The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: SRF (page 1 of 2)

Monthly Update February 2018 / Månadsuppdatering februari 2018

Emilia Åker and myself in the Accountor Training Studio

Ms. Emilia Åker and myself in the studio (photo: Elin Lindkvist, Accountor Training)

Economy news for February was the  subject of today’s webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultancy profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it was held on:

 • January 22, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar was broadcasted live to registered participants. It was also recorded and will be edited for future viewing, so if you’re not subscribing already do it now!

Many webinars in short time

In the picture above you see us in the Accountor Training studio in Stockholm. With me is Ms. Emilia Åker, the studio technician who has guided me through 36 webinars for Accountor Training, today’s monthly update included. These webinars covers a wide range of topics and they’ve been produced during only five months, since the very first one on September 15, 2017. Let’s hope for a productive continuation!

In Swedish

Månadens ekonominyheter var ämnet för dagens webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning, samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Nytt från EU
 • Nytt från riksdagen
 • Beslutat av regeringen
 • Nytt från regeringen
 • Penningtvätt
 • Nytt från Skatteverket
 • Nytt om redovisning
 • Branschnytt

Hur du deltar

Webbinariet hölls på svenska:

 • 22 februari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelades in och redigeras för framtida visningar, så om du inte redan är abonnent anmäl dig nu!

Många webbinarier på kort tid

Bilden ovan visar oss i Accountor Trainings studio i Stockholm. Med mig är Emilia Åker, studioteknikern som har guidat mig genom hela 36 webbinarier för Accountor Training, dagens månadsuppdatering inräknad. Dessa webbinarier täcker ett brett urval av ämnen och de har producerats under bara fem månader, sedan allra första gången den 15 september 2017. Låt oss hoppas på en produktiv fortsättning!

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 10 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 10 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The first newsletter for 2018 is out. As last time it’s fully packed:

3 New Statements from Srf  l  Monthly Update January 2018  |  New Webinars  |  Many News from BFN  |  New Standard for Annual Accounts  |  RFR 1 and RFR 2 for 2018  |  One Customer Becomes Two  |  Classification of Building on Long Lease of Land  |  K2 and K3 Accounting-Taxation  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!
In Swedish

Första nyhetsbrevet för 2018 är utskickat. Liksom senast är det fullspäckat:

3 nya uttalanden från Srf  |  Månadsuppdatering januari 2018  |  Nya webbinarier  |  Många nyheter från BFN  |  K2 Årsbokslut är här!  |  RFR 1 och RFR 2 för 2018  |  En kund blir två  |  Tomträtt hänförs till byggnad  |  K2 och K3 sambandet redovisning-beskattning  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av Ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed edition 5 of my newsletter.

Content: “BFN and SKV on Supporting Documents for Employee Expenses  |  Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2  |  Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Member of Swedes Worldwide (SVIV)  | Newsletters for RedovisningsHuset  |  Current from BFN”.

You can read it here, or even better subscribe on the archives page!
In Swedish

Idag sände jag ut nummer 5 av mitt nyhetsbrev.

Innehåll: “BFN och SKV om verifikationer för anställdas utlägg  |  Srf U 8 Kort- och långfristiga lån i K2  |  Medlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Medlem i Svenskar i Världen (SVIV)  | Nyhetsbrev för RedovisningsHuset  |  Nytt från BFN”.

Du kan läsa nyhetsbrevet här, eller ännu hellre prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2

Srf U Srf U 1 Srf U 2 Srf U 3 Srf U 4 Srf U 5 Srf U 6 Srf U 7 Srf U 8

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) released a new statement on June 26, 2017 and announced it in a newsletter last week (text in Swedish follows further below).
K2 is the Swedish standard for simplified annual reports, which can be applied by smaller companies.

K2 states that the debts are to be divided in the balance report as either short or long term debts. Furthermore K2 states that debts that are to be paid within 12 months are short term debts (current liabilities), other debts are long term debts. A bank overdraft is usually granted for 12 months and renewed yearly, and if it’s reasonable to believe that it will be renewed the bank overdraft is to be accounted for as a long term debt, if used on the last day of the financial year (17.5 K2).

Srf U 8 interprets that what is to be amortized within 12 months after the end of the financial year, according to the loan agreement, shall be accounted for as a short term loan. Renegotiation of interest terms doesn’t affect the classification. In an example in the statement a loan for 12 months, that is meant to be replaced with a new loan every year, shall be classified as short term debt. This is different compared to a bank overdraft which is considered to be renewed, and shall be classified as a long term debt, since the account number will be the same and the overdraft will be seen as the same credit after the renewal.

Comment: The K2 regulation seems simple enough, but Srf U 8 highlights an interesting interpretation in the case of loans that are regularly replaced with new loans. If the Srf interpretation will be generally accepted this means that ratios such as the cash liquidity (cash and cash equivalents/current liabilities) will be affected for companies with loans that are regularly replaced, compared to companies with  long term loans. Companies with regularly replaced loans will account for higher short term and lower long term debts. And worse ratios leads to worse credit appraisal.

So watch out with your choice of financing and don’t look on the rate terms only!

 

In Swedish

Srf konsulterna gav ut ett nytt uttalande den 26 juni 2017 och tillkännagav det i ett nyhetsbrev förra veckan.

K2 är den svenska standarden för förenklade årsredovisningar, som får tillämpas av mindre företag.

K2 reglerar att skulderna ska redovisas fördelat på kortfristig och långfristig del i balansräkningen. Skulder som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är kortfristiga, medan övriga skulder är långfristiga. Bankkonto med kredit (K2 använder det äldre uttrycket ”checkräkningskredit”) brukas beviljas för 12 månader i taget, men om det är rimligt att anta att krediten kommer att förlängas ska eventuell skuld på balansdagen redovisas som långfristig skuld (17.5 K2).

Srf U 8 tolkar K2 som att belopp som ska amorteras inom 12 månader efter balansdagen enligt avtal ska redovisas som kortfristig skuld. Omförhandling av räntevillkor påverkar inte denna klassificering. Enligt ett exempel i uttalandet ska ett lån, som normalt ersätts med ett nytt lån varje år (i detta fall ett Stiborlån), klassificeras som kortfristigt. Det är en skillnad mot bankkonto med kredit (även i Srf U 8 kallat ”checkkredit”) som bedöms komma att förlängas och därför tas upp som långfristig skuld, eftersom kontonumret är oförändrat och krediten ses som samma efter förlängningen.

Kommentar: K2-regleringen verkar enkel nog, men Srf U 8 sätter fingret på en intressant tolkning av hur ett lån som regelbundet ska ersättas med ett nytt lån ska klassificeras. Om Srf:s tolkning blir allmänt accepterad så innebär det att nyckeltal såsom kassalikviditet (likvida tillgångar/kortfristiga skulder) försämras för företag med lån som regelbundet ska ersättas med nya lån. De får ju högre kortfristiga och lägre långfristiga skulder. Och sämre nyckeltal leder till sämre kreditbedömningar.

Så se upp med ditt val av finansiering och titta inte bara på räntevillkoren!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Lecture Act Against Money Laundering / Ny föreläsning om lagen mot penningtvätt

lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning

A few months ago I updated a lecture on the Swedish implementation of the EU directive against money laundering (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since September 2016.


Uppdaterad föreläsning om lagen mot penningtvätt

Mitt föreläsningsmaterial om lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats för några månader sedan. Jag har använt materialet sedan september 2016, bl.a. här.

Lagens innehåll gås igenom, med inriktning på hur reglerna behöver tillämpas av redovisningskonsulter och andra anslutande yrkesgrupper inom ekonomi och juridik.

1 kap. Tillämpningsområde, definitioner
2 kap. Kundkännedom
3 kap. Rapporteringskrav
4 kap. Behandling av personuppgifter
5 kap. Riskbedömning och rutiner
6 kap. Tillsyn
7 kap. Ansvarsbestämmelser
8 kap. Bemyndiganden

Därefter tittar vi på förordningen, som innehåller regler om:

 1. Registret mot penningtvätt (ni har väl registrerat verksamheten?)
 2. Samordningsorgan
 3. Tillsynsmyndigheter och deras kontroller

Du får reda på vilken tillsynsmyndighet du tillhör. Tillsynen beskrivs utifrån stödet för företagen som Länsstyrelsen i Stockholm har publicerat, men eftersom de andra tillsynsmyndigheterna inte har publicerat avvikande lokal information får detta ses som allmängiltigt för hela landet.

Penningtvättsutredningen berörs för fingervisningar om utvecklingen av reglerna.

Avslutningsvis förklaras vilka kopplingar som finns till Svensk Standard för Redovisningskonsulter (Reko).

Har ni koll på regler och rutiner för er verksamhet? Om inte, boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Index 2015-2016

index register förteckning lista

English

In 100 posts this blog covers a lot of topics from the start August 1, 2015 until December 31, 2016. Here’s your helper to find the gems. Happy New year!

Swedish

Med 100 inlägg täcker denna blogg många ämnen från starten den 1 augusti 2015 till den 31 december 2016. Här är din hjälpreda för att hitta guldkornen. Gott Nytt År!


The dates applies to the entry of each post, not to the event occurred / Datum avser när inlägget publicerades, inte när händelsen inträffade.

There’s really no guessing on which post will become popular, but now we know the results. Below I’ve marked the 10 most visited posts with TOP 1-10! / Det går inte att förutse vilka inlägg som blir populära, men nu vet vi resultaten. Nedan har jag markerat de 10 mest besökta inläggen med TOP 1-10!

Global

International Accounting Standards Board (IASB)

Regional

European Union (EU)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

National

Legislation / Lagstiftning

The Swedish Accounting Standards Board / Bokföringsnämnden (BFN)

BAS Account Group / BAS-kontogruppen

Other Authorities and Organizations / Andra myndigheter och organisationer

Legal Assignments / Juridiska uppdrag

Publications / Publikationer

Books

Real Estates / Fastigheter
Performance and Income Planning / Resultat- och inkomstplanering

Articles / Artiklar

Newsletters and Web Articles / Nyhetsbrev och webb-artiklar

Lectures / Föreläsningar

Wolters Kluwer

Other Consultancy Assignments / Andra konsultuppdrag

About the Blog / Om bloggen


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Amelitas – Utbildning hos Amelitas

logga

November 18, 2016, I was invited to the office of Amelitas Redovisning AB in Handen, Stockholm, for a full days lecture arranged by Wolters Kluwer.

We managed to cover the New Swedish Annual Accounts Act, Effects on the Swedish K-standards for accounting, Ongoing Activities  Accounting and Taxation, and (briefly) New Legislation for Owner-managed Companies.


Nyhetsdag hos Amelitas Redovisning

Den 18 november 2016 besökte jag Amelitas Redovisning AB i Handen utanför Stockholm, för en företagsanpassad heldagsutbildning arrangerad av Wolters Kluwer.

Från början var genomgången tänkt att ägnas helt åt Nya årsredovisningslagen, med en naturlig påbyggnad om Nyheter från Bokföringsnämnden. Deltagarna bad dock även om en genomgång av reglerna för redovisning och beskattning av pågående arbeten, vilket vi klarade av med ett helt nyproducerat material. Jag kunde dessutom koppla genomgången till att jag hade en artikel om pågående arbeten under publicering hos Svensk Skattetidning. Avslutningsvis tog vi även en kort orientering om de Nya 3:12-reglerna, vilket ju var högaktuellt efter att utredningen just hade presenterat sina förslag.

Det blev en intensiv dag med många initierade frågor från deltagarna som livade upp genomgången. Det märktes att medarbetarna hos Amelitas Redovisning verkligen hade tänkt till på de olika frågeställningarna och deras diskussioner bidrog till en omväxlande och trevlig atmosfär under dagen!


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Meeting BAS & Srf

Mats Brockert BAS-kontogruppen Srf konsulternaMr. Mats Brockert to the left and myself
(photographer Ms. Helen Bäckqvist, Srf konsulterna)

Today I met Mr. Mats Brockert, tax expert at Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants).

Mats is also responsible for the maintenance of the BAS chart of accounts concept, with products such as The Accounting Manual, and BAS was the major issue of today’s meeting.

One BAS product is the accounting journal Bulletinen. There is a lot going on in the accounting field so it’s only natural that we had several possible topics for the journal to discuss. We also covered the present K-standards as well as some problems related to areas with and without linkage between accounting, taxation and VAT.

In the beginning of our meeting Mr. Claes Eriksson, accounting expert at Srf konsulterna, stopped by and we had a brief exchange of opinions with him about principles for the structure of the BAS chart of accounts. A new set of principles is developed, so that topic is highly relevant.

On my way out we met Ms. Helen Bäckqvist, coordinator of the expert unit at Srf konsulterna. We had once worked together in the Executive Committee of the Higher Vocational Education for Economists (SW: Yrkeshögskolan) at Xenter in Botkyrka municipality south of Stockholm, which is described in the post New Higher Vocational Educations from Xenter. Once again the world proves to be small…


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Lecture on K-standards

K-regler K-standards

Standards for annual accounts and annual reports by Swedish entities are issued by the government authority The Swedish Accounting Standards Board (BFN). I’ve now prepared the documentation for lectures on the rapid development of the standards autumn 2016.

I’ll continue in Swedish since the documentation is in that language.


K-regler 2016

Hela fem vägledningar har remitterats. Vi har nog aldrig förr haft så mycket på gång samtidigt, särskilt inte med tanke på hur omfattande flera av regelverken är.

Den omfattande uppdateringen av årsredovisningslagen 2016-01-01 är en viktig anledning till uppdateringarna av alla fem vägledningarna, med även andra stora förändringar är på gång.

 • Vi har två gamla K2 ÅR som gäller årsredovisningar i mindre aktiebolag respektive mindre ekonomiska föreningar
  • De blir en ny K2 ÅR som gäller alla verksamhetsformer och som är helt omstrukturerad beträffande allmänna råd och kommentarer
 • Vi har en gammal K3 som uppdateras till en ny
 • Vi har två gamla vägledningar om fusioner som uppdateras enligt nya årsredovisningslagen m.fl. förändringar
  • De hänger ihop med K2 ÅR och K3 genom hänvisningar
 • Vi har slutligen ett utkast till K2 ÅB som, när det har fastställts, medför att i princip alla bokföringspliktiga verksamheter är inne i K-regelsystemet

I kombination med att årsredovisningslagen nyligen har uppdaterats är det nu viktigare än någonsin att du använder rätt version av såväl lagstiftning som K-regler när du upprättar årsredovisningar för olika räkenskapsår. Det ingår självklart i genomgången.

Jag har nu färdigställt dokumentationen för höstens föreläsningar. Materialet bygger på material jag arbetat med för RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se), men det kommer också att användas vid föreläsningar på flera håll.

Du är välkommen att kontakta mig för bokning av gruppföreläsning, se sidan Contact.

Innehållet i föreläsningen om K-regler passar utmärkt i kombination med föreläsning om Nya årsredovisningslagen.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Lecture on New Annual Accounts Act

Annual Report Årsredovisning Årsredovisningslagen Annual Account Act

Sweden has an in many parts new annual accounts act in force since January 1, 2016. It’s an extensive update to a new EU accounting directive. I’ve now prepared the documentation for lectures on the subject autumn 2016.

I’ll continue in Swedish since the documentation is in that language.


Ny årsredovisningslag 2016

Årsredovisningslagen (ÅRL) har genomgått en omfattande uppdatering för anpassningar till EU:s redovisningsdirektiv. De nya reglerna gäller för räkenskapsår med början 2016-01-01 och senare.

I kombination med att uppdateringar av K-reglerna pågår för fullt är det nu viktigare än någonsin att du använder rätt version av såväl lagstiftning som K-regler när du upprättar årsredovisningar för olika räkenskapsår. Det ingår självklart i föreläsningen.

Jag har nu färdigställt dokumentationen för höstens föreläsningar. Materialet bygger på material jag arbetat med för RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se), men det kommer också att användas vid föreläsningar för Wolters Kluwer under rubriken Nya årsredovisningslagen.

Klicka på länken och anmäl dig till en mycket givande heldag. Som medlem i Srf och FAR får du också tillgodoräkna dig aktualitetstimmar från dagen.

Innehållet i föreläsningen om Nya årsredovisningslagen passar utmärkt i kombination med föreläsning om K-regler.

Ytterligare lagändringar

ÅRL har redan ändrats två gångar till, båda gångerna med verkan från 2016-07-01. Dessa ändringar har dock ingen väsentlig påverkan på upprättandet av årsredovisningar. Den ena lagändringen är följdändringar från en reform för att förbättra möjligheter till att bedriva kooperativt företagande. Den andra lagändringen är en följd av anpassningar till EU:s direktiv om elektronisk identifiering.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Older posts