SW: Accountor Training Sverige arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare. Föreläsningarna hålls som direktsända webbinarier, som också spelas in. Först tecknar du ett abonnemang. Sedan kan du följa valfria direktsända webbinarier och ställa frågor, eller studera de inspelade webbinarierna i efterhand. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

EN: Accountor Training Sweden arrange the following lectures in Swedish with me as the lecturer. The lectures are delivered as live webinars, which are also recorded. First you subscribe. Then you can follow optional live webinars and ask questions, or study the recorded webinars afterwards. Support your knowledge and apply!
Avdelning 1 – Olika ekonomiska ämnen / Section 1 – Various Economy Topics

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 1) – Förbjudna lån
Owner Transactions in Limited Companies (part 1) – Forbidden Loans
60 minuter, 2017-09-15

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 2) – Ägarens inlåning
Owner Transactions in Limited Companies (part 2) – Company Loans from Owner
30 minuter, 2017-09-15

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 3) – Aktieägartillskott
Owner Transactions in Limited Companies (part 3) – Shareholder Contribution
60 minuter, 2017-09-15

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 4) – Tantiem
Owner Transactions in Limited Companies (part 4) – Bonuses
30 minuter, 2017-09-15

 

Resultatplanering i ägarledda företag
Performance Planning in Owner-managed Enterprises
60 minuter, 2017-09-18

Inkomstplanering för näringsidkare
Income Planning for Private Business
60 minuter, 2017-09-18

Inkomstplanering för ägare till aktiebolag
Income Planning for Owners of Limited Companies
60 minuter, 2017-09-18

Pågående arbeten, redovisning och beskattning (K1-K4)
Work in Progress, Accounting and Taxation
60 minuter, 2017-09-18

 

Analysera näringsidkare
Analyzing Sole Proprietors
60 minuter, 2017-09-19

Aktieägaravtal
Shareholders Agreement
60 minuter, 2017-09-19

Avveckling av aktiebolag
Winding up Companies
60 minuter, 2017-09-19

Lagen mot penningtvätt
Anti-money Laundering Act
60 minuter, 2017-09-19

 

Dataskyddsförordningen GDPR (PUL från 2018)
EU General Data Protection Regulation GDPR

Avdelning 2 – Fastigheter / Section 2 – Real Estates

SW; Innehållet baseras på min bok Fastigheter och på fackartiklar som jag har skrivit.

EN: The content is based on my book Real Estates and articles I have written.

Juridiska regelverk för fastigheter
Legal Frameworks for Real Estates
60 minuter, 2017-10-17

Tidpunkter för fastigheters övergång
Moment of Transfer for Real Estates
60 minuter, 2017-10-17

Fastighetsmoms
VAT for Real Estates
60 minuter, 2017-10-17

 

Anskaffningsvärde för fastigheter
Acquisition Value for Real Estates
60 minuter, 2017-10-23

Åtgärder på fastigheter
Actions on Real Estates
60 minuter, 2017-10-23

Avskrivningar på fastigheter
Depreciation of Real Estates
60 minuter, 2017-10-23

 

Uppskrivning av fastigheter
Revaluation of Real Estates
60 minuter, 2017-10-25

Nedskrivning av fastigheter
Write-down of Real Estates
60 minuter, 2017-10-25

Försäljning av fastigheter
Sale of Real Estates
60 minuter, 2017-10-25

 

Fastigheter i K2 och K3
Real Estates in Standards for Smaller Entities (2) and Larger Entities (K3)
60 minuter, 2017-10-31

Fastigheter i RFR 2
Real Estates in Standards for Listed Entities (RFR 2)
60 minuter, 2017-10-31

Förvärv och avyttring av fastigheter i bolag
Acquisition and Sale of Real Estates in Companies
60 minuter, 2017-10-31

 

Fastigheter – Redovisning och beskattning (översikt)
Real Estates – Accounting and Taxation (Overview)
45 minuter, 2017-10-27

Avdelning 3 – Månadsuppdateringar / Section 3 Monthly Updates

Månadsuppdatering september 2017
Monthly Update September 2017
45 minuter, 2017-09-26

Aktuellt program (Up-to-date Schedule)

SW: Accountor Training Sverige har många utbildningar och utbildare. Denna sida innehåller bara utbildningarna som jag har anlitats för, men här nedan kan du se hela programmet!

EN: Accountor Training Sweden arrange many lectures with many lecturers. This page contains only the lectures I am assigned for, but below you can find the complete schedule!


Föreläsningar / Lectures

SW: Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

EN: Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

  1. Välj föreläsning / Choose lecture (Publications & Lectures)
  2. Och-eller köp böckerna! / And-or buy the books!  (Books / Böcker)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications & Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.