The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Web editing (page 1 of 2)

Local Promotion / Lokal marknadsföring i workshop med Gecko Do It

Gecko Do It

Gecko Do It invited a small and exclusive group to a useful workshop about local promotion (text in Swedish follows further below).
The workshop was held December 7, 2017 at the office of Gecko Do It, on Sukhumvit soi 13 in Bangkok. We got 3 hours of freely shared knowledge and practical tips about what to do or not with our most common internet tools.

 • Web site
  • Why and for what
 • Facebook
  • Company page, advertising and posts
 • Google My Business
  • Your free web site on Google Search and Google Maps
 • Google AdWords
  • Advertising, search, display
 • Remarketing
  • Get back to people who contacted you
 • Web analyse
  • Measure activities, set up goals, make more of what works and stop what doesn’t work
 • And more…

I left the workshop with several ideas for my marketing future. I might very well come back to Gecko Do It to execute them 🙂

Thank you for your generous sharing, Gecko Do It!

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Niclas Uddman and Marcus Lagerström from Gecko Do It was holding all in order for us participants: Zdeni Claesson (Cajutan Swedish Restaurant, Bangkok), Arne Wilhelmsson (Bangkok By Bike), Göran Caust (Two Swedes BRP Co, Ltd), Patrik Varadinek, Pär Björklund, Per-Erik Norback. Any of you guys want to ad a link and company name, please contact me and I’ll fix it!

 

In Swedish

Gecko Do It bjöd in en liten och exklusiv grupp till en nyttig workshop om lokal marknadsföring den 7 december 2017, i deras lokaler på Sukhumvit soi 13 i Bangkok. Vi fick 3 timmars fri genomgång av deras kunskaper och praktiska tips – vad vi bör göra och vad vi kan låta bli med våra vanligaste verktyg på internet.

 • Hemsida
  • Varför och till vad
 • Facebook
  • Företagssida, marknadsföring och inlägg
 • Google My Business
  • Din fria hemsida på Google Search och Google Maps
 • Google AdWords
  • Marknadsföring, sökning, visning
 • Följ upp
  • Återkom till människor som har kontaktat dig
 • Webbanalys
  • Mät aktiviteter, sätt upp mål, gör mer av vad som fungerar och stoppa sådant som inte fungerar
 • Och mera…

Jag lämnade workshopen med flera idéer för min framtida marknadsföring. Jag kan mycket väl komma att vända mig till Gecko Do It för att verkställa idéerna 🙂

Tack för att ni så frikostigt delade med er, Gecko Do It!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Web Shop Launched / Nätbutiken lanseras

Webbshopp Web Shop Consultant's Journey Peter Berg

Today the web shop for professional economists is launched (text in Swedish follows further below)!

This is the place to:

 • Order books
 • Subscribe to journals
 • Book lectures and webinars

This is also where you order:

 • Company web site updates
 • Newsletters for your company

The web shop is divided into six sections for your overview. Welcome – Visit the Web shop and get inspired!
In Swedish

Idag lanseras nätbutiken för professionella ekonomer!

Här är din plats för att:

 • Beställa böcker
 • Prenumerera på tidskrifter
 • Boka föreläsningar och webbinarier

Det är också här du beställer:

 • Nyhetsuppdateringar för företagets hemsida
 • Nyhetsbrev för ditt företag

Nätbutiken är indelad i sex avdelningar för att hjälpa dig får överblick. Välkommen – Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Web Texts for the Mobile in 3 Steps / Webbtexter för mobilen i 3 steg

Språkkonsulterna juridiskt språk webbtexter i mobilen

You’ll need to design your web texts different to make them display well on a mobile screen compared to a desktop screen. Yesterday morning we got to know how, during a nice breakfast seminar with the company Språkkonsulterna (text in Swedish follows further below).

Helena Englund Hjalmarsson from Språkkonsulterna (Language Consultants) was this mornings lecturer. She also wrote in their latest newsletter about how to write in general for responsive web (the design elements  adjusts automatically to the readers screen). I recognized myself well and I can easily recommend her views on the topic.

 1. Write the most important things first
  • Write straight forward and concentrated, maybe only one sentence
  • In a list of articles you can often see only this first sentence
 2. Avoid short paragraphs
  • Divide the text in logical paragraphs, without shattering it
 3. Use short words
  • … or divide longer words with soft hyphens
  • Soft hyphens are only visible if they’re used due to adaption (html-code ­)

When I follow her advises my texts immediately improves. Follow her advises you too and you’ll be able to write in a good way for both desktops and mobiles!
In Swedish

Du behöver utforma dina webbtexter annorlunda för att de ska se bra ut på en mobilskärm, jämfört med en datorskärm. I går morse fick vi reda på hur, under ett trevligt frukostmöte med Språkkonsulterna.

Helena Englund Hjalmarsson från Språkkonsulterna var morgonens föreläsare. Hon skrev också i deras senaste nyhetsbrev om hur vi bör skriva för responsiv webb i allmänhet (designelementen anpassar sig automatiskt till läsarens skärm). Jag kände igen mig väl och kan lätt rekommendera hennes tips.

 1. Skriv det viktigaste först
  • Skriv rakt på och koncentrerat, gärna i en mening
  • I en lista med artiklar är det ofta bara denna första mening som syns
 2. Undvik korta stycken
  • Dela upp texten i logiska stycken, utan att splittra den
 3. Använd korta ord
  • … eller avdela långa ord med mjuka bindestreck
  • Mjuka bindestreck syns bara när de kommer till användning vid anpassning av texten (html-kod ­)

När jag följer hennes råd märker jag att mina texter blir genast bättre. Följ hennes råd du också och skapa texter som gör sig bra både på datorskärmar och i mobiler!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article for RH on Scrapped Tax Legislation / Artikel för RH om skrotade skatteförslag

3:12-regler 3:12-utredning fåab-regler utdelning kapitalvinst

Yesterday August 26, 2017 the Swedish government scrapped proposals for raised taxes in two areas and eased a third one (text in Swedish follows further below).

I published an article in Swedish today on RedovisningsHuset i Södertälje AB’s web site Full stop for the Governments Tax Raises for Owner-Managed Companies. The changes are results of a political unrest concerning several of the governments tax proposals. One of the scrapped proposals concerns New Legislation for Owner-managed Companies.

I also describe two other important tax matters which are not affected by yesterdays turmoil, but continues to be prepared for legislation according to plan: Limited Interest Deductions for Companies and Update Real Estates: Packaging to an end?

With so much going on the readers need all help to keep track on what’s on and what’s not!
In Swedish

I går den 26 augusti 2017 meddelade regeringen att de skrotar två förslag till skattehöjningar och mildrar ett tredje.

Jag publicerade en artikel i dag på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida Regeringen backar helt om 3:12-regler. Förändringarna beror på politisk orolighet om regeringens skatteförslag. Ett av de skrotade förslagen gäller Nya 3:12-regler.

Jag beskriver också två andra viktiga skatteförslag som inte berörs av gårdagens förändringar, utan fortsätter att beredas enligt plan fram till kommande lagförslag: Begränsade ränteavdrag för företag och Slutet för paketering av fastigheter?

Med så mycket på gång nu så behöver läsarna all hjälp för att hålla reda på vad som är på gång och inte!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

 

Article on Actual Control Person Act for RH / Artikel om verklig huvudman för RH

Bolagsverket Register verklig huvudman Penningtvättsregister Actual Control Person Anti-Money Laundry Register

Today I published an article in Swedish about the Actual Control Person Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, Register Actual Control Person from September 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe the new law, which introduces a mandatory demand on almost all juristic persons in Sweden to register which physical person who is in control of the organisation. I also tip the readers that they have a six-month free window to register, then there will be a fee.

This article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers judge if they are concerned and, if so, register in time.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act, which include a section about the Actual Control Person Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om lagen om registrering av verklig huvudman på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Registrering av verklig huvudman från 1 september 2017.

I artikeln beskriver jag den nya lagen, som inför en skyldighet för nästan alla juridiska personer att registrera vilken eller vilka fysiska personer som bestämmer över verksamheten. Jag tipsar också läsarna om att de har en sexmånaders gratisperiod för registrering, sedan måste de betala en avgift för registreringen.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa kunderna att avgöra om de berörs, och i så fall att göra registreringen i tid. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har även ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt, som inkluderar ett avsnitt om lagen om registrering av verklig huvudman.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article on Anti-Money Laundering for RH / Artikel om penningstvättslagen för RH

lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning penningtvättslagen lag om registrering av verklig huvudman Anti-Money Laundering Act

Today I published an article in Swedish about the Anti-Money laundering Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, The Anti-Money Laundering Act is in force from August 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe which branches that are affected the regulations. I also list the most important things to think about for the applicable organisations.

The article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers to take necessary actions.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om penningtvättslagen på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017.

I artikeln beskriver jag vilka verksamheter som påverkas av lagen. Jag listar också de viktigaste punkterna att tänka på för de berörda företagen och organisationerna.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa berörda kunder att vidta nödvändiga åtgärder. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har också ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av Ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed edition 5 of my newsletter.

Content: “BFN and SKV on Supporting Documents for Employee Expenses  |  Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2  |  Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Member of Swedes Worldwide (SVIV)  | Newsletters for RedovisningsHuset  |  Current from BFN”.

You can read it here, or even better subscribe on the archives page!
In Swedish

Idag sände jag ut nummer 5 av mitt nyhetsbrev.

Innehåll: “BFN och SKV om verifikationer för anställdas utlägg  |  Srf U 8 Kort- och långfristiga lån i K2  |  Medlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Medlem i Svenskar i Världen (SVIV)  | Nyhetsbrev för RedovisningsHuset  |  Nytt från BFN”.

Du kan läsa nyhetsbrevet här, eller ännu hellre prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Newsletters for RedovisningsHuset Nov 2016 – Jun 2017

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Each month I write a newsletter for RedovisningsHuset i Södertälje AB, based on news articles I also write for them on their Web site on a regular basis. You can find the editions at their News letter archive.

Below follows a short resume in Swedish, then English summaries.
SW: Saknar ditt företag nyhetsbrev?

Nyhetsbrev är kraftfulla och uppskattade verktyg för marknadsföring – när innehållet är intressant och hjälper läsaren. Det är också ett utmärkt sätt att påminna dina kunder och kontakter om ditt företag och er kompetens.

Har inte ditt företag ett nyhetsbrev eller uppdateras inte hemsidan? En effektiv kombination är att först uppdatera hemsidan regelbundet med användbart material, för att sedan sprida nyheterna genom ett nyhetsbrev. Då kan du hålla nyhetsbreven korta och skapa trafik till hemsidan.

Jag skriver nyheter om ekonomiska ämnen, både som artiklar och nyhetsbrev, på svenska och engelska. Kontakta mig för ett lönsamt samarbete!

EN: Does your enterprise lack a newsletter?

Newsletters are powerful and appreciated tools of marketing – when the content is helpful for the recipients. And it’s a great way of reminding your customers and contacts about your existence and skills.

Doesn’t your enterprise have a newsletter or isn’t your web site updated? A great combination is to primarily update you web site regularly with useful content and then spread the news about it by a newsletter. Then you can keep your newsletters short and drive traffic to your web site.

I write news about economy matters, both as articles and newsletters, in English and Swedish. Contact me about a profitable cooperation!

EN: English summaries

Since my latest post on this, from October 24, 2016 Newsletters for RedovisningsHuset September – October 2016, we’ve added eight more editions to the archive. The newsletters and articles are in Swedish, but here comes short reviews in English. They are also good examples of how you can design your newsletter – each item is linked in the newsletters to corresponding article on the web site!

Ed. 29 – November 15, 2016

 • Governmental investigation raises the tax for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Stop for private packaging of real estates before sale – in some cases
 • Change of rules for delaying tax from sale of private real estates
 • Email invoice and automatic payment
 • Business hours Nov – Dec

Ed. 30 – December 12, 2016

 • Tax arrears already December 12
 • Legislation decided on changed delay of tax from sale of private real estates
 • Tax changes 2017 – New possibilities
 • 4 strong reasons to get your ready-made limited company now in December
 • Less paper handling – More digital
 • Business hours Dec- Jan

Ed. 31 – January 13, 2017

 • Income statements and salary reporting for 2016 ends January 31
 • Income statements every month proposed as new law
 • Tax deductions for representation meals mainly stopped from 2017 – When each enterprises next fiscal year begins
 • Important dates 2017
 • Amounts and percentages 2017
 • Business hours Jan – Feb

Ed. 32 February 20, 2017

 • We upgrade to better and modern accounting systems
 • This way you can get rid of your accounting documents 4 years earlier
 • We help you look out for forbidden loan situations in companies
 • Deduction dictionary for enterprises and entrepreneurs
 • Business hours Feb – Mar

Ed. 33 March 27, 2017

 • The government backs on parts of  tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Partial stop for packaging of real estates before sale sent for judicial preview
 • Calculation help for tax and VAT deductions of representation meals
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships
 • Business hours Mar – Apr

Ed. 34 April 19, 2017

 • Tax raise for car benefits suggested by the government
 • Tax raises for real estates suggested by a governmental investigation
 • Outcome of judicial preview of the partial stop for packaging of real estates before sale
 • Retirement savings with failed deductions
 • Business hours Apr – May

Ed. 35 May 10, 2017

 • Prepare for the new EU General Data Protection Regulation (GDPA)
 • Government’s spring budget nothing for entrepreneurs
 • Now we’re transiting to email invoicing
 • Business hours May – Jun

Ed. 36 June, 2017

 • Legislation decided about income statements every month
 • Tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies sent for judicial preview
 • Tax raise for car benefits sent for judicial preview – after changes
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships sent for judicial preview
 • Stricter amortization requirements proposed for households with high debts
 • Business hours Jun – Aug, including closed for vacation

There you are! Here’s how it can be done. Another example is my own Economy News. If you want something like this for your enterprise, feel free to Contact me. And if you have opinions on this post, feel free to comment below thank you!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Weeks in Stockholm

Stockholm Sweden

Finally getting on with the blog again, after way too long absence. I blame my silence on a huge amount of activities, not a lack of them.

Sadly Stockholm got most of the international attention last month due to a terrorist attack, but the fact remains that this city has a lot to offer. That’s why I’ll focus on my activities in Stockholm the last months 2017, which is all about good news.

RedovisningsHuset i Södertälje AB

Visiting my old company RedovisningsHuset i Södertälje AB and my old colleagues is always a joy. On January 18 I came to the office for meetings about customer issues, feeling good to still be on the track for specialty matters in their daily consultations. It concerned one case of start-up for a real estate group of companies and one case of winding up a company, after solving a somewhat complicated insurance matter.

I wrote newsletters for RedovisningsHuset on January 12February 19, March 19 and April 18.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen

I performed several lectures for Wolters Kluwer.

 

 • January 19 (on-site lecture) + March 2 (web lecture): Annual Accounts, Software Introduction for experienced
  • SW: Bokslut, programintroduktion för bokslutsvana
 • February 1-2 (on-site lecture): Annual Accounts, Theory and Software Introduction for beginners
  • SW: Bokslut teori och programintroduktion
 • February 7-8 + March 8-9 (on-site lectures): Capego Annual Accounts, Theory and cloud-based Software Introduction for beginners
  • SW: Capego Bokslut, teori och programintroduktion (molnbaserat)
 • February 14 (web lecture): The New Annual Accounts Act in practice
  • SW: Nya årsredovisningslagen i praktiken

On January 26 it was time for Wolters Kluwer’s big Author Party. Wolters Kluwer is the publishing house for a major part of Sweden’s most competent legal authors and I was proud to be among them. The evening offered drinks, mingle among many well known authors and all the staff that’s taking care of us at Wolters Kluwer, a gourmet dinner and entertainment by the linguist and stand up comedian Mr. Fredrik Lindström.

My publisher Ms. Isabel Carendi met me on February 16 for a follow up of my published books and articles. A lot of topics were covered during the meeting.

During March I also wrote a new content marketing article for Wolters Kluwer, this time on my experiences from applying the cloud-based software Capego for the first time.

Publicistklubben (PK)

On January 23 I took part of an evening debate arranged by The Swedish Publicist Club (Publicistklubben, PK). The main topic was to which extent the media has brought a growing mistrust on to them selves. An eventful evening which left me with many impressions afterwords.

Språkkonsulterna

Språkkonsulterna juridiskt språk

On January 25 The Language Consultants offered a breakfast seminar on the topic of How to explain legal content and make it understandable for non-lawyers. I found it particularly interesting since I myself work a lot with describing and explaining economy matters for non- economists, a somewhat similar challenge. After the breakfast meeting we discussed a possible future joint meeting about economy for non-economists.

Företagarna

The Swedish Federation of Business Owners arranged a perspective widening breakfast meeting on January 26. The topic was Brexit and Trump – What happens Now? We participating members enjoyed two insightful lectures, by Företagarnas Chief Economist Mr. Daniel Wiberg and Member of the Parliament and Sweden’s former Defense Minister Ms. Karin Enström.

Rotary

Rotary Stockholm City First Breakfast arranges breakfast meetings every Tuesday morning at the hotel Scandic Anglais in the heart of Stockholm City. Every meeting offers breakfast mingle and plenty of new contact possibilities. I participated in two breakfast meetings so far.

On January 31 there was a presentation of supporting students to establish, run and winding up a test company during their studies, to learn about corporate economy and how to run a business in the future.

On February 28 I had the pleasure of listening to Member of the Parliament Mr. Lars-Arne Staxäng during his lecture on the future challenges for the Swedish retirement system. We’ve had opportunities to keep contact on relating topics after that lecture.

Rotary Stockholm City Business Network invited to a lunch mingle and lecture on February 17. Mr. Hans Börsvik, former CEO at PwC Sweden, talked on the topic Value Guided Leadership. There was an interesting lecture from a professional, very tasty lunch and many new mingle contacts!

Bokföringsnämnden (BFN)

BFN Bokföringsnämnden

On February 9 I once again had the pleasure of meeting Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of the governmental standard setting body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN). We discussed up-to-date news about different accounting related matters and more.

Xenter

On February 14 I participated in a meeting with the Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists (SW: Yrkeshögskolan), discussing the outcome of our newest applications for governmental grants and planning for the upcoming exams.

Bolagsverket

Bolagsverket Swedish Companies Registration Office

Ms. Jenny Edin from Swedish Companies Registration Office interviewed me on February 15 regarding my views on their digital services. Interviews like this are part of a governmental project which aims towards a new technical platform for digital communication between the authority and Sweden’s companies. A core issue is to make it possible and convenient for all the corporations that are obliged to report annually to send in their financial statements digitally. Reuse of the digital information for other authorities is also an important part of the work – report once to one place, and preferably machine to machine.

This project was also mentioned during my meeting with BFN (see above), since BFN is part of it. Mr. Stefan Pärlhem generously arranged a meeting room for us to perform the interview in, when he heard about the upcoming event.

My own newsletter

The beginning of this year also saw the birth of my own Newsletter, finally after writing newsletters for customers for so long!

Number one was sent out on January 24 and number two on February 6. Since then it has been dormant (I hope you can understand why given all the circumstances described on this page) but soon it’s time again!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Lighten Up the Legal Language / Språkkonsulterna städar det juridiska språket

Språkkonsulterna juridiskt språk

Språkkonsulterna (The Language Consultants) offered a stimulating breakfast seminar on January 25, 2017 in Stockholm (Swedish text follows below).

On the menu was a three step approach to explain legal content and make it understandable for non-lawyers.

 1. Clear
 2. Sort
 3. Clarify

The goal is to create a text that reach your target audience and is liked by the lawyer.

I signed up for the seminar because my work is completely related to this topic, Bringing Theory to Practice. I was lucky, later on I learned that the seminar was fully booked. And Språkkonsulterna delivered – If I get the chance I’ll surely attend to more seminars in the future!

The event was filmed and published on Facebook. Click on the link to the video clip Städa upp bland de juridiska termerna – Clean up among the legal terms.

Thank you Språkkonsulterna for your hospitality 🙂


Städa upp bland de juridiska termerna med Språkkonsulterna

Språkkonsulterna bjöd på ett stimulerande frukostseminarium den 25 januari 2017 i Stockholm. På menyn fanns en trestegsmetod för att förklara innehållet i en juridisk text på ett förståeligt sätt för icke-jurister.

 1. Rensa bort sådant som inte är intressant för målgruppen
 2. Sortera innehållet på ett logiskt och konsekvent sätt
 3. Förtydliga texten eftersom du inte behöver behålla de juridiska garderingarna

Målet är att skapa en text som når fram till din målgrupp samtidigt som den kan accepteras av juristen. Läs mer i Språkkonsulternas artikel Uppdrag: Rensa, sortera och förtydliga i den juridiska texten!

Jag anmälde mig till seminariet eftersom mitt arbete helt och hållet handlar om ämnet för dagen, att göra teorin praktiskt tillämpbar (Bringing Theory to Practice). Jag hade tur, senare såg jag på deras hemsida att seminariet var fulltecknat. Språkkonsulterna levererade – får jag chansen kommer jag absolut att lyssna på fler seminarier framöver!

Evenemanget filmades och lades ut Facebook. Klicka på länken till videoklippet Städa upp bland de juridiska termerna.

Tack Språkkonsulterna för er gästfrihet 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts