The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: SKV (page 1 of 5)

Work in Progress Part 1 / Pågående arbeten del 1

Bulletinen 3 2017 Pågående arbeten del 1 The Bulletin Work in Progress Part 1
My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in issue 3/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).

The article is in Swedish. I begin with describing which entities that are to apply the standards for accounting of work in progress, namely service and construction enterprises – a large part of the total number of entities. Then follows general regulations, such as applying the main or alternative method for current account and fixed price assignments respectively, and the three valuation situations you can end up in: assignments with claim, debt and maybe loss. After this the main attraction of part 1 comes – how to treat assignments of current accounts in the accounting. Here I describe how to account for work in progress on current accounts when applying the BAS Chart of Accounts, step by step, and how to report in the financial statements.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the next issue of the Bulletin I will describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. This second part ends with an overview of the connections between accounting and taxation for all the alternatives and for current account as well as fixed price assignments.  I’ll be back on this topic when the second part has been published.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here!

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i utgåva 3/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag börjar med att beskriva vilka företag som ska tillämpa reglerna om pågående arbeten, nämligen tjänsteföretag och entreprenadföretag – en stor del av det totala antalet företag i Sverige. Sedan följer allmänna regler, såsom att tillämpa huvudregeln eller alternativregeln för pågående räkning respektive fast pris, och de tre värderingssituationerna du kan hamna i: uppdrag med fordran, skuld och kanske förlust. Efter detta kommer huvudattraktionen – hur uppdrag på löpande räkning behandlas i redovisningen. Jag beskriver steg för steg hur pågående arbeten på löpande räkning bokförs enligt BAS-kontoplanen, och hur de tas upp i årsredovisningen.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I nästa utgåva av Bulletinen kommer jag att beskriva bokföringen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Denna andra del avslutas med en översikt över sambandet redovisning-beskattning för alla alternativ och för löpande räkning såväl som fast pris. Jag återkommer när artikeln har publicerats.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktisk hjälp av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

See other published articles by me here!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

More Lectures Booked / Fler föreläsningar bokade

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

Wolters Kluwer and Accountor Training have ordered three additional webinars from me, in September and October 2017 (text in Swedish follows further below).

Wolters Kluwer have assigned me to hold one new webinar.

 • ”Financial Statements, Software Repetition and Tips” on October 24, 2017
  • For experienced users of the software Financial Statements

Accountor Training have assigned me for two new webinars, in September and October 2017.

 • ”Monthly Update” on September 26, 2017
  • News of the month, about accounting and taxation
  • This webinar will be held monthly with varying lecturers
 • ”Real Estates – Accounting and taxation” on October 27
  • A summary of my 12 webinars on real estates

It’s really inspiring that the assignments keeps coming in, now when the autumn season has already started!
In Swedish

Wolters Kluwer och Accountor Training har beställt ytterligare tre webbinarier av mig, i oktober och november 2017.

Wolters Kluwer har bokat mig för ett nytt webbinarium.

 • ”Bokslut repetition och tips”, 24 oktober 2017
  • För erfarna användare av programvaran Bokslut

Accountor Training har bokat mig för två nya webbinarier.

 • ”Månadsuppdatering”, 26 september 2017
  • Månadens nyheter inom redovisning och beskattning
  • Detta webbinarium kommer att hållas varje månad med olika föreläsare
 • ”Fastigheter – Redovisning och beskattning”, 27 oktober 2017
  • En sammanfattning av mina 12 webbinarier om fastigheter

Det är verkligen inspirerande att bokningarna fortsätter komma in, nu när höstsäsongen redan är igång!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Real Estates, New Order from Accountor Training / Fastigheter, ny beställning

Fastigheter Real Estates Seminarium Seminarier Webbinarium Webbinarier Seminar Webinar Lecture Föreläsning Kurs Bok Book Artikel Articles Accounting Taxation Redovisning Beskattning

Accountor Training Sweden have ordered additionally 12 new webinars from me, regarding various aspects on accounting and taxation for Real Estates (non-residential premises). This new order increases the total of webinars for Accountor Training to 25 events 2017!

The webinars will be held in Swedish. Video introductions of the 12 new webinars are recorded at their studio in Stockholm on Monday August 28 and posted on their web page within a few days. There you can also apply to the webinars.

The content of the webinars are based on my book ”Real Estates” and on articles I have written.

You can find details on each seminar in the fact box below, in English and Swedish.
In Swedish

Accountor Training har beställt ytterligare 12 webbinarier av mig, med redovisning och beskattning av fastigheter som gemensamt tema. Denna nya order ökar det totala antalet webbinarier för Accountor Training till 25 tillfällen 2017!

Webbinarierna hålls på svenska. Videopresentationer av de 12 nya webbinarierna spelas in i deras studio i Stockholm på måndag den 28 augusti och läggs upp på deras hemsida inom några dagar. Där kommer du också att kunna anmäla dig till webbinarierna.

Det handlar om följande nya webbinarier.

Tisdag 17 oktober / Tuesday October 17, 2017

 • Juridiska regelverk för fastigheter / Legal frameworks for real estates
 • Tidpunkter för fastigheters övergång / Moment of transfer for real estates
 • Fastighetsmoms / VAT for real estates

Måndag 23 oktober / Monday October 23, 2017

 • Anskaffningsvärde för fastigheter / Acquisition value for real estates
 • Ny-, till- och ombyggnad, underhåll och reparationer av fastigheter / New construction, rebuilding, maintenance and repairs of real estates
 • Avskrivningar på fastigheter / Depreciation of real estates

Onsdag 25 oktober / Wednesday October 25, 2017

 • Uppskrivning av fastigheter / Revaluation of real estates
 • Nedskrivning av fastigheter / Write-down of real estates
 • Försäljning av fastigheter, redovisning och beskattning / Sale of real estates, accounting and taxation

Tisdag 31 oktober / Tuesday October 31, 2017

 • Fastigheter i K2 och K3 / Real estates in standards for smaller entities (2) and larger entities (K3)
 • Fastigheter i RFR 2 / Real estates in standards for listed entities (RFR 2)
 • Förvärv och avyttring av fastigheter via bolag / Acquisition and sale of real estates in companies

Innehållet i webbinarierna baseras på min bok ”Fastigheter” och på fackartiklar jag har skrivit.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Webinar Winding Up Companies / Avveckling av AB

winding up company avveckla bolag aktiebolag likvidation liquidation packaging

“Winding Up Companies” is the topic of the next documentation for Accountor Training, delivered today for use in my new webinar number 11 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the various methods of winding up a limited company, whether it’s for cashing in or stopping a problem.

I show methods of tax planning when there are money to cash in, with comparison between today’s tax regulations and the Swedish governments proposed new future regulations.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 19, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

”Avveckling av aktiebolag” är ämnet för nästa dokumentation till Accountor Training, levererad idag för användning i mitt nya webbinarium nummer 11 av 13 för dem!

Innehåll

I detta webbinarium beskriver jag olika metoder för att avveckla aktiebolag, vare sig det är för att ta hem vinster eller för att stoppa problem.

Jag visas hur skatteplaneringen kan göras när det finns vinster att realisera, med jämförelser mellan dagens skatteregler och regeringens förslag till nya 3:12-regler.

 • Beskattning av utdelning och vinst i fåab
 • Regeringens förslag till nya 3:12-regler
 • Inkråmsöverlåtelse
 • Paketering
 • Karantän
 • Snabbavveckling
 • Likvidation
 • Upplösning utan likvidation
 • Konkurs
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 19 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017

Kursen ger dig kunskaper om olika alternativ för avveckling och för skatteplanering, både enligt nuvarande och kommande regler. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Webinar Work in Progress / Pågående arbeten

work in progress construction services pågående arbeten entreprenad tjänster

“Work in Progress” documentation is delivered today to Accountor Training, it will be used in the new webinar number 8 of 13 for them (text in Swedish follows further below).

The webinar is much awaited since so many enterprises need to handle work in progress, but so few advisers feel comfortable about how to do.
Content

In this webinar I show which methods that are applicable according to different standards, and how to do hands on. The targets are enterprises of all sizes providing services and construction, and their advisers.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Dokumentationen för ”Pågående arbeten” levererades idag till Accountor Training. Den ska användas i det nya webbinariet nummer 8 av 13 för dem!

Webbinariet är mycket efterlängtat eftersom så många företag behöver hantera pågående arbeten, men så få av oss rådgivare känner sig säkra på området.

Innehåll

Under webbinariet visar jag vilka metoder som kan användas enligt K1, K2, K3 och RFR, med praktiska exempel på beräkningar och konteringar fram till årsredovisning och inkomstbeskattning. Målgruppen är tjänsteföretag och entreprenadföretag med deras rådgivare.

 • Tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag
 • Löpande räkning och fast pris
 • Metoder
  • Successiv vinstavräkning
  • Färdigställandemetoden
  • Fakturametoden
  • Byte av metod
 • Tre metoder – Fyra kombinationer
 • Tillåtna alternativ i redovisningen
  • Behandling av nettofordran, nettoskuld och förlust
  • Årsredovisningen
  • Skäligt pålägg för indirekta kostnader
  • Löpande omprövning av kalkyler
 • Sambandet redovisning – beskattning
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska pågående arbeten i redovisning och beskattning. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Income Planning for Owners of Limited Companies / Inkomstplanering för ägare i AB

performance planning income planning resultatplanering inkomstplanering

New webinar number 7 of 13 – “Income Planning for Owners of Limited Companies” documentation was delivered yesterday to Accountor Training  (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I discuss ways of predicting the income tax return, optimize the cost of tax to the social benefits and fulfilling the personal life goals. The target is owners of limited companies. I highlight the governments proposed changes of taxation and how to prepare for them, if legislated.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Nytt webbinarium nummer 7 av 13! “Inkomstplanering för ägare i fåab” har färdigställts och i går levererade jag dokumentationen till Accountor Training.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag en metod för att förutse och åtgärda den kommande inkomstdeklarationen före kalenderårsskiftet, optimera skattekostnaden mot sociala förmåner och uppfylla de personliga livsmålen. Målgruppen är ägare till aktiebolag, närmare bestämt fåmansaktiebolag (fåab).

Särskilt fokus läggs på regeringens förslag till skattehöjningar och beredskapen kan byggas upp inför ändringarna, om förslagen leder till lagstiftning.

 • Arbetsgång
 • Inkomst av tjänst
  • Ackumulerad inkomst – Särskild skatteberäkning
  • Personliga målsättningar – Inkomstskatt
  • Personliga målsättningar – Social trygghet
  • Inkomstfördelning
 • Inkomst av kapital
  • Kvalificerade och okvalificerade aktier
  • Alternativ vid avyttring
  • Utdelningsutrymme för kvalificerade aktier
   • Nuvarande regler
   • 3:12-utredningen – Föreslagna ändringar, åtgärder
  • Kvittningar och kvoteringar
  • Oförmånliga effekter – Förslag till åtgärder
 • Skattereduktioner
 • Pensionsplanering
 • Försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska inkomstplanering för ägare i fåab och hur du styr utvecklingen i stället för att råka ut för den. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Income Planning for Private Business / Inkomstplanering för näringsidkare

performance planning income planning resultatplanering inkomstplanering

New webinar number 6 of 13! Today I delivered the documentation to Accountor Training for “Income Planning for Private Business”   (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe a method to predict the income tax return and optimize the cost of tax to the social benefits and more. Targets are entrepreneurs with sole proprietorship or partnerships. What they have in common is that the enterprises are not income taxed, but the entrepreneurs privately.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Nytt webbinarium nummer 6 av 13! I dag har jag levererat dokumentationen till Accountor Training för  webbinariet “Inkomstplanering för näringsidkare”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag en metod för att förutse och åtgärda den kommande inkomstdeklarationen före kalenderårsskiftet, med optimering av skattekostnaden mot sociala förmåner och mer. Målgruppen är enskilda näringsidkare och handelsbolag med fysisk person som delägare. Vad de har gemensamt är att företaget inkomstbeskattas inte, utan företagaren privat.

 • Arbetsgång
 • Inkomst av näringsverksamhet
  • Ackumulerad inkomst – Särskild skatteberäkning
  • Personliga målsättningar – Inkomstskatt
  • Personliga målsättningar – Social trygghet
  • Aktiv och passiv näringsverksamhet
  • Kapitalbeskattade poster i näringsverksamheten
  • Inkomstfördelning
  • Reserveringar – Samverkan och återverkningar
  • Resultatbedömning
 • Inkomst av kapital
  • Kvittningar och kvoteringar
  • Oförmånliga effekter – Förslag till åtgärder
 • Skattereduktioner
 • Pensionsplanering
 • Försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska inkomstplanering för näringsidkare och hur du styr utvecklingen i stället för att råka ut för den. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Performance Planning / Nytt webbinarium Resultatplanering

resultatplanering performance planning inkomstplanering income planning

Image from www.rentvine.com

New webinar number 5 of 13! Today I delivered the documentation to Accountor Training for ”Performance Planning”   (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe how to analyze an owner-managed enterprise, identify possible economic problems and suggesting solutions before the upcoming annual report. It’s of course mainly about tweaking the performance, but it’s nice if you also get an annual report that can be shown to external parts with pride.

It’s all about control the development of the enterprise to reach your goals, not just being exposed to (bad) surprises when you prepare the annual report.

The webinar contains a rich supply of profitable examples of how to enhance the performance of the enterprise, neatly structured per item in the annual report.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Nytt webbinarium nummer 5 av 13! I dag har jag levererat dokumentationen till Accountor Training för  webbinariet “Resultatplanering”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag hur du analyserar ett ägarlett företag, identifierar möjliga ekonomiska problem och föreslår lösningar före det kommande bokslutet. I första hand handlar det naturligtvis om att trimma resultatet, men det är ju fint om du får ett bokslut på köpet som du kan visa för utomstående med stolthet.

Det handlar om att styra utvecklingen av företaget för att kunna uppnå dina mål, i stället för att bli utsatt för (dåliga) överraskningar när du kommer till bokslutet.

Webbinariet innehåller ett stort förråd av lönsamma exempel på hur resultatet kan förbättras i företaget, enkelt strukturerat per post i bokslutet.

 • Ägarledda företag
 • Arbetsgång
 • Checklista balansräkning
 • Checklista resultaträkning
 • Viktiga nyckeltal och hur de hjälper dig öka lönsamheten
 • Optimering av eget kapital
 • Optimering av ägarens inkomster
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska resultatplanering och hur du styr utvecklingen i stället för att råka ut för den. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Bonuses / Nytt webbinarium Tantiem

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Bonuses” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the regulations, accounting and taxation of shareholders and board of directors bonuses. Lots of references allows the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Tantiem”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag regelverken, redovisningen och beskattningen av tantiem för ägare och ledning. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Tantiem i lagar, rättsfall och kompletterande normgivning
 • Redovisning och beskattning
 • Bokföringens tre steg
 • Årsredovisningen, K2 och K3
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska tantiem och hur du gör för att få avdraget i bolaget och inkomstbeskattningen hos mottagaren på olika år. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Shareholder Contributions / Nytt webbinarium Aktieägartillskott

Aktieägartillskott Shareholder contribution webinar webbinarium

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Shareholder Contributions” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the regulations, accounting and taxation of shareholder contributions, with the pros and cons for each type of contribution. Lots of references allows the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Aktieägartillskott”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag regelverken, redovisningen och beskattningen av aktieägartillskott, samt fördelar och nackdelar med varje typ av tillskott. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Ingen reglering i lag, utgå från praxis och doktrin
 • Tillskott av pengar, fordran, sakegendom
 • Syften med aktieägartillskott
 • Aktieägartillskott och kapitaltillskott
 • Ovillkorat och villkorat aktieägartillskott
 • Bokföring i mottagande och givande bolag
 • Hantering hos givande fysisk person
 • Årsredovisning för mottagande och givande bolag
 • Aktier och tillskott som skilda finansiella instrument
 • Omvandling av tillskott
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska aktieägartillskott i olika situationer och utnyttja fördelarna. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts