SW: Accountor Training Sverige arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare. Föreläsningarna hålls som direktsända webbinarier, som också spelas in. Först tecknar du ett abonnemang. Sedan följer du valfria direktsända webbinarier med möjlighet att ställa frågor, eller studerar de inspelade webbinarierna i efterhand. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

EN: Accountor Training Sweden arrange the following lectures in Swedish with me as the lecturer. The lectures are delivered as live webinars, which are also recorded. First you subscribe. Then you follow optional live webinars with possibility to ask questions, or study the recorded webinars afterwards. Support your knowledge and apply!
Accountor Training Webinar Webbinarium Peter Berg

Peter Berg under sändning från studion hos Accountor Training / Peter Berg during broadcasting from the video studio at Accountor Training

Avdelning 1 – Månadsuppdateringar
Section 1 Monthly Updates

Månadsuppdatering september 2017
Monthly Update September 2017
45 minuter, 2017-09-26

Månadsuppdatering januari 2018
Monthly Update January 2018
45 minuter, 2018-01-24

Månadsuppdatering februari 2018
Monthly Update February 2018
45 minuter, 2018-02-22

 

Avdelning 2 – Olika ekonomiska ämnen
Section 2 – Various Economy Topics

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 1) – Förbjudna lån
Owner Transactions in Limited Companies (part 1) – Forbidden Loans
60 minuter, 2017-09-15

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 2) – Ägarens inlåning
Owner Transactions in Limited Companies (part 2) – Company Loans from Owner
30 minuter, 2017-09-15

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 3) – Aktieägartillskott
Owner Transactions in Limited Companies (part 3) – Shareholder Contribution
60 minuter, 2017-09-15

Ägartransaktioner i aktiebolag (del 4) – Tantiem
Owner Transactions in Limited Companies (part 4) – Bonuses
30 minuter, 2017-09-15

Resultatplanering i ägarledda företag
Performance Planning in Owner-managed Enterprises
60 minuter, 2017-09-18

Inkomstplanering för näringsidkare
Income Planning for Private Business
60 minuter, 2017-09-18

Inkomstplanering för ägare till aktiebolag
Income Planning for Owners of Limited Companies
60 minuter, 2017-09-18

Pågående arbeten, redovisning och beskattning (K1-K4)
Work in Progress, Accounting and Taxation
60 minuter, 2017-09-18

Analysera näringsidkare
Analyzing Sole Proprietors
60 minuter, 2017-09-19

Aktieägaravtal
Shareholders Agreement
60 minuter, 2017-09-19

Avveckling av aktiebolag
Winding up Companies
60 minuter, 2017-09-19

Lagen mot penningtvätt
Anti-money Laundering Act
60 minuter, 2017-09-19

Dataskyddsförordningen GDPR (PUL från 2018)
EU General Data Protection Regulation GDPR
60 minuter, 2017-10-12

Paketeringsutredningen
Packaging of Real Estates
60 minuter, 2018-01-26

Nya skatteregler för företagssektorn
New Tax Regulations for the Corporate Sector
60 minuter, 2018-01-26

Företrädaransvar i aktiebolag
Representative Tax Responsibility in Limited Companies
60 minuter, 2018-01-29

Ersättningsfonder
Compensation Funds
60 minuter, 2018-01-29

Näringsbetingade andelar
Business Purposes Shares
60 minuter, 2018-01-29

International Regulations for Accounting
Internationella redovisningsregler
Joint webinar for participants in Finland, Norway and Sweden
60 minutes, February 8, 2018

 

Avdelning 3 – Fastigheter
Section 3 – Real Estates

SW; Innehållet baseras på min bok Fastigheter och på fackartiklar som jag har skrivit.

EN: The content is based on my book Real Estates and articles I have written.

Juridiska regelverk för fastigheter
Legal Frameworks for Real Estates
60 minuter, 2017-10-17

Tidpunkter för fastigheters övergång
Moment of Transfer for Real Estates
60 minuter, 2017-10-17

Fastighetsmoms
VAT for Real Estates
60 minuter, 2017-10-17

Anskaffningsvärde för fastigheter
Acquisition Value for Real Estates
60 minuter, 2017-10-23

Åtgärder på fastigheter
Actions on Real Estates
60 minuter, 2017-10-23

Avskrivningar på fastigheter
Depreciation of Real Estates
60 minuter, 2017-10-23

Uppskrivning av fastigheter
Revaluation of Real Estates
60 minuter, 2017-10-25

Nedskrivning av fastigheter
Write-down of Real Estates
60 minuter, 2017-10-25

Försäljning av fastigheter
Sale of Real Estates
60 minuter, 2017-10-25

Fastigheter i K2 och K3
Real Estates in Standards for Smaller Entities (2) and Larger Entities (K3)
60 minuter, 2017-10-31

Fastigheter i RFR 2
Real Estates in Standards for Listed Entities (RFR 2)
60 minuter, 2017-10-31

Förvärv och avyttring av fastigheter i bolag
Acquisition and Sale of Real Estates in Companies
60 minuter, 2017-10-31

Fastigheter – Redovisning och beskattning (översikt)
Real Estates – Accounting and Taxation (Overview)
45 minuter, 2017-10-27

 

Aktuellt program
Up-to-date Schedule

SW: Accountor Training Sverige har många utbildningar och utbildare. Denna sida innehåller bara utbildningarna som jag har anlitats för, men här nedan kan du se hela programmet! Hela kurskatalogen.

EN: Accountor Training Sweden arrange many lectures with many lecturers. This page contains only the lectures I am assigned for, but below you can find the complete schedule! The Complete List of Lectures.

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.