The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: USA

Monthly Update February 2018 / Månadsuppdatering februari 2018

Emilia Åker and myself in the Accountor Training Studio

Ms. Emilia Åker and myself in the studio (photo: Elin Lindkvist, Accountor Training)

Economy news for February was the  subject of today’s webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultancy profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it was held on:

 • January 22, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar was broadcasted live to registered participants. It was also recorded and will be edited for future viewing, so if you’re not subscribing already do it now!

Many webinars in short time

In the picture above you see us in the Accountor Training studio in Stockholm. With me is Ms. Emilia Åker, the studio technician who has guided me through 36 webinars for Accountor Training, today’s monthly update included. These webinars covers a wide range of topics and they’ve been produced during only five months, since the very first one on September 15, 2017. Let’s hope for a productive continuation!

In Swedish

Månadens ekonominyheter var ämnet för dagens webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning, samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Nytt från EU
 • Nytt från riksdagen
 • Beslutat av regeringen
 • Nytt från regeringen
 • Penningtvätt
 • Nytt från Skatteverket
 • Nytt om redovisning
 • Branschnytt

Hur du deltar

Webbinariet hölls på svenska:

 • 22 februari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelades in och redigeras för framtida visningar, så om du inte redan är abonnent anmäl dig nu!

Många webbinarier på kort tid

Bilden ovan visar oss i Accountor Trainings studio i Stockholm. Med mig är Emilia Åker, studioteknikern som har guidat mig genom hela 36 webbinarier för Accountor Training, dagens månadsuppdatering inräknad. Dessa webbinarier täcker ett brett urval av ämnen och de har producerats under bara fem månader, sedan allra första gången den 15 september 2017. Låt oss hoppas på en produktiv fortsättning!

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Develop the Stockholm Region / Utveckla Stockholmsregionen

Well functioning mega city regions are necessary for the development of national economies. That was the message of a speech Maria Rankka, CEO of Stockholm Chamber of Commerce, held today on a lunch meeting with the Rotary Stockholm City Business Network (text in Swedish follows further below).
 

Mega City Regions

Maria Rankka pointed out that urbanization is an important step for a nation to achieve the status as a developed economy. However, that is not enough, in the next step we need to think about the region around a mega city – develop a mega city region to keep up the pace. She cited that 600 largest mega city regions in the world stands for at least 60 % of the gross domestic product (GDP) of the world. A pattern is that in each nation with a mega city region this region represents a larger part of that nations GDP than it’s share of the same nations population. It’s simply the engine that develops the countrys economy.

Stockholm region has a larger part of Sweden’s GDP than Stockholm’s share of the population, and is therefor the engine of Sweden’s economy. But, Stockholm doesn’t qualify (yet) to be one of the 600 largest mega city regions. The Stockholm region needs a population of at least 3 million to get the mega city region status, Maria Rankka told us. We still have some way to go.

 

Why standing still is moving backwards

And why is it important to be a mega city region? We are time and again told by our government that Sweden have a very strong economy as it is now. Shouldn’t that be enough? No, Maria Ranka said. To stand still is not an option. There are only two directions, forward or backward. If we choose to not push the development further than other nations will and we will gradually come behind. If we choose to develop and reach over the magic threshold to be a well functioning mega city region, the economy will enhance itself simply because there is a market for almost any business within the region. Well functioning, although, requires a soil for creativity and expanding business.

 

USA Regression

My reflection is that maybe USA is an example of a nation that by standing still actually is moving backwards, from being one of the world’s strongest and leading economies to the status of a developing country. At least this is a thesis of the economist Peter Temin at MIT, as reviewed in The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 ”US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin describes a USA of 20 % high class citizens and 80 % low wage citizens, without a real middle class. In this article Peter Temin says ”… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. I find the comparison to Thailand unfair, since that country now performs a large number of infrastructure projects and has a growing middle class, but I get his point.

To me Peter Temin confirms the opinion of Maria Ranka, ”there are only two directions, forward or backward”.

 

Thank you Maria Rankka

Stockholm Chamber of Commerce works to support a regional development for an expanding economy. Thank you Maria Rankka for an inspiring speech, you explained well why this development is needed!

 

In Swedish

Välfungerande megastäder, eller snarare megaregioner, är nödvändiga för utvecklingen av ett lands ekonomi. Det var budskapet i ett tal som Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare, höll idag under ett lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk.

 

Megaregioner

Maria Rankka lyfte fram att urbaniseringen är ett viktigt steg för att ett land ska erövra statusen som en utvecklad ekonomi. Det räcker dock inte, i nästa steg behöver vi tänka regionalt runt en megastad – utveckla megastadsregioner för att hänga med i utvecklingen. Hon berättade att världens 600 största megaregioner står för åtminstone  60 % av den samlade bruttonationalprodukten (BNP) globalt. Ett mönster är att i varje land som har en megaregion så står den regionen för en högre andel av landets BNP än sin andel av landets befolkning. Megaregionen är helt enkelt motorn som driver utvecklingen av landets ekonomi.

Stockholmsregionen har en högre andel av Sveriges BNP än regionens andel av befolkningen och är i praktiken motorn för Sverige ekonomi. Men, Stockholmsregionen kvalificerar sig inte (ännu) för att vara en av världens 600 största megaregioner. Stockholmsregionen behöver åtminstone 3 miljoner invånare för att nå megaregionens status, berättade Maria Rankka för oss. Vi har fortfarande en bit kvar på vägen.

 

Varför stå still är att gå bakåt

Och varför är det viktigt att bli en megaregion? Vi får återkommande höra av vår regering att Sverige har en mycket stark ekonomi som det är nu. Räcker inte det? Nej, säger Maria Rankka. Att stå still är inte ett alternativ. Det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt. Om vi väljer att inte stötta utvecklingen mer än i andra länder kommer vi gradvis att hamna på efterkälken. Om vi väljer att utvecklas och når över den magiska tröskeln, till att Stockholmsregionen blir en välfungerande megaregion, kommer ekonomin att utveckla sig själv helt enkelt därför att det finns en marknad för näst intill varje typ av företag inom regionen. Välfungerande, dock, kräver en grogrund för kreativitet och tillväxt.

 

USA:s tillbakagång

Min reflektion är att kanske USA är ett exempel på ett land som genom att stå still i själva verket börjar gå bakåt, från att vara en av världens starkaste och ledande ekonomier till att närma sig statusen som utvecklingsland. Det är i alla fall ståndpunkten hos ekonomen Peter Temin vid MIT, som den återges i The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 ”US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin beskriver ett USA med 20 % överklass 80 % låglönearbetare, utan en riktig medelklass. I den artikeln säger Peter Temin ”… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. Jag anser att jämförelsen med Thailand är orättvis, eftersom landet genomför ett stort antal infrastrukturprojekt och har en växande medelklass, men jag förstår hans poäng.

För mig bekräftar Peter Temin Maria Rankas ståndpunkt, ”det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt”.

 

Tack Maria Rankka

Stockholms Handelskammare arbetar för att hela Stockholmsregionen ska utvecklas. Tack Maria Rankka för ett inspirerande tal, du förklarade på ett bra sätt varför denna utveckling behövs!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Brexit and Trump / Företagarna om Brexit och Trump

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Karin Enström Daniel Wiberg

The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna) arranged a perspective widening breakfast meeting on the topic Brexit and Trump – What happens Now? (Brexit och Trump – vad händer nu?) on January 26, 2017. Swedish text follows further below.

Daniel Wiberg, Chief Economist at Företagarna, gave us his view of which changes we are to expect in the wake of the British exit from the EU in progress and the executions of election promises from the newly installed president of USA Donald Trump.

Karin Enström (M), Member of the Swedish Parliament and Deputy Chair of Committee of Foreign Affairs, then gave us an inspired statement on her view of the situations in the world and what can be done about it.

Thank you Företagarna for offering this interesting meeting with knowledgeable lecturers!


Brexit och Trump – vad händer nu?

Företagarna arrangerade ett perspektivgivande frukostmöte på temat Brexit och Trump – vad händer nu? den 26 januari 2017.

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Daniel Wiberg

©Peter Berg

Daniel Wiberg, chefsekonom hos Företagarna, gav oss sin syn på vilka förändringar vi har att vänta oss i kölvattnet på det pågående brittiska utträdet ur EU och verkställandet av vallöften från den nyligen tillträdde presidenten i USA Donald Trump.

Företagarna Brexit och Trump Frukostmöte 2017-01-26 Karin Enström

©Peter Berg

Karin Enström (M), riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens utrikesutskott, fortsatte sedan med ett engagerat anförande om sin syn på de stora dragen i världssituationen och vilka åtgärderna kan bli.

Tack Företagarna för att ni bjöd oss på detta intressanta möte med kunniga föreläsare!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

PK on Distrust of Media / PK och misstron mot medierna

Publicistklubben Misstron mot medierna

©Peter Berg

The Swedish Publicist Club (Publicistklubben, PK) arranged an interesting evening debate on January 23, 2017 in Stockholm (Swedish text follows below).


Debattkväll med PK

Publicistklubben (PK) arrangerade en välbesökt debattkväll den 23 januari 2017 i Kulturhuset i Stockholm. PK är en flitig arrangör av intressanta kvällar med aktuella ämnen, men detta blev min första chans att delta. Det kommer att bli flera gånger!

Kvällens evenemang filmades och finns på Youtube.

Radioakademins hederspris

Kvällen började med att Radioakademin delade ut sitt hederspris till två mottagare, Titti Schultz, med över 20 års erfarenhet från kommersiell radio som Rix FM och NRJ, och Ove Joansson, som har varit VD och styrelseordförande för Sveriges Radio.

Prisutdelningen följdes av en intressant intervju med pristagarna, där de fick ge sina synpunkter och perspektiv på dagsaktuella frågor som t.ex. mediebevakningen av det amerikanska presidentvalet.

Inslaget finns 0:05-0:25 in i Youtube-klippet.

DN:s publicering av Sara Skyttedals bilder från Facebook

­

Var det rätt av Dagens Nyheter att publicera bilder från Sara Skyttedals Facebook? Frågan har avgjorts i tingsrätten men drivs nu vidare till nästa instans av Svenska Fotografers Förbund (SFF).

Upphovsrättsfrågor och tolkningen av begreppet dagshändelse diskuterades av Anki Almqvist, ordförande för SFF, och Caspar Opitz, redaktionschef för DN.

Debatten finns 0:28-0:45 in i Youtube-klippet.

Misstron mot medierna – Har vi oss själva att skylla?

Så var det dags för kvällens huvudämne, en självkritisk debatt om den  negativa utvecklingen av tilltron till medierna. Diskussionen fördes i en panel bestående av från vänster Joakim Jardenberg (konsult och debattör), Hanne Kjöller (Expressen),  Jan Helin (SVT), Karin Olsson (Expressen) och Andreas Ericson, Timbro.

Jag fastnade särskilt för ett inlägg av Hanne Kjöller om flockmentalitet hos journalistkåren, där hon gav exempel på övertydliga och vinklade inlägg (1.03-1.06 in i Youtube-klippet) när det har blivit så populärt med en åsikt att sakligheten blir lidande.

Debatten finns 0:45 -1:44 in i Youtube-klippet. Se den!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Celebrating One Year

World map Världskarta

Today I celebrate my first year blogging with ”The Consultant’s Journey” – And what a journey it has been!

World Communication

Some of the topics are general enough to get readers from multiple countries, which I appreciate a lot. I see a pattern of increasing global reading each time I participate in a group discussion, showing the power of global internet communication, but also when posting about general applicable matters such as harmonization or materiality (see more at the bottom of this post!).

State counting

OK, I’ll confess. I’m collecting states. I guess it’s because of the nature of my profession.

Economy is a world wide matter, especially since accounting developed to be globally harmonized for large and listed entities. That’s not the case for small or medium-sized entities (SME). Harmonizing accounting regulations for SME is therefore one of my big concerns. Within the EU, however, we do have harmonization also for SME, and I’m looking forward to a similar development within the ASEAN Economic Community (AEC).

This first year of the blog have seen visitors from the following 33 countries.

Asia (10 of 48 states)

 • ASEAN (6 of 10 member states)
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Myanmar (Burma)
  • Phillipines
  • Singapore
  • Thailand – My new home country
 • …and the rest of Asia (4 of 38 states)
  • Bangladesh
  • Pakistan
  • Russia
  • Turkey

Europe (16 of 44 states)

 • EU (14 of 28 member states)
  • Belgium
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • United Kingdom
  • Ireland
  • Italy
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Poland
  • Romania
  • Spain
  • Sweden – My country of origin
 • …and the rest of Europe (2 of 16 states)
  • Norway
  • Switzerland

North America (2 of 23 states)

 • Canada
 • USA, Puerto Rico

South America (2 of 12 states)

 • Brazil
 • Colombia

Oceania (1 of 14 states)

 • Australia

Africa (2 of 55 states)

 • South Africa
 • Uganda

Antarctic (0 states) – I only wanted my list of continents to be complete 🙂

So where did most of my visitors come from? Sweden, not surprisingly, since I lived there for 58 of my so far 59 years. And on third place we find Thailand, also natural since I have a lot of connections here. But on second place, squeezing in between Sweden and Thailand, we find USA!

To all of you who visit this blog, a big Thank You 🙂

Posts

Which post had the most visitors then? The winner is…

Is there Audit Harmonization in Europe? (July 13, 2016)

The subject relates to all EU member states and three related states, but this post also got attention from other parts of the world, such as USA.

The following posts were the runner-ups.

2. Lecture on Performance and Income Planning (December 3, 2015)

3. Strengthening the Materiality Principle (March 5, 2016)

I should add that many people also read and comment my posts in this blog on LinkedIn and Facebook, based on the extracts I publish there. That spread makes the impact so much greater.

All this encouragement makes it doubtless that I’ll sure continue blogging and developing better and more useful content. See you in my next post!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

The blog goes international

2015, my first year with this blog, has ended. Since I began in August my starting year comprises of only five months, but I already feel more than satisfied with the result.

Most of my visitors came via Facebook and LinkedIn and they visited from eleven countries, in alphabetical order Denmark, France, Great Britain, Indonesia, Italy, Norway, Spain, Sweden, Thailand, Turkey and USA.

This wide spread, already during the first months, only proves the great impact of internet and social medias.

A big thank you to all readers and I hope you’ll continue to follow what’s going on in the accounting world 🙂