The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Tag: Årsredovisning (page 1 of 5)

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning pågående arbeten

pågående arbeten tjänster entreprenad löpande räkning fast pris

I’ve prepared a fresh lecture on ongoing activities, or work in progress as it’s also called (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since October 2016.

The lecture covers ongoing activities for services as well as construction work. The accounting technique is described for all four allowed alternatives, and each alternative’s linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Current account, alternative rule (invoice method)
 3. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 4. Fixed price, alternative rule (completion method)

For those of you readers who raise your eyebrows for alternativ 2, the invoice method, I can say Yes, it was cancelled for smaller companies in June 2016, but it’s still the only allowed for the smallest enterprises that prepare simplified annual accounts, that’s why the alternative is still included.

The practical handling of each method is described for all four categories that enterprises are divided to in Sweden.

 • K1: Simplified annual accounts for the smallest sole proprietors etc
 • K2: Annual accounts and simplified annual reports for smaller companies
 • K3: Annual reports and consolidated reports for larger companies
 • K4: Annual reports and consolidated reports for listed companies applying IFRS

Aktuell föreläsning om pågående arbeten

Jag har framställt ett nytt fräscht föreläsningsmaterial om pågående arbeten. Materialet har använts sedan oktober 2016, bl.a. här.

Innehållet täcker pågående arbeten i både tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag. Bokföringen beskrivs konkret ända fram till kontering för alla fyra tillåtna regler, liksom respektive regels samband med beskattningen.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Löpande räkning, alternativregeln (fakturametoden)
 3. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 4. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Till dig som höjer ögonbrynen för alternativ 2, fakturametoden, kan jag säga att Ja, den metoden upphävdes för mindre företag (K2) i juni 2016, men det är fortfarande den enda tillåtna metoden för de som upprättar förenklat årsbokslut (K1), därför ingår metoden fortfarande i uppräkningen.

Tillåtna alternativ och deras praktiska hantering behandlas för alla de fyra kategorierna vi har i Sverige.

 • K1: Förenklat årsbokslut för de minsta enskilda näringsverksamheterna
 • K2: Förenklad årsredovisning för mindre företag
 • K3: Årsredovisning och koncernredovisning (för större företag)
 • K4: Årsredovisning och koncernredovisning för börsnoterade företag (tillämpning av IFRS via RFR)

Principiella frågor om pågående arbeten för K3 och K4 har jag behandlat i Svensk Skattetidning 6-7/2016 (Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning). Dessutom väntar en artikel om praktiska redovisningsfrågor enligt BAS-kontoplanen för K1, K2 och K3 på publicering i Bulletinen.

Många ekonomiproffs känner sig osäkra på pågående arbeten. Boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

RFR 1 and RFR 2 is Here for 2017 / Nu är årets RFR 1 och RFR 2 här

Rådet för Finansiell Rapportering RFR RFR 1 RFR 2 IFRS

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering, RFR) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden (text in Swedish follows further below).

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations (se my post IASB Plan for 2017-2021), after respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS, since RFR issues opinions on drafts etc.

In the beginning of every year RFR publish an updated RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS necessary for application in Sweden, for instance due to national tax reasons. Now the 2017 versions are published.


Årets RFR 1 och RFR 2

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar (se mitt inlägg (IASB Plan for 2017-2021), efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS, genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i BFNAR 2012:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, senast uppdaterad den 22 september 2016 (se inlägget Several News from BFN).

I början av varje år publicerar RFR en uppdaterat RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna innehåller avvikelser från av EU antagna IFRS vid tillämpning i Sverige, t.ex. på grund av nationella skatteregler. Nu har uppdateringarna för 2017 kommit.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2016 som omfattar 794 sidor. IFRS 2017 kommer ut i mars 2017.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 32 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelser från IFRS vid tillämpning i Sverige.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Sedan RFR 1 från januari 2016 har följande standarder och tolkningar antagits (citerat från bilaga 2).

a) Investmentföretag: Tillämpning av konsolideringsundantaget (Ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28)
b) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder inklusive ändringar i IFRS 15: Ikraftträdandedatum IFRS 15
c) IFRS 9 Finansiella instrument

RFR 1 för 2017 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2016.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för t.ex. svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Ändringar jämfört med RFR 2 för 2016 anges i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – januari 2016 som återfinns under Arkiv på RFR:s hemsida.

RFR 2 för 2017 har uppdaterats med följande nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2016.

 • IAS 7 Kassaflödesanalys:Tillägg om ytterligare upplysningskrav
 • IAS 12 Inkomstskatter: Tillägg om uppskjuten skatt vid orealiserade förluster
 • IFRS 9 Finansiella instrument: Delvis införande
 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder: Förtydliganden
 • IFRS 16 Leasing: Delvis införande

Nyheter som inte ingår 2017

RFR 1 och RFR 2 för 2017 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Följande har inte antagits av EU per 2016-12-31 (citerat från bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) IFRS 16 Leases
c) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
d) Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
e) Amendment to IAS 7: Disclosure Initiative
f) Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
g) Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
h) Amendments to IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts
i) Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property
j) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Considerations
k) Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

IASB-plan for 2017-2021

IFRS materiality 5 five year work plan

The IASB have published their overall to-do list for the next five years (Swedish version follows further below).

 • Central theme Better communication in financial statements
  • Review of how financial information is presented and grouped together
  • Enhance disclosures
  • Support electronic reporting via the IFRS Taxonomy
 • Completing large projects
  • New standard IFRS 17 Insurance Contracts (to be issued 2017)
  • Revised Conceptual Framework (to be issued 2017)
 • Supporting implementation
  • Develop support, also online, for stakeholders
   • Implementing new IFRS
   • Maintaining existing IFRS through IFRS Interpretations Committee and post-implementation reviews
 • Focusing the research programme
  • Reduce number of research projects
  • Ensure timely completion

Among other on-going projects are:

 • Definition of Materiality, affecting IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (exposure draft within six months from December 16, 2016)
 • Rate-regulated Activities (discussion paper within six months)
 • Next comprehensive review of IFRS for SME (starting 2019)

Here you can find the current IFRS Work Plan.

IFRS are mainly for consolidated accounts of listed companies and other large companies of public interest. The structure and content does, however, also have impact on regional directives (such as The EU) and national legislation and standards so some of the principles can affect also smaller entities. Because of this it’s of general interest what’s happening within the IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Small and Medium-sized Enterprises

IASB:s plan för 2017-2021

IASB har publicerat sin övergripande att-göra-lista för de kommande fem åren.

 • Huvudtema Bättre kommunikation i finansiella rapporter
  • Översyn av hur finansiell information presenteras och grupperas
  • Förstärkning av tilläggsupplysningar
  • Stöd för elektronisk rapportering via IFRS-taxonomin
 • Slutför stora projekt
  • Ny standard IFRS 17 Försäkringskontrakt (publiceras 2017)
  • Uppdatering Ramverk (publiceras 2017)
 • Stöd införande
  • Utveckla support, inklusive online-support, för intressenter
   • Börja tillämpa nya IFRS
   • Underhålla befintliga IFRS genom IFRS Tolkningskommitté och genom översyn efter införanden
 • Fokusera forskningsprogrammet
  • Minska antalet forskningsprojekt
  • Se till att tidplaner hålls

Här är några andra pågående projekt som förtjänar att nämnas.

 • Definition av väsentlighetsprincipen, påverkar IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändrade bedömningar och fel (utkastinom sex månader från nu)
 • Räntereglerade aktiviteter (diskussionsunderlag inom sex månader från 16 december 2016)
 • Nästa omfattande översyn av IFRS för SME (påbörjas 2019)

Här hittar du aktuell Arbetsplan för IFRS.

IFRS avser huvudsakligen koncernredovisningen för börsnoterade bolag och andra stora företag av samhällsintresse. Struktur och innehåll har dock inflytande även på regionala direktiv (såsom EU) och nationell lagstiftning och standardsättning, så några av principerna kan påverka även mindre verksamheter. På grund av detta är det av allmänt intresse vad som händer inom IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Små och medelstora företag

Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Content Marketing for Wolters Kluwer

logotype-206x49-wolters-kluwer

Wolters Kluwer has given me the assignment of writing content marketing articles for their web page and other medias.

The first article is about news in the Swedish Annual Accounts Act (5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen) and how they are supported by the cloud-based software Capego Bokslut.

The article is found in the department Latest News (Senaste nytt), which also can be reached from their Start page.

Thank you for the trust, Wolters Kluwer!


Innehållsmarknadsföring för Wolters Kluwer

Jag har fått i uppdrag av Wolters Kluwer att skriva content marketing-artiklar för deras hemsida och andra media.

Den första artikeln handlar om 5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen och hur de stöds i den molnbaserade programvaran Capego Bokslut.

Artikeln finns i avdelningen Senaste nytt, som också nås från deras Startsida.

Tack för förtroendet, Wolters Kluwer!


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Index 2015-2016

index register förteckning lista

English

In 100 posts this blog covers a lot of topics from the start August 1, 2015 until December 31, 2016. Here’s your helper to find the gems. Happy New year!

Swedish

Med 100 inlägg täcker denna blogg många ämnen från starten den 1 augusti 2015 till den 31 december 2016. Här är din hjälpreda för att hitta guldkornen. Gott Nytt År!


The dates applies to the entry of each post, not to the event occurred / Datum avser när inlägget publicerades, inte när händelsen inträffade.

There’s really no guessing on which post will become popular, but now we know the results. Below I’ve marked the 10 most visited posts with TOP 1-10! / Det går inte att förutse vilka inlägg som blir populära, men nu vet vi resultaten. Nedan har jag markerat de 10 mest besökta inläggen med TOP 1-10!

Global

International Accounting Standards Board (IASB)

Regional

European Union (EU)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

National

Legislation / Lagstiftning

The Swedish Accounting Standards Board / Bokföringsnämnden (BFN)

BAS Account Group / BAS-kontogruppen

Other Authorities and Organizations / Andra myndigheter och organisationer

Legal Assignments / Juridiska uppdrag

Publications / Publikationer

Books

Real Estates / Fastigheter
Performance and Income Planning / Resultat- och inkomstplanering

Articles / Artiklar

Newsletters and Web Articles / Nyhetsbrev och webb-artiklar

Lectures / Föreläsningar

Wolters Kluwer

Other Consultancy Assignments / Andra konsultuppdrag

About the Blog / Om bloggen


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

News from BFN – Nyheter från BFN

BFN Bokföringsnämnden

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have decided on a number of standards and drafts in the end of November, which have been published throughout December 2016.

The standards applies to Swedish entities so I’ll comment the news in Swedish.


Många nyheter november-december 2016

Vid sammanträdet den 29 november beslöt Bokföringsnämnden (BFN) om en rad vägledningar, uttalanden och remisser som sedan har publicerats successivt under december 2016.

K2 ÅR och K3

De stora nyheterna var förstås att K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning publicerades under förra veckan, den 14 och 16 december 2016. De har behandlats av mig i separata inlägg.

Nedskrivningar i kommunala företag (K3)

BFN föreslår att en alternativ nedskrivningsregel införs för kommunala företag som lyder under kommunallagens självkostnadsprincip.

Nedskrivningar behandlas i kap. 27 K3, som inleds med vilka som ska tillämpa kapitlet (27.1 K3). I förslaget införs alternativet genom ett nytt andra stycke i 27.1 K3.

Förslaget sändes ut på remiss den 1 december 2016 och remisstiden går ut den 28 februari 2017.

Byte mellan K-regelverk

BFN:s uttalande om byte mellan K-regelverk (BFNAR 2012:4) har uppdaterats med ändringar enligt BFNAR 2016:11, vilket publicerades den 15 december 2016.

Det handlar om följdändringar av hänvisningar eftersom K2 ÅR för aktiebolag och K2 ÅR för ekonomiska föreningar har upphävts och ersatts av den nya sammanslagna K2 ÅR.

Tillämpning av K3 vid upprättande av årsbokslut (K2 ÅB)

BFN har bearbetat svaren från remissen från den 23 mars 2015 för en ny vägledning K2 Årsbokslut.Bland annat har framförts att remissversionen var för begränsande jämfört med reglerna om årsbokslut i bokföringslagen (BFL).

BFN föreslår nu i en ny remiss att årsbokslut enligt K2 ÅB får upprättas med tillämpning av K3 i tillämpliga delar. Därmed undanröjs begränsningarna jämfört med BFL som fanns i remissen från 2015.

I förslaget genomförs ändringen med en ny allmän rådspunkt (1.6 K2 ÅB), om tillämpningen av K2 ÅB, samt ett nytt kapitel 20 Särskilda regler för företag som upprättar årsbokslut enligt punkt 1.6.

Förslaget sändes ut på remiss den 6 december 2016 och remisstiden går ut den 28 februari 2017.

Vilka regler ska tillämpas för årsbokslut och årsredovisning

BFN har publicerat en informationssida den 14 december 2016 (uppdaterad 16 december 2016) om vilka regler som ska tillämpas, med uppdaterade hänvisningar till nyligen publicerade K-regler.

Sammanställningen är välkommen efter alla nyheter vi har fått nu! Så här ser det ut i sammandrag för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 och senare.

 • Förenklat årsbokslut (K1)
  • K1 för enskilda näringsidkare
  • K1 för föreningar
 • Årsbokslut
  • BFN:s äldre normgivning
  • (tills K2 ÅB kommer, se föregående avsnitt “Tillämpning av K3 vid upprättande av årsbokslut”)
  • Mindre företag som ska upprätta årsbokslut
 • Förenklad årsredovisning (K2 ÅR)
  • Mindre företag som ska upprätta årsredovisning
 • Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
  • Större företag som ska upprätta årsredovisning
  • Noterade företag
  • Aktiebolag och ekonomiska föreningar som är
   • Moderföretag i större koncern (även om moderföretaget är ett mindre företag)
   • Moderföretag i mindre koncern som upprättar koncernredovisning (från 2017)

BFN:s sammanställning beskriver också vad som gäller i specialfall, t.ex. för mindre företag som inte måste men vill upprätta årsredovisning.

Tillämpning av rekommendationer från RR

BFN:s Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2) har uppdaterats med ändringar enligt BFNAR 2016:12, vilket publicerades den 15 december 2016.

Det handlar om följdändringar av hänvisningar eftersom K2 ÅR för aktiebolag och K2 ÅR för ekonomiska föreningar har upphävts och ersatts av den nya sammanslagna K2 ÅR. Dessutom har följdändringar gjorts av referenser till årsredovisningslagen (ÅRL) till följd av lagändringar den 1 januari 2016.

OBS! Uttalandet gäller endast företag som inte tillämpar något K-regelverk.

Intäktsredovisning vid avverkning

BFN har i ett brevsvar som publicerades den 5 december 2016 uttalat att inkomster från avverkningsrätt ska intäktsredovisas vid inmätningstidpunkten, om inmätningen av virket i avverkningsuppdraget avgör intäktens storlek.

BFN utgår från realisationsprincipen, att bara konstaterade intäkter ska tas med i resultaträkningen, och periodiseringsprincipen, att intäkter som hör till räkenskapsåret ska tas med oavsett när de betalas.

OBS! Brevsvaret gäller enskild näringsidkare som inte tillämpar något K-regelverk.


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om nya ÅRL och om K-reglerna med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning

Svensk Skattetidning 6-7/2016 Pågående arbeten

Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) published my article on ongoing activities in edition 6-7 2016, which was issued on December 9 2016 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe accounting and taxation of ongoing activities, with the focus on K3 (Swedish standard for larger companies) and RFR (Swedish standards for IFRS companies). I cover the accounting techniques for all three allowed methods, and each methods linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 3. Fixed price, alternative rule (completion method)

Redovisning och beskattning av pågående arbeten

Svensk Skattetidning publicerade min artikel om pågående arbeten i utgåva 6-7/2016, som kom ut den 9 december 2016.

Tre metoder

Artikeln handlar om redovisning och beskattning av pågående arbeten, med fokus på K3 Årsredovisning och koncernredovisning för större företag från BFN och rekommendationer för IFRS-företag från Rådet för Finansiell Rapportering (RFR).

Redovisningstekniken och sambandet mellan redovisning och beskattning beskrivs för alla tre metoder som numera är tillåtna.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 3. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Artikeln berör inte mindre företag, men här kan det vara värt att nämna att de minsta verksamheterna som upprättar förenklat årsbokslut enligt K1 enbart får använda alternativregeln för uppdrag på löpande räkning (fakturametoden), oavsett om uppdragen är på löpande räkning eller till fast pris. Fakturametoden innebär att inga värderingsposter förekommer i balansräkningen.

Mindre företag som tillämpar K2 har numera samma metoder att arbeta med som i K3 och RFR, sedan alternativregeln för uppdrag på löpande räkning upphävdes i K2 i juni 2016.

Innehållet

Artikeln innehåller avsnitt om redovisningsmetoder, tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag, årsredovisning och inkomstdeklaration, brutto eller netto, sambandet redovisning – beskattning m.m.

För uppdrag till fast pris hittar du särskilda avsnitt om hur upparbetad intäkt beräknas (huvudregeln), hur pålägg för indirekta kostnader beräknas och hur resultatet lyfts av fram till resultatavräkning (alternativregeln).

De tre typsituationerna fordran, skuld och förlust beskrivs för varje redovisningsmetod.

Hela artikeln

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Svensk Skattetidning och Wolters Kluwer.

Uppdaterad K3 och ny K2

Efter artikelns publicering har Bokföringsnämnden kommit ut med en uppdaterad K3 på sin hemsida den 16 december 2016, samt en helt ny K2 den 14 december 2016, se inläggen Uppdaterad K3 från BFN är här och Nya K2 från BFN är här.

Nästan alla referenser till K3 i artikeln gäller oförändrat även den uppdaterade K3. Några skillnader finns dock.

 • Not 7
  • Kommentaren till 10.7 K3 har utökats om hur mindre företag kan lämna upplysning om bristande jämförbarhet vid byte av redovisningsprincip, om jämförelsetalen inte har räknats om
 • Not 13
  • Kommentaren till 4.3 K3 har fått ett nytt första stycke, som infogar den nya regeln från ÅRL att om en tillgång, avsättning eller skuld redovisas i fler än en post ska upplysning lämnas om förhållandet till andra poster
 • Not 34
  • 10.10 K3 om noter om ändrad uppskattning och bedömning har avgränsats till att bara gälla större företag, samtidigt som den gamla skrivningen om väsentliga ändringar har tagits bort eftersom väsentlighetsprincipen nu finns med bland de grundläggande redovisningsprinciperna

De få referenserna i artikeln till de bägge K2 för aktiebolag respektive ekonomiska föreningar ändras helt enkelt därför att de nu har ersatts av den sammanslagna nya K2 ÅR.

 • Not 1
  • De upphävda gamla punkterna 6.13 (aktiebolag) och 6.14 (ekonomiska föreningar) om pågående arbeten på löpande räkning enligt alternativregeln finns av naturliga skäl inte med i K2 ÅR, här återfinns bara hanteringen enligt huvudregeln (6.13-14 K2 ÅR)
 • Not 38
  • Den gamla punkten 6.18 K2 (båda) om förlust i uppdrag till fast pris enligt huvudregeln är nu numrerad 6.19 K2 ÅR
 • Not 45
  • De gamla punkterna 6.21-22 K2 (båda) upp uppdrag till fast pris enligt alternativregeln är nu numrerade 6.22-23 K2 ÅR, dessutom får numera pålägg för indirekta kostnader göras enligt 6.23 K2 ÅR genom hänvisning till 12.10 K2 ÅR som nu öppnar för denna möjlighet

Alla övriga referenser i artikeln gäller oförändrat.

Svensk Skattetidning

Svensk Skattetidning publiceras av Wolters Kluwer. Det är glädjande att få medverka i en tidning som de beskriver så här:

Svensk Skattetidning har särskilt fokus på det som händer inom näringslivet och finansvärlden. Den ger heltäckande analys och löpande bevakning av skatteområdet som du har oumbärlig nytta av i din yrkesvardag som skattejurist eller ekonom.

Kvalificerade författare belyser de aktuella skattefrågorna, även internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras. Skatteområdet inom EU bevakas regelbundet, liksom ny litteratur. Sist men inte minst: tidningen har en livlig avdelning för debatt och kommentarer.

Följ länken och prenumerera!


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. pågående arbeten, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

K3 Updated Standard – Uppdaterad K3 från BFN är här

K3 BFN Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have released an updated standard for larger entities, K3. The standard is updated to the new Swedish Annual Accounts Act which is in force since January 1, 2016, but also some other changes have been made.


Uppdaterad K3 är här

Den 29 november 2016 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att anta uppdateringen av K3 – Årsredovisning och koncernredovisning i större företag (BFNAR 2012:1) och i fredags den 16 december publicerades den äntligen. Liksom i föregående inlägg Nya K2 från BFN är här skriver jag “äntligen”, för först nu har vi användare alla stora bitar av pusslet på plats efter att den nya årsredovisningslagen kom den 1 januari 2016.

Tillämpas från 2016 och 2017

Den uppdaterade K3 ska tillämpas för räkenskapsår den 1 januari 2016 och framåt av större företag, moderföretag i större koncern och publika aktiebolag utom när de tillämpar RFR 2.

Övriga mindre företag får i stället välja att använda K2 ÅR. För mindre företag som inte är aktiebolag eller ekonomiska föreningar har en samordning gjorts till 2017, eftersom de ska följa K2 ÅR först 2017.

Ersätter äldre K3

Den uppdaterade K3 ersätter K3 från 2014-11-17.

Generella ändringar i K-reglerna

Årsredovisningslagen (ÅRL) ändrades på många punkter den 1 januari 2016. Jag beskriver ändringarna i inlägget Updated Swedish Annual Accounts Act.

Många av ändringarna i ÅRL slår igenom både i K2 och K3, som t.ex. nya och ändrade begrepp och definitioner (ägarintresse, intresseföretag, gemensamt styrt företag, närstående) med följdändringar i uppställningsformerna för resultaträkning och balansräkning, samt ändrade krav på noter med tydlig indelning mellan krav på alla företag och enbart större företag samt färre krav på mindre företag.

Mindre företag som har valt att tillämpa K3 har tidigare ställts inför kravet “allt eller inget”, men nu skiljer K3 på kraven på mindre och större företag i linje med reglerna i ÅRL.

Jag koncentrerar mig dock här på ändringar som är specifika för K3.

Struktur

K3 har behållit sin struktur från tidigare versioner. Det innebär att vägledningen är ett sammanhållet regelverk, som gäller alla oavsett företagsform, och att kommentarerna kommer i sitt sammanhang direkt efter varje allmänt råd.

Särreglerna för specifika företagsformer ligger liksom tidigare sist, i två separata kapitel, i motsats till K2 ÅR som har särreglerna i slutet av varje berört kapitel. Jag hoppas K3 kan omstruktureras på samma sätt som K2 ÅR i en kommande uppdatering!

Väsentlighetsprincipen

Vi har ju haft en väsentlighetsprincip för redovisningen i grunden sedan länge, men nu har den tydliggjorts som en av de grundläggande redovisningsprinciperna i årsredovisningslagen sedan den 1 januari 2016.

K3 har därmed också infogat väsentlighetsprincipen och påtalar att även om enskilda poster och uppgifter var för sig är oväsentliga kan de bli väsentliga tillsammans (kap. 2 Begrepp och principer, Väsentlighetsprincipen, kommentaren K3).

Materiella anläggningstillgångar

K3 har fått ett förtydligande om hantering av tillkommande utgifter (17.5 K3). Det allmänna rådet har delats i två punkter, med respektive utan komponentindelning (17.5 och 17.5A K3). I bägge fallen sägs att vid partiella utbyten ska värdet av delar som byts ut tas bort från balansräkningen. I en ny punkt sägs också generellt att när tillkommande utgifter har räknats in i anskaffningsvärdet enligt 17.5 och 17.5A ska det redovisade värdet för utbytta delar tas bort från balansräkningen (17.21A K3).

Reglerna om anskaffningsvärde har utökats med ett stycke om stämpelskatt för pantbrev, underförstått för fastighetsinteckning (17.7 kommentaren tredje stycket K3), där ett tidigare brevsvar har infogats. Innebörden är att utgiften ska räknas in i anskaffningsvärdet om kriterierna för att redovisa en tillgång uppfylls, annars ska den kostnadsföras.

Immateriella anläggningstillgångar

Enligt K3 är det möjligt att ta upp även egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som tillgång, vilket inte är möjligt enligt K2 ÅR.

K3 förtydligar nu, liksom K2, gränsdragningarna när en tillgång består av både en förvärvad del och en egenutvecklad del (18.4 Anskaffning genom separata förvärv kommentaren andra-tredje stycket och 18.13A K3).

Nyttjandeperioden sänks från tio till fem år om dokumenterat stöd för en längre period saknas (18.18 kommentaren andra stycket K3).

Negativ goodwill ska numera redovisas som intäkt under förvärvsåret (19.16 K3), vilket innebär att de gamla reglerna om successiv upplösning har upphävts (19.17-18 K3).

Regeln om återföring av nedskrivning på goodwill har upphävts (27.20 K3), men kommentaren har behållits. Ett nytt, sista stycke har lagts till i kommentaren med hänvisning till att ÅRL förbjuder återföring av nedskrivning på goodwill även om nedskrivningen inte längre är motiverad.

Fond för utvecklingsutgifter

När utgifter för utveckling tas upp som tillgång ska aktiebolag och ekonomiska föreningar föra över motsvarande belopp till en fond för utvecklingsutgifter, ett krav i ÅRL som är nytt från 2016.

K3 förtydligar att överföringen till fonden ska göras även när det finns en ansamlad förlust (18.3A K3).

Förvaltningsberättelsen

Information om väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret ändras till att bara omfatta väsentliga händelser under räkenskapsåret, i och med att informationen om händelser efter årets slut flyttats till not.

Årets förändring av eget kapital redovisades tidigare i not, men det ska nu göras i förvaltningsberättelsen.

Noter

Kapitel 5 i ÅRL om noter är helt omstrukturerat, med en avdelning som gäller alla företag och en avdelning som bara gäller större företag.

K3 behandlar noter dels i kap. 8 Noter, dels i sitt sammanhang i respektive kapitel. Kraven på noter beskrivs underförstått för större företag, men i förekommande fall anges nu undantag för mindre företag (som tillämpar K3) för anpassning till ÅRL.

Begreppen Extraordinära intäkter och kostnader har utmönstrats ur uppställningsformerna för resultaträkningen i ÅRL, samtidigt som ett nytt notkrav har införts 2016 beträffande Exceptionella intäkter och kostnader (kap. 8 NoterExceptionella intäkter och kostnader, kommentaren K3)

Information om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ska numera lämnas i not i stället för inom linjen (8.6A och kommentaren K3).

Som tidigare gäller självklart att upplysningar bara behöver lämnas om poster som förekommer i det enskilda fallet. Har företaget t.ex. inga anställda behöver ingen personalnot lämnas.

Hållbarhetsrapport

Så sent som den 1 december började den senaste ändringen av ÅRL att gälla. Då infördes regler om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy för de allra största företagen (Hållbarhet och mångfald i ÅRL från 1 december).

K3 berör hållbarhetsrapporten i kap. 3 Utformning av de finansiella rapporterna och
förvaltningsberättelsens innehåll.

I avsnittet Förvaltningsberättelsens innehåll återges lagtextens allmänna krav på förvaltningsberättelsen och K3 kommenterar hållbarhetsrapporten i avsnittet Hållbarhetsupplysningar.

Några sidor längre fram återger K3 den lagtext som specifikt handlar om hållbarhetsrapporten i avsnittet Hållbarhetsrapport, följt av en kommentar som dock avslutas med att “Det allmänna rådet innehåller inga riktlinjer för upprättande av en hållbarhetsrapport.”


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

K2 New Standard – Nya K2 från BFN är här

k2-arsredovisning-i-mindre-foretag-bfnar-2016-10

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have released a new standard for smaller entities, K2. The new standard is updated to the new Swedish Annual Accounts Act which is in force since January 1, 2016, but the big news is that this new K2 is also expanded to cover almost all business forms that are obliged to prepare financial reports.


Nya K2 är här

Den 29 november 2016 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att anta nya K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) och i onsdags den 14 december publicerades den äntligen. Jag skriver äntligen, för det är en efterlängtad nyhet.

Jag benämner det nya regelverket K2 ÅR, eftersom BFN också har förberett ett nytt regelverk om årsbokslut i mindre företag (K2 ÅB), förhoppningsvis för publicering under 2017.

Tillämpas från 2016 och 2017

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska tillämpa K2 ÅR för räkenskapsår den 1 januari 2016 och framåt.

Övriga mindre företag får också börja samtidigt, men måste tillämpa K2 ÅR ett år senare, för räkenskapsår den 1 januari 2017 och framåt.

Upphävda K2

Samtidigt som K2 ÅR antogs så upphävdes de båda tidigare K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1), båda i sina senaste versioner 2016-06-09.

Generella ändringar i K-reglerna

Årsredovisningslagen (ÅRL) ändrades på många punkter den 1 januari 2016. Jag beskriver ändringarna i inlägget Updated Swedish Annual Accounts Act.

Många av ändringarna i ÅRL slår igenom både i K2 och K3, som t.ex. nya och ändrade begrepp och definitioner (ägarintresse, intresseföretag, gemensamt styrt företag, närstående) med följdändringar i uppställningsformerna för resultaträkning och balansräkning, samt ändrade krav på noter med tydlig indelning mellan krav på alla företag och enbart större företag samt färre krav på mindre företag.

Jag koncentrerar mig dock här på ändringar som är specifika för K2 ÅR.

Framtidens struktur

Ett enda sammanhållet regelverk

K2 ÅR gäller alla mindre företag som ska upprätta årsredovisning (utom moderföretag i större koncern och publika aktiebolag), i motsats till gamla K2 som fanns i två versioner för aktiebolag respektive ekonomiska föreningar men ändå saknade särregler för en rad företagsformer.

Särregler för specifika företagsformer har lagts sist i varje kapitel – dvs. i sitt sammanhang. Det är en klar fördel jämfört med K3 som har särreglerna i egna kapitel på slutet.

I K2 ÅR har BFN tagit bort särreglerna för enskild näringsverksamhet som fanns i remissversionen. Det medför att en mindre enskild näringsverksamhet som frivilligt vill upprätta årsredovisning måste ta steget fullt ut till K3 (1.1 andra stycket d och kommentaren första stycket K2 ÅR), vilket jag beklagar. Samtidigt förstår jag logiken bakom beslutet eftersom det bara är en större enskild näringsverksamhet som måste upprätta årsredovisning och då hade K2 ÅR ändå inte varit aktuellt.

Integrerade kommentarer

K2 ÅR har lagt kommentarerna i anslutning till varje allmänt råd, till skillnad från de upphävda K2 som hade kommentarerna i egna avsnitt efter alla allmänna råden vilket lätt kunde leda till att viktiga klargöranden missades.

Ny standard för vägledningar?

Ett sammanhållet regelverk för alla företagsformer, särregler för vissa företagsformer sist i varje kapitel, integrerade kommentarer – Detta ser jag som modellen för alla vägledningar från BFN framöver.

Tidigare var K3 bättre strukturerad än de gamla K2, men nu är det K2 ÅR som har blivit vägledande (!) enligt mig. Jag hoppas BFN utgår från denna struktur för övriga vägledningar i framtiden.

Väsentlighetsprincipen

Vi har ju haft en väsentlighetsprincip för redovisningen i grunden sedan länge, men nu har den tydliggjorts som en av de grundläggande redovisningsprinciperna i årsredovisningslagen sedan den 1 januari 2016. K2 ÅR har därmed också infogat väsentlighetsprincipen (kap. 2 Väsentlighetsprincipen, kommentaren K2 ÅR).

Periodiseringsprincipen

Frågan är hur väsentlighetsprincipen kommer att tolkas vid tillämpning av de beloppsgränser som finns på olika håll i K2 ÅR.

Ett exempel är periodiseringar, där K2 ÅR medger att poster som var för sig understiger 5 000 kr inte behöver periodiseras (2.4 K2 ÅR). Den regeln är oförändrad jämfört med gamla K2. Ett par nya frågor uppstår dock.

 • Situation 1: Många poster understiger 5 000 kr och de periodiseras inte, med stöd av 2.4 K2 ÅR
  • Om den totala avvikelsen blir så stor att den riskerar att påverka läsarens bedömning, bryter det då mot kap. 2 Väsentlighetsprincipen?
  • I kommentaren till kap. 2 Väsentlighetsprincipen nämns att även om några poster var för sig är oväsentliga kan de tillsammans bli väsentliga
 • Situation 2: Ett företag med höga belopp i balansräkningen och resultaträkningen bedömer poster som oväsentliga upp till ett högre belopp än 5 000 kr, t.ex. 20 000 kr
  • Kan beloppsgränsen 5 000 kr enligt 2.4 K2 ÅR frångås uppåt med stöd av kap. 2 Väsentlighetsprincipen?

Jag nöjer mig här med att ställa frågorna, så får vi se hur praxis utvecklar sig.

Immateriella anläggningstillgångar

Enligt K2 ÅR får inte egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar tas upp som tillgång (10.4 K2 ÅR), bara förvärvade immateriella anläggningstillgångar. Enligt K3 är det möjligt att ta upp även egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som tillgång.

Här är det ingen skillnad mot gamla K2, men K2 ÅR förtydligar gränsdragningarna när en tillgång består av både en förvärvad del och en egenutvecklad del.

Fond för utvecklingsutgifter

När utgifter för utveckling tas upp som tillgång ska aktiebolag och ekonomiska föreningar sätta av motsvarande belopp till en fond för utvecklingsutgifter, ett krav i ÅRL som är nytt från 2016.

K2 ÅR medger inte att utvecklingsutgifter tas upp som tillgång. Därför kan fond för utvecklingsutgifter inte redovisas enligt K2 ÅR, varken för aktiebolag (15.4 kommentaren andra stycket K2 ÅR) eller ekonomiska föreningar (kap. 15 Särskilda regler för ekonomiska föreningar, Uppskrivningsfond, kommentaren tredje stycket K2 ÅR).

Pålägg för indirekta kostnader

K2 ÅR medger att indirekta utgifter får räknas in i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor (12.11). Den möjligheten saknades i gamla K2 vilket då utgjorde en skillnad mellan K2 och K3.

Genom en hänvisning till 4 kap. 3 § tredje stycket ÅRL gäller möjligheten till pålägg för indirekta kostnader även pågående arbeten till fast pris som redovisas enligt alternativregeln (6.23 andra stycket). Samma hänvisning gjordes i gamla K2 (6.22 andra stycket) men då till 12.10 som innehöll ett förbud mot att göra pålägg för indirekta kostnader.

I en ny punkt med utförliga kommentarer lämnas anvisningar för hur pålägg för indirekta tillverkningskostnader ska beräknas om möjligheten utnyttjas (12.11 och kommentaren K2 ÅR).

Förvaltningsberättelsen

ÅRL kräver numera att årsredovisningen ska innehålla information om företagets säte. Kravet preciseras i K2 ÅR till att uppgiften ska lämnas i förvaltningsberättelsen (5.2 K2 ÅR).

Information om väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret ändras till att bara omfatta väsentliga händelser under räkenskapsåret (5.4 K2 och Särskilda regler för aktiebolag 5.7 K2 ÅR), i och med att informationen om händelser efter årets slut flyttats till not.

Årets förändring av eget kapital redovisades tidigare i not, men det ska nu göras i förvaltningsberättelsen (kap. 5 Särskilda regler för aktiebolag och Särskilda regler för ekonomiska föreningar K2 ÅR).

Noter

Kapitel 5 i ÅRL om noter är helt omstrukturerat, med en avdelning som gäller alla företag och en avdelning som bara gäller större företag. Information om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ska numera lämnas i not i stället för inom linjen.

Kap. 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser och kap. 19 Tilläggsupplysningar i gamla K2 har följdriktigt ersatts av kap. 18 Noter i K2 ÅR.

Kraven på noter från mindre företag har minskat i ÅRL, som en direkt följd av förbud i EU:s redovisningsdirektiv att ställa högre krav på mindre företag. Däremot är det fortfarande möjligt för ett företag att frivilligt lämna fler upplysningar än som krävs (18.1 kommentaren tredje stycket K2 ÅR).

Generellt gäller minskade detaljkrav på mindre företag, medan större företag har kvar många av de gamla kraven i ÅRL och K3.

Inledningsvis innehåller K2 ÅR en mycket tydligare uppställning än i gamla K2 över vad som ska ingå i avsnittet Redovisningsprinciper (18.3 K2 ÅR).

K2 ÅR innehåller bara tre krav på noter till resultaträkningen.

 1. Omsättning
  • Gäller bara för de få företag som upprättar resultaträkning i förkortad form
 2. Personal (18.9 och Särskilda regler för ideella föreningar K2 ÅR)
  • Väsentligt förenklat krav för mindre företag, nu behöver bara uppgift om medelantalet anställda lämnas
 3. Exceptionella intäkter och kostnader (kap. 18 NoterNoter till resultaträkningen, Exceptionella intäkter och kostnader, kommentaren K2 ÅR)
  • Nyhet i ÅRL, infördes 2016 samtidigt som begreppen Extraordinära intäkter och kostnader äntligen har utmönstrats ur uppställningsformerna för resultaträkningen

K2 ÅR innehåller ett tiotal krav på noter till balansräkningen, beroende på vilken företagsform som berörs.

 1. Anläggningstillgångar (18.10-11 K2 ÅR)
  • Bara årets förändringar, inga ackumulerade värden
 2. Fordringar (på närstående)
 3. Pågående arbeten för annans räkning (18.12 K2 ÅR)
 4. Uppskrivningsfond
 5. Långfristiga skulder
 6. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (18.13-19 och Särskilda regler för stiftelser K2 ÅR)
  • F.d. Inom linjen
  • Ansvarsförbindelser heter numera eventualförpliktelser
 7. Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster
  • Nytt krav enligt ÅRL
  • T.ex. lån som har en långfristig och kortfristig del
 8. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut (18.20 och Särskilda regler för aktiebolag 18.22 samt Särskilda regler för ekonomiska föreningar K2 ÅR)
  • Flyttat till not från förvaltningsberättelsen
  • Informationen får även lämnas i förvaltningsberättelsen, men inte i stället för i not
 9. Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen (18.21 K2 ÅR)
 10. Utdelning (Särskilda regler för stiftelser 18.23 K2 ÅR)
 11. Underhålls- och förnyelsefond (Särskilda regler för samfällighetsföreningar 18.24 K2 ÅR)

Som tidigare gäller självklart att upplysningar bara behöver lämnas om poster som förekommer i det enskilda fallet. Har företaget t.ex. inga anställda behöver ingen personalnot lämnas.

Kassaflödesanalys

En av de större nyheterna är att K2 ÅR innehåller regler för frivilligt upprättad kassaflödesanalys, medan gamla K2 förbjöd att kassaflödesanalys fick ingå i årsredovisningen med hänvisning till att då skulle K3 tillämpas i stället.

De nya reglerna återfinns i ett nytt, sista kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys. Detta kapitel tillkom efter remissbehandlingen och har hämtats från K3 (kap. 7 Kassaflödesanalys). Innehållet har dock anpassats till K2 och av förenklingsskäl tillåts bara den indirekta metoden (21.9 och kommentaren K2 ÅR), medan K3 medger även tillämpning av den direkta metoden(7.8 K3).


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article in Bulletinen on Bonuses – Redovisning av tantiem

Bulletinen BAS-kontogruppen Tantiem

Bulletinen published an article on accounting for performance-based bonuses in edition 4, 2016 which was issued on December 13, 2016 (text in Swedish follows further below).

The accounting magazine Bulletinen is published by Wolters Kluwer for BAS-kontogruppen i Stockholm AB, The BAS Organisation, whose main task is to produce and maintain a Swedish standard chart of accounts (also available in English as The Accounting Manual)

In the article I describe the accounting process in each step for the typical situation, with accounting for provision and cost year 1 and payment with employer contribution and income tax deduction for the receiver year 2.

My conclusion is that each account needed is actually in place in the BAS chart of accounts, but the instructions can be clarified.


Redovisning av tantiem

Bulletinen publicerade min artikel om redovisning av tantiem i utgåva 4/2016, som kom ut den 13 december 2016.

Tre steg

Tantiem avser normalt sett en prestationsbaserad ersättning till ledningen beräknad på uppnått resultat, omsättning etc.

Vi får dock en förskjutning i tiden mellan redovisning av kostnaden för företaget år 1 och inkomsten för mottagaren år 2. Förskjutningen påverkar den praktiska redovisningen, t.ex. beträffande personalkostnader som inte ska (år 1) respektive ska (år 2) ingå i arbetsgivardeklarationen. Det finns dock konton för att hantera detta i BAS-kontoplanen, även om jag i artikeln kommer fram till att instruktionerna bör förtydligas.

Redovisningen kan behöva göras i upp till tre steg.

 1. Reservering (år 1)
  • Upplupen kostnad beräknas i bokslutet
 2. Beslut (år 2)
  • Årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (år 2)
  • Den upplupna kostnaden övergår till att bli en skuld
 3. Utbetalning (år 2)
  • Skulden regleras

Steg 2 kan i och för sig inträffa tidigare än årsstämman, beroende på hur avtalet om tantiem är utformat. Skatteverket har dock uttalat att tantiem ska anses vara tillgängligt för lyftning, och därmed bli beskattningsbart, senast när årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (ställningstagande 2013-04-19, Dnr: 131 238438-13/111). I samma uttalande säger Skatteverket också indirekt att bolagets avdragsrätt för avsättning till tantiem förutsätter att normal lön har betalats ut till mottagaren under året.

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Bulletinen och Wolters Kluwer.

Bulletinen

Tidskriften Bulletinen publiceras av Wolters Kluwer för BAS-kontogruppen. För att citera BAS-kontogruppen:

För att kunna följa med och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor kompletterar BAS-intressenternas Förening sin stödlitteratur med Bulletinen. Bulletinen utkommer fyra gånger per år och innehåller expertkommentarer främst inom praktisk redovisning.

Här prenumererar du på Bulletinen.

Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts