The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Tag: Taxation (page 1 of 4)

Newsletter Launch / Premiär för nyhetsbrevet

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Finally! After a long time of producing news letters for customers I’m now launching my very own newsletter on corporate economy matters.

Check out this new page, read the archive and subscribe now.


Äntligen

Efter att skrivit nyhetsbrev för andra sedan länge lanserar jag nu mitt alldeles egna nyhetsbrev om företagsekonomiska frågor.

Kolla den nya sidan, läs i arkivet och prenumerera nu.

 


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures
Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott

New Lecture Owner Related Transactions in Limited Companies / Ägartransaktioner i aktiebolag

Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott

A few months ago I updated a lecture on owner transactions in limited companies, according to the Swedish Companies Act, tax laws and accounting standards (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since September 2016.


Uppdaterad föreläsning om ägartransaktioner i aktiebolag

Mitt föreläsningsmaterial om ägartransaktioner i aktiebolag har uppdaterats för några månader sedan. Jag har använt det nya materialet sedan september 2016, bl.a. här.

Innehållet är fördelat på fyra huvudområden.

 • Låneförbud
 • Fordringar på eget bolag
 • Tantiem
 • Aktieägartillskott

Lån till ägare m.fl. – Låneförbudet

Reglerna i aktiebolagslagen gås igenom: Förbjudna kretsen, undantag, ställda säkerheter, förvärvslåneförbud, dispens, låneförteckning, rättsliga påföljder enligt aktiebolagslagen, inkomstskattelagen m.m.

Vi går inte bara igenom begränsningarna utan också hur man kan agera för att ett lån inte ska bli förbjudet. Dessutom berörs hanteringen av redan beskattade förbjudna lån, i aktiebolaget och för låntagaren.

Lån från ägare – Fordringar på eget bolag

Vi går igenom fördelar och nackdelar, säkerheter, redovisning, beskattning, möjligheter och begränsningar beträffande ränta m.m.

Tantiem

Lagstiftning, K-regler och rättsfall behandlas och illustreras med arbetsgång, redovisning och beskattning.

Jag har också behandlat redovisningsfrågor för tantiem i en nyligen publicerad artikel, beskriven i vad som snabbt blev ett av de populäraste inläggen på bloggen. I inlägget finns en länk till hela artikeln.

Aktieägartillskott

Vi går igenom hur stöd kan hittas för korrekt hantering av aktieägartillskott med tanke på den obefintliga lagstiftningen, syften med och anledningar till aktieägartillskott, vad som kan tillskjutas bolaget och av vem, de olika typerna av tillskott med deras skillnader i redovisning och beskattning, överlåtelse och omvandling av tillskott m.m.

Har ni koll på regler och rutiner för er verksamhet och era kunder? Om inte, boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Euro Pengar Sedlar Ägartransaktioner i aktiebolag Låneförbud Fordringar på eget bolag Inlåning Tantiem Aktieägartillskott

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning pågående arbeten

pågående arbeten tjänster entreprenad löpande räkning fast pris

I’ve prepared a fresh lecture on ongoing activities, or work in progress as it’s also called (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since October 2016.

The lecture covers ongoing activities for services as well as construction work. The accounting technique is described for all four allowed alternatives, and each alternative’s linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Current account, alternative rule (invoice method)
 3. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 4. Fixed price, alternative rule (completion method)

For those of you readers who raise your eyebrows for alternativ 2, the invoice method, I can say Yes, it was cancelled for smaller companies in June 2016, but it’s still the only allowed for the smallest enterprises that prepare simplified annual accounts, that’s why the alternative is still included.

The practical handling of each method is described for all four categories that enterprises are divided to in Sweden.

 • K1: Simplified annual accounts for the smallest sole proprietors etc
 • K2: Annual accounts and simplified annual reports for smaller companies
 • K3: Annual reports and consolidated reports for larger companies
 • K4: Annual reports and consolidated reports for listed companies applying IFRS

Aktuell föreläsning om pågående arbeten

Jag har framställt ett nytt fräscht föreläsningsmaterial om pågående arbeten. Materialet har använts sedan oktober 2016, bl.a. här.

Innehållet täcker pågående arbeten i både tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag. Bokföringen beskrivs konkret ända fram till kontering för alla fyra tillåtna regler, liksom respektive regels samband med beskattningen.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Löpande räkning, alternativregeln (fakturametoden)
 3. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 4. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Till dig som höjer ögonbrynen för alternativ 2, fakturametoden, kan jag säga att Ja, den metoden upphävdes för mindre företag (K2) i juni 2016, men det är fortfarande den enda tillåtna metoden för de som upprättar förenklat årsbokslut (K1), därför ingår metoden fortfarande i uppräkningen.

Tillåtna alternativ och deras praktiska hantering behandlas för alla de fyra kategorierna vi har i Sverige.

 • K1: Förenklat årsbokslut för de minsta enskilda näringsverksamheterna
 • K2: Förenklad årsredovisning för mindre företag
 • K3: Årsredovisning och koncernredovisning (för större företag)
 • K4: Årsredovisning och koncernredovisning för börsnoterade företag (tillämpning av IFRS via RFR)

Principiella frågor om pågående arbeten för K3 och K4 har jag behandlat i Svensk Skattetidning 6-7/2016 (Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning). Dessutom väntar en artikel om praktiska redovisningsfrågor enligt BAS-kontoplanen för K1, K2 och K3 på publicering i Bulletinen.

Många ekonomiproffs känner sig osäkra på pågående arbeten. Boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Index 2015-2016

index register förteckning lista

English

In 100 posts this blog covers a lot of topics from the start August 1, 2015 until December 31, 2016. Here’s your helper to find the gems. Happy New year!

Swedish

Med 100 inlägg täcker denna blogg många ämnen från starten den 1 augusti 2015 till den 31 december 2016. Här är din hjälpreda för att hitta guldkornen. Gott Nytt År!


The dates applies to the entry of each post, not to the event occurred / Datum avser när inlägget publicerades, inte när händelsen inträffade.

There’s really no guessing on which post will become popular, but now we know the results. Below I’ve marked the 10 most visited posts with TOP 1-10! / Det går inte att förutse vilka inlägg som blir populära, men nu vet vi resultaten. Nedan har jag markerat de 10 mest besökta inläggen med TOP 1-10!

Global

International Accounting Standards Board (IASB)

Regional

European Union (EU)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

National

Legislation / Lagstiftning

The Swedish Accounting Standards Board / Bokföringsnämnden (BFN)

BAS Account Group / BAS-kontogruppen

Other Authorities and Organizations / Andra myndigheter och organisationer

Legal Assignments / Juridiska uppdrag

Publications / Publikationer

Books

Real Estates / Fastigheter
Performance and Income Planning / Resultat- och inkomstplanering

Articles / Artiklar

Newsletters and Web Articles / Nyhetsbrev och webb-artiklar

Lectures / Föreläsningar

Wolters Kluwer

Other Consultancy Assignments / Andra konsultuppdrag

About the Blog / Om bloggen


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning

Svensk Skattetidning 6-7/2016 Pågående arbeten

Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) published my article on ongoing activities in edition 6-7 2016, which was issued on December 9 2016 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe accounting and taxation of ongoing activities, with the focus on K3 (Swedish standard for larger companies) and RFR (Swedish standards for IFRS companies). I cover the accounting techniques for all three allowed methods, and each methods linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 3. Fixed price, alternative rule (completion method)

Redovisning och beskattning av pågående arbeten

Svensk Skattetidning publicerade min artikel om pågående arbeten i utgåva 6-7/2016, som kom ut den 9 december 2016.

Tre metoder

Artikeln handlar om redovisning och beskattning av pågående arbeten, med fokus på K3 Årsredovisning och koncernredovisning för större företag från BFN och rekommendationer för IFRS-företag från Rådet för Finansiell Rapportering (RFR).

Redovisningstekniken och sambandet mellan redovisning och beskattning beskrivs för alla tre metoder som numera är tillåtna.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 3. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Artikeln berör inte mindre företag, men här kan det vara värt att nämna att de minsta verksamheterna som upprättar förenklat årsbokslut enligt K1 enbart får använda alternativregeln för uppdrag på löpande räkning (fakturametoden), oavsett om uppdragen är på löpande räkning eller till fast pris. Fakturametoden innebär att inga värderingsposter förekommer i balansräkningen.

Mindre företag som tillämpar K2 har numera samma metoder att arbeta med som i K3 och RFR, sedan alternativregeln för uppdrag på löpande räkning upphävdes i K2 i juni 2016.

Innehållet

Artikeln innehåller avsnitt om redovisningsmetoder, tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag, årsredovisning och inkomstdeklaration, brutto eller netto, sambandet redovisning – beskattning m.m.

För uppdrag till fast pris hittar du särskilda avsnitt om hur upparbetad intäkt beräknas (huvudregeln), hur pålägg för indirekta kostnader beräknas och hur resultatet lyfts av fram till resultatavräkning (alternativregeln).

De tre typsituationerna fordran, skuld och förlust beskrivs för varje redovisningsmetod.

Hela artikeln

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Svensk Skattetidning och Wolters Kluwer.

Uppdaterad K3 och ny K2

Efter artikelns publicering har Bokföringsnämnden kommit ut med en uppdaterad K3 på sin hemsida den 16 december 2016, samt en helt ny K2 den 14 december 2016, se inläggen Uppdaterad K3 från BFN är här och Nya K2 från BFN är här.

Nästan alla referenser till K3 i artikeln gäller oförändrat även den uppdaterade K3. Några skillnader finns dock.

 • Not 7
  • Kommentaren till 10.7 K3 har utökats om hur mindre företag kan lämna upplysning om bristande jämförbarhet vid byte av redovisningsprincip, om jämförelsetalen inte har räknats om
 • Not 13
  • Kommentaren till 4.3 K3 har fått ett nytt första stycke, som infogar den nya regeln från ÅRL att om en tillgång, avsättning eller skuld redovisas i fler än en post ska upplysning lämnas om förhållandet till andra poster
 • Not 34
  • 10.10 K3 om noter om ändrad uppskattning och bedömning har avgränsats till att bara gälla större företag, samtidigt som den gamla skrivningen om väsentliga ändringar har tagits bort eftersom väsentlighetsprincipen nu finns med bland de grundläggande redovisningsprinciperna

De få referenserna i artikeln till de bägge K2 för aktiebolag respektive ekonomiska föreningar ändras helt enkelt därför att de nu har ersatts av den sammanslagna nya K2 ÅR.

 • Not 1
  • De upphävda gamla punkterna 6.13 (aktiebolag) och 6.14 (ekonomiska föreningar) om pågående arbeten på löpande räkning enligt alternativregeln finns av naturliga skäl inte med i K2 ÅR, här återfinns bara hanteringen enligt huvudregeln (6.13-14 K2 ÅR)
 • Not 38
  • Den gamla punkten 6.18 K2 (båda) om förlust i uppdrag till fast pris enligt huvudregeln är nu numrerad 6.19 K2 ÅR
 • Not 45
  • De gamla punkterna 6.21-22 K2 (båda) upp uppdrag till fast pris enligt alternativregeln är nu numrerade 6.22-23 K2 ÅR, dessutom får numera pålägg för indirekta kostnader göras enligt 6.23 K2 ÅR genom hänvisning till 12.10 K2 ÅR som nu öppnar för denna möjlighet

Alla övriga referenser i artikeln gäller oförändrat.

Svensk Skattetidning

Svensk Skattetidning publiceras av Wolters Kluwer. Det är glädjande att få medverka i en tidning som de beskriver så här:

Svensk Skattetidning har särskilt fokus på det som händer inom näringslivet och finansvärlden. Den ger heltäckande analys och löpande bevakning av skatteområdet som du har oumbärlig nytta av i din yrkesvardag som skattejurist eller ekonom.

Kvalificerade författare belyser de aktuella skattefrågorna, även internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras. Skatteområdet inom EU bevakas regelbundet, liksom ny litteratur. Sist men inte minst: tidningen har en livlig avdelning för debatt och kommentarer.

Följ länken och prenumerera!


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. pågående arbeten, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article in Bulletinen on Bonuses – Redovisning av tantiem

Bulletinen BAS-kontogruppen Tantiem

Bulletinen published an article on accounting for performance-based bonuses in edition 4, 2016 which was issued on December 13, 2016 (text in Swedish follows further below).

The accounting magazine Bulletinen is published by Wolters Kluwer for BAS-kontogruppen i Stockholm AB, The BAS Organisation, whose main task is to produce and maintain a Swedish standard chart of accounts (also available in English as The Accounting Manual)

In the article I describe the accounting process in each step for the typical situation, with accounting for provision and cost year 1 and payment with employer contribution and income tax deduction for the receiver year 2.

My conclusion is that each account needed is actually in place in the BAS chart of accounts, but the instructions can be clarified.


Redovisning av tantiem

Bulletinen publicerade min artikel om redovisning av tantiem i utgåva 4/2016, som kom ut den 13 december 2016.

Tre steg

Tantiem avser normalt sett en prestationsbaserad ersättning till ledningen beräknad på uppnått resultat, omsättning etc.

Vi får dock en förskjutning i tiden mellan redovisning av kostnaden för företaget år 1 och inkomsten för mottagaren år 2. Förskjutningen påverkar den praktiska redovisningen, t.ex. beträffande personalkostnader som inte ska (år 1) respektive ska (år 2) ingå i arbetsgivardeklarationen. Det finns dock konton för att hantera detta i BAS-kontoplanen, även om jag i artikeln kommer fram till att instruktionerna bör förtydligas.

Redovisningen kan behöva göras i upp till tre steg.

 1. Reservering (år 1)
  • Upplupen kostnad beräknas i bokslutet
 2. Beslut (år 2)
  • Årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (år 2)
  • Den upplupna kostnaden övergår till att bli en skuld
 3. Utbetalning (år 2)
  • Skulden regleras

Steg 2 kan i och för sig inträffa tidigare än årsstämman, beroende på hur avtalet om tantiem är utformat. Skatteverket har dock uttalat att tantiem ska anses vara tillgängligt för lyftning, och därmed bli beskattningsbart, senast när årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (ställningstagande 2013-04-19, Dnr: 131 238438-13/111). I samma uttalande säger Skatteverket också indirekt att bolagets avdragsrätt för avsättning till tantiem förutsätter att normal lön har betalats ut till mottagaren under året.

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Bulletinen och Wolters Kluwer.

Bulletinen

Tidskriften Bulletinen publiceras av Wolters Kluwer för BAS-kontogruppen. För att citera BAS-kontogruppen:

För att kunna följa med och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor kompletterar BAS-intressenternas Förening sin stödlitteratur med Bulletinen. Bulletinen utkommer fyra gånger per år och innehåller expertkommentarer främst inom praktisk redovisning.

Här prenumererar du på Bulletinen.

Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Wolters Kluwer – Fyra veckor i Stockholm och Göteborg

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Photography © Peter Berg

Wolters Kluwer booked me for four weeks of lectures in Stockholm and Gothenburg, Sweden, during November and early December 2016 (text in Swedish follows further down).

The lectures ranged from computer lab educations to lectures for participants without computers.

In the computer lab at Lexikon, World Trade Center in Stockholm, I covered Annual Accounts, Software Introduction (one-day educations) and Annual Accounts, Theory and Software Introduction (two-days educations).

I also carried out a web seminar in Annual Accounts according to K3, the Swedish standard for larger companies (half-day education).

My lectures were about Performance and Income Planning, based on my book with the same title, and The New Annual Accounts Act. Both were one-day seminars.


Utbildningar för Wolters Kluwer

Wolters Kluwer bokade mig för utbildningar under fyra veckor i november och början av december 2016. Många ämnesområden berördes och det blev inspirerande möten med professionella deltagare. Nu har jag blivit bokad för ytterligare sju veckor i januari – mars 2017, vilket jag ser fram emot!

Här berättar jag om de kurser och seminarier som jag själv har genomfört senaste månaden eller ska genomföra för Wolters Kluwer, men självklart har de även andra ämnen, kurstillfällen och kursorter.

Programkurser

Lärarledda Programkurser genomförs i datorsal hos Lexicon i World Trade Center (se bilden överst), en populär mötesanläggning i centrala Stockholm. Våra deltagare kommer från hela landet och de uppskattar verkligen det centrala läget och de enkla kommunikationerna.

Webbkurser tillhandahålls också som ett alternativ. De genomförs live vid bokade tillfällen och deltagarna har möjlighet att ställa frågor under genomgången.

Bokslut

Capego Bokslut

Under 2017 börjar en ny spännande fas för min del – kurser i molnbaserade Capego Bokslut.

Seminarier

Lärarledda seminarier genomförs i föreläsningssalar men utan datorer för deltagarna. Det finns gott om möjligheter att ställa frågor under genomgångarna.

Företagsanpassade utbildningar

Wolters Kluwer erbjuder även företagsanpassade utbildningar, där innehållet läggs upp i nära samarbete med beställaren och deltagarna kan ställa frågor helt utifrån sin egen verksamhet.


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Amelitas – Utbildning hos Amelitas

logga

November 18, 2016, I was invited to the office of Amelitas Redovisning AB in Handen, Stockholm, for a full days lecture arranged by Wolters Kluwer.

We managed to cover the New Swedish Annual Accounts Act, Effects on the Swedish K-standards for accounting, Ongoing Activities  Accounting and Taxation, and (briefly) New Legislation for Owner-managed Companies.


Nyhetsdag hos Amelitas Redovisning

Den 18 november 2016 besökte jag Amelitas Redovisning AB i Handen utanför Stockholm, för en företagsanpassad heldagsutbildning arrangerad av Wolters Kluwer.

Från början var genomgången tänkt att ägnas helt åt Nya årsredovisningslagen, med en naturlig påbyggnad om Nyheter från Bokföringsnämnden. Deltagarna bad dock även om en genomgång av reglerna för redovisning och beskattning av pågående arbeten, vilket vi klarade av med ett helt nyproducerat material. Jag kunde dessutom koppla genomgången till att jag hade en artikel om pågående arbeten under publicering hos Svensk Skattetidning. Avslutningsvis tog vi även en kort orientering om de Nya 3:12-reglerna, vilket ju var högaktuellt efter att utredningen just hade presenterat sina förslag.

Det blev en intensiv dag med många initierade frågor från deltagarna som livade upp genomgången. Det märktes att medarbetarna hos Amelitas Redovisning verkligen hade tänkt till på de olika frågeställningarna och deras diskussioner bidrog till en omväxlande och trevlig atmosfär under dagen!


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for RedovisningsHuset – Utbildning hos RedovisningsHuset i Södertälje AB

69 9000 2015-01-12 Logo brevmall

November 21, 2016, I was again invited to my old colleagues at RedovisningsHuset i Södertälje AB for a one day lecture.

This time we had several topics on the agenda: New Swedish Annual Accounts Act, Effects on the Swedish K-standards for accounting, and finally Ongoing Activities, Accounting and Taxation.


Heldag med fullt schema

Den 21 november 2016 var jag ännu en gång inbjuden till mina gamla kollegor hos RedovisningsHuset i Södertälje AB för att hålla en heldagsutbildning. Vi hade ett fullt program!

Nya årsredovisningslagen

Vi gick igenom alla fyra ändringarna som har gjorts av årsredovisningslagen under 2016, men med tyngdpunkt på den stora förändringen som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Nytt från Bokföringsnämnden

Därefter gick vi igenom vilka följdeffekter de många ändringarna av årsredovisningslagen får på K-regler och övrig normgivning från Bokföringsnämnden.

Under 2016 har Bokföringsnämnden beslutat om ovanligt många ändringar i normgivningen och det är inte slut än. De största nyheterna ser vi nämligen fram emot före årsskiftet, när nya K2 och en väsentligt uppdaterad K3 finns på plats, med allt vad det innebär för programvaruleverantörer med flera.

Pågående arbeten

Dagen avslutades med en ordentlig genomgång av redovisning och beskattning av pågående arbeten. Alla fyra alternativen och de tre metoderna gicks igenom systematiskt, inklusive hanteringen i samtliga regelverk (K1, K2, K3 och IFRS).

Här kunde jag också återkoppla till min artikel om pågående arbeten, som publicerades i Svensk Skattetidning 6-7 den 9 december 2016.

Givande återkoppling

Det är mycket trevligt att kunna möta mina gamla kollegor på detta sätt. Hoppas det var lika givande för dem som för mig 🙂


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Legislation for Owner-managed Companies – Nya 3:12-regler

3:12-regler 3:12-utredning fåab-regler utdelning kapitalvinst

Update August 27, 2017: Article for RH on scrapped tax legislation / Artikel för RH om skrotade skatteförslag

Tax changes are proposed for the owners of owner-managed companies, with significant increases of tax levels from 2018. In this post follows a Swedish description of the changes and advises of how to be prepared.


3:12-utredningen har lämnat sina förslag till lagändringar för att höja skatten på utdelningar och vinster i ägarledda aktiebolag från 2018.

Utdelningar och vinster beskattas med 20 % inom ett årligen framräknat utdelningsutrymme och belopp över utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst med upp till 57 %. Utredningen har nu tagit fram förslag till nya regler som begränsar detta utdelningsutrymme ytterligare och dessutom höjer skatten inom utrymmet från 20 % till 25 %. Vi berättar här hur de nya reglerna ser ut, jämför dem med dagens regler och tipsar om hur du kan planera.

Alternativa beräkningar

Utdelningsutrymmet beräknas varje år i din privata deklarationsbilaga K10. Det finns flera alternativ.

 1. Huvudregeln
  1. Kapitalbaserat utrymme och
  2. Lönebaserat utrymme
 2. Förenklingsregeln

Utdelningar begränsas dessutom, framför allt, av hur mycket bolaget kan dela ut av sin vinst. Oavsett hur stort utdelningsutrymme du kan beräkna privat så går det ju inte att använda utrymmet om bolaget har lägre vinst eller ingen vinst alls.

Kapitalvinst/förlust styrs av hur mycket du kan få för ditt bolag vid en försäljning.

Här koncentrerar vi oss dock på hur utdelningsutrymmet beräknas, inom vilket du beskattas för utdelningar och vinster inom kapital med en lägre skatt än inom tjänst.

Förenklingsregeln

Vi börjar med förenklingsregeln, alternativ 2.

FÖRENKLINGSREGELN – SCHABLONBELOPPET SÄNKS

Enligt denna regel kan du varje år beräkna ett utdelningsutrymme som består av 2,75 inkomstbasbelopp året för inkomståret. Utdelningsutrymmet 2017 blir med nuvarande regler 163 075 kr enligt förenklingsregeln (2,75 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr). Utdelning kan därmed tas ut med upp till 163 075 kr till 20 % skatt.

Utredningen föreslår en sänkning från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp. Utdelningsutrymmet 2018 blir därmed 107 625 kr enligt förenklingsregeln (1,75 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr).

FÖRENKLINGSREGELN – UTDELNINGSUTRYMME BARA I ETT BOLAG

Företagare som äger flera aktiebolag kan enligt dagens regler beräkna förenklingsregeln i ett, valfritt bolag varje år men måste då använda huvudregeln för att beräkna utdelningsutrymmet i de övriga bolagen. Det föreslår utredningen ska ändras från 2018 till att om förenklingsregeln används i ett bolag så får inget utdelningsutrymme alls beräknas i de övriga bolagen.

Huvudregeln

Nu kommer vi till huvudregeln, alternativ 1.

HUVUDREGELN – KAPITALBASERAT UTRYMME

Du får varje år beräkna ett utdelningsutrymme på ditt anskaffningsvärde för aktierna x statslåneräntan i slutet av november förra året + 9 procentenheter. För utdelningar under 2016 blir det 9,65 %, eftersom statslåneräntan i slutet av november 2015 var 0,65 %.

Anskaffningsvärdet är vad du har betalat för aktierna, ökat med eventuella ovillkorade aktieägartillskott. Vi avråder dock från sådana tillskott eftersom de låser in pengarna i bolaget och du måste vänta till en framtida försäljning för att få tillbaka tillskottet, på samma sätt som aktiekapitalet.

Om du har betalat 100 000 kr för aktierna i ditt bolag blir utdelningsutrymmet 2016 alltså 9 650 kr. Utdelningsutrymmet 2017 kan vi inte beräkna ännu, eftersom det dröjer ett par veckor till innan vi känner till statslåneräntan i slutet av november 2016.

Utredningen föreslår ingen ändring för det kapitalbaserade utrymmet, så samma principer ska alltså fortsätta att gälla. Utdelningsutrymmet 2018 beräknas som anskaffningsvärdet för aktierna x statslåneräntan i slutet av november 2017 + 9 procentenheter.

HUVUDREGELN – LÖNEBASERAT UTRYMME

Det kapitalbaserade utrymmet kombineras med ett lönebaserat utrymme – förutsatt att bolaget har betalat ut löner förstås!

Du måste först uppfylla ett krav på egen lön för att få beräkna lönebaserat utrymme. Uppfyller du kravet så får du använda en viss andel av bolagets totala lönesumma som eget utdelningsutrymme.

HUVUDREGELN – LÖNEUTTAGSKRAV LÄGSTANIVÅ

Enligt dagens regler måste du ta ut minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets lönesumma för att få använda löneregeln. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2017 krävs det att du har tagit ut en lön under 2016 på minst 375 tkr, förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon fler än dig (6 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr = 355 800 kr / 0,95 = 374 526 kr).

Utredningen ökar löneuttagskravet till minst 8 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets lönesumma. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 518 tkr, förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon annan än dig (8 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr = 492 000 kr / 0,95 = 517 895 kr).

En första förutsättning är förstås att bolaget klarar av en sådan lönekostnad till dig samt de arbetsgivaravgifter som hela lönen medför. Du kan i så fall väga bolagets kostnad för löner och avgifter mot de privata konsekvenserna. Du kommer att ligga strax över gränsen för att betala statlig skatt 20 %, men du har också tjänat in maximal sjukpenninggrundande inkomst och maximal pensionsgrundande inkomst. Har du bilförmån bör du absolut använda dig av omvänd löneväxling för att får drag hjälp till rätt lönenivå.

HUVUDREGELN – LÖNEUTTAGSKRAV HÖGSTANIVÅ

Om bolaget betalar löner även till andra än dig själv så ökar kravet på din egen lön för att du ska få använda löneregeln, men bara upp till en viss nivå.

Om du tar ut en lön på minst 9,6 inkomstbasbelopp så får du använda löneregeln, oavsett hur hög den totala lönesumman för bolaget är. För att få använda löneregeln 2017 i ett bolag med hög lönesumma innebär det att du måste ta ut en egen lön under 2016 på minst 570 tkr (9,6 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr = 569 280 kr). Hög lönesumma är över 4 270 tkr 2017 i totala löner (4 269 600 kr * 5 % = 213 480 kr + 6 x inkomstbasbeloppet 2016, 59 300 kr = 569 280 kr vilket stämmer med takbeloppet på 569 280 kr som därmed räcker).

Utredningen ökar taket för löneuttagskravet till minst 15 inkomstbasbelopp. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 i ett bolag med hög lönesumma krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 923 tkr (15 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr = 922 500 kr). Hög lönesumma är över 8 610 tkr 2017 i totala löner (8 610 000 kr * 5 % = 430 500 kr + 8 x inkomstbasbeloppet 2017, 61 500 kr = 922 500 kr vilket stämmer med takbeloppet på 922 500 kr som därmed räcker).

Så höga lönenivåer kräver mycket eftertanke. Privat beskattas ca 200 tkr med statlig skatt 20 % och närmare 300 tkr med högsta statliga skatt 25 %. Bolaget fortsätter att betala fulla arbetsgivaravgifter, men lönenivån på 923 tkr ger inga ytterligare sociala förmåner jämfört med den lägsta lönen för löneregeln, 518 tkr. Huvudfrågan blir då om det ökade utdelningsutrymmet kommer att användas inom kort och om det ger sådan avkastning privat att det är värt de stora extrakostnaderna.

Se över din årsinkomst från bolaget för 2016, det är sista chansen att få ett bra löneunderlag 2017 till rimlig lönenivå innan de nya reglerna börjar gälla!

Närstående kan kombinera sina löneuttag, t.ex. räcker det att en av de närstående som arbetar i bolaget uppfyller lönekravet.

Om bolaget inte klarar hög lön till alla närstående så kan en bra planering vara att en i taget av de närstående uppfyller lönekravet varje år, medan de övriga tar ut löner upp till gränsen för jobbskatteavdraget som i alla fall ger ett bra tillskott utan inkomstskatt.

HUVUDREGELN – UTDELNINGSUTRYMME FÖR LÖNEUNDERLAGET

Om du nu har klarat löneuttagskravet, vad ger det då i utdelningsutrymme?

Enligt dagens regler får du använda 50 % av bolagets totala lönesumma som utdelningsutrymme, förutsatt att du äger hela bolaget. Annars får du använda din andel av bolagets lönesumma för att beräkna utdelningsutrymmet. Utdelningsutrymmet 2017 blir då 197 tkr om du tar ut 375 tkr i årslön 2016 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer (375 tkr x 50 % = 187 500), och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr (100 tkr x ca 9,65 % = ca 9 650 kr). Det är bättre än förenklingsregeln, som vi ju beräknade ger ett utrymme på 163 tkr 2017. Löneregeln är alltså förmånligare redan på lägsta nivån och sedan ökar skillnaden snabbt med högre lönesummor.

Utredningen föreslår nu en trappa där du får räkna löneutrymme för din andel av bolagets totala lönesumma enligt följande (utdelning 2018 beräknas utifrån inkomstbasbelopp 2017 som är 61 500 kr).

 • 10 % upp till 8 inkomstbasbelopp
  • < 8 x 61 500 kr = < 492 tkr
 • 25 % mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp
  • 8 – 60 x 61 500 kr = 492 tkr – 3 690 tkr
 • 50 % av över 60 inkomstbasbelopp
  • > 60 x 61 500 kr = > 3 690 tkr

Utdelningsutrymmet 2018 blir då 65 tkr om du tar ut 518 tkr i årslön 2017 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer (492 tkr x 10 % + 26 tkr x 25 % = 187 500), och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr (100 tkr x ca 9,65 % = ca 9 650 kr). Det är sämre än förenklingsregeln, som vi ju beräknade ger ett utrymme på 108 tkr 2017.

Trots att löneuttaget i detta exempel är 143 tkr högre (518 tkr – 375 tkr) blir alltså utdelningsutrymmet 132 tkr lägre (65 tkr – 197 tkr).

BRYTPUNKT MELLAN HUVUDREGELN OCH FÖRENKLINGSREGELN

I praktiken krävs det ett löneunderlag på minst 688 tkr enligt de nya reglerna, i kombination med ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr, för att löneregeln ska bli förmånligare än förenklingsregeln.

688 tkr i egen lön 2017, och inga övriga löner i bolaget, ger ett löneutrymme 2018 på 98 tkr (492 000 kr x 10 % + 196 000 kr x 25 % = 98 200 kr) och ett kapitalbaserat utrymme på ca 10 tkr (100 000 kr x ca 9,6 % = 9 650 kr), tillsammans 108 tkr vilket är det samma som förenklingsregelns 108 tkr.

Skattesatserna höjs

Utdelning och vinst vid försäljning av aktier beskattas nu i tre nivåer enligt följande.

 1. Inkomst av kapital: 20 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: 30 % över 90 inkomstbasbelopp (utdelning) eller 100 inkomstbasbelopp (vinst vid försäljning)
  • Tak för tjänstebeskattning av utdelning 2017: 90 x inkomstbasbelopp 2016, 59 300 kr = 5 337 tkr
  • Tak för tjänstebeskattning av vinst 2017: 100 x inkomstbasbelopp 2016, 59 300 kr = 5 930 tkr

Utredningen föreslår förändringar av skattesatserna samt att samma tak sätts för tjänstebeskattning av utdelning och vinst vid försäljning.

 1. Inkomst av kapital: Höjs från 20 % till 25 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Oförändrat upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: Sänks från 30 % till 25 % över 100 inkomstbasbelopp i utdelning och vinst vid försäljning
  • Tak för tjänstebeskattning av utdelning och vinst 2018: 100 x inkomstbasbelopp 2017, 61 500 kr = 6 150 tkr

Utdelningar inom utdelningsutrymmet beskattas alltså med 20 % under 2017 och 25 % under 2018. Det innebär att du bör försöka ta ut utdelning inom hela utdelningsutrymmet 2017, även om du brukar spara en del av utrymmet i vanliga fall. Om bolaget inte klarar en så stor utdelning likviditetsmässigt så kan du låna tillbaka pengar till bolaget, efter avdrag för skatten som du behöver betala. Sådana lån förutsätter dock att bolaget just behöver låna pengarna, om du ska kunna ta ut ränta. Dessutom bör du tänka på att det finns en förlustrisk för ditt lån till bolaget om verksamheten får problem i framtiden.

Att skatten för höga utdelningar och vinster vid försäljning av aktier sänks till 25 % medför att skatten hamnar på samma nivå som för okvalificerade andelar, som ju beskattas med 25 % för all utdelning och vinst vid försäljning oavsett belopp. Det innebär att den som strävar efter en karantänlösning (5-25-bolag) för att få 25 % beskattning på hela det återstående kapitalet efter att ha varit passiv i fem år nu saknar anledning att samla på sig höga utdelningsutrymmen före försäljningen, om de inte används för löpande utdelningar.

Utdelningsutrymmet kan sparas

Om utdelningsutrymmet inte kan användas, helt eller delvis, så får du spara det oanvända utrymmet till kommande år. Den möjligheten kommer att finnas kvar oförändrat enligt förslaget till nya regler.

Nya 3:12-reglerna ska gälla från 2018

Utredningen föreslår att de nya reglerna ska gälla fr.o.m. 2018-01-01, alltså för utdelningar och försäljning av aktier under 2018 och senare.

Tänk på att utdelningsutrymmen 2018 bygger på löner under 2017!

Utredningsförslaget ska nu remissbehandlas, dvs. myndigheter, organisationer och andra ska ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Reglerna är redan komplicerade och kommer att bli ännu svårare att förstå med utredningsförslaget, vilket stämmer dåligt med den stående instruktionen för lagstiftningsärenden att tänka på förenklingar. Det kan bli ändringar innan regeringens slutliga förslag till lagändring kommer.

Rådgivning

En förkortad version av denna artikel har publicerats på hemsidan hos Redovisningshuset i Södertälje AB, med en avslutande lista på lämpliga åtgärder. Medarbetarna på RedovisningsHuset står beredda att hjälpa dig med planeringen i ditt bolag – Kontakta dem!


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur! Jag håller föreläsningar om resultat- och inkomstplanering med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller köp boken!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts