The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Standards (page 1 of 10)

Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag

Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag

Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag (© picture Peter Berg, peter@hpberg.se)

The Swedish New Corporate Tax Legislation has just been approved, but it might already affect the accounting and upcoming financial reports (text in Swedish follows further below).
In Swedish

Nya skatteregler för företagssektorn har just beslutats, men de nya reglerna kan redan påverka redovisningen och kommande rapporteringar. Här beskriver jag de olika delarna av skattepaketet, med inriktning på hur varje del påverkar redovisningen för olika kategorier av företag.

 

De olika regelverken

Jag koncentrerar mig här på regelverken för årsbokslut och årsredovisningar.

 • Årsbokslut
  • K1 Förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
   •  För enskilda näringsidkare
  • K2 Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
   • För övriga företag som inte upprättar årsredovisning
 • Årsredovisning
  • K2 Årsredovisning (BFNAR 2016:10)
   • För mindre företag
  • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)
   • För större företag och koncerner
  • RFR 2 Årsredovisning (2018)
   • För juridisk person enligt internationella regler

Jag beskriver effekterna på årsbokslut och årsredovisningar för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare. Dessutom kan delårsrapporter påverkas, men de ingår inte i denna artikel.

Företag som redovisar uppskjuten skatt påverkas i delårsrapporter och helårsrapporter redan från 2018-06-30 och framåt.

 

Ränteavdragen begränsas

Negativa räntenetton får dras av skattemässigt upp till 5 mkr eller upp till 30 % av EBITDA per företag. Ingår företaget i en företagsgrupp gäller begränsningen hela företagsgruppen. EBITDA avser resultat före avskrivningar och nedskrivningar, finansiella poster och skatter.

I det negativa räntenettot ska även räntedelen för finansiella leasingavgifter ingå i vissa fall. Det negativa räntenettot påverkas också av schablonintäkten för ingående periodiseringsfonder (se avsnitten Skatteregler för finansiell leasing och Dyrare periodiseringsfonder längre ner).

Negativt räntenetto som inte kan dras av får sparas till kommande år för företag som tillämpar EBITDA-regeln (kvarstående räntenetto).

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom ränteavdragen inte begränsas för dem
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas för företagen som drabbas av begränsningarna, även om regeringen bedömer att 99,6 % av företagen klarar sig under gränsen 5 mkr
  • K3 och RFR 2
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen av om ett kvarstående negativt räntenetto kommer att kunna dras av och i så fall när och till vilken skattesats

 

Aktivering av ränteutgifter förbjuds

Ränteutgifter får enligt de nya skattereglerna inte räknas in i det skattemässiga anskaffningsvärdet för tillgångar från 2019-01-01, men ränteutgifter som aktiveras innan dess påverkas inte.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom ränta inte får aktiveras sedan tidigare
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Dagens möjlighet till aktivering försvinner i juridisk person, om räkenskapsenlig avskrivning ska kunna tillämpas
   • … men finns kvar i koncernredovisningen eftersom koncernen inte är ett skattesubjekt

 

Skatteregler om finansiell leasing

Räntedelen av leasingavgiften i finansiella leasingavtal måste brytas ut och räknas in i räntenettot innan avdraget för negativt räntenetto beräknas. Kravet gäller företag och företagsgrupper med sammanlagda leasingavgifter för finansiella leasingavtal över 1 mkr per räkenskapsår.

Finansiell leasing är avtal där ekonomiska risker och fördelar överförs från leasegivaren till leasetagaren – i praktiken ett köp.

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

Justeringen för räntedelen görs frikopplat från redovisningen, både för leasetagaren och leasegivaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Omfattas inte av kravet att bryta ut räntedelen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom justeringen görs frikopplat från redovisningen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing i juridisk person

 

Bolagsskatten sänks

Bolagsskatten sänks i två steg.

 1. Från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare
 2. Från 21,4 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Sänkningen gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom bolagsskatten inte gäller dem
   • Dessutom beskattas inte verksamheten utan näringsidkaren privat
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen om när uppskjutna fordringar eller skulder kommer att realiseras och då till vilken skattesats

 

Expansionsfondsskatten sänks

Expansionsfondsskatten sänks i ett steg.

 1. Från 22 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Gamla avsättningar återförs automatiskt vid skatteberäkningen för 2021 till 22 % och sätts samtidigt av till 20,6 %. Det innebär en återbetalning med 1,4 % till näringsidkaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte redovisas
   • Näringsidkaren påverkas privat i inkomstdeklarationen och skatteberäkningen
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte gäller dem

 

Dyrare periodiseringsfonder

Schablonintäkten på ingående fonder höjs från 72 % av statslåneräntan (SLR) till 100 % av SLR. 2018 är SLR 0,49 %.

Schablonintäkten tas ut av aktiebolag och ekonomiska föreningar, men frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om schablonintäkt inte gäller dem
   • Dessutom redovisas inte periodiseringsfonderna i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Höjningen av schablonintäkten minskar negativa räntenetton och ökar underlaget för ny avsättning till periodiseringsfond
   • Schablonintäkten redovisas inte, bara skatteeffekten av den

 

Återföringar av periodiseringsfonder

Skattesatsen kommer att variera några år för avsättningar och återföringar. Återföringarna räknas upp för att kompensera för skattesänkningarna. Exempel för kalenderår:

 • Avsättning 2018: 22 % avdragseffekt
  • Återföring 2019-2020: 103 % av avsättningen x 21,4 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
  • Återföring 2021 och senare: 106 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
 • Avsättning 2019-2020: 21,4 % avdragseffekt
  • Återföring 2021 och senare: 104 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 21,4 % skatteeffekt

Finräknar man så är kompensationen dock inte helt exakt.

 • Avsättning 1 000 000 kr x 22 % = avdragseffekt 220 000 kr, men
  • Återföring (1 000 000 kr x 103 %) x 21,4 % = skatteeffekt 220 420 kr

På samma sätt kan man beräkna differensen mellan avsättning och återföring för de övriga kombinationerna. Skillnaderna är dock små och beloppen kan bedömas som oväsentliga i de flesta fall.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom de inte redovisar periodiseringsfonder i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas normalt sett inte, men om differensen mellan avsättning och återföring bedöms som väsentlig påverkar det beräkningen av uppskjuten skatt

 

Koncernbidrag

Koncernbidragen påverkas också av de varierande bolagsskatterna. Här finns övergångsregler som justerar avdragseffekten från 100 % av lämnat koncernbidrag till 96-97 % beroende på kombinationer av räkenskapsår.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om koncernbidrag inte gäller dem
  • K3 och RFR 2
   • Påverkar skatteberäkningen

 

Primäravdrag för hyreshus

Extra avdrag för avskrivningar får göras med 2 % per år under de första sex åren. Det extra avdraget är dock bara en tidigareläggning, så den totala avskrivningstiden minskas från 50 år till 44 år om avskrivningsplan med 2 % per år tillämpas.

Det skattemässiga avdraget för avskrivningar är frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
 • Årsredovisning
  • K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom avskrivning ska göras enligt plan utan påverkan av de skattemässiga avdragen
   • Skillnaden mellan bokförd kostnad och skattemässigt avdrag påverkar dock beräkningen av uppskjuten skatt

 

Uppskjuten skatt

I de fall uppskjuten skatt beräknas så påverkas redovisningen på flera områden, som framgår av de olika avsnitten ovan. KPMG har gett ut en vägledning 2018-06-01 som på ett kort och enkelt sätt berör några av aspekterna, Beaktande av sänkt bolagsskatt i redovisningen. Vägledningen är skriven av redovisningsspecialisterna Jörgen Nilsson och Carina Edlund. Den kan laddas ner kostnadsfritt från KPMGs hemsida Vad händer med redovisningen om bolagsskatten sänks? KPMGs artikel skrevs innan riksdagsbeslutet fattades, men nu vet vi ju att det blev som planerat. Artikeln och vägledningen stämmer alltså med lagstiftningen som nu har beslutats.

 

Lär dig hantera det nya regelverket

De nya reglerna berör alla företag, oavsett storlek eller företagsform. Du kan boka en genomgång hos ditt företag av den nya lagstiftningen Nya skatteregler för företagssektorn (se Föreläsningar). Jag går då igenom både skattereglerna och deras påverkan på redovisningen med dig och dina kollegor, på plats hos er. Du är välkommen att höra av dig till mig på sidan Contact!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Wolters Kluwer Next Season | Nästa säsong

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Lecture in the computer lab (photo © Peter Berg)

Wolters Kluwer has planned the lecture season 2018-2019 for my part now (see text in Swedish further below)!

They scheduled 11 lecture days in Stockholm and 8 live webinars for me from October 2018 to March 2019. Among the news we have a webinar on the new Swedish accounting standard K2 Annual Accounts. This standard is applicable for smaller entities that doesn’t prepare financial statements. I’ll produce the content this summer. One company in Norrköping has also booked a company adapted lecture already, in November 2018.
In Swedish

Nu har Wolters Kluwer planerat utbildningssäsongen 2018-2019 för min del.

De har lagt in 11 föreläsningsdagar i Stockholm och 8 direktsända webbinarier för mig från oktober 2018 till mars 2019. Bland nyheterna har vi ett webbinarium om nya K2 Årsbokslut. Jag ska producera innehållet under sommaren. Ett företag i Norrköping har också bokat en företagsanpassad utbildning redan, till november 2018.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

News Movies on YouTube | Nyhetsfilmer på YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

New service! I’m now producing monthly movies for RedovisningsHuset i Södertälje AB about news of the month for entrepreneurs and their companies (text in Swedish follows further below).
The movies are published on their new YouTube-channel and can be watched for free. I divided the news in two parts. Part 1 is about general news for taxation, accounting and business in general. Part 2 is about court cases of interests for entrepreneurs.

The first movies, about news for March 2018, are published today. They are in Swedish, but similar videos can be produced for you in English if you only get in touch with me (Contact)!

March 2018: News of the Month Part 1

General News from

 • The Parliament
 • The Government
 • Swedish Tax Agency (SKV)
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)
 • BAS-stakeholders Association
 • The Finance Inspection (FI)
 • Swedish Companies Registration Office
 • Swedish Pension Agency
 • Industry News

 

March 2018: News of the Month Part 2

Court Cases from

 • Public courts (accounting matters and more)
  • The Supreme Court
  • Courts of Appeal
 • General administrative courts (taxation matters and more)
  • Administrative Courts of Appeal
  • The Supreme Administrative Court

Subscribe to the YouTube Channel of RedovisningsHuset and don’t miss any future news!

In Swedish

Ny tjänst! Jag producerar nu nyhetsfilmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter för företagare och deras företag.

Filmerna publiceras i deras nya YouTube-kanal och kan ses helt fritt. Jag har delat in nyheterna i två delar. I del 1 berättar jag om allmänna nyheter om beskattning, redovisning och företagande. I del 2 berättar jag om rättsfall av intresse för företagare.

De första filmerna, om nyheter för mars 2018, publicerades idag. Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 1 Allmänt

Nytt från

 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Skatteverket
 • Bokföringsnämnden
 • BAS-kontogruppen
 • Finansinspektionen
 • Bolagsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Branschnytt

 

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 2 Rättsfall

Nytt från

 • Allmänna domstolar (bokföringsbrott m.m.)
  • Högsta Domstolen
  • Hovrätterna
 • Förvaltningsdomstolar (skattefrågor m.m.)
  • Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Kammarrätterna

Prenumerera på RedovisningsHusets YouTube-kanal och missa inga kommande nyheter!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 11 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 11 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The second newsletter for 2018 is out (text in Swedish follows further below).
Teaching at BFN  l  Monthly Update February 2018  |  Up-to-date with BFN  |  Teaching for Riksbyggen  |  Ego Lecture at Rotary  |  Teaching at Bonava  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Andra nyhetsbrevet för 2018 är utskickat.

Utbildning hos BFN  |  Månadsuppdatering februari 2018  |  Aktuellt med BFN  |  Utbildning hos Riksbyggen  |  Egoföredrag hos Rotary  |  Utbildning hos Bonava  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Teaching at BFN | Utbildning hos BFN

BFN Bokföringsnämnden

Last Monday February 26, 2018, I had a one-day lecture on accounting for non-accounting experts at  The Swedish Accounting Standards Board (BFN). Text in Swedish follows further below.
The participants work as legal expert or IT-expert, but they hadn’t been working with accounting. We had an interesting day together containing everything from daily accounting, through Swedish legislation and standards, to the process of setting standards on global, regional and national levels. They discussed experiences of accounting matters arising within their special fields, and I put those matters into context.

The day became mutually interesting. I learned a lot from the participants practical work experiences and they expressed great satisfaction with the day. Thank you for this educative occasion!

In Swedish

I måndags den 26 februari 2018 genomförde jag en heldagsutbildning om redovisning för experter på andra områden hos Bokföringsnämnden (BFN). Deltagarna arbetar som experter inom juridik och IT, men inte med redovisning. Vi hade en intressant dag tillsammans som omfattade allt från löpande redovisning, via svensk lagstiftning och normgivning, till processen med normgivning på global, regional och nationell nivå. De tog upp erfarenheter på redovisningsområdet som hade dykt upp inom deras specialområden och jag satte in deras erfarenheter i ett sammanhang.

Dagen blev ömsesidigt intressant. Jag lärde mig mycket av deltagarnas praktiska arbetserfarenheter och de uttryckte stor tillfredsställelse med dagen. Tack för detta lärorika tillfälle!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Up-to-date with BFN | Aktuellt med BFN

Peter Berg & Stefan Pärlhem

Peter Berg & Stefan Pärlhem
(Photo © Peter Berg)

Enjoyable afternoon talk with Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (BFN). Text in Swedish follows further below.
Yesterday February 23, 2018 I met Mr. Stefan Pärlhem for a discussion about current accounting matters, among other things. We enjoyed coffee at the cozy Wienercaféet, close to Stureplan in Stockholm. We continued from the agenda of our latest meeting on October 4, 2017 (BFN Briefing) and I expressed my point of view on each topic.

 • K1 Simplified annual accounts (Standard for the smallest enterprises)
  • How to best update the two existing standards
 • K2 Full annual accounts (Standard for enterprises which don’t apply K1 or set up annual reports)
 • K2 Simplified annual reports (Standard for smaller enterprises setting up annual reports)
 • K3 Full annual reports (Standard for larger unlisted enterprises setting up annual reports)
  • Nothing for now
 • Housing associations
  • No news from the government office – what will happen?
 • Mergers
  • Update to be prepared starting 2018
 • Brochure “To keep accounts”
  • How to take the next digital step

The news will surely continue to come from BFN.

In Swedish

Igår den 23 februari 2018 hade jag ett trevligt eftermiddagssamtal med Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN), om aktuella redovisningsfrågor.  Vi avnjöt kaffe på det mysiga Wienercaféet, nära Stureplan i Stockholm. Samtalet blev en fortsättning på dagordningen från vårt senaste möte den 4 oktober 2017 (Möte med BFN) och jag uttryckte min syn på respektive område.

K1 Förenklat årsbokslut

En sammanslagning av dagens två regelverk till ett och omstrukturering enligt samma mönster som för K2 står högt upp på min önskelista.

I K2 Årsbokslut och K2 Årsredovisning har vi fått sammanhållna regelverk som var för sig behandlar samtliga berörda verksamhetsformer, med särregler sist i varje kapitel. Dessutom har kommentarerna integrerats med vägledningarna, så de kommer i anslutning till varje punkt och inte som förut i ett eget avsnitt på slutet. Denna struktur tycker jag är alldeles utmärkt och kan enligt mig tjäna som modell för en sammanslagen K1.

Ytterligare en fråga är handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare. De har idag alternativet att upprätta ett fullständigt årsbokslut enligt K2 Årsbokslut, men kan inte välja förenklat årsbokslut eftersom K1 saknas för dem. Jag ser det som direkt stötande att handelsbolag inte kan upprätta förenklat årsbokslut, trots att bokföringslagen medger det. BFN har begärt ändringar av inkomstskattereglerna, för att möjliggöra förenklingar för delägare i handelsbolag av samma slag som för enskilda näringsidkare, men inte fått gehör för det ännu. I det läget önskar jag mig att handelsbolagen infogas i en uppdaterad K1 inom ramen för dagens skatteregler, hellre än att inte omfattas alls av K1.

Jag vill också att K1 får samma förenklingsregel som K2 beträffande tidpunkten för att redovisa ägarförändringar av fastigheter. Huvudregeln i redovisningen är att ägarförändring ska redovisas per tillträdesdagen, medan inkomstskattelagen kräver att ägarförändringen deklareras och beskattas per kontraktsdagen. K2 innehåller dock ett alternativ, för den som vill minska skillnaderna mellanredovisning och inkomstbeskattning, där ägarförändringar får redovisas per kontraktsdagen. Det alternativet vill jag se även i K1.

K2 Årsbokslut

En efterlängtad helt ny standard har just publicerats i december 2017 (K2 Årsbokslut är här). Inget nytt är planerat just nu. Jag har dock tankar om redovisningen av ianspråktagandet av ersättningsfonder, som jag avser att återkomma om längre fram.

K2 Årsredovisning

En uppdatering har just publicerats i december 2017 (Mycket nytt från BFN). Uppdateringen innehöll en reglering av hur ianspråktagande av ersättningsfonder bör redovisas. Jag återkommer om detta längre fram.

K3 Årsredovisning och koncernredovisning

En uppdatering publicerades i juni 2017 om Nedskrivning av kommunala tillgångar. Inget nytt är planerat just nu. Vi talade dock om hur fler kan förmås att välja K3 frivilligt och här anser jag att tröskeln behöver sänkas. K3 upplevs som svårtillgänglig för den som är van vid att arbeta med mindre företag och att då tillämpa K2. Ett sätt att underlätta frivilliga övergångar till K3 är enligt mig att undanta kravet på redovisning av uppskjuten skatt från mindre företag. Här får vi se vad en kommande utvärdering kan leda till.

Bostadsrättsföreningar (BRF)

Den 26 april 2017 avlämnades betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31). Jag har berättat om betänkandet i inlägget  New Accounting Standard for Housing Associations. Det sändes på remiss den 22 juni 2017, med sista svarsdag den 1 oktober 2017. Sedan dess har vi inte hört något om beredningen av lagförslagen.

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2019, men just nu vet vi inget om viljeinriktningen från regeringen. Genomförs förslagen till nya redovisningsregler för BRF så påverkar det normgivningen från BFN. Jag hoppas BFN väljer vägen att i så fall infoga de nya reglerna som särregler för BRF i de befintliga vägledningarna, hellre än att skapa ett nytt K-regelverk.

Fusioner

BFN avser att starta en genomgripande översyn under 2018 av de två befintliga vägledningarna (se mina inlägg Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits).

Min önskan här är i första hand att reglerna inarbetas i befintliga K-regelverk, i andra hand att de sammanförs till en vägledning om fusioner med samma struktur som K2 (integrerade kommentarer och särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel)

Att föra bok

Vi diskuterade möjligheter att utveckla digitaliseringen av BFN:s skrift “Att föra bok”.

Det finns naturligtvis mycket mer att tala om, men här tog tiden slut för oss för den här gången. Det är uppenbart att nyheterna kommer att fortsätta komma från BFN!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Monthly Update February 2018 / Månadsuppdatering februari 2018

Emilia Åker and myself in the Accountor Training Studio

Ms. Emilia Åker and myself in the studio (photo: Elin Lindkvist, Accountor Training)

Economy news for February was the  subject of today’s webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultancy profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it was held on:

 • January 22, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar was broadcasted live to registered participants. It was also recorded and will be edited for future viewing, so if you’re not subscribing already do it now!

Many webinars in short time

In the picture above you see us in the Accountor Training studio in Stockholm. With me is Ms. Emilia Åker, the studio technician who has guided me through 36 webinars for Accountor Training, today’s monthly update included. These webinars covers a wide range of topics and they’ve been produced during only five months, since the very first one on September 15, 2017. Let’s hope for a productive continuation!

In Swedish

Månadens ekonominyheter var ämnet för dagens webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning, samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Nytt från EU
 • Nytt från riksdagen
 • Beslutat av regeringen
 • Nytt från regeringen
 • Penningtvätt
 • Nytt från Skatteverket
 • Nytt om redovisning
 • Branschnytt

Hur du deltar

Webbinariet hölls på svenska:

 • 22 februari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelades in och redigeras för framtida visningar, så om du inte redan är abonnent anmäl dig nu!

Många webbinarier på kort tid

Bilden ovan visar oss i Accountor Trainings studio i Stockholm. Med mig är Emilia Åker, studioteknikern som har guidat mig genom hela 36 webbinarier för Accountor Training, dagens månadsuppdatering inräknad. Dessa webbinarier täcker ett brett urval av ämnen och de har producerats under bara fem månader, sedan allra första gången den 15 september 2017. Låt oss hoppas på en produktiv fortsättning!

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 10 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 10 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The first newsletter for 2018 is out. As last time it’s fully packed:

3 New Statements from Srf  l  Monthly Update January 2018  |  New Webinars  |  Many News from BFN  |  New Standard for Annual Accounts  |  RFR 1 and RFR 2 for 2018  |  One Customer Becomes Two  |  Classification of Building on Long Lease of Land  |  K2 and K3 Accounting-Taxation  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!
In Swedish

Första nyhetsbrevet för 2018 är utskickat. Liksom senast är det fullspäckat:

3 nya uttalanden från Srf  |  Månadsuppdatering januari 2018  |  Nya webbinarier  |  Många nyheter från BFN  |  K2 Årsbokslut är här!  |  RFR 1 och RFR 2 för 2018  |  En kund blir två  |  Tomträtt hänförs till byggnad  |  K2 och K3 sambandet redovisning-beskattning  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

3 New Statements from Srf / 3 nya uttalanden från Srf

EN: 3 new statements from Srf SW: 3 nya uttalanden från Srf (Srf U 9-11)

EN: 3 new statements from Srf
SW: 3 nya uttalanden från Srf
(Srf U 9-11)

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) released three new statement on December 12, 2017 (text in Swedish follows further below).
The statements are treating issues when applying the Swedish standard K2, simplified annual reports for smaller companies.

Srf U 9 Advance payments according to the five thousand SEK regulation in K2

The exception in K2 from accruals of incomes and costs below 5,000 SEK each does also apply to advance payments.

Advance payments below 5,000 SEK each don’t have to be accrued for, they can be accounted for as income and costs.

 

Srf U 10 Revaluation of Real Estates in K2

Revaluation shall be assessed separately for building and land.

K2 prevents revaluation if improvements of the real estate have been accounted for as increase of acquisition value, this shall according to Srf be assessed separately for building and land.

 

Srf U 11 Annually reoccurring expenses in K2 – Voluntarily return to correct accrued accounting

K2 permits omission of accrued accounting for expenses which return annually.

Companies which apply this simplification in K2 are allowed to voluntarily return to correct accrued accounting, according to Srf.

In Swedish

Srf konsulterna gav ut tre nya uttalanden den 12 december 2017.

Uttalandena behandlar frågor om tillämpning av K2 Årsredovisning.

Srf U 9 Förskott enligt femtusenkronorsregeln i K2

Uttalandet gäller punkt 2.4 i K2 Årsredovisning.

Undantaget i K2 från att periodisera intäkter och kostnader under 5 000 kr styck gäller även förskottsbetalningar, enligt Srf.

Förskottsbetalningar under 5 000 kr styck behöver inte periodiseras, de kan redovisas som intäkter och kostnader.

Min kommentar: Srf U 9 gäller specifikt punkt 2.4 i K2 Årsredovisning, men bör även kunna anses gälla K2 Årsbokslut eftersom punkt 2.4 i det regelverket har samma utformning.

 

Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2

Uttalandet gäller punkterna 10.40 och 10.42 i K2 Årsredovisning.

Vid uppskrivning ska värdet bedömas var för sig för byggnad respektive mark, enligt Srf.

Enligt K2 Årsredovisning får inte uppskrivning göras om anskaffningsvärdet har ökat för fastigheten genom tillbyggnad eller ombyggnad. Enligt Srf ska den bedömningen göras var för sig för byggnad respektive mark. Uttalandet avslutas med ett belysande räkneexempel.

Min kommentar: Reglerna om uppskrivningar gäller bara aktiebolag och ekonomiska föreningar, enligt årsredovisningslagen. K2 reglerar därför uppskrivningar under avsnitten om “Särskilda regler för aktiebolag” respektive “Särskilda regler för ekonomiska föreningar”. Företag som upprättar årsbokslut får inte göra uppskrivningar, därför kan inte detta uttalande gälla K2 Årsbokslut.

 

Srf U 11 Årligen återkommande utgifter i K2 – Frivillig återgång till korrekt periodisering

Uttalandet gäller punkt 7.9 i K2 Årsredovisning.

K2 medger att årligen återkommande utgifter inte periodiseras.

Företag som tillämpar denna förenkling får, enligt Srf, återgå frivilligt till att periodisera årligen återkommande utgifter.

Min kommentar: Srf U 11 gäller specifikt punkt 7.9 i K2 Årsredovisning, men bör även kunna anses gälla K2 Årsbokslut eftersom punkt 6.9 i det regelverket har samma utformning.

Här hittar du uttalandena i fulltext, liksom alla de övriga uttalandena från Srf.

Jag hoppas du har hjälp av denna beskrivning att få grepp om nyheterna!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Monthly Update January 2018 / Månadsuppdatering januari 2018

Accountor Training Webinar Webbinarium Peter Berg

EN: Peter Berg broadcasting from the video studio at Accountor Training
SW: Peter Berg under sändning från studion hos Accountor Training

Economy news from the last month is the  subject of my next webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultant profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 24, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

In Swedish

Månadens ekonominyheter är ämnet för mitt kommande webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Budgetpropositionen 2018
  • Beslutade förslag
  • Aviserade förslag
 • Övriga lagstiftningar
  • Amorteringskrav
  • Penningtvätt och verklig huvudman
  • Dataskyddsförordningen GDPR
  • Högkostnadskrediter
  • Exitbeskattning för fysiska personer
 • Viktiga värden
  • Referensräntan 2018
  • Statslåneräntan 2018
  • Basbeloppen 2018
 • Nytt om redovisning
  • Bokföringsnämnden
  • Rådet för Finansiell rapportering
 • Rättsfall
 • Branschnytt
  • Rex ersätter Reko
  • Wolters Kluwer – Norstedts Juridik
  • Pensionspengarna för 2016 insatta

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 24 januari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Older posts