kommande åren 2018-2019 kan bli tunga år lagstiftningsmässigt.

PwC betonade att denna osäkerhet redan påverkar utländska investerares beslut om att göra affärer i Sverige eller inte, och när förvärv och sammanslagningar görs i Sverige påverkar osäkerheten prissättningen eftersom uppskjuten skatt vanligen är en viktig komponent i förhandlingarna.

Jag beskrev de möjliga framtida ändringarna i min bok Resultat- och inkomstplanering i avsnitt 7.3 ”Företagsskattekommittén”, sidorna 188-193. I min bok Fastigheter beskriver jag paketering av fastigheter inför en försäljning med användning av dagens regler, så länge de finns kvar. Se avdelningen Böcker i Nätbutiken.

Tack PwC för en frikostig och informativ förmiddag!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter August for RedovisningsHuset / Nyhetsbrev augusti för RH

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Scrapped tax changes, limited tax deductions for interest and much more filled the latest newsletter from RedovisningsHuset i Södertälje AB (text in Swedish follow further below).

I write the content for this Swedish newsletter monthly, except for July, and we restarted after the summer with edition 37 on August 31. It was unusually much to inform about this time. Each link below leads you to a description in English.

Subscribe to their newsletter. It’s free and very useful.
In Swedish

Slopade skatteändringar, begränsningar av ränteavdrag för företag och mycket mer fyllde senaste nyhetsbrevet från RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Jag skriver innehållet för detta nyhetsbrev varje månad, utom i juli, och vi startade efter sommaren med utskick 37 den 31 augusti. Det var ovanligt mycket att informera om den här gång.

Prenumerera på deras nyhetsbrev. Det är gratis och mycket matnyttigt!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Seminar Joint Ventures in Large Projects / Frukostmöte om samverkan i stora uppdrag

ESIC East Sweden Infra Cluster Ostlänken Östra handelskammaren

RedovisningsHuset i Södertälje AB have appointed me as the lecturer for a seminar arranged together with ESIC on October 5, 2017 (text in Swedish follows).

The topic is how to cooperate in different legal forms for local business, in order to grasp large assignments in the big Swedish infrastructure project Ostlänken (East Link).

I wrote about the invitation yesterday on the web site of RedovisningsHuset, We have a breakfast meeting with ESIC in Nyköping.

The East Link is a high speed double track railway scheduled for construction from 2019 to 2028. It’s a large project, comprising 154 km with 30 tunnels and 200 bridges, demanding 2,500 employees per year or totally 25,000 work years. The speed of the trains will be up to 320 km/h.

ESIC is a professional network based on the enterprises in the region, with partners from among others the municipalities of Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping and Linköping. ESIC has about 400 members today, among which RedovisningsHuset i Södertälje AB is one.

Our task with this breakfast seminar is to show different legal ways of cooperation between local companies, enabling them to get large assignments from the East Link project which they couldn’t get one-by-one. My task is to write the documentation and to give the breakfast seminar speech. It’s a challenging task which I look forward too!
In Swedish

RedovisningsHuset i Södertälje AB har anlitat mig som föreläsare vid ett frukostmöte arrangerat tillsammans med ESIC den 5 oktober 2017.

Ämnet är juridiska möjligheter för lokala företag att samverka så de kan ta uppdrag från det stora infrastrukturprojektet Ostlänken.

Jag skrev om inbjudan i går på RedovisningsHusets hemsida, Vi har frukostmöte med ESIC i Nyköping.

Ostlänken är en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg, planerad att anläggas under 2019 till 2028. Det är ett stort projekt, omfattande 154 km med 30 tunnlar och 200 broar som kräver 2 500 årsarbetare eller totalt 25,000 årsarbeten. Tågen kommer att nå hastigheter på upp till 320 km/h.

ESIC är ett professionellt nätverk för näringslivet i regionen, med partners från bl.a. kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping. ESIC har cirka 400 medlemmar, varav RedovisningsHuset i Södertälje AB är en.

Vår uppgift vid frukostmötet är att visa olika juridiska vägar för samarbete mellan lokala företag, så de tillsammans kan få stora uppdrag från Ostlänken som de inte hade kunnat få var och en för sig. Min uppgift är att skriva dokumentationen och hålla själva föreläsningen.  Det är en spännande utmaning som jag ser fram emot!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Lecture Bookings from Wolters Kluwer / Nya kursbokningar

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen

Wolters Kluwer have booked me for two new lectures i Stockholm (text in Swedish follow further below).

In my post Upcoming Lectures for Wolters Kluwer I described the coming season. I was then booked for 14 software educations, seminars and webinars during September 2017 to March 2018.

Now I’m booked for 2 additional software one-day educations on the topic ”Financial Reports, software introduction for experienced participants”, on October 3, 2017 and January 23, 2018. That makes it 16 occasions ranging from 3 hour webinars to 2-days software educations, totally 22 days!

In this PDF-file you can see the whole lecture program, with my lectures high-lighted in yellow.

However, the schedule might change. Be sure to always have the latest information by using this link.

I hope to see you at the lectures! 🙂
In Swedish

Wolters Kluwer har bokat mig för två nya kurser i Stockholm.

I mitt inlägg Kommande föreläsningar för Wolters Kluwer beskrev jag den kommande säsongen. Jag var då bokad för 14 programvaruutbildningar, seminarier och webbinarier under perioden september 2017 – mars 2018.

Nu är jag bokad för ytterligare 2 endagars programvaruutbildningar i ämnet ”Bokslut, programvaruintroduktion för bokslutsvana”, den 3 oktober 2017 och 23 januari 2018. Då är vi uppe i 16 kurstillfällen, från 3-timmars webbinarier till 2-dagars programvaruutbildningar, totalt 22 dagar!

I denna PDF-fil kan du se hela utbildningsprogrammet, med mina föreläsningar markerade med gult.

Programmet kan dock förändras. Var säker på att alltid få den senaste informationen genom att använda denna länk.

Jag hoppas få träffa dig på föreläsningarna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Seminar on Real Estates / Nytt seminarium Fastigheter

Real Estates Fastigheter Seminarium Bok Föreläsning Seminar Lecture Book

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Today I’ve finalized and delivered the documentation to Wolters Kluwer for the new  full-day seminar on “Real Estates – Accounting and Taxation”. What could be more suitable when my blog is celebrating it’s  2-year anniversary today (text in Swedish follows further below)!
Content

In the seminar I cover the regulations for corporate real estates in accounting, taxation, VAT and more, with lots of references. I also show how to apply the regulations with examples of accounting. The linkage between accounting and taxation is covered as well.

How to Register

The seminar is in Swedish and it will be held on one occasion at World Trade Center in Stockholm.

 • November 28, 2017

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.
In Swedish

I dag har jag färdigställt och levererat dokumentationen till Wolters Kluwer för det nya heldagsseminariet om “Fastigheter – Redovisning och beskattning”. Vad kan väl vara mer passande när min blogg firar 2 år idag!

Innehåll

Under seminariet går jag igenom regler för fastigheter i företag, med gott om referenser till tillämpliga lagar och vägledningar. Jag illustrerar också reglerna med exempel på redovisning i olika situationer, både i bokföringen och årsredovisningen. Även sambandet redovisning- beskattning gås igenom. Det här är en heltäckande kurs som täcker K1, K2, K3 och RFR.

 • Fastighet i jordabalken
 • Fastighet i inkomstskattelagen
 • Centrala fastighetsbegrepp
 • Lagfart
 • Fastighetsinteckning
 • Företagsinteckning
 • Fastighet i bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Anskaffning/avyttring fastighet
 • Anskaffning/avyttring bolag
 • Anskaffningsvärde
 • Förbättringsutgifter egen fastighet
 • Avskrivningar
 • Uppskrivningar
 • Nedskrivningar
 • Paketering
 • Stopplagstiftning för Kattrumpan
 • Fastighetsutredningen
 • Företagsskattekommittén
 • Fastighet i momslagen

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska  vid ett tillfälle i World Trade Center, Stockholm.

 • Den 28 november 2017

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Det här är ett ofta efterfrågat ämne som vi nu täcker. Jag hoppas få möta dig som deltagare på seminariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Update Real Estates: Packaging to an end? / Slutet för paketering av fastigheter?

I’m continuously commenting news related to my book on real estates (Fastigheter) here on the blog. Today’s update is about a possible two-step stop for tax planning by packaging real estates in limited companies before selling them.

Since both the legislations are related to the Swedish tax environment, I’ll comment the news in Swedish further below. But first a summary in English.
Step 1

In an earlier post I described that the Swedish government have prepared a partial stop for packaging a real estate, owned privately or in a sole proprietorship, by a gift to a limited company before selling it (Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar).

This have now advanced to a final legislation draft presented by the government to the Swedish Parliament for decision. It’s a stop legislation which is meant to enter into force retroactively from October 28, 2016, when the government announced their plans.

Step 2

In the end of March 2017 a governmental committee published a proposal to prevent tax planning by packaging other real estates before sale.

The proposal immediately raised heavy criticism from many parties, but on April 7 the proposal was sent out for consultation in its existing condition.

The proposal is meant to enter into force July 1, 2018.

Political Uncertainty

The Swedish government is however in minority. The opposition shows growing concern over the government’s tax proposals. It’s possible that one or both of the bills might be rejected by the parliament, hence the question mark in the headline.

The Council on Legislation, which mandatory reviews all important legislative amendments, also questioned the necessity to break out a part of the issue for such a drastic measure as a stop legislation. The government should have been able to wait for the proposals from the committee.

 

And now it’s time for the Swedish part.

Steg 1 – Stopplagstiftning för vissa paketeringar

I ett tidigare inlägg har jag beskrivit hur regeringen har förberett stopplagstiftning för en viss typ av skatteplanering med paketering av fastigheter. Delstoppet gäller när en fastighet överlåts genom gåva från en fysisk person till ett aktiebolag inför en försäljning (Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar).

Upplägget har varit lönsamt när taxeringsvärdet är betydligt högre än det bokförda värdet, typiskt sett alltså vid gamla innehav. När överlåtelsen till aktiebolaget gjordes under taxeringsvärdet kunde den klassas som gåva, medförande att vinsten blev skattefri för den fysiska personen.

Stopplagstiftningen har nu lagts in i vårändringsbudgeten för 2017 för beslut i riksdagen. Enligt förslaget ska överlåtelser under taxeringsvärdet anses vara gjorda till taxeringsvärdet och därmed beskattas som försäljning i stället för att klassas som gåva.

Jag har skrivit om vårändringsbudgeten på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida (Vårbudgeten inget för företagare).

Stopplagstiftningen ska gälla retroaktivt, för överlåtelser från och med den 28 oktober 2016.

 • Denna typ av paketering behandlas inte i boken Fastigheter
  • Bokens innehåll påverkas inte.

Steg 2 – Stopp för övriga paketeringar

Den 30 mars 2017 presenterade Paketeringsutredningen sitt betänkande Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017-27). Bland mycket annat föreslås att om ett bolag säljer ett annat bolag med fastighet ska det sålda bolaget göra en avskattning, som om fastigheten hade sålts till marknadsvärdet.

Jag har beskrivit de olika delarna i förslaget på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida (Höjda skatter för fastigheter föreslås).

Förslaget väckte omgående omfattande kritik från många håll men den 7 april sändes betänkande ut på remiss i befintligt skick, med sista svarsdag den 14 augusti 2017.

Uppdatering 2017-06-30: Remisstiden har förlängts från den 14 augusti 2017 till den 15 september 2017.

Enligt betänkandet ska de nya reglerna träda i kraft den 1 juli 2018.

Utredningsförslagen påverkar paketering såsom den beskrivs i boken Fastigheter

 • Leder förslagen till lagstiftning så påverkas innehållet i kapitel 9 Omstrukturering (avsnitt 9.2 Paketering) och kapitel 7 Avyttring
  • Bokens innehåll gäller dock fram till att eventuella nya regler träder i kraft (enligt utredningsförslaget den 1 juli 2018)

Politisk osäkerhet

Regeringen är dock i minoritet. Oppositionen visar växande oro över regeringens olika skattehöjande förslag. Ett eller båda förslagen kan komma att fällas i riksdagen, därav frågetecknet i rubriken.

Lagrådet har också ifrågasatt det lämpliga i att bryta ut en del av paketeringsfrågan i en så drastisk åtgärd som stopplagstiftning. Regeringen borde ha kunnat invänta förslag till helhetslösning från utredningen i stället.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New BAS Chart of Account / Nya BAS 2017

BAS 2017 Svensk Redovisning Bokföringsboken Bokslutsboken K2 K3 ÅRL Årsredovisningslagen

Last week the new BAS Chart of Accounts was released, BAS 2017. So what’s new? Text in Swedish follows.


Nya BAS 2017

För en vecka sedan kom årets upplaga av Bokföringsboken och Bokslutsboken. Innehållet är uppdaterat för att stödja den senaste utvecklingen inom redovisningen. Så vad är nytt?

Koncerner

1351 Andelar i börsnoterade företag har namnändrats till

 • 1351 Andelar i noterade företag

Jag utgår från att namnändringen är en anpassning till BFN:s allmänna råd Definitioner och begrepp (BFNAR 2007:4), som uppdaterades 2016-09-22 (se inlägget Several News from BFN, avsnittet Uppdaterat allmänt råd om definitioner och begrepp).

Osäkra fordringar

Hanteringen av osäkra fordringar enligt tidigare utgåvor av BAS-kontoplanen har varit opraktisk.

Mats Brockert konstaterar i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016) att bokslutsbokens exempel för dessa konton inte speglar hur nedskrivningar av kundfordringar brukar redovisas (avsnittet Fördjupningsdelen i BAS-böckerna).

Följande konton slopas nu.

 • 1515 Osäkra kundfordringar
 • 1535 Osäkra kontraktsfordringar
 • 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag

Obeskattade intäkter

Obeskattade upphovsmannaintäkter, skogsintäkter etc. hanteras i inkomstdeklarationen och konton i BAS-kontoplanen behövs inte.

Peter Nilsson behandlar bakgrunden till en del av ändringarna i artikeln Kontoförändringar till 2017 för skogskonto och skogsskadekonto (Bulletinen 3/2016). Bland annat lyfter han fram att ingen avsättning krävs i redovisningen enligt skattereglerna för skogskonto och skogsskadekonto. Troligen saknas därför möjlighet att redovisa obeskattade reserver i dessa fall, enligt både årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning.

Följande konton slopas nu.

 • 2180 Obeskattade intäkter
 • 2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter
 • 2182 Obeskattade skogsintäkter
 • 2185 Obeskattade skogsintäkter
 • 8880 Förändring av obeskattade intäkter
 • 8881 Avsättning upphovsmannakonto
 • 8882 Återföring upphovsmannakonto
 • 8885 Avsättning skogskonto
 • 8886 Återföring från skogskonto

Mats Brockert kommenterar de slopade kontona i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016), avsnittet Borttagna konton 2017.

Arbetsgivaravgifter

Vi har flera ändringar av arbetsgivaravgifterna  under 2016 och 2017 och det påverkar kontoplanen på många punkter. Företag som har separata lönesystem bör dock enligt mig välja att låta bli indelning av lönekostnader på konton utifrån olika nivåer på arbetsgivaravgifterna, för att hålla nere antalet konton.

Det nyinförda växa-stödet, för den först anställde i enskild näringsverksamhet, täcks med följande konton.

 • 7013 Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 % – Nytt namn och ny kontoinstruktion
  • F.d. 7013 Löner till kollektivanställda 25,26 % – Slopat
 • 7213 Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 % – Nytt namn och ny kontoinstruktion
  • F.d. 7213 Löner till tjänstemän 25,46 % – Slopat

För anställda födda 1937 och tidigare betalas särskild löneskatt med 6,15 %. Följande konton berörs.

 • 7035 Löner till kollektivanställda 6,15 % – Nytt namn
  • F.d. 7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 • 7036 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) 6,15 % – Nytt namn
  • Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 • 7235 Löner till tjänstemän 6,15 % – Nytt namn
  • 7235 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
 • 7236 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare 6,15 % (utlandsanställda) – Nytt namn
  • F.d. Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)(avgiftsbefriade)
 • 7534 Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 % – Oförändrat

För anställda födda 1938 och senare som har fyllt 65 år före årets ingång betalas förutom särskild löneskatt 6,15 % även ålderspensionsavgift med 10,21 %, sammanlagt 16,36 %. Under 2017 gäller detta personer födda 1938-1951. Följande konton berörs.

 • 7034 Löner kollektivanställda 16,36 % – Nytt namn
  • F.d. 7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)
 • 7233 Löner till tjänstemän och företagsledare 16,36 % (utlandsanställda) – Slopat
 • 7234 Löner till tjänstemän och företagsledare 16,36 % (utlandsanställda) – Nytt namn
  • F.d. 7234 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)
 • 7520 Avgifter 16,36 % – Oförändrat 

För anställda födda 1991 och senare var arbetsgivaravgiften nedsatt till 25,46 % t.o.m. maj 2016, sedan slopades ungdomsrabatten. Följande konton berörs.

 • 7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda) – Slopat
 • 7223 Löner till företagsledare 25,46 % – Slopat
 • 7560 Arbetsgivaravgifter 25,46 % – Slopat

Fastigheter

Ytterligare ändringar och kompletteringar kommer att behövas framöver beträffande konton och kontoinstruktioner för en rad fastighetsrelaterade frågor. Jag beskriver detta i artikeln Fastigheter (Bulletinen 3/2016).

Tantiem

Alla konton som behövs för redovisning av tantiem finns redan i BAS 2016, men kontoinstruktionerna bör utvecklas. Jag berör detta i artikeln Tantiem (Bulletinen 4/2016). Mitt inlägg om detta blev snabbt ett av de mest besökta inläggen på denna blogg!

Summering

Jag är en entusiastisk anhängare till BAS-konceptet, som har stor betydelse för att förenkla och effektivisera redovisningen för oss ekonomer både i vardagen och vid upprättande av årsbokslut eller årsredovisningar.

Förtjänster

Förtjänsterna är många: Strukturerat för att följa logiken i uppställningsformerna för årsredovisningen, vid inkomstdeklarationen och för statistisk uppgiftslämning till SCB bara för att nämna några synkroniseringar. En annan viktig fördel är att kontoplanen är utförligt dokumenterad genom kontoinstruktionerna i Bokföringsboken, med exempel i Bokslutsboken.

Den årliga uppdateringen borgar dessutom för att redovisningen hänger med i utvecklingen. Åtminstone ett exemplar bör därmed finnas på varje ekonomiavdelning, varje redovisningsbyrå och varje revisionsbyrå. Detta kan jag säga eftersom jag själv inte har del i produktionen av BAS-produkterna!

Dessutom finns bokföringsboken tillgänglig på engelska – The Accounting Manual med senaste uppdatering från 2016. Jag använder den engelska utgåvan ofta när jag undrar över bra översättningar av specifika svenska fackuttryck.

Att få tag i BAS-produkterna

BAS-kontoplanen i tabellform finns att ladda ner fritt som PDF-fil eller Excel-fil från BAS-kontogruppens hemsida. Deras hemsida har dock inte uppdaterats ännu, än så länge är det BAS 2016 som finns där.

De utmärkta böckerna Bokföringsboken och Bokslutsboken beskrivs också på hemsidan, men även här är det fortfarande BAS 2016 som återges på startsidan. Beställningslänkarna från respektive bok leder till tomma sidor och fungerar inte.

Du kan i stället följa denna länk och beställa böckerna till förmånligt pris hos Wolters Kluwer. Gör det!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

BAS 2017 Svensk Redovisning Bokföringsboken Bokslutsboken K2 K3 ÅRL Årsredovisningslagen

Older posts