The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Uncategorized (page 1 of 13)

Newsletter 12 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 12 om företagsekonomiska nyheter

March edition of my newsletter is out now (text in Swedish follows further below).
Content

 • Thailand’s Way to the Global Economy
 • Thai-EU Trade at the Nordic Chambers of Commerce
 • Swish CEO at Rotary
 • Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Nyhetsbrevet för mars 2018 har kommit ut.

Innehåll

 • Thailands väg till den globala ekonomin
 • Handeln Thailand-EU hos de nordiska handelskamrarna
 • Swish VD hos Rotary
 • Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Swish CEO at Rotary | Swish VD hos Rotary

Anna-Lena Wretman, CEO Getswish

Anna-Lena Wretman, CEO Getswish
(Photo © Peter Berg)

The fascinating story behind the hugely successful payment technology Swish was told us by CEO Ms. Anna-Lena Wretman on Tuesday February 27, when she gave a speech at Rotary Stockholm City First Breakfast (text in Swedish follows further below).
Groundbreaking Technology

Ms. Anna-Lena Wretman is heading the company Getswish, which 2012 launched a groundbreaking new way of transferring money from person to person, quick and easy. All you need is two apps (Swish and BankID) in your mobile, and the recipients telephone number. The transfer is done without delay, from your bank to the recipients bank. This sounds obvious today, when most of the Swedish people use Swish, but internationally it’s quite unique.

The Swish project originated from The Swedish Central Bank (Riksbanken), as a way of reducing the use of cash in the Swedish society, a development that is now accelerating in many parts of the world but in different ways.  Today, Getswish is owned by six of the largest banks in Sweden, with even more banks offering the Swish services. The banks pays to Getswish for the transactions, but private persons don’t have to pay for the service. How can that be? Well, the answer is probably that if a bank would charge, the customers would simply go to another bank…

Focused on Development

Swish was created and is maintained by the company Getswish, which is all about development. The launch 2012 was for personal use, but then came versions for companies, organisations and donations (2014), e-shopping (2016) and QR-codes (2017). Getswish is now looking into the possibilities to cooperate abroad to enable Nordic transfers.

Swedish Digital Top Products

Swish, combined with BankID for identification (see my post BankID CEO at Rotary), are two Swedish unique products that makes our digital life a lot easier. The widespread use of these products is a huge success. My personal belief is that here we have very valuable know-how to export!

In Swedish

Den fascinerande historien bakom megasuccén med betalningsteknologin Swish berättade VD Anna-Lena Wretman om i tisdags den 27 februari, när hon talade hos Rotary Stockholm City First Breakfast.

Banbrytande teknologi

Anna-Lena Wretman leder bolaget Getswish, som 2012 lanserade ett helt nytt sätt att överföra pengar från person till person, snabbt och enkelt. Allt du behöver är två appar (Swish och BankID) i din mobil och mottagarens telefonnummer. Överföringen görs utan fördröjning, från din bank till mottagarens bank. Det låter självklart idag, när de flesta människor i Sverige använder Swish, men internationellt är det ganska unikt.

Swish-projektet uppstod som ett led i Riksbankens strävan att minska kontantanvändningen i det svenska samhället, något som nu accelererar på många håll i världen men på olika sätt. Idag ägs Getswish av sex av Sveriges största banker och ännu fler erbjuder sina kunder Swish. Bankerna betalar till Getswish för överföringarna, men privatpersoner behöver inte betala för sina överföringar. Hur kan det komma sig? Svaret är troligen att om en bank skulle ta betalt så går privatkunderna helt enkelt till en annan bank…

Fokuserade på utveckling

Swish har skapats och underhålls av företaget Getswish, som vurmar för utveckling. Lanseringen 2012 var för privatpersoner, men sedan kom versioner för företag, organisationer och insamlingar (2014), e-handel (2016) och QR-koder (2017). Getswish tittar nu på möjligheterna att samverka utomlands för att möjliggöra nordiska överföringar.

Svensk spjutspetsteknologi

Swish, kombinerat med BankID för identifiering (se min artikel BankID:s VD hos Rotary), är två unika svenska produkter som gör vår digitala vardag mycket enklare. Den utbredda användningen av dessa produkter är en stor succé. Min personliga övertygelse är att här har vi mycket värdefullt kunnande att exportera!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Monthly Update February 2018 / Månadsuppdatering februari 2018

Emilia Åker and myself in the Accountor Training Studio

Ms. Emilia Åker and myself in the studio (photo: Elin Lindkvist, Accountor Training)

Economy news for February was the  subject of today’s webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultancy profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it was held on:

 • January 22, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar was broadcasted live to registered participants. It was also recorded and will be edited for future viewing, so if you’re not subscribing already do it now!

Many webinars in short time

In the picture above you see us in the Accountor Training studio in Stockholm. With me is Ms. Emilia Åker, the studio technician who has guided me through 36 webinars for Accountor Training, today’s monthly update included. These webinars covers a wide range of topics and they’ve been produced during only five months, since the very first one on September 15, 2017. Let’s hope for a productive continuation!

In Swedish

Månadens ekonominyheter var ämnet för dagens webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning, samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Nytt från EU
 • Nytt från riksdagen
 • Beslutat av regeringen
 • Nytt från regeringen
 • Penningtvätt
 • Nytt från Skatteverket
 • Nytt om redovisning
 • Branschnytt

Hur du deltar

Webbinariet hölls på svenska:

 • 22 februari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelades in och redigeras för framtida visningar, så om du inte redan är abonnent anmäl dig nu!

Många webbinarier på kort tid

Bilden ovan visar oss i Accountor Trainings studio i Stockholm. Med mig är Emilia Åker, studioteknikern som har guidat mig genom hela 36 webbinarier för Accountor Training, dagens månadsuppdatering inräknad. Dessa webbinarier täcker ett brett urval av ämnen och de har producerats under bara fem månader, sedan allra första gången den 15 september 2017. Låt oss hoppas på en produktiv fortsättning!

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Ego Lecture | Egoföredrag hos Rotary

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Today I had the great honor to give an Ego Lecture at Rotary Stockholm City First Breakfast, something that all new members is supposed to do.

SW: Idag hade jag den stora äran att hålla ett Egoföredrag hos Rotary Stockholm City Första Frukost, något alla nya medlemmar förväntas göra.
Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Mr. Samuel Holgersson, President of Rotary Stockholm City First Breakfast, introduced me as the speaker of the morning.

SW: Samuel Holgersson, president för Rotary Stockholm City Första Frukost, introducerade mig som morgonens talare.

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: I was told to ”start from the beginning”, so I began with my ancestors from 1643. Maybe they meant from when I was born.

SW: Jag hade instruerats att ”ta det från början”, så jag började med mina släktingar från 1643. Kanske menade de från min födsel.

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Since I was supposed to be personal, not only talk about my professional life, I told about my childhood, my personal milestones and what led to where I am today. In two cultures and and doing what I love the most from over 40 years of work – writing and lecturing.

SW: Eftersom jag skulle vara personlig, inte bara tala om mitt yrkesliv, berättade jag om min uppväxt, mina personliga milstolpar och vad som ledde fram till där jag är idag. I två kulturer och utövande vad jag älskar mest från över 40 års arbetsliv – att författa och föreläsa.

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

Ego lecture föredrag Rotary

© Peter Berg, photo Lars Schennings

EN: Mr. Samuel Holgersson concludes by traditionally presenting me with an engraved glass, which is given to every speaker at our Rotary Club.

SW: Samuel Holgersson avslutar traditionsenligt med att överlämna ett graverat glas, som ges till varje talare hos vår Rotaryklubb.

Rotary

EN: As a proud new owner of the Speakers Glass I received many appreciating comments afterwards. This was a very unusual experience, to give a lecture on the topic ”Myself” and on demand. But I felt genuine interest from the other members and went home with a warm feeling. Welcome to try this community you too!

SW: Som stolt nybliven ägare till Föreläsarglaset tog jag emot många uppskattande kommentarer efteråt. Detta var en mycket ovanlig upplevelse, att hålla en föreläsning i ämnet ”Mig själv” och på begäran. Men jag kände ett äkta intresse från de andra medlemmarna och gick hem med en varm känsla. Välkommen att pröva denna gemenskap du också!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

3 New Statements from Srf / 3 nya uttalanden från Srf

EN: 3 new statements from Srf SW: 3 nya uttalanden från Srf (Srf U 9-11)

EN: 3 new statements from Srf
SW: 3 nya uttalanden från Srf
(Srf U 9-11)

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) released three new statement on December 12, 2017 (text in Swedish follows further below).
The statements are treating issues when applying the Swedish standard K2, simplified annual reports for smaller companies.

Srf U 9 Advance payments according to the five thousand SEK regulation in K2

The exception in K2 from accruals of incomes and costs below 5,000 SEK each does also apply to advance payments.

Advance payments below 5,000 SEK each don’t have to be accrued for, they can be accounted for as income and costs.

 

Srf U 10 Revaluation of Real Estates in K2

Revaluation shall be assessed separately for building and land.

K2 prevents revaluation if improvements of the real estate have been accounted for as increase of acquisition value, this shall according to Srf be assessed separately for building and land.

 

Srf U 11 Annually reoccurring expenses in K2 – Voluntarily return to correct accrued accounting

K2 permits omission of accrued accounting for expenses which return annually.

Companies which apply this simplification in K2 are allowed to voluntarily return to correct accrued accounting, according to Srf.

In Swedish

Srf konsulterna gav ut tre nya uttalanden den 12 december 2017.

Uttalandena behandlar frågor om tillämpning av K2 Årsredovisning.

Srf U 9 Förskott enligt femtusenkronorsregeln i K2

Uttalandet gäller punkt 2.4 i K2 Årsredovisning.

Undantaget i K2 från att periodisera intäkter och kostnader under 5 000 kr styck gäller även förskottsbetalningar, enligt Srf.

Förskottsbetalningar under 5 000 kr styck behöver inte periodiseras, de kan redovisas som intäkter och kostnader.

Min kommentar: Srf U 9 gäller specifikt punkt 2.4 i K2 Årsredovisning, men bör även kunna anses gälla K2 Årsbokslut eftersom punkt 2.4 i det regelverket har samma utformning.

 

Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2

Uttalandet gäller punkterna 10.40 och 10.42 i K2 Årsredovisning.

Vid uppskrivning ska värdet bedömas var för sig för byggnad respektive mark, enligt Srf.

Enligt K2 Årsredovisning får inte uppskrivning göras om anskaffningsvärdet har ökat för fastigheten genom tillbyggnad eller ombyggnad. Enligt Srf ska den bedömningen göras var för sig för byggnad respektive mark. Uttalandet avslutas med ett belysande räkneexempel.

Min kommentar: Reglerna om uppskrivningar gäller bara aktiebolag och ekonomiska föreningar, enligt årsredovisningslagen. K2 reglerar därför uppskrivningar under avsnitten om ”Särskilda regler för aktiebolag” respektive ”Särskilda regler för ekonomiska föreningar”. Företag som upprättar årsbokslut får inte göra uppskrivningar, därför kan inte detta uttalande gälla K2 Årsbokslut.

 

Srf U 11 Årligen återkommande utgifter i K2 – Frivillig återgång till korrekt periodisering

Uttalandet gäller punkt 7.9 i K2 Årsredovisning.

K2 medger att årligen återkommande utgifter inte periodiseras.

Företag som tillämpar denna förenkling får, enligt Srf, återgå frivilligt till att periodisera årligen återkommande utgifter.

Min kommentar: Srf U 11 gäller specifikt punkt 7.9 i K2 Årsredovisning, men bör även kunna anses gälla K2 Årsbokslut eftersom punkt 6.9 i det regelverket har samma utformning.

Här hittar du uttalandena i fulltext, liksom alla de övriga uttalandena från Srf.

Jag hoppas du har hjälp av denna beskrivning att få grepp om nyheterna!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Local Promotion / Lokal marknadsföring i workshop med Gecko Do It

Gecko Do It

Gecko Do It invited a small and exclusive group to a useful workshop about local promotion (text in Swedish follows further below).
The workshop was held December 7, 2017 at the office of Gecko Do It, on Sukhumvit soi 13 in Bangkok. We got 3 hours of freely shared knowledge and practical tips about what to do or not with our most common internet tools.

 • Web site
  • Why and for what
 • Facebook
  • Company page, advertising and posts
 • Google My Business
  • Your free web site on Google Search and Google Maps
 • Google AdWords
  • Advertising, search, display
 • Remarketing
  • Get back to people who contacted you
 • Web analyse
  • Measure activities, set up goals, make more of what works and stop what doesn’t work
 • And more…

I left the workshop with several ideas for my marketing future. I might very well come back to Gecko Do It to execute them 🙂

Thank you for your generous sharing, Gecko Do It!

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Niclas Uddman and Marcus Lagerström from Gecko Do It was holding all in order for us participants: Zdeni Claesson (Cajutan Swedish Restaurant, Bangkok), Arne Wilhelmsson (Bangkok By Bike), Göran Caust (Two Swedes BRP Co, Ltd), Patrik Varadinek, Pär Björklund, Per-Erik Norback. Any of you guys want to ad a link and company name, please contact me and I’ll fix it!

 

In Swedish

Gecko Do It bjöd in en liten och exklusiv grupp till en nyttig workshop om lokal marknadsföring den 7 december 2017, i deras lokaler på Sukhumvit soi 13 i Bangkok. Vi fick 3 timmars fri genomgång av deras kunskaper och praktiska tips – vad vi bör göra och vad vi kan låta bli med våra vanligaste verktyg på internet.

 • Hemsida
  • Varför och till vad
 • Facebook
  • Företagssida, marknadsföring och inlägg
 • Google My Business
  • Din fria hemsida på Google Search och Google Maps
 • Google AdWords
  • Marknadsföring, sökning, visning
 • Följ upp
  • Återkom till människor som har kontaktat dig
 • Webbanalys
  • Mät aktiviteter, sätt upp mål, gör mer av vad som fungerar och stoppa sådant som inte fungerar
 • Och mera…

Jag lämnade workshopen med flera idéer för min framtida marknadsföring. Jag kan mycket väl komma att vända mig till Gecko Do It för att verkställa idéerna 🙂

Tack för att ni så frikostigt delade med er, Gecko Do It!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Sale of Impaired Assets / Avyttring av nedskrivna tillgångar

Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) published my article on sale of impaired assets in edition 8/2017 (text in Swedish follows further below). The article is in Swedish.
In the article I describe different tax approaches for different impairments. Some write-downs are deductible immediately, but mostly they will be deductible only after the asset is sold. Here I’ve seen mistakes. The profit or loss of the sold asset has been calculated with comparison to the impaired value, leading to a too high profit or too low loss, and the impairment was never reversed. If the impairment was non-deductible, as is often the case, this treatment will result in unnecessary high corporate tax.

I promote a consistent two-step method of accounting for sold impaired assets. You should always reverse the impairment first, mirror-wise from how the impairment was done originally. Only then you calculate the profit or loss of the sold asset, now compared to the original acquisition value, when you account for the sale. This way you’ll achieve a gross treatment in the accounting, separating the reversal of the impairment from the sale of the asset.

Often the reversal of the impairment is free of tax, when the impairment was not deductible, and the taxable result of the sale will be equally lower. This way you have tax to win, at least in Sweden! And as a bonus you’ll also follow the accounting standards of how to account for impairments and their reversal.

I hope you find this article useful. Here you’ll find other published articles written by me.

 

In Swedish

Svensk Skattetidning publicerade min artikel om avyttring av nedskrivna tillgångar i utgåva 8/2017.

I artikeln beskriver jag olika skatteregler för olika nedskrivningar. Vissa nedskrivningar är avdragsgilla direkt, men de flesta blir avdragsgilla först när tillgången säljs. Här har jag sett misstag. Vinsten eller förlusten vid försäljningen av tillgången har beräknats utifrån det nedskrivna värdet, vilket leder till för hög vinst eller för låg förlust, och nedskrivningen har aldrig återförts. Om nedskrivningen inte var avdragsgill, vilket oftast är fallet, leder en sådan redovisning till onödigt hög företagsbeskattning.

Jag förordar en konsekvent tvåstegsmetod för redovisningen av sålda nedskrivna tillgångar. Du bör alltid återföra nedskrivningen först, spegelvänt mot hur nedskrivningen gjordes från början. Först därefter beräknar du vinsten eller förlusten på den sålda tillgången, nu utifrån det ursprungliga anskaffningsvärdet, när du redovisar försäljningen. På så uppnår du en bruttoredovisning som separerar återföringen av nedskrivningen från försäljningen av tillgången.

Ofta är återföringen av nedskrivningen skattefri, när nedskrivningen inte var avdragsgill, och det skattepliktiga resultatet av försäljningen blir motsvarande lägre. Här har du skatt att tjäna. Som en bonus kommer du också att följa redovisningsreglerna för nedskrivningar och återföringar.

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Svensk Skattetidning och Wolters Kluwer.

Jag hoppas du har nytta av innehållet. Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Work in Progress Part 1 / Pågående arbeten del 1

Bulletinen 3 2017 Pågående arbeten del 1 The Bulletin Work in Progress Part 1
My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in issue 3/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).

The article is in Swedish. I begin with describing which entities that are to apply the standards for accounting of work in progress, namely service and construction enterprises – a large part of the total number of entities. Then follows general regulations, such as applying the main or alternative method for current account and fixed price assignments respectively, and the three valuation situations you can end up in: assignments with claim, debt and maybe loss. After this the main attraction of part 1 comes – how to treat assignments of current accounts in the accounting. Here I describe how to account for work in progress on current accounts when applying the BAS Chart of Accounts, step by step, and how to report in the financial statements.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the next issue of the Bulletin I will describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements, Work in Progress, Part 2 Fixed Prices (Bulletinen 4/2017). This second part ends with an overview of the connections between accounting and taxation for all the alternatives and for current account as well as fixed price assignments.  I’ll be back on this topic when the second part has been published.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here!

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i utgåva 3/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag börjar med att beskriva vilka företag som ska tillämpa reglerna om pågående arbeten, nämligen tjänsteföretag och entreprenadföretag – en stor del av det totala antalet företag i Sverige. Sedan följer allmänna regler, såsom att tillämpa huvudregeln eller alternativregeln för pågående räkning respektive fast pris, och de tre värderingssituationerna du kan hamna i: uppdrag med fordran, skuld och kanske förlust. Efter detta kommer huvudattraktionen – hur uppdrag på löpande räkning behandlas i redovisningen. Jag beskriver steg för steg hur pågående arbeten på löpande räkning bokförs enligt BAS-kontoplanen, och hur de tas upp i årsredovisningen.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I nästa utgåva av Bulletinen kommer jag att beskriva bokföringen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen, Pågående arbeten, del 2 fast pris (Bulletinen 4/2017). Denna andra del avslutas med en översikt över sambandet redovisning-beskattning för alla alternativ och för löpande räkning såväl som fast pris. Jag återkommer när artikeln har publicerats.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktisk hjälp av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Presentation at Rotary / Presentation hos Rotary

When Rotary Stockholm City Network met at October 13, 2017 I got to present myself and my operation (text in Swedish follows further below). It was a great opportunity, since this network consists of seven Stockholm Rotary Clubs and attracts a lot of participants at every meeting.
The main attraction was Mr. Johan Holmsäter, who delivered a speech about ”Live better, build health systems”. He told us enthusiastically about how important it is to take of our selves, our bodies and our minds. He is often referred to as ”He who established Friskis & Svettis” (a Swedish health club chain) but now he has moved on to other projects, still keeping his theme about health care.

He drastically pointed out lack of physical movement as the main factor of too early death. It’s much more important that you do regular pulse heightening walks than if you finish smoking, he explained. I’ve never heard anyone lay it out like that before!

Then it was time for four chosen members to present themselves, four of whom I was one! I got to be the final one, which suited me just fine.

Here is a PDF-file of my presentation in English. The first page presents me as a member of the Rotary Stockholm City First Breakfast Club, since all participants presents them selves with name and club membership at joint arrangements like this.

I got encouraging comments and interested questions afterwards, and left with a nice feeling and a whole bunch of new contacts!

In Swedish

När Rotary Stockholm City Affärsnätverket träffades den 13 oktober 2017 fick jag tillfälle att presentera mig och min verksamhet. Det var ett fint tillfälle, eftersom detta nätverk består av sju Rotaryklubbar i Stockholm och lockar många deltagare till varje möte.

Huvudattraktionen var Johan Holmsäter, som talade om ”Lev skönare, bygg hälsosystem”. Han berättade entusiastiskt för oss om hur viktigt det är att vi tar hand om oss själva, till kropp och själ. Han presenteras ofta som den som grundade Friskis & Svettis, men han har gått vidare till andra projekt även om han håller fast vid temat med hälsovård.

Johan pekade på ett drastiskt sätt ut brist på motion som huvudorsaken till för tidig död. Det är mycket viktigare att du gör regelbundna pulshöjande promenader än att du slutar röka, förklarade han. Jag har aldrig hört någon lägga fram saken på det sättet förut.

Sedan var det dags för fyra utvalda medlemmar att presentera sig själva, fyra av vilken jag var en! Jag fick presentera mig sist, vilket passade mig utmärkt.

Här har du en PDF-fil från min presentation. Den första sidan presenterar mig som medlem av Rotary Stockholm City Första Frukost, eftersom alla deltagare presenterar sig med namn och klubbtillhörighet vid samarrangemang som detta.

Jag fick uppmuntrande kommentarer och intresserade frågor efteråt och lämnade med en härlig känsla och ett helt knippe nya kontakter!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Chronicle for Wolters Kluwer / Krönika för Wolters Kluwer

Peter Berg

Photography © Wolters Kluwer
(photo by Stefan Bohlin)

Wolters Kluwer asked me to write about my personal user experience of transition from local software Bokslut (Financial Reports) to cloud based software Capego Bokslut (text in Swedish follows further below).
Happily I want to work, because I was thrilled about the great development they achieved of the user interface. Wolters Kluwer had visions of creating a seamless software, guiding you through the working process without you having to think about how to navigate back and forth between menus. And they really made it!

My article was published by Wolters Kluwer as a chronicle at their web site. Here it is (in Swedish):

Wolters Kluwer also promoted my chronicle in their digital news magazine Insight, both in the premier issue on September 20 and in the next issue on October 27, 2017.

In Swedish

Wolters Kluwer bad mig att skriva om min personliga erfarenhet som användare, av att byta från det lokala programmet Bokslut till det molnbaserade programmet Capego Bokslut. Det gjorde jag gärna, eftersom jag var entusiastisk över den stora utvecklingen de hade lyckats med av användargränssnittet. Wolters Kluwers vision var att skapa en sömlös programvara, som leder dig genom arbetsprocessen utan att du behöver tänka på navigering fram och tillbaka mellan olika menyer. Och de har verkligen lyckats!

Min artikel publicerades av Wolters Kluwer som en krönika på deras hemsida. Här är den.

Wolters Kluwer marknadsförde krönikan i sitt digitala nyhetsmagasin Insight, både i premiärutgåvan den 20 september 2017 och i nästa utgåva den 27 oktober.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Older posts