The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Tag: K-standards (page 1 of 4)

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning pågående arbeten

pågående arbeten tjänster entreprenad löpande räkning fast pris

I’ve prepared a fresh lecture on ongoing activities, or work in progress as it’s also called (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since October 2016.

The lecture covers ongoing activities for services as well as construction work. The accounting technique is described for all four allowed alternatives, and each alternative’s linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Current account, alternative rule (invoice method)
 3. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 4. Fixed price, alternative rule (completion method)

For those of you readers who raise your eyebrows for alternativ 2, the invoice method, I can say Yes, it was cancelled for smaller companies in June 2016, but it’s still the only allowed for the smallest enterprises that prepare simplified annual accounts, that’s why the alternative is still included.

The practical handling of each method is described for all four categories that enterprises are divided to in Sweden.

 • K1: Simplified annual accounts for the smallest sole proprietors etc
 • K2: Annual accounts and simplified annual reports for smaller companies
 • K3: Annual reports and consolidated reports for larger companies
 • K4: Annual reports and consolidated reports for listed companies applying IFRS

Aktuell föreläsning om pågående arbeten

Jag har framställt ett nytt fräscht föreläsningsmaterial om pågående arbeten. Materialet har använts sedan oktober 2016, bl.a. här.

Innehållet täcker pågående arbeten i både tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag. Bokföringen beskrivs konkret ända fram till kontering för alla fyra tillåtna regler, liksom respektive regels samband med beskattningen.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Löpande räkning, alternativregeln (fakturametoden)
 3. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 4. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Till dig som höjer ögonbrynen för alternativ 2, fakturametoden, kan jag säga att Ja, den metoden upphävdes för mindre företag (K2) i juni 2016, men det är fortfarande den enda tillåtna metoden för de som upprättar förenklat årsbokslut (K1), därför ingår metoden fortfarande i uppräkningen.

Tillåtna alternativ och deras praktiska hantering behandlas för alla de fyra kategorierna vi har i Sverige.

 • K1: Förenklat årsbokslut för de minsta enskilda näringsverksamheterna
 • K2: Förenklad årsredovisning för mindre företag
 • K3: Årsredovisning och koncernredovisning (för större företag)
 • K4: Årsredovisning och koncernredovisning för börsnoterade företag (tillämpning av IFRS via RFR)

Principiella frågor om pågående arbeten för K3 och K4 har jag behandlat i Svensk Skattetidning 6-7/2016 (Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning). Dessutom väntar en artikel om praktiska redovisningsfrågor enligt BAS-kontoplanen för K1, K2 och K3 på publicering i Bulletinen.

Många ekonomiproffs känner sig osäkra på pågående arbeten. Boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Index 2015-2016

index register förteckning lista

English

In 100 posts this blog covers a lot of topics from the start August 1, 2015 until December 31, 2016. Here’s your helper to find the gems. Happy New year!

Swedish

Med 100 inlägg täcker denna blogg många ämnen från starten den 1 augusti 2015 till den 31 december 2016. Här är din hjälpreda för att hitta guldkornen. Gott Nytt År!


The dates applies to the entry of each post, not to the event occurred / Datum avser när inlägget publicerades, inte när händelsen inträffade.

There’s really no guessing on which post will become popular, but now we know the results. Below I’ve marked the 10 most visited posts with TOP 1-10! / Det går inte att förutse vilka inlägg som blir populära, men nu vet vi resultaten. Nedan har jag markerat de 10 mest besökta inläggen med TOP 1-10!

Global

International Accounting Standards Board (IASB)

Regional

European Union (EU)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

National

Legislation / Lagstiftning

The Swedish Accounting Standards Board / Bokföringsnämnden (BFN)

BAS Account Group / BAS-kontogruppen

Other Authorities and Organizations / Andra myndigheter och organisationer

Legal Assignments / Juridiska uppdrag

Publications / Publikationer

Books

Real Estates / Fastigheter
Performance and Income Planning / Resultat- och inkomstplanering

Articles / Artiklar

Newsletters and Web Articles / Nyhetsbrev och webb-artiklar

Lectures / Föreläsningar

Wolters Kluwer

Other Consultancy Assignments / Andra konsultuppdrag

About the Blog / Om bloggen


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

News from BFN – Nyheter från BFN

BFN Bokföringsnämnden

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have decided on a number of standards and drafts in the end of November, which have been published throughout December 2016.

The standards applies to Swedish entities so I’ll comment the news in Swedish.


Många nyheter november-december 2016

Vid sammanträdet den 29 november beslöt Bokföringsnämnden (BFN) om en rad vägledningar, uttalanden och remisser som sedan har publicerats successivt under december 2016.

K2 ÅR och K3

De stora nyheterna var förstås att K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning publicerades under förra veckan, den 14 och 16 december 2016. De har behandlats av mig i separata inlägg.

Nedskrivningar i kommunala företag (K3)

BFN föreslår att en alternativ nedskrivningsregel införs för kommunala företag som lyder under kommunallagens självkostnadsprincip.

Nedskrivningar behandlas i kap. 27 K3, som inleds med vilka som ska tillämpa kapitlet (27.1 K3). I förslaget införs alternativet genom ett nytt andra stycke i 27.1 K3.

Förslaget sändes ut på remiss den 1 december 2016 och remisstiden går ut den 28 februari 2017.

Byte mellan K-regelverk

BFN:s uttalande om byte mellan K-regelverk (BFNAR 2012:4) har uppdaterats med ändringar enligt BFNAR 2016:11, vilket publicerades den 15 december 2016.

Det handlar om följdändringar av hänvisningar eftersom K2 ÅR för aktiebolag och K2 ÅR för ekonomiska föreningar har upphävts och ersatts av den nya sammanslagna K2 ÅR.

Tillämpning av K3 vid upprättande av årsbokslut (K2 ÅB)

BFN har bearbetat svaren från remissen från den 23 mars 2015 för en ny vägledning K2 Årsbokslut.Bland annat har framförts att remissversionen var för begränsande jämfört med reglerna om årsbokslut i bokföringslagen (BFL).

BFN föreslår nu i en ny remiss att årsbokslut enligt K2 ÅB får upprättas med tillämpning av K3 i tillämpliga delar. Därmed undanröjs begränsningarna jämfört med BFL som fanns i remissen från 2015.

I förslaget genomförs ändringen med en ny allmän rådspunkt (1.6 K2 ÅB), om tillämpningen av K2 ÅB, samt ett nytt kapitel 20 Särskilda regler för företag som upprättar årsbokslut enligt punkt 1.6.

Förslaget sändes ut på remiss den 6 december 2016 och remisstiden går ut den 28 februari 2017.

Vilka regler ska tillämpas för årsbokslut och årsredovisning

BFN har publicerat en informationssida den 14 december 2016 (uppdaterad 16 december 2016) om vilka regler som ska tillämpas, med uppdaterade hänvisningar till nyligen publicerade K-regler.

Sammanställningen är välkommen efter alla nyheter vi har fått nu! Så här ser det ut i sammandrag för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 och senare.

 • Förenklat årsbokslut (K1)
  • K1 för enskilda näringsidkare
  • K1 för föreningar
 • Årsbokslut
  • BFN:s äldre normgivning
  • (tills K2 ÅB kommer, se föregående avsnitt “Tillämpning av K3 vid upprättande av årsbokslut”)
  • Mindre företag som ska upprätta årsbokslut
 • Förenklad årsredovisning (K2 ÅR)
  • Mindre företag som ska upprätta årsredovisning
 • Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
  • Större företag som ska upprätta årsredovisning
  • Noterade företag
  • Aktiebolag och ekonomiska föreningar som är
   • Moderföretag i större koncern (även om moderföretaget är ett mindre företag)
   • Moderföretag i mindre koncern som upprättar koncernredovisning (från 2017)

BFN:s sammanställning beskriver också vad som gäller i specialfall, t.ex. för mindre företag som inte måste men vill upprätta årsredovisning.

Tillämpning av rekommendationer från RR

BFN:s Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2) har uppdaterats med ändringar enligt BFNAR 2016:12, vilket publicerades den 15 december 2016.

Det handlar om följdändringar av hänvisningar eftersom K2 ÅR för aktiebolag och K2 ÅR för ekonomiska föreningar har upphävts och ersatts av den nya sammanslagna K2 ÅR. Dessutom har följdändringar gjorts av referenser till årsredovisningslagen (ÅRL) till följd av lagändringar den 1 januari 2016.

OBS! Uttalandet gäller endast företag som inte tillämpar något K-regelverk.

Intäktsredovisning vid avverkning

BFN har i ett brevsvar som publicerades den 5 december 2016 uttalat att inkomster från avverkningsrätt ska intäktsredovisas vid inmätningstidpunkten, om inmätningen av virket i avverkningsuppdraget avgör intäktens storlek.

BFN utgår från realisationsprincipen, att bara konstaterade intäkter ska tas med i resultaträkningen, och periodiseringsprincipen, att intäkter som hör till räkenskapsåret ska tas med oavsett när de betalas.

OBS! Brevsvaret gäller enskild näringsidkare som inte tillämpar något K-regelverk.


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om nya ÅRL och om K-reglerna med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning

Svensk Skattetidning 6-7/2016 Pågående arbeten

Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) published my article on ongoing activities in edition 6-7 2016, which was issued on December 9 2016 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe accounting and taxation of ongoing activities, with the focus on K3 (Swedish standard for larger companies) and RFR (Swedish standards for IFRS companies). I cover the accounting techniques for all three allowed methods, and each methods linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 3. Fixed price, alternative rule (completion method)

Redovisning och beskattning av pågående arbeten

Svensk Skattetidning publicerade min artikel om pågående arbeten i utgåva 6-7/2016, som kom ut den 9 december 2016.

Tre metoder

Artikeln handlar om redovisning och beskattning av pågående arbeten, med fokus på K3 Årsredovisning och koncernredovisning för större företag från BFN och rekommendationer för IFRS-företag från Rådet för Finansiell Rapportering (RFR).

Redovisningstekniken och sambandet mellan redovisning och beskattning beskrivs för alla tre metoder som numera är tillåtna.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 3. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Artikeln berör inte mindre företag, men här kan det vara värt att nämna att de minsta verksamheterna som upprättar förenklat årsbokslut enligt K1 enbart får använda alternativregeln för uppdrag på löpande räkning (fakturametoden), oavsett om uppdragen är på löpande räkning eller till fast pris. Fakturametoden innebär att inga värderingsposter förekommer i balansräkningen.

Mindre företag som tillämpar K2 har numera samma metoder att arbeta med som i K3 och RFR, sedan alternativregeln för uppdrag på löpande räkning upphävdes i K2 i juni 2016.

Innehållet

Artikeln innehåller avsnitt om redovisningsmetoder, tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag, årsredovisning och inkomstdeklaration, brutto eller netto, sambandet redovisning – beskattning m.m.

För uppdrag till fast pris hittar du särskilda avsnitt om hur upparbetad intäkt beräknas (huvudregeln), hur pålägg för indirekta kostnader beräknas och hur resultatet lyfts av fram till resultatavräkning (alternativregeln).

De tre typsituationerna fordran, skuld och förlust beskrivs för varje redovisningsmetod.

Hela artikeln

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Svensk Skattetidning och Wolters Kluwer.

Uppdaterad K3 och ny K2

Efter artikelns publicering har Bokföringsnämnden kommit ut med en uppdaterad K3 på sin hemsida den 16 december 2016, samt en helt ny K2 den 14 december 2016, se inläggen Uppdaterad K3 från BFN är här och Nya K2 från BFN är här.

Nästan alla referenser till K3 i artikeln gäller oförändrat även den uppdaterade K3. Några skillnader finns dock.

 • Not 7
  • Kommentaren till 10.7 K3 har utökats om hur mindre företag kan lämna upplysning om bristande jämförbarhet vid byte av redovisningsprincip, om jämförelsetalen inte har räknats om
 • Not 13
  • Kommentaren till 4.3 K3 har fått ett nytt första stycke, som infogar den nya regeln från ÅRL att om en tillgång, avsättning eller skuld redovisas i fler än en post ska upplysning lämnas om förhållandet till andra poster
 • Not 34
  • 10.10 K3 om noter om ändrad uppskattning och bedömning har avgränsats till att bara gälla större företag, samtidigt som den gamla skrivningen om väsentliga ändringar har tagits bort eftersom väsentlighetsprincipen nu finns med bland de grundläggande redovisningsprinciperna

De få referenserna i artikeln till de bägge K2 för aktiebolag respektive ekonomiska föreningar ändras helt enkelt därför att de nu har ersatts av den sammanslagna nya K2 ÅR.

 • Not 1
  • De upphävda gamla punkterna 6.13 (aktiebolag) och 6.14 (ekonomiska föreningar) om pågående arbeten på löpande räkning enligt alternativregeln finns av naturliga skäl inte med i K2 ÅR, här återfinns bara hanteringen enligt huvudregeln (6.13-14 K2 ÅR)
 • Not 38
  • Den gamla punkten 6.18 K2 (båda) om förlust i uppdrag till fast pris enligt huvudregeln är nu numrerad 6.19 K2 ÅR
 • Not 45
  • De gamla punkterna 6.21-22 K2 (båda) upp uppdrag till fast pris enligt alternativregeln är nu numrerade 6.22-23 K2 ÅR, dessutom får numera pålägg för indirekta kostnader göras enligt 6.23 K2 ÅR genom hänvisning till 12.10 K2 ÅR som nu öppnar för denna möjlighet

Alla övriga referenser i artikeln gäller oförändrat.

Svensk Skattetidning

Svensk Skattetidning publiceras av Wolters Kluwer. Det är glädjande att få medverka i en tidning som de beskriver så här:

Svensk Skattetidning har särskilt fokus på det som händer inom näringslivet och finansvärlden. Den ger heltäckande analys och löpande bevakning av skatteområdet som du har oumbärlig nytta av i din yrkesvardag som skattejurist eller ekonom.

Kvalificerade författare belyser de aktuella skattefrågorna, även internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras. Skatteområdet inom EU bevakas regelbundet, liksom ny litteratur. Sist men inte minst: tidningen har en livlig avdelning för debatt och kommentarer.

Följ länken och prenumerera!


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. pågående arbeten, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

K3 Updated Standard – Uppdaterad K3 från BFN är här

K3 BFN Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have released an updated standard for larger entities, K3. The standard is updated to the new Swedish Annual Accounts Act which is in force since January 1, 2016, but also some other changes have been made.


Uppdaterad K3 är här

Den 29 november 2016 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att anta uppdateringen av K3 – Årsredovisning och koncernredovisning i större företag (BFNAR 2012:1) och i fredags den 16 december publicerades den äntligen. Liksom i föregående inlägg Nya K2 från BFN är här skriver jag “äntligen”, för först nu har vi användare alla stora bitar av pusslet på plats efter att den nya årsredovisningslagen kom den 1 januari 2016.

Tillämpas från 2016 och 2017

Den uppdaterade K3 ska tillämpas för räkenskapsår den 1 januari 2016 och framåt av större företag, moderföretag i större koncern och publika aktiebolag utom när de tillämpar RFR 2.

Övriga mindre företag får i stället välja att använda K2 ÅR. För mindre företag som inte är aktiebolag eller ekonomiska föreningar har en samordning gjorts till 2017, eftersom de ska följa K2 ÅR först 2017.

Ersätter äldre K3

Den uppdaterade K3 ersätter K3 från 2014-11-17.

Generella ändringar i K-reglerna

Årsredovisningslagen (ÅRL) ändrades på många punkter den 1 januari 2016. Jag beskriver ändringarna i inlägget Updated Swedish Annual Accounts Act.

Många av ändringarna i ÅRL slår igenom både i K2 och K3, som t.ex. nya och ändrade begrepp och definitioner (ägarintresse, intresseföretag, gemensamt styrt företag, närstående) med följdändringar i uppställningsformerna för resultaträkning och balansräkning, samt ändrade krav på noter med tydlig indelning mellan krav på alla företag och enbart större företag samt färre krav på mindre företag.

Mindre företag som har valt att tillämpa K3 har tidigare ställts inför kravet “allt eller inget”, men nu skiljer K3 på kraven på mindre och större företag i linje med reglerna i ÅRL.

Jag koncentrerar mig dock här på ändringar som är specifika för K3.

Struktur

K3 har behållit sin struktur från tidigare versioner. Det innebär att vägledningen är ett sammanhållet regelverk, som gäller alla oavsett företagsform, och att kommentarerna kommer i sitt sammanhang direkt efter varje allmänt råd.

Särreglerna för specifika företagsformer ligger liksom tidigare sist, i två separata kapitel, i motsats till K2 ÅR som har särreglerna i slutet av varje berört kapitel. Jag hoppas K3 kan omstruktureras på samma sätt som K2 ÅR i en kommande uppdatering!

Väsentlighetsprincipen

Vi har ju haft en väsentlighetsprincip för redovisningen i grunden sedan länge, men nu har den tydliggjorts som en av de grundläggande redovisningsprinciperna i årsredovisningslagen sedan den 1 januari 2016.

K3 har därmed också infogat väsentlighetsprincipen och påtalar att även om enskilda poster och uppgifter var för sig är oväsentliga kan de bli väsentliga tillsammans (kap. 2 Begrepp och principer, Väsentlighetsprincipen, kommentaren K3).

Materiella anläggningstillgångar

K3 har fått ett förtydligande om hantering av tillkommande utgifter (17.5 K3). Det allmänna rådet har delats i två punkter, med respektive utan komponentindelning (17.5 och 17.5A K3). I bägge fallen sägs att vid partiella utbyten ska värdet av delar som byts ut tas bort från balansräkningen. I en ny punkt sägs också generellt att när tillkommande utgifter har räknats in i anskaffningsvärdet enligt 17.5 och 17.5A ska det redovisade värdet för utbytta delar tas bort från balansräkningen (17.21A K3).

Reglerna om anskaffningsvärde har utökats med ett stycke om stämpelskatt för pantbrev, underförstått för fastighetsinteckning (17.7 kommentaren tredje stycket K3), där ett tidigare brevsvar har infogats. Innebörden är att utgiften ska räknas in i anskaffningsvärdet om kriterierna för att redovisa en tillgång uppfylls, annars ska den kostnadsföras.

Immateriella anläggningstillgångar

Enligt K3 är det möjligt att ta upp även egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som tillgång, vilket inte är möjligt enligt K2 ÅR.

K3 förtydligar nu, liksom K2, gränsdragningarna när en tillgång består av både en förvärvad del och en egenutvecklad del (18.4 Anskaffning genom separata förvärv kommentaren andra-tredje stycket och 18.13A K3).

Nyttjandeperioden sänks från tio till fem år om dokumenterat stöd för en längre period saknas (18.18 kommentaren andra stycket K3).

Negativ goodwill ska numera redovisas som intäkt under förvärvsåret (19.16 K3), vilket innebär att de gamla reglerna om successiv upplösning har upphävts (19.17-18 K3).

Regeln om återföring av nedskrivning på goodwill har upphävts (27.20 K3), men kommentaren har behållits. Ett nytt, sista stycke har lagts till i kommentaren med hänvisning till att ÅRL förbjuder återföring av nedskrivning på goodwill även om nedskrivningen inte längre är motiverad.

Fond för utvecklingsutgifter

När utgifter för utveckling tas upp som tillgång ska aktiebolag och ekonomiska föreningar föra över motsvarande belopp till en fond för utvecklingsutgifter, ett krav i ÅRL som är nytt från 2016.

K3 förtydligar att överföringen till fonden ska göras även när det finns en ansamlad förlust (18.3A K3).

Förvaltningsberättelsen

Information om väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret ändras till att bara omfatta väsentliga händelser under räkenskapsåret, i och med att informationen om händelser efter årets slut flyttats till not.

Årets förändring av eget kapital redovisades tidigare i not, men det ska nu göras i förvaltningsberättelsen.

Noter

Kapitel 5 i ÅRL om noter är helt omstrukturerat, med en avdelning som gäller alla företag och en avdelning som bara gäller större företag.

K3 behandlar noter dels i kap. 8 Noter, dels i sitt sammanhang i respektive kapitel. Kraven på noter beskrivs underförstått för större företag, men i förekommande fall anges nu undantag för mindre företag (som tillämpar K3) för anpassning till ÅRL.

Begreppen Extraordinära intäkter och kostnader har utmönstrats ur uppställningsformerna för resultaträkningen i ÅRL, samtidigt som ett nytt notkrav har införts 2016 beträffande Exceptionella intäkter och kostnader (kap. 8 NoterExceptionella intäkter och kostnader, kommentaren K3)

Information om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ska numera lämnas i not i stället för inom linjen (8.6A och kommentaren K3).

Som tidigare gäller självklart att upplysningar bara behöver lämnas om poster som förekommer i det enskilda fallet. Har företaget t.ex. inga anställda behöver ingen personalnot lämnas.

Hållbarhetsrapport

Så sent som den 1 december började den senaste ändringen av ÅRL att gälla. Då infördes regler om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy för de allra största företagen (Hållbarhet och mångfald i ÅRL från 1 december).

K3 berör hållbarhetsrapporten i kap. 3 Utformning av de finansiella rapporterna och
förvaltningsberättelsens innehåll.

I avsnittet Förvaltningsberättelsens innehåll återges lagtextens allmänna krav på förvaltningsberättelsen och K3 kommenterar hållbarhetsrapporten i avsnittet Hållbarhetsupplysningar.

Några sidor längre fram återger K3 den lagtext som specifikt handlar om hållbarhetsrapporten i avsnittet Hållbarhetsrapport, följt av en kommentar som dock avslutas med att “Det allmänna rådet innehåller inga riktlinjer för upprättande av en hållbarhetsrapport.”


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

K2 New Standard – Nya K2 från BFN är här

k2-arsredovisning-i-mindre-foretag-bfnar-2016-10

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have released a new standard for smaller entities, K2. The new standard is updated to the new Swedish Annual Accounts Act which is in force since January 1, 2016, but the big news is that this new K2 is also expanded to cover almost all business forms that are obliged to prepare financial reports.


Nya K2 är här

Den 29 november 2016 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att anta nya K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) och i onsdags den 14 december publicerades den äntligen. Jag skriver äntligen, för det är en efterlängtad nyhet.

Jag benämner det nya regelverket K2 ÅR, eftersom BFN också har förberett ett nytt regelverk om årsbokslut i mindre företag (K2 ÅB), förhoppningsvis för publicering under 2017.

Tillämpas från 2016 och 2017

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska tillämpa K2 ÅR för räkenskapsår den 1 januari 2016 och framåt.

Övriga mindre företag får också börja samtidigt, men måste tillämpa K2 ÅR ett år senare, för räkenskapsår den 1 januari 2017 och framåt.

Upphävda K2

Samtidigt som K2 ÅR antogs så upphävdes de båda tidigare K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1), båda i sina senaste versioner 2016-06-09.

Generella ändringar i K-reglerna

Årsredovisningslagen (ÅRL) ändrades på många punkter den 1 januari 2016. Jag beskriver ändringarna i inlägget Updated Swedish Annual Accounts Act.

Många av ändringarna i ÅRL slår igenom både i K2 och K3, som t.ex. nya och ändrade begrepp och definitioner (ägarintresse, intresseföretag, gemensamt styrt företag, närstående) med följdändringar i uppställningsformerna för resultaträkning och balansräkning, samt ändrade krav på noter med tydlig indelning mellan krav på alla företag och enbart större företag samt färre krav på mindre företag.

Jag koncentrerar mig dock här på ändringar som är specifika för K2 ÅR.

Framtidens struktur

Ett enda sammanhållet regelverk

K2 ÅR gäller alla mindre företag som ska upprätta årsredovisning (utom moderföretag i större koncern och publika aktiebolag), i motsats till gamla K2 som fanns i två versioner för aktiebolag respektive ekonomiska föreningar men ändå saknade särregler för en rad företagsformer.

Särregler för specifika företagsformer har lagts sist i varje kapitel – dvs. i sitt sammanhang. Det är en klar fördel jämfört med K3 som har särreglerna i egna kapitel på slutet.

I K2 ÅR har BFN tagit bort särreglerna för enskild näringsverksamhet som fanns i remissversionen. Det medför att en mindre enskild näringsverksamhet som frivilligt vill upprätta årsredovisning måste ta steget fullt ut till K3 (1.1 andra stycket d och kommentaren första stycket K2 ÅR), vilket jag beklagar. Samtidigt förstår jag logiken bakom beslutet eftersom det bara är en större enskild näringsverksamhet som måste upprätta årsredovisning och då hade K2 ÅR ändå inte varit aktuellt.

Integrerade kommentarer

K2 ÅR har lagt kommentarerna i anslutning till varje allmänt råd, till skillnad från de upphävda K2 som hade kommentarerna i egna avsnitt efter alla allmänna råden vilket lätt kunde leda till att viktiga klargöranden missades.

Ny standard för vägledningar?

Ett sammanhållet regelverk för alla företagsformer, särregler för vissa företagsformer sist i varje kapitel, integrerade kommentarer – Detta ser jag som modellen för alla vägledningar från BFN framöver.

Tidigare var K3 bättre strukturerad än de gamla K2, men nu är det K2 ÅR som har blivit vägledande (!) enligt mig. Jag hoppas BFN utgår från denna struktur för övriga vägledningar i framtiden.

Väsentlighetsprincipen

Vi har ju haft en väsentlighetsprincip för redovisningen i grunden sedan länge, men nu har den tydliggjorts som en av de grundläggande redovisningsprinciperna i årsredovisningslagen sedan den 1 januari 2016. K2 ÅR har därmed också infogat väsentlighetsprincipen (kap. 2 Väsentlighetsprincipen, kommentaren K2 ÅR).

Periodiseringsprincipen

Frågan är hur väsentlighetsprincipen kommer att tolkas vid tillämpning av de beloppsgränser som finns på olika håll i K2 ÅR.

Ett exempel är periodiseringar, där K2 ÅR medger att poster som var för sig understiger 5 000 kr inte behöver periodiseras (2.4 K2 ÅR). Den regeln är oförändrad jämfört med gamla K2. Ett par nya frågor uppstår dock.

 • Situation 1: Många poster understiger 5 000 kr och de periodiseras inte, med stöd av 2.4 K2 ÅR
  • Om den totala avvikelsen blir så stor att den riskerar att påverka läsarens bedömning, bryter det då mot kap. 2 Väsentlighetsprincipen?
  • I kommentaren till kap. 2 Väsentlighetsprincipen nämns att även om några poster var för sig är oväsentliga kan de tillsammans bli väsentliga
 • Situation 2: Ett företag med höga belopp i balansräkningen och resultaträkningen bedömer poster som oväsentliga upp till ett högre belopp än 5 000 kr, t.ex. 20 000 kr
  • Kan beloppsgränsen 5 000 kr enligt 2.4 K2 ÅR frångås uppåt med stöd av kap. 2 Väsentlighetsprincipen?

Jag nöjer mig här med att ställa frågorna, så får vi se hur praxis utvecklar sig.

Immateriella anläggningstillgångar

Enligt K2 ÅR får inte egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar tas upp som tillgång (10.4 K2 ÅR), bara förvärvade immateriella anläggningstillgångar. Enligt K3 är det möjligt att ta upp även egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som tillgång.

Här är det ingen skillnad mot gamla K2, men K2 ÅR förtydligar gränsdragningarna när en tillgång består av både en förvärvad del och en egenutvecklad del.

Fond för utvecklingsutgifter

När utgifter för utveckling tas upp som tillgång ska aktiebolag och ekonomiska föreningar sätta av motsvarande belopp till en fond för utvecklingsutgifter, ett krav i ÅRL som är nytt från 2016.

K2 ÅR medger inte att utvecklingsutgifter tas upp som tillgång. Därför kan fond för utvecklingsutgifter inte redovisas enligt K2 ÅR, varken för aktiebolag (15.4 kommentaren andra stycket K2 ÅR) eller ekonomiska föreningar (kap. 15 Särskilda regler för ekonomiska föreningar, Uppskrivningsfond, kommentaren tredje stycket K2 ÅR).

Pålägg för indirekta kostnader

K2 ÅR medger att indirekta utgifter får räknas in i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor (12.11). Den möjligheten saknades i gamla K2 vilket då utgjorde en skillnad mellan K2 och K3.

Genom en hänvisning till 4 kap. 3 § tredje stycket ÅRL gäller möjligheten till pålägg för indirekta kostnader även pågående arbeten till fast pris som redovisas enligt alternativregeln (6.23 andra stycket). Samma hänvisning gjordes i gamla K2 (6.22 andra stycket) men då till 12.10 som innehöll ett förbud mot att göra pålägg för indirekta kostnader.

I en ny punkt med utförliga kommentarer lämnas anvisningar för hur pålägg för indirekta tillverkningskostnader ska beräknas om möjligheten utnyttjas (12.11 och kommentaren K2 ÅR).

Förvaltningsberättelsen

ÅRL kräver numera att årsredovisningen ska innehålla information om företagets säte. Kravet preciseras i K2 ÅR till att uppgiften ska lämnas i förvaltningsberättelsen (5.2 K2 ÅR).

Information om väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret ändras till att bara omfatta väsentliga händelser under räkenskapsåret (5.4 K2 och Särskilda regler för aktiebolag 5.7 K2 ÅR), i och med att informationen om händelser efter årets slut flyttats till not.

Årets förändring av eget kapital redovisades tidigare i not, men det ska nu göras i förvaltningsberättelsen (kap. 5 Särskilda regler för aktiebolag och Särskilda regler för ekonomiska föreningar K2 ÅR).

Noter

Kapitel 5 i ÅRL om noter är helt omstrukturerat, med en avdelning som gäller alla företag och en avdelning som bara gäller större företag. Information om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ska numera lämnas i not i stället för inom linjen.

Kap. 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser och kap. 19 Tilläggsupplysningar i gamla K2 har följdriktigt ersatts av kap. 18 Noter i K2 ÅR.

Kraven på noter från mindre företag har minskat i ÅRL, som en direkt följd av förbud i EU:s redovisningsdirektiv att ställa högre krav på mindre företag. Däremot är det fortfarande möjligt för ett företag att frivilligt lämna fler upplysningar än som krävs (18.1 kommentaren tredje stycket K2 ÅR).

Generellt gäller minskade detaljkrav på mindre företag, medan större företag har kvar många av de gamla kraven i ÅRL och K3.

Inledningsvis innehåller K2 ÅR en mycket tydligare uppställning än i gamla K2 över vad som ska ingå i avsnittet Redovisningsprinciper (18.3 K2 ÅR).

K2 ÅR innehåller bara tre krav på noter till resultaträkningen.

 1. Omsättning
  • Gäller bara för de få företag som upprättar resultaträkning i förkortad form
 2. Personal (18.9 och Särskilda regler för ideella föreningar K2 ÅR)
  • Väsentligt förenklat krav för mindre företag, nu behöver bara uppgift om medelantalet anställda lämnas
 3. Exceptionella intäkter och kostnader (kap. 18 NoterNoter till resultaträkningen, Exceptionella intäkter och kostnader, kommentaren K2 ÅR)
  • Nyhet i ÅRL, infördes 2016 samtidigt som begreppen Extraordinära intäkter och kostnader äntligen har utmönstrats ur uppställningsformerna för resultaträkningen

K2 ÅR innehåller ett tiotal krav på noter till balansräkningen, beroende på vilken företagsform som berörs.

 1. Anläggningstillgångar (18.10-11 K2 ÅR)
  • Bara årets förändringar, inga ackumulerade värden
 2. Fordringar (på närstående)
 3. Pågående arbeten för annans räkning (18.12 K2 ÅR)
 4. Uppskrivningsfond
 5. Långfristiga skulder
 6. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (18.13-19 och Särskilda regler för stiftelser K2 ÅR)
  • F.d. Inom linjen
  • Ansvarsförbindelser heter numera eventualförpliktelser
 7. Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster
  • Nytt krav enligt ÅRL
  • T.ex. lån som har en långfristig och kortfristig del
 8. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut (18.20 och Särskilda regler för aktiebolag 18.22 samt Särskilda regler för ekonomiska föreningar K2 ÅR)
  • Flyttat till not från förvaltningsberättelsen
  • Informationen får även lämnas i förvaltningsberättelsen, men inte i stället för i not
 9. Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen (18.21 K2 ÅR)
 10. Utdelning (Särskilda regler för stiftelser 18.23 K2 ÅR)
 11. Underhålls- och förnyelsefond (Särskilda regler för samfällighetsföreningar 18.24 K2 ÅR)

Som tidigare gäller självklart att upplysningar bara behöver lämnas om poster som förekommer i det enskilda fallet. Har företaget t.ex. inga anställda behöver ingen personalnot lämnas.

Kassaflödesanalys

En av de större nyheterna är att K2 ÅR innehåller regler för frivilligt upprättad kassaflödesanalys, medan gamla K2 förbjöd att kassaflödesanalys fick ingå i årsredovisningen med hänvisning till att då skulle K3 tillämpas i stället.

De nya reglerna återfinns i ett nytt, sista kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys. Detta kapitel tillkom efter remissbehandlingen och har hämtats från K3 (kap. 7 Kassaflödesanalys). Innehållet har dock anpassats till K2 och av förenklingsskäl tillåts bara den indirekta metoden (21.9 och kommentaren K2 ÅR), medan K3 medger även tillämpning av den direkta metoden(7.8 K3).


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Wolters Kluwer – Fyra veckor i Stockholm och Göteborg

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Photography © Peter Berg

Wolters Kluwer booked me for four weeks of lectures in Stockholm and Gothenburg, Sweden, during November and early December 2016 (text in Swedish follows further down).

The lectures ranged from computer lab educations to lectures for participants without computers.

In the computer lab at Lexikon, World Trade Center in Stockholm, I covered Annual Accounts, Software Introduction (one-day educations) and Annual Accounts, Theory and Software Introduction (two-days educations).

I also carried out a web seminar in Annual Accounts according to K3, the Swedish standard for larger companies (half-day education).

My lectures were about Performance and Income Planning, based on my book with the same title, and The New Annual Accounts Act. Both were one-day seminars.


Utbildningar för Wolters Kluwer

Wolters Kluwer bokade mig för utbildningar under fyra veckor i november och början av december 2016. Många ämnesområden berördes och det blev inspirerande möten med professionella deltagare. Nu har jag blivit bokad för ytterligare sju veckor i januari – mars 2017, vilket jag ser fram emot!

Här berättar jag om de kurser och seminarier som jag själv har genomfört senaste månaden eller ska genomföra för Wolters Kluwer, men självklart har de även andra ämnen, kurstillfällen och kursorter.

Programkurser

Lärarledda Programkurser genomförs i datorsal hos Lexicon i World Trade Center (se bilden överst), en populär mötesanläggning i centrala Stockholm. Våra deltagare kommer från hela landet och de uppskattar verkligen det centrala läget och de enkla kommunikationerna.

Webbkurser tillhandahålls också som ett alternativ. De genomförs live vid bokade tillfällen och deltagarna har möjlighet att ställa frågor under genomgången.

Bokslut

Capego Bokslut

Under 2017 börjar en ny spännande fas för min del – kurser i molnbaserade Capego Bokslut.

Seminarier

Lärarledda seminarier genomförs i föreläsningssalar men utan datorer för deltagarna. Det finns gott om möjligheter att ställa frågor under genomgångarna.

Företagsanpassade utbildningar

Wolters Kluwer erbjuder även företagsanpassade utbildningar, där innehållet läggs upp i nära samarbete med beställaren och deltagarna kan ställa frågor helt utifrån sin egen verksamhet.


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Amelitas – Utbildning hos Amelitas

logga

November 18, 2016, I was invited to the office of Amelitas Redovisning AB in Handen, Stockholm, for a full days lecture arranged by Wolters Kluwer.

We managed to cover the New Swedish Annual Accounts Act, Effects on the Swedish K-standards for accounting, Ongoing Activities  Accounting and Taxation, and (briefly) New Legislation for Owner-managed Companies.


Nyhetsdag hos Amelitas Redovisning

Den 18 november 2016 besökte jag Amelitas Redovisning AB i Handen utanför Stockholm, för en företagsanpassad heldagsutbildning arrangerad av Wolters Kluwer.

Från början var genomgången tänkt att ägnas helt åt Nya årsredovisningslagen, med en naturlig påbyggnad om Nyheter från Bokföringsnämnden. Deltagarna bad dock även om en genomgång av reglerna för redovisning och beskattning av pågående arbeten, vilket vi klarade av med ett helt nyproducerat material. Jag kunde dessutom koppla genomgången till att jag hade en artikel om pågående arbeten under publicering hos Svensk Skattetidning. Avslutningsvis tog vi även en kort orientering om de Nya 3:12-reglerna, vilket ju var högaktuellt efter att utredningen just hade presenterat sina förslag.

Det blev en intensiv dag med många initierade frågor från deltagarna som livade upp genomgången. Det märktes att medarbetarna hos Amelitas Redovisning verkligen hade tänkt till på de olika frågeställningarna och deras diskussioner bidrog till en omväxlande och trevlig atmosfär under dagen!


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for RedovisningsHuset – Utbildning hos RedovisningsHuset i Södertälje AB

69 9000 2015-01-12 Logo brevmall

November 21, 2016, I was again invited to my old colleagues at RedovisningsHuset i Södertälje AB for a one day lecture.

This time we had several topics on the agenda: New Swedish Annual Accounts Act, Effects on the Swedish K-standards for accounting, and finally Ongoing Activities, Accounting and Taxation.


Heldag med fullt schema

Den 21 november 2016 var jag ännu en gång inbjuden till mina gamla kollegor hos RedovisningsHuset i Södertälje AB för att hålla en heldagsutbildning. Vi hade ett fullt program!

Nya årsredovisningslagen

Vi gick igenom alla fyra ändringarna som har gjorts av årsredovisningslagen under 2016, men med tyngdpunkt på den stora förändringen som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Nytt från Bokföringsnämnden

Därefter gick vi igenom vilka följdeffekter de många ändringarna av årsredovisningslagen får på K-regler och övrig normgivning från Bokföringsnämnden.

Under 2016 har Bokföringsnämnden beslutat om ovanligt många ändringar i normgivningen och det är inte slut än. De största nyheterna ser vi nämligen fram emot före årsskiftet, när nya K2 och en väsentligt uppdaterad K3 finns på plats, med allt vad det innebär för programvaruleverantörer med flera.

Pågående arbeten

Dagen avslutades med en ordentlig genomgång av redovisning och beskattning av pågående arbeten. Alla fyra alternativen och de tre metoderna gicks igenom systematiskt, inklusive hanteringen i samtliga regelverk (K1, K2, K3 och IFRS).

Här kunde jag också återkoppla till min artikel om pågående arbeten, som publicerades i Svensk Skattetidning 6-7 den 9 december 2016.

Givande återkoppling

Det är mycket trevligt att kunna möta mina gamla kollegor på detta sätt. Hoppas det var lika givande för dem som för mig 🙂


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Riksbyggen – Utbildning hos Riksbyggen

Riksbyggen föreläsning fastighet

November 16, 2016, I got the chance to visit the head office of Riksbyggen in Stockholm for a full days lecture in the software Bokslut from Wolters Kluwer, adapted for participants experienced in preparing financial reports.

The participants came from offices around Sweden: Skellefteå, Västerås, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Lund and Trelleborg. I got a lot of interesting questions during the lecture and we covered a broad spectrum of qualified accounting areas.

Riksbyggen is a co-operative association performing nationwide in Sweden, with establishing housing associations including construction, property management and residential services. Read their interesting story at Riksbyggen!


Fastighetsredovisning hos Riksbyggen

Den 16 november 2016 fick jag möjligheten att besöka huvudkontoret hos Riksbyggen i Stockholm för en heldagsutbildning om programvaran Bokslut från Wolters Kluwer, anpassad för deltagare vana vid att upprätta bokslut.

Deltagarna kom från kontor i många delar av Sverige: Skellefteå, Västerås, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Lund and Trelleborg. Jag fick många intressanta frågor under föreläsningen och vi täckte ett brett spektrum av kvalificerade redovisningsfrågor.

Under slutet av dagen hann vi också med att kort beröra den nya årsredovisningslagen och effekterna på K-reglerna.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som verkar över hela Sverige med att utveckla bostäder i nyproduktion. Dessutom är Riksbyggen en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med kunder som är bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och offentliga fastighetsägare. Se deras intressanta historia på Riksbyggen!


Boken Fastigheter

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Det var extra glädjande att kunna diskutera fastighetsrelaterade redovisningsfrågor, såsom komponentavskrivningar, i denna kvalificerade grupp med tanke på att jag behandlar sådana frågor i min bok “Fastigheter” som kom ut knappt tre månader före föreläsningen.

Jag hoppas deltagarna kände sig nöjda med dagen!


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts