The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Marketing (page 1 of 2)

YouTube My Services | Mina tjänster

Peter Berg Accounting Expert - Presentation of services

Peter Berg Accounting Expert – Presentation of services (screenshot © Peter Berg from video by Accountor Training)

I’m launching a new YouTube channel Peter Berg Redovisningskonsult (Peter Berg Accounting Consultant) about my services. To begin with the channel have two playlists (text in Swedish follows further below)!
Playlist 1 – Peter Berg Accounting Expert

The playlist contains two presentation videos about my services, one in English and one in Swedish. The videos are produced by Accountor Training Sweden in their studio in Stockholm. I have made many webinars for them, as you can see in the Web Shop. I thank you at Accountor Training for your generosity!

 

Playlist 2 – News of the Month

The playlist contains monthly news videos in Swedish that I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB. You can also see the list of produced videos in my Web Shop, with links for free access.

Welcome to YouTube and visit Peter Berg Redovisningskonsult!

 

In Swedish

Jag lanserar en ny YouTube-kanal Peter Berg Redovisningskonsult om mina tjänster. Till att börja med har kanalen två spellistor.

Spellista 1 – Peter Berg Redovisningskonsult

Spellistan innehåller två presentationer av mina tjänster, en på engelska och en på svenska. Filmerna har producerats av Accountor Training Sweden i deras studio i Stockholm. Jag har gjort många webbinarier för dem, som du kan se i  Nätbutiken. Jag tackar Accountor Training för er generositet!

 

Spellista 2 – Månadens Nyheter

Spellistan innehåller månatliga nyhetsfilmer som jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB. Du kan också se listan över producerade filmer i Nätbutiken, med länkar för fri tillgång.

Välkommen till YouTube och titta in till Peter Berg Redovisningskonsult!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

One Customer Becomes Two / En kund blir två

Norstedts Juridik Wolters Kluwer

Now, when 2018 is about to begin, Wolters Kluwer will be divided in two and the glorious old trademark Norstedts Juridik will reappear once more  (text in Swedish follows further below).

Update January 6, 2018: New website for Norstedts Juridik, see further below.
Established in the middle of the 19th century

Norstedts Juridik was established in the middle of the 19th century and over time became Sweden’s foremost publisher of legal products. One of the best known titles is the Swedish Book of Law, which has been issued from 1861. The business developed from a stable base of legal literature to amazingly successful information services such as the legal database Zeteo, targeting professionals in the legal field as well as economists and auditors. An extensive business has also been built around software for legal documents, financial reports, income tax and audit. The business came to be organized in business areas for Legal & Regulatory and Tax & Accounting. I work within both these business areas.

 

Part of Wolters Kluwer from 1993

Since 1993  Norstedts Juridik have been a part of the global group Wolters Kluwer. 2015, all their companies world wide changed their names to Wolters Kluwer. So did also Norstedts Juridik (Norstedts becomes Wolters Kluwer).

 

Partly part of Karnov Group from 2018

Now Wolters Kluwer have sold part of the Swedish business to Karnov Group. Effective from the beginning of 2018 this will be the result.

 • Business area Legal & Regulatory
  • Acquired and driven by Karnov Group
  • Returns to the old namn Norstedts Juridik (new website January 6, 2018 – sorry, Swedish presentation only)
  • I will keep my publishing deals
   • Books, Income and Performance Planning (Resultat- och inkomstplanering) and Real Estates (Fastigheter)
   • Articles, Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) and The Bulletin (Bulletinen)
 • Business area Tax & Accounting
  • Kept and driven by Wolters Kluwer
  • Keeps the name Wolters Kluwer
  • I will keep my assignments
   • Articles, Content marketing articles for their web site
   • Lectures, Seminars, webinars, software education, company adapted lectures

So, I come to keep all my good connections, deals and support but from both the customers in the future. I wish all three of us a Happy New Year. Of course that goes for you too, dear reader!

 

In Swedish

Nu är det bara timmar kvar innan 2018 börjar och  Wolters Kluwer delas i två. Då återuppstår också det ärevördiga gamla varumärket Norstedts Juridik igen.

Uppdatering 6 januari 2018: Ny hemsida för Norstedts Juridik, se längre ner.

 

Etablerades i mitten av 1800-talet

Norstedts Juridik etablerades i mitten av 1800-talet och blev med tiden Sveriges främsta förläggare av juridisk litteratur. En av de mest kända titlarna är Sveriges Rikes Lag, utgiven sedan 1861. Verksamheten utvecklades från en stabil bas av juridisk litteratur till exempelvis den sällsynt framgångsrika rättsdatabasen Zeteo, riktad till professionella advokater och jurister, liksom ekonomer och revisorer. En omfattande verksamhet har också utvecklats kring programvaror för juridiska dokument, årsredovisningar, inkomstskatt och revision. Verksamheten har kommit att organiseras i affärsområdena Legal & Regulatory och Tax & Accounting. Jag arbetar inom bägge affärsområdena.

 

Del av Wolters Kluwer från 1993

Sedan 1993 har Norstedts Juridik ingått i den globala koncernen Wolters Kluwer. 2015 ändrade alla deras företag världen över sitt namn till Wolters Kluwer, så även Norstedts Juridik (Norstedts blir Wolters Kluwer).

 

Delvis del av Karnov Group från 2018

Nu har Wolters Kluwer överlåtit en del av den svenska verksamheten till Karnov Group. Så här blir det från början av 2018.

 • Affärsområdet Legal & Regulatory
  • Övertas och drivs av Karnov Group
  • Återvänder till det gamla namnet Norstedts Juridik (ny hemsida 6 januari 2018!)
  • Jag behåller alla mina publiceringskontakter
   • Böcker, Resultat- och inkomstplanering och Fastigheter
   • Artiklar, Svensk Skattetidning och Bulletinen
 • Affärsområdet Tax & Accounting
  • Behålls och drivs av Wolters Kluwer
  • Behåller namnet Wolters Kluwer
  • Jag behåller alla mina uppdrag
   • Artiklar, Artiklar för deras hemsida
   • Föreläsningar, Seminarier, webbinarier, programvaruutbildningar, företagsanpassade föreläsningar

Så, jag får alltså behålla alla mina fina kontakter, överenskommelser och allt stöd från bägge kunderna i framtiden. Jag önskar oss alla tre ett Gott Nytt År. Det gäller självklart även dig, kära läsare!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Newsletter 9 on Corporate Economy News

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The last newsletter for 2017 is out and the first year is completed for my new channel. It’s fully packed:

Local Promotion in Workshop with Gecko Do It  |  Sale of Impaired Assets  |  Work in Progress  |  Presentation at Rotary  |  Chronicle for Wolters Kluwer  |  BankID CEO at Rotary  |  PwC on Limited Interest Deductions  |  Rotary Member  |  BFN Briefing  |  Telia CEO at Rotary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter Here where you also can sign up for your edition.
 

In Swedish

Sista nyhetsbrevet för 2017 är utskickat och första året har genomförts med min nya kanal. Nyhetsbrevet är fullspäckat:

Lokal marknadsföring med Gecko Do It  |  Avyttring av nedskrivna tillgångar  |  Pågående arbeten  |  Presentation hos Rotary  |  Krönika för  Wolters Kluwer  |  BankID:s VD hos Rotary  |  PwC om begränsade ränteavdrag  |  Medlem i Rotary  |  Möte med BFN  |  Telias VD hos Rotary

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet Här, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Local Promotion / Lokal marknadsföring i workshop med Gecko Do It

Gecko Do It

Gecko Do It invited a small and exclusive group to a useful workshop about local promotion (text in Swedish follows further below).
The workshop was held December 7, 2017 at the office of Gecko Do It, on Sukhumvit soi 13 in Bangkok. We got 3 hours of freely shared knowledge and practical tips about what to do or not with our most common internet tools.

 • Web site
  • Why and for what
 • Facebook
  • Company page, advertising and posts
 • Google My Business
  • Your free web site on Google Search and Google Maps
 • Google AdWords
  • Advertising, search, display
 • Remarketing
  • Get back to people who contacted you
 • Web analyse
  • Measure activities, set up goals, make more of what works and stop what doesn’t work
 • And more…

I left the workshop with several ideas for my marketing future. I might very well come back to Gecko Do It to execute them 🙂

Thank you for your generous sharing, Gecko Do It!

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Niclas Uddman and Marcus Lagerström from Gecko Do It was holding all in order for us participants: Zdeni Claesson (Cajutan Swedish Restaurant, Bangkok), Arne Wilhelmsson (Bangkok By Bike), Göran Caust (Two Swedes BRP Co, Ltd), Patrik Varadinek, Pär Björklund, Per-Erik Norback. Any of you guys want to ad a link and company name, please contact me and I’ll fix it!

 

In Swedish

Gecko Do It bjöd in en liten och exklusiv grupp till en nyttig workshop om lokal marknadsföring den 7 december 2017, i deras lokaler på Sukhumvit soi 13 i Bangkok. Vi fick 3 timmars fri genomgång av deras kunskaper och praktiska tips – vad vi bör göra och vad vi kan låta bli med våra vanligaste verktyg på internet.

 • Hemsida
  • Varför och till vad
 • Facebook
  • Företagssida, marknadsföring och inlägg
 • Google My Business
  • Din fria hemsida på Google Search och Google Maps
 • Google AdWords
  • Marknadsföring, sökning, visning
 • Följ upp
  • Återkom till människor som har kontaktat dig
 • Webbanalys
  • Mät aktiviteter, sätt upp mål, gör mer av vad som fungerar och stoppa sådant som inte fungerar
 • Och mera…

Jag lämnade workshopen med flera idéer för min framtida marknadsföring. Jag kan mycket väl komma att vända mig till Gecko Do It för att verkställa idéerna 🙂

Tack för att ni så frikostigt delade med er, Gecko Do It!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Presentation at Rotary / Presentation hos Rotary

When Rotary Stockholm City Network met at October 13, 2017 I got to present myself and my operation (text in Swedish follows further below). It was a great opportunity, since this network consists of seven Stockholm Rotary Clubs and attracts a lot of participants at every meeting.
The main attraction was Mr. Johan Holmsäter, who delivered a speech about “Live better, build health systems”. He told us enthusiastically about how important it is to take of our selves, our bodies and our minds. He is often referred to as “He who established Friskis & Svettis” (a Swedish health club chain) but now he has moved on to other projects, still keeping his theme about health care.

He drastically pointed out lack of physical movement as the main factor of too early death. It’s much more important that you do regular pulse heightening walks than if you finish smoking, he explained. I’ve never heard anyone lay it out like that before!

Then it was time for four chosen members to present themselves, four of whom I was one! I got to be the final one, which suited me just fine.

Here is a PDF-file of my presentation in English. The first page presents me as a member of the Rotary Stockholm City First Breakfast Club, since all participants presents them selves with name and club membership at joint arrangements like this.

I got encouraging comments and interested questions afterwards, and left with a nice feeling and a whole bunch of new contacts!

In Swedish

När Rotary Stockholm City Affärsnätverket träffades den 13 oktober 2017 fick jag tillfälle att presentera mig och min verksamhet. Det var ett fint tillfälle, eftersom detta nätverk består av sju Rotaryklubbar i Stockholm och lockar många deltagare till varje möte.

Huvudattraktionen var Johan Holmsäter, som talade om “Lev skönare, bygg hälsosystem”. Han berättade entusiastiskt för oss om hur viktigt det är att vi tar hand om oss själva, till kropp och själ. Han presenteras ofta som den som grundade Friskis & Svettis, men han har gått vidare till andra projekt även om han håller fast vid temat med hälsovård.

Johan pekade på ett drastiskt sätt ut brist på motion som huvudorsaken till för tidig död. Det är mycket viktigare att du gör regelbundna pulshöjande promenader än att du slutar röka, förklarade han. Jag har aldrig hört någon lägga fram saken på det sättet förut.

Sedan var det dags för fyra utvalda medlemmar att presentera sig själva, fyra av vilken jag var en! Jag fick presentera mig sist, vilket passade mig utmärkt.

Här har du en PDF-fil från min presentation. Den första sidan presenterar mig som medlem av Rotary Stockholm City Första Frukost, eftersom alla deltagare presenterar sig med namn och klubbtillhörighet vid samarrangemang som detta.

Jag fick uppmuntrande kommentarer och intresserade frågor efteråt och lämnade med en härlig känsla och ett helt knippe nya kontakter!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Rotary Member / Medlem i Rotary

Rotary

EN: I’ve been to a number of Rotary events and now I’m a proud member of the organisation (text in Swedish follows further below)!
It all began when The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna), where I’m a member, invited Stockholm members to participate in a meeting with Rotary Stockholm City Business Network on November 11, 2016. I applied, enjoyed a good lecture and nice table neighbors from different Rotary clubs in Stockholm.

One of them was Mattias Frisk from Rotary Stockholm City First Breakfast. Mattias insisted that I should visit one of their breakfast meetings, which I did on January 31, 2017. And February 28. And May 23…

There was a very welcoming atmosphere on each occasion and I enjoyed top class lectures. So in May I took the leap and applied for membership. On May 30 I was accepted as a member and in September 2017 I was finally registered.

Every new member deliver a lecture of oneself and it’s called an “ego-lecture” – what a lovely name!  On February 6, 2018 it’s time for me and my presentation in Rotary Stockholm City First Breakfast. But already on November 10, 2017 I’m scheduled to deliver a 2-minute presentation of me and my work at a meeting with Rotary Stockholm City Business Network, where we’ll meet members from many Stockholm clubs. I look forward to both presentations.

Rotary International is a worldwide organisation with 1,2 million members organised in 35,000 clubs. As a member of one club I’m entitled to visit meetings at any other of the clubs. I’ll check where I have the nearest Bangkok Rotary club in due time!

In Swedish

Jag har deltagit i ett antal av Rotarys arrangemang och nu är jag stolt medlem av organisationen!

Det hela började när Företagarna, där jag är medlem, bjöd in till lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk den 11 november 2016. Företagarnas VD Günther Mårder höll föreläsning om ”Samhällsförändringar som påverkar företagsamheten”. Det var en bra föreläsning och jag satt med trevliga bordsgrannar från olika Rotaryklubbar i Stockholm.

En av dem var Mattias Frisk från Rotary Stockholm City Första Frukost. Mattias talade sig varm för att jag borde besöka något av deras frukostmöten, vilket jag gjorde den 31 januari 2017. Och den 28 februari. Och den 23 maj…

Det var en mycket välkomnande stämning vid varje möte och jag njöt av högklassiga föreläsningar. Så i maj tog jag steget och sökte medlemskap. Den 30 maj beviljades medlemskapet och i september 2017 blev jag inskriven i rullorna.

Varje ny medlem håller ett föredrag med presentation av sig själv och det kallas för “ego-föredrag” – vilket härligt namn! Den 6 februari 2018 är det dags för mig och min presentation i Rotary Stockholm City Första Frukost. Men redan den 10 november 2017 ska  jag hålla en tvåminuterspresentation av mig själv vid möte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk, då vi träffas från många klubbar i Stockholmsområdet. Jag ser fram emot båda presentationerna.

Rotary International är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar organiserade i 35 000 klubbar. Som medlem i en klubb får jag delta i vilken som helst av de andra klubbarnas möten. Jag ska kolla var jag har närmaste Rotaryklubb i Bangkok!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCC

I’ve been accepted as new (proud) member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok. Among the members are both smaller companies as well in Sweden well known larger companies such as Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak and Volvo Car. Honorary member is the Embassy of Sweden.

I quote from their website.

The Chamber was formed in 1989 and after more than 25 years of existence has established itself firmly in the international business community in Thailand. With some 100 Members it has a good foundation for its activities.
In Swedish

Jag har antagits som (stolt) medlem i Thai-Svenska Handelskammaren, Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok. Bland medlemmarna finns både mindre företag och i Sverige välkända större företag som Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak och Volvo Car. Hedersmedlem är Sveriges ambassad.

Jag hämtar en beskrivning från deras hemsida:

“Handelskammare grundades 1989 och efter mer än 25 års verksamhet har den etablerat sig stadigt i den internationella affärsgemenskapen i Thailand. Med ca 100 medlemmar har handelskammaren en god grund för sina aktiviteter.”


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Member of Swedes Worldwide

SVIV Svenskar i världen Swedes worldwide

I recently became member of the Swedish association Swedes Worldwide. The association caught my interest when their Secretary General Ms. Karin Ehnbom-Palmquist talked at networking event arranged by Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok on January 12, 2017.

I quote their own description from their website.

Swedes Worldwide is a non-profit, independent organization that, since 1938, acts in the interest of Swedes abroad by monitoring, informing and influencing. We have a unique role as the representative of more than 660 000 Swedes who work, study or for other reasons live abroad, as well as the hundreds of thousands who have lived or will live abroad.
In Swedish

Jag blev nyligen medlem i organisationen Svenskar i världen (SVIV). Jag citerar deras egen beskrivning från sin hemsida. Organisationen fångade mitt intresse när deras generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist talade vid en nätverksträff arrangerad av  Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok den 12 januari 2017.

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka. Vi har en unik roll som representant för de drygt 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Newsletters for RedovisningsHuset Nov 2016 – Jun 2017

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Each month I write a newsletter for RedovisningsHuset i Södertälje AB, based on news articles I also write for them on their Web site on a regular basis. You can find the editions at their News letter archive.

Below follows a short resume in Swedish, then English summaries.
SW: Saknar ditt företag nyhetsbrev?

Nyhetsbrev är kraftfulla och uppskattade verktyg för marknadsföring – när innehållet är intressant och hjälper läsaren. Det är också ett utmärkt sätt att påminna dina kunder och kontakter om ditt företag och er kompetens.

Har inte ditt företag ett nyhetsbrev eller uppdateras inte hemsidan? En effektiv kombination är att först uppdatera hemsidan regelbundet med användbart material, för att sedan sprida nyheterna genom ett nyhetsbrev. Då kan du hålla nyhetsbreven korta och skapa trafik till hemsidan.

Jag skriver nyheter om ekonomiska ämnen, både som artiklar och nyhetsbrev, på svenska och engelska. Kontakta mig för ett lönsamt samarbete!

EN: Does your enterprise lack a newsletter?

Newsletters are powerful and appreciated tools of marketing – when the content is helpful for the recipients. And it’s a great way of reminding your customers and contacts about your existence and skills.

Doesn’t your enterprise have a newsletter or isn’t your web site updated? A great combination is to primarily update you web site regularly with useful content and then spread the news about it by a newsletter. Then you can keep your newsletters short and drive traffic to your web site.

I write news about economy matters, both as articles and newsletters, in English and Swedish. Contact me about a profitable cooperation!

EN: English summaries

Since my latest post on this, from October 24, 2016 Newsletters for RedovisningsHuset September – October 2016, we’ve added eight more editions to the archive. The newsletters and articles are in Swedish, but here comes short reviews in English. They are also good examples of how you can design your newsletter – each item is linked in the newsletters to corresponding article on the web site!

Ed. 29 – November 15, 2016

 • Governmental investigation raises the tax for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Stop for private packaging of real estates before sale – in some cases
 • Change of rules for delaying tax from sale of private real estates
 • Email invoice and automatic payment
 • Business hours Nov – Dec

Ed. 30 – December 12, 2016

 • Tax arrears already December 12
 • Legislation decided on changed delay of tax from sale of private real estates
 • Tax changes 2017 – New possibilities
 • 4 strong reasons to get your ready-made limited company now in December
 • Less paper handling – More digital
 • Business hours Dec- Jan

Ed. 31 – January 13, 2017

 • Income statements and salary reporting for 2016 ends January 31
 • Income statements every month proposed as new law
 • Tax deductions for representation meals mainly stopped from 2017 – When each enterprises next fiscal year begins
 • Important dates 2017
 • Amounts and percentages 2017
 • Business hours Jan – Feb

Ed. 32 February 20, 2017

 • We upgrade to better and modern accounting systems
 • This way you can get rid of your accounting documents 4 years earlier
 • We help you look out for forbidden loan situations in companies
 • Deduction dictionary for enterprises and entrepreneurs
 • Business hours Feb – Mar

Ed. 33 March 27, 2017

 • The government backs on parts of  tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Partial stop for packaging of real estates before sale sent for judicial preview
 • Calculation help for tax and VAT deductions of representation meals
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships
 • Business hours Mar – Apr

Ed. 34 April 19, 2017

 • Tax raise for car benefits suggested by the government
 • Tax raises for real estates suggested by a governmental investigation
 • Outcome of judicial preview of the partial stop for packaging of real estates before sale
 • Retirement savings with failed deductions
 • Business hours Apr – May

Ed. 35 May 10, 2017

 • Prepare for the new EU General Data Protection Regulation (GDPA)
 • Government’s spring budget nothing for entrepreneurs
 • Now we’re transiting to email invoicing
 • Business hours May – Jun

Ed. 36 June, 2017

 • Legislation decided about income statements every month
 • Tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies sent for judicial preview
 • Tax raise for car benefits sent for judicial preview – after changes
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships sent for judicial preview
 • Stricter amortization requirements proposed for households with high debts
 • Business hours Jun – Aug, including closed for vacation

There you are! Here’s how it can be done. Another example is my own Economy News. If you want something like this for your enterprise, feel free to Contact me. And if you have opinions on this post, feel free to comment below thank you!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed my latest newsletter. It’s content is about “Impairment of Municipal Assets  |  New Accounting Standard for Housing Associations  |  Limited Interest Deductions for Companies  |  Packaging of Real Estates to an End?  | Upcoming Lectures for Wolters Kluwer  |  New Agreement with Accountor on Lectures  |  Technical Updates Enhances the Blog”. But you who regularly read this blog already knew all of this, didn’t you? 🙂

You can read it here or even better, subscribe on the archives page!
Swedish version:

Idag sände jag ut mitt senaste nyhetsbrev. Innehållet handlar om “Nedskrivningar av kommunala tillgångar  |  Ny vägledning för BRF  |  Begränsade ränteavdrag för företag  |  Slutet för paketering av fastigheter?  | Kommande föreläsningar för Wolters Kluwer  |  Nytt avtal med Accountor om föreläsningar  |  Tekniska uppdateringar förbättrar bloggupplevelsen”. Men du som läser denna blogg regelbundet visste ju redan allt detta, eller hur? 🙂

Du kan läsa nyhetsbrevet här eller ännu bättre, prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts