The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Legislation (page 1 of 10)

Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag

Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag

Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag (© picture Peter Berg, peter@hpberg.se)

The Swedish New Corporate Tax Legislation has just been approved, but it might already affect the accounting and upcoming financial reports (text in Swedish follows further below).
In Swedish

Nya skatteregler för företagssektorn har just beslutats, men de nya reglerna kan redan påverka redovisningen och kommande rapporteringar. Här beskriver jag de olika delarna av skattepaketet, med inriktning på hur varje del påverkar redovisningen för olika kategorier av företag.

 

De olika regelverken

Jag koncentrerar mig här på regelverken för årsbokslut och årsredovisningar.

 • Årsbokslut
  • K1 Förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
   •  För enskilda näringsidkare
  • K2 Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
   • För övriga företag som inte upprättar årsredovisning
 • Årsredovisning
  • K2 Årsredovisning (BFNAR 2016:10)
   • För mindre företag
  • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)
   • För större företag och koncerner
  • RFR 2 Årsredovisning (2018)
   • För juridisk person enligt internationella regler

Jag beskriver effekterna på årsbokslut och årsredovisningar för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare. Dessutom kan delårsrapporter påverkas, men de ingår inte i denna artikel.

Företag som redovisar uppskjuten skatt påverkas i delårsrapporter och helårsrapporter redan från 2018-06-30 och framåt.

 

Ränteavdragen begränsas

Negativa räntenetton får dras av skattemässigt upp till 5 mkr eller upp till 30 % av EBITDA per företag. Ingår företaget i en företagsgrupp gäller begränsningen hela företagsgruppen. EBITDA avser resultat före avskrivningar och nedskrivningar, finansiella poster och skatter.

I det negativa räntenettot ska även räntedelen för finansiella leasingavgifter ingå i vissa fall. Det negativa räntenettot påverkas också av schablonintäkten för ingående periodiseringsfonder (se avsnitten Skatteregler för finansiell leasing och Dyrare periodiseringsfonder längre ner).

Negativt räntenetto som inte kan dras av får sparas till kommande år för företag som tillämpar EBITDA-regeln (kvarstående räntenetto).

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom ränteavdragen inte begränsas för dem
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas för företagen som drabbas av begränsningarna, även om regeringen bedömer att 99,6 % av företagen klarar sig under gränsen 5 mkr
  • K3 och RFR 2
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen av om ett kvarstående negativt räntenetto kommer att kunna dras av och i så fall när och till vilken skattesats

 

Aktivering av ränteutgifter förbjuds

Ränteutgifter får enligt de nya skattereglerna inte räknas in i det skattemässiga anskaffningsvärdet för tillgångar från 2019-01-01, men ränteutgifter som aktiveras innan dess påverkas inte.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom ränta inte får aktiveras sedan tidigare
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Dagens möjlighet till aktivering försvinner i juridisk person, om räkenskapsenlig avskrivning ska kunna tillämpas
   • … men finns kvar i koncernredovisningen eftersom koncernen inte är ett skattesubjekt

 

Skatteregler om finansiell leasing

Räntedelen av leasingavgiften i finansiella leasingavtal måste brytas ut och räknas in i räntenettot innan avdraget för negativt räntenetto beräknas. Kravet gäller företag och företagsgrupper med sammanlagda leasingavgifter för finansiella leasingavtal över 1 mkr per räkenskapsår.

Finansiell leasing är avtal där ekonomiska risker och fördelar överförs från leasegivaren till leasetagaren – i praktiken ett köp.

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

Justeringen för räntedelen görs frikopplat från redovisningen, både för leasetagaren och leasegivaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Omfattas inte av kravet att bryta ut räntedelen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom justeringen görs frikopplat från redovisningen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing i juridisk person

 

Bolagsskatten sänks

Bolagsskatten sänks i två steg.

 1. Från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare
 2. Från 21,4 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Sänkningen gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom bolagsskatten inte gäller dem
   • Dessutom beskattas inte verksamheten utan näringsidkaren privat
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen om när uppskjutna fordringar eller skulder kommer att realiseras och då till vilken skattesats

 

Expansionsfondsskatten sänks

Expansionsfondsskatten sänks i ett steg.

 1. Från 22 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Gamla avsättningar återförs automatiskt vid skatteberäkningen för 2021 till 22 % och sätts samtidigt av till 20,6 %. Det innebär en återbetalning med 1,4 % till näringsidkaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte redovisas
   • Näringsidkaren påverkas privat i inkomstdeklarationen och skatteberäkningen
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte gäller dem

 

Dyrare periodiseringsfonder

Schablonintäkten på ingående fonder höjs från 72 % av statslåneräntan (SLR) till 100 % av SLR. 2018 är SLR 0,49 %.

Schablonintäkten tas ut av aktiebolag och ekonomiska föreningar, men frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om schablonintäkt inte gäller dem
   • Dessutom redovisas inte periodiseringsfonderna i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Höjningen av schablonintäkten minskar negativa räntenetton och ökar underlaget för ny avsättning till periodiseringsfond
   • Schablonintäkten redovisas inte, bara skatteeffekten av den

 

Återföringar av periodiseringsfonder

Skattesatsen kommer att variera några år för avsättningar och återföringar. Återföringarna räknas upp för att kompensera för skattesänkningarna. Exempel för kalenderår:

 • Avsättning 2018: 22 % avdragseffekt
  • Återföring 2019-2020: 103 % av avsättningen x 21,4 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
  • Återföring 2021 och senare: 106 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
 • Avsättning 2019-2020: 21,4 % avdragseffekt
  • Återföring 2021 och senare: 104 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 21,4 % skatteeffekt

Finräknar man så är kompensationen dock inte helt exakt.

 • Avsättning 1 000 000 kr x 22 % = avdragseffekt 220 000 kr, men
  • Återföring (1 000 000 kr x 103 %) x 21,4 % = skatteeffekt 220 420 kr

På samma sätt kan man beräkna differensen mellan avsättning och återföring för de övriga kombinationerna. Skillnaderna är dock små och beloppen kan bedömas som oväsentliga i de flesta fall.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom de inte redovisar periodiseringsfonder i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas normalt sett inte, men om differensen mellan avsättning och återföring bedöms som väsentlig påverkar det beräkningen av uppskjuten skatt

 

Koncernbidrag

Koncernbidragen påverkas också av de varierande bolagsskatterna. Här finns övergångsregler som justerar avdragseffekten från 100 % av lämnat koncernbidrag till 96-97 % beroende på kombinationer av räkenskapsår.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om koncernbidrag inte gäller dem
  • K3 och RFR 2
   • Påverkar skatteberäkningen

 

Primäravdrag för hyreshus

Extra avdrag för avskrivningar får göras med 2 % per år under de första sex åren. Det extra avdraget är dock bara en tidigareläggning, så den totala avskrivningstiden minskas från 50 år till 44 år om avskrivningsplan med 2 % per år tillämpas.

Det skattemässiga avdraget för avskrivningar är frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
 • Årsredovisning
  • K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom avskrivning ska göras enligt plan utan påverkan av de skattemässiga avdragen
   • Skillnaden mellan bokförd kostnad och skattemässigt avdrag påverkar dock beräkningen av uppskjuten skatt

 

Uppskjuten skatt

I de fall uppskjuten skatt beräknas så påverkas redovisningen på flera områden, som framgår av de olika avsnitten ovan. KPMG har gett ut en vägledning 2018-06-01 som på ett kort och enkelt sätt berör några av aspekterna, Beaktande av sänkt bolagsskatt i redovisningen. Vägledningen är skriven av redovisningsspecialisterna Jörgen Nilsson och Carina Edlund. Den kan laddas ner kostnadsfritt från KPMGs hemsida Vad händer med redovisningen om bolagsskatten sänks? KPMGs artikel skrevs innan riksdagsbeslutet fattades, men nu vet vi ju att det blev som planerat. Artikeln och vägledningen stämmer alltså med lagstiftningen som nu har beslutats.

 

Lär dig hantera det nya regelverket

De nya reglerna berör alla företag, oavsett storlek eller företagsform. Du kan boka en genomgång hos ditt företag av den nya lagstiftningen Nya skatteregler för företagssektorn (se Föreläsningar). Jag går då igenom både skattereglerna och deras påverkan på redovisningen med dig och dina kollegor, på plats hos er. Du är välkommen att höra av dig till mig på sidan Contact!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Finago Blog – Interview on New Corporate Tax Legislation | Intervju om nya skatteregler för företag

Peter Berg går igenom nya skatteregler för företagssektorn i webbinarier för Accountor Training Sweden

Peter Berg går igenom nya skatteregler för företagssektorn i webbinarier för Accountor Training

EN: I’ve been interviewed by Finago Blog on the new Swedish corporate tax legislation that will be in force January 1, 2019 (text in Swedish follows further below). The interview is in Swedish.

Book a lecture with me, and I’ll walk you through the new legislation at your company.
In Swedish

SW: Jag har intervjuats av Finago Blog om Nya skatteregler för företagssektorn, som kommer att gälla från den 1 januari 2019.

Intervjun genomfördes innan riksdagen fattade sitt beslut om reglerna den 14 juni 2018, men innehållet stämmer i sin helhet med beslutet. Här ser du artikeln.

Webbinarier för Accountor Training

Finago illustrerar artikeln med en bild från ett av mina webbinarier om de nya skattereglerna som jag har hållit för Accountor Training.

 • Den 26 januari 2018 höll jag ett webbinarium om regeringens första förslag, promemorian som sändes på remiss
 • Den 30 maj följde jag upp med ett webbinarium om propositionen, som nu har lett till lagstiftning.

Riksdagsbeslutet stämmer med propositionen

Promemorian mötte stark kritik i remissomgången. Regeringen tog till sig mycket av kritiken. Propositionen och därmed beslutet skiljer sig därför väsentligt från promemorian.

Innehållet i mitt webbinarium om propositionen stämmer till fullo överens med riksdagsbeslutet som nu är fattat. Jag rekommenderar dig därför att titta på webbinariet från den 30 maj!

I mitt inlägg New Corporate Tax Legislation | Nya skatteregler för företagssektorn hittar du länkar till både webbinariet hos Accountor Training och till en artikel för RedovisningsHuset i Södertälje AB, där jag beskriver propositionen närmare.

 

Boka föreläsning

Boka föreläsning hos mig för genomgång av de nya reglerna hos ditt företag!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

New Corporate Tax Legislation | Nya skatteregler för företagssektorn

New Swedish tax legislation introduces a labyrinth of regulations to reach the corporate deductions of interest and more

New Swedish tax legislation introduces a labyrinth of regulations to reach the oasis of corporate deductions of interest (photo: Public Domain Pictures, image has been cropped)

Sweden is about to adopt a new large tax legislation package with the main theme of limited interest deductions (text in Swedish follows further below).
Sweden is adapting international guidelines to prohibit international tax planning which reduces the national tax base. The guidelines has been designed by the OECD and interpreted in an EU directive, according to which the member states are to implement new legislation before the end of 2018 to be in force from January 1, 2019.

General Limitation of Interest Deductions

A general limitation of interest deductions will apply to all companies, up to 5 million SEK or 30 % of a tax adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). These limits apply to all the associated companies together if the company is part of a group. The tax adjusting of the EBITDA includes a number of complicated steps, including interaction with group contributions. In addition we’ll keep today’s targeted interest limitations for international transactions, but with adjustments.

The limitations of interest deductions are combined with prohibition of including interest in the acquisition value of assets, and a demand of extracting a calculated interest from financial lease fees.

On the other hand the corporate tax will be cut down in two steps, from today’s 22 % to 21, 4 % in 2019 and 20,6 % in 2021.

Article and Webinar

The tax package includes many more details. I’ve written an article in Swedish for the web site of RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Today I’ve also finalized a documentation (in Swedish) on the subject for a webinar that will be sent live by Accountor Training Sweden on May 30, 2018. The webinar will also be recorded.

Feel free to contact me if you need to prepare your company for the new legislation!

In Swedish

Sverige kommer inom kort att anta omfattande lagändringar för företagsbeskattningen. Huvudtemat är begränsningar av ränteavdragen.

Jag har skrivit om propositionen och tidplanen för lagändringarna på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida.

Idag har jag också färdigställt dokumentationen för ett webbinarium om lagpaketet som jag håller direktsänt för  Accountor Training Sweden den 30 maj 2018. Webbinariet kommer även att spelas in.

Ändringarna gäller alla företag, på ett eller annat sätt. Kontakta mig om du behöver förbereda ditt företag för de nya skattereglerna!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 13 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 13 om företagsekonomiska nyheter

New edition of my newsletter is out today (text in Swedish follows further below).
Content

 • New Tax Legislation for Enterprises
 • BAS Chart of Accounts 2018
 • Wolters Kluwer Next Season
 • Asian Institute of Technology (AIT) Guest Lecture
 • YouTube – Corporate Economy News for RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • YouTube My Services
 • Consultant’s Diary
If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Nyhetsbrevet har kommit ut idag.

Innehåll

 • Nya skatteregler för företag
 • BAS-kontoplanen 2018
 • Wolters Kluwer nästa säsong
 • Asian Institute of Technology (AIT) gästföreläsning
 • YouTube – Företagsekonomiska nyheter för RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • YouTube Mina tjänster
 • Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

News Movies on YouTube | Nyhetsfilmer på YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

New service! I’m now producing monthly movies for RedovisningsHuset i Södertälje AB about news of the month for entrepreneurs and their companies (text in Swedish follows further below).
The movies are published on their new YouTube-channel and can be watched for free. I divided the news in two parts. Part 1 is about general news for taxation, accounting and business in general. Part 2 is about court cases of interests for entrepreneurs.

The first movies, about news for March 2018, are published today. They are in Swedish, but similar videos can be produced for you in English if you only get in touch with me (Contact)!

March 2018: News of the Month Part 1

General News from

 • The Parliament
 • The Government
 • Swedish Tax Agency (SKV)
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)
 • BAS-stakeholders Association
 • The Finance Inspection (FI)
 • Swedish Companies Registration Office
 • Swedish Pension Agency
 • Industry News

 

March 2018: News of the Month Part 2

Court Cases from

 • Public courts (accounting matters and more)
  • The Supreme Court
  • Courts of Appeal
 • General administrative courts (taxation matters and more)
  • Administrative Courts of Appeal
  • The Supreme Administrative Court

Subscribe to the YouTube Channel of RedovisningsHuset and don’t miss any future news!

In Swedish

Ny tjänst! Jag producerar nu nyhetsfilmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter för företagare och deras företag.

Filmerna publiceras i deras nya YouTube-kanal och kan ses helt fritt. Jag har delat in nyheterna i två delar. I del 1 berättar jag om allmänna nyheter om beskattning, redovisning och företagande. I del 2 berättar jag om rättsfall av intresse för företagare.

De första filmerna, om nyheter för mars 2018, publicerades idag. Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 1 Allmänt

Nytt från

 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Skatteverket
 • Bokföringsnämnden
 • BAS-kontogruppen
 • Finansinspektionen
 • Bolagsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Branschnytt

 

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 2 Rättsfall

Nytt från

 • Allmänna domstolar (bokföringsbrott m.m.)
  • Högsta Domstolen
  • Hovrätterna
 • Förvaltningsdomstolar (skattefrågor m.m.)
  • Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Kammarrätterna

Prenumerera på RedovisningsHusets YouTube-kanal och missa inga kommande nyheter!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 11 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 11 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The second newsletter for 2018 is out (text in Swedish follows further below).
Teaching at BFN  l  Monthly Update February 2018  |  Up-to-date with BFN  |  Teaching for Riksbyggen  |  Ego Lecture at Rotary  |  Teaching at Bonava  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Andra nyhetsbrevet för 2018 är utskickat.

Utbildning hos BFN  |  Månadsuppdatering februari 2018  |  Aktuellt med BFN  |  Utbildning hos Riksbyggen  |  Egoföredrag hos Rotary  |  Utbildning hos Bonava  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Teaching at BFN | Utbildning hos BFN

BFN Bokföringsnämnden

Last Monday February 26, 2018, I had a one-day lecture on accounting for non-accounting experts at  The Swedish Accounting Standards Board (BFN). Text in Swedish follows further below.
The participants work as legal expert or IT-expert, but they hadn’t been working with accounting. We had an interesting day together containing everything from daily accounting, through Swedish legislation and standards, to the process of setting standards on global, regional and national levels. They discussed experiences of accounting matters arising within their special fields, and I put those matters into context.

The day became mutually interesting. I learned a lot from the participants practical work experiences and they expressed great satisfaction with the day. Thank you for this educative occasion!

In Swedish

I måndags den 26 februari 2018 genomförde jag en heldagsutbildning om redovisning för experter på andra områden hos Bokföringsnämnden (BFN). Deltagarna arbetar som experter inom juridik och IT, men inte med redovisning. Vi hade en intressant dag tillsammans som omfattade allt från löpande redovisning, via svensk lagstiftning och normgivning, till processen med normgivning på global, regional och nationell nivå. De tog upp erfarenheter på redovisningsområdet som hade dykt upp inom deras specialområden och jag satte in deras erfarenheter i ett sammanhang.

Dagen blev ömsesidigt intressant. Jag lärde mig mycket av deltagarnas praktiska arbetserfarenheter och de uttryckte stor tillfredsställelse med dagen. Tack för detta lärorika tillfälle!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 10 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 10 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The first newsletter for 2018 is out. As last time it’s fully packed:

3 New Statements from Srf  l  Monthly Update January 2018  |  New Webinars  |  Many News from BFN  |  New Standard for Annual Accounts  |  RFR 1 and RFR 2 for 2018  |  One Customer Becomes Two  |  Classification of Building on Long Lease of Land  |  K2 and K3 Accounting-Taxation  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!
In Swedish

Första nyhetsbrevet för 2018 är utskickat. Liksom senast är det fullspäckat:

3 nya uttalanden från Srf  |  Månadsuppdatering januari 2018  |  Nya webbinarier  |  Många nyheter från BFN  |  K2 Årsbokslut är här!  |  RFR 1 och RFR 2 för 2018  |  En kund blir två  |  Tomträtt hänförs till byggnad  |  K2 och K3 sambandet redovisning-beskattning  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Monthly Update January 2018 / Månadsuppdatering januari 2018

Accountor Training Webinar Webbinarium Peter Berg

EN: Peter Berg broadcasting from the video studio at Accountor Training
SW: Peter Berg under sändning från studion hos Accountor Training

Economy news from the last month is the  subject of my next webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultant profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 24, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

In Swedish

Månadens ekonominyheter är ämnet för mitt kommande webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Budgetpropositionen 2018
  • Beslutade förslag
  • Aviserade förslag
 • Övriga lagstiftningar
  • Amorteringskrav
  • Penningtvätt och verklig huvudman
  • Dataskyddsförordningen GDPR
  • Högkostnadskrediter
  • Exitbeskattning för fysiska personer
 • Viktiga värden
  • Referensräntan 2018
  • Statslåneräntan 2018
  • Basbeloppen 2018
 • Nytt om redovisning
  • Bokföringsnämnden
  • Rådet för Finansiell rapportering
 • Rättsfall
 • Branschnytt
  • Rex ersätter Reko
  • Wolters Kluwer – Norstedts Juridik
  • Pensionspengarna för 2016 insatta

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 24 januari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Non-taxed Shares / Näringsbetingade andelar

EN: Non-taxing shares breaks chain taxation within company groups (Photo: Pixabay) SW: Näringsbetingade andelar bryter kedjebeskattningen inom koncerner

EN: Non-taxing shares breaks chain taxation within company groups (Photo: Pixabay)
SW: Näringsbetingade andelar bryter kedjebeskattningen inom koncerner

Non-taxed shares and how they work is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

Dividends from subsidiaries are normally exempted from tax, to avoid chain effects before the final dividend to the owners. The same goes for profits on sale of subsidiaries. Sadly but logically this means that losses on sale of subsidiaries are non-deductible.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of tax regulation of non-taxed shares, and how to fulfill the demands to achieve that status.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 29, 2018 at 12:15-13:15 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Näringsbetingade andelar är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Utdelningar på näringsbetingade andelar är normalt skattefria, för att undvika kedjebeskattning fram till den slutliga utdelningen till ägarna. Det samma gäller vinster vid försäljning av andelarna. Ledsamt men logiskt innebär det att förluster på näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om skattereglerna för näringsbetingade andelar och kraven för att uppnå denna status.

Innehåll

 • Vad är näringsbetingade andelar?
 • Vilka andelar är inte näringsbetingade?
 • Jämförande skatteeffekter för andelar som är näringsbetingade eller inte
 • Näringsbetingade andelar och lagerandelar
 • Näringsbetingade andelars roll vid paketering
 • Illustrerande redovisningsexempel

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 29 januari 2018, klockan 12:15-13:15

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Older posts