The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: EU (page 1 of 4)

Article on Actual Control Person Act for RH / Artikel om verklig huvudman för RH

Bolagsverket Register verklig huvudman Penningtvättsregister Actual Control Person Anti-Money Laundry Register

Today I published an article in Swedish about the Actual Control Person Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, Register Actual Control Person from September 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe the new law, which introduces a mandatory demand on almost all juristic persons in Sweden to register which physical person who is in control of the organisation. I also tip the readers that they have a six-month free window to register, then there will be a fee.

This article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers judge if they are concerned and, if so, register in time.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act, which include a section about the Actual Control Person Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om lagen om registrering av verklig huvudman på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Registrering av verklig huvudman från 1 september 2017.

I artikeln beskriver jag den nya lagen, som inför en skyldighet för nästan alla juridiska personer att registrera vilken eller vilka fysiska personer som bestämmer över verksamheten. Jag tipsar också läsarna om att de har en sexmånaders gratisperiod för registrering, sedan måste de betala en avgift för registreringen.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa kunderna att avgöra om de berörs, och i så fall att göra registreringen i tid. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har även ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt, som inkluderar ett avsnitt om lagen om registrering av verklig huvudman.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article on Anti-Money Laundering for RH / Artikel om penningstvättslagen för RH

lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning penningtvättslagen lag om registrering av verklig huvudman Anti-Money Laundering Act

Today I published an article in Swedish about the Anti-Money laundering Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, The Anti-Money Laundering Act is in force from August 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe which branches that are affected the regulations. I also list the most important things to think about for the applicable organisations.

The article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers to take necessary actions.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om penningtvättslagen på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017.

I artikeln beskriver jag vilka verksamheter som påverkas av lagen. Jag listar också de viktigaste punkterna att tänka på för de berörda företagen och organisationerna.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa berörda kunder att vidta nödvändiga åtgärder. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har också ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

7 Steps to Prepare for GDPR – The RH Case / 7 förberedelser för dataskyddsförordningen – Fallet RH

GDPR General Data Protection Regulation Dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen PuLRedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

On behalf of RedovisningsHuset i Södertälje AB I have analysed the consequences of GDPR for them and suggested an action plan (text in Swedish follows further below).
GDPR is short for the EU General Data Protection Regulation which will be in force on May 25, 2018 simultaneously in all the EU member states as law. Also see my posts Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset and Webinar EU Data Protection GDPR.

RedovisningsHuset i Södertälje AB provides services in accounting, taxation, and a wide range of consultancy areas regarding corporate and private economy matters. Processing personal data is natural and essential for them. In my analysis I identified  seven important measures in my report and suggested an action plan.

 1. Identify suitable legal basis for their personal data processing
 2. Update the terms and conditions and get confirmations from existing customers
 3. Establish a data protection policy draft
 4. Check specified matters with the supervisory authority (which in Sweden is Datainspektionen, DI)
 5. Check specified system matters with RedovisningsHusets software suppliers
 6. Complete the data protection policy
 7. Inform the staff about the data protection policy, what to observe in their work and how to apply the policy internally

We discussed my suggested action plan during a meeting at RedovisningsHuset last Wednesday August 23, 2017. As a first result I got the assignment to execute step 1, update the terms and conditions and coordinate them with the agreement of assignments they have with their customers.

All the steps described in the fact box above are necessary but they take time. My recommendation to you is to use the nine months you today have left to May 25, 2018 to perform a similar study in your organisation and take action, so you’re prepared when the regulation enters into force.

Is this really so important? Yes, the safety of personal data is a matter of integrity. And companies and organisations that fail to comply with the GDPR risks to face penalties up to 20 million EUR, or 4 % of the yearly turnover (83.5 GDPR)! That’s a lot, and we might very well see penalties resulting in bankruptcies in some cases.

I hope this case description can be helpful, although the circumstances are different in each organisation!
In Swedish

På uppdrag av RedovisningsHuset i Södertälje AB har jag analyserat vad GDPR innebär för dem och tagit fram förslag till en handlingsplan.

GDPR betyder General Data Protection Regulation, EU:s allmänna dataskyddsförordning, som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 samtidigt i alla EU:s medlemsländer som lag. Se även mina inlägg Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset and Webinar EU Data Protection GDPR.

RedovisningsHuset i Södertälje AB tillhandahåller tjänster inom redovisning, beskattning och konsultation rörande ekonomiska frågor för företag och privatpersoner. Behandling av personuppgifter är både naturligt och väsentligt för deras verksamhet. I min analys har jag identifierat sju viktiga åtgärder och föreslagit en handlingsplan.

 1. Identifiera lämpliga rättsliga grunder för deras behandlingar av personuppgifter
 2. Uppdatera allmänna villkor och få bekräftelse från befintliga kunder
 3. Upprätta ett utkast till dataskyddspolicy
 4. Kolla vissa frågor med tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen, DI)
 5. Kolla vissa frågor med RedovisningsHusets programvaruleverantörer
 6. Färdigställ dataskyddspolicyn
 7. Informera personalen om dataskyddspolicyn, vad de behöver uppmärksamma i sitt arbete och hur de ska tillämpa policyn internt

Vi diskuterade mitt förslag till handlingsplan under ett möte hos RedovisningsHuset i onsdags den 23 augusti 2017. Som ett första resultat fick jag i uppdrag att verkställa steg 1, uppdatera de allmänna villkoren och samordna dem med uppdragsavtalen för deras kunder.

Alla stegen jag beskriver i faktarutan ovan är nödvändiga, men de tar tid. Jag rekommenderar att du använder de nio månader du har på dig, från i dag till den 25 maj 2018, till att genomföra en liknande studie i din organisation och vidta åtgärder så du är förberedd när direktivet träder i kraft.

Är detta verkligen så viktigt? Ja, säkerheten för personliga data är en fråga om integritet. Och företag och organisationer som bryter mot GDPR riskerar sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner EUR, eller 4 % av årsomsättningen (83.5 GDPR)! Det är mycket, och vi kommer mycket väl att kunna få uppleva sanktionsavgifter som leder till konkurser i vissa fall.

Jag hoppas beskrivningen av detta praktikfall kan vara till hjälp, även om förutsättningarna är olika i varje enskilt fall!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset / Artikel om dataskyddsförordningen

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Today I wrote and posted an article in Swedish about the EU General Data Protection Regulation GDPR (Your checklists for GDPR) on the web site of RedovisningsHuset i Södertälje AB (text in Swedish follows further below).

The article is mainly targeting their corporate customers. The GDPR will be in force as law on May 25, 2018 simultaneously in all the EU member states. Our message is that it’s time to prepare and act now. Don’t think there’s time and this is nine months away, think it’s only nine months left!

The article contains a check list in 13 steps for companies and organisations for how to prepare to fulfill the GDPR. In an additional section I describe the six available legal basis for personal data processing, with highlights of what’s most probable to come in handy.

In another post I describe a webinar I’m holding for Accountor Training on GDPR, Webinar EU Data Protection GDPR. You’re welcome to apply!
In Swedish

I dag skrev jag artikeln Dataskyddsförordningen – Dina checklistor för GDPR och lade upp den på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida.

Artikeln riktar sig i första hand till företagskunder. GDPR träder i kraft som lag den 25 maj 2018, samtidigt i alla EU:s medlemsländer. Vårt budskap är att det är dags att förbereda sig och agera nu.  Tänk inte att du har tid på dig och det är nio månader bort, tänk det är bara nio månader kvar!

Artikeln innehåller en checklista på 13 punkter för företag och organisationer om hur de kan förbereda sig för att följa GDPR. I ett eget avsnitt tar jag upp de sex möjliga rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter, med kommentarer om vilka grunder som kan komma bäst till hands.

Läs artikeln du också – den kan visa sig innehålla viktig information för ditt företag!

I ett annat inlägg beskriver jag ett webbinarium jag håller för Accountor Training om GDPR, Dataskyddsförordningen. Du är välkommen att anmäla dig!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Webinar EU Data Protection GDPR / Dataskyddsförordningen

GDPR General Data Protection Regulation Dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen PuL

“General Data Protection Regulation GDPR” is the topic of today’s delivery to Accountor Training, for use in my new webinar number 13 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the new EU-regulation which will be in force as law in all the EU member states from May 25, 2018.

The regulation is extensive and there is a lot to consider for companies and organisations, so the remaining time until May 25, 2018 will really be needed. As the regulation affects all IT-systems and routines used for processing personal data it’s time to start now!

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • October 12, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

”Dataskyddsförordningen GDPR” är ämnet för dagens leverans till Accountor Training, för användning i mitt nya webbinarium nummer 13 av 13 för dem!

Innehåll

I detta webbinarium beskriver jag den nya EU-förordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 som lag i alla medlemsländer. Samtidigt upphör personuppgiftslagen (PuL) i Sverige att gälla.

Regelverket är omfattande. EU beskriver det som att GDPR är den viktigaste förändringen av skyddet för privata data på 20 år. Fokus ligger på att ta fram de viktigaste frågeställningarna och peka på hur var och en behöver gå vidare själv. Tiden kommer att behövas fram till den 25 maj nästa år, det är mycket som ska ses över i varje företag och organisation!

 • General Data Protection Regulation – GDPR
  • Dataskyddsförordningen på svenska
 • Fler direktiv och förordningar som är att vänta
 • Tillsyn, inom EU och i Sverige
 • Förordningens innehåll
 • Regler som fortsätter att gälla och viktiga nyheter
 • Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?
 • Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
 • Förberedelser för personuppgiftsansvariga
 • Förberedelser för personuppgiftsbiträden
 • Information till de registrerade
 • Rättigheter för de registrerade
 • Personuppgiftsincidenter
 • Konsekvensbedömning
 • Register över behandlingar
 • Dataskyddsombud i vissa företag och organisationer
 • Sanktionsavgifter
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 12 oktober 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017

Kursen ger dig nödvändiga kunskaper om regelverket, hur du förbereder dig och var du hittar informationen, både i förordningen och hos tillsynsmyndigheten. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Webinar Anti-Money Laundering Act / Lagen mot penningtvätt

lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning penningtvättslagen lag om registrering av verklig huvudman Anti-Money Laundering Act

“Anti-Money Laundering Act” is the topic of today’s delivery to Accountor Training, for use in my new webinar number 12 of 13 for them (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe two new Swedish laws that are in force since August 1, 2017.

 • The Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act
 • Registration of Actual Control Persons Act

I highlight the most important parts of these laws and provide a checklist over what to think about when applying the regulations. It’s a lot to considerate so I believe the checklist will be appreciated!

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 19, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

”Lagen mot penningtvätt” är ämnet för dagens leverans till Accountor Training, för användning i mitt nya webbinarium nummer 12 av 13 för dem!

Innehåll

I detta webbinarium beskriver jag nya lagar som trädde i kraft den 1 augusti 2017, penningtvättslagen och lagen om registrering av verkliga huvudmän.

Jag lyfter fram de viktigaste punkterna i lagarna och avslutar med en praktisk checklista för att följa reglerna. Det är mycket att tänka på så jag tror checklistan kommer att bli uppskattad!

 • Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)
 • Lag om registrering av verkliga huvudmän (2017:631)
 • Verksamheter som omfattas av reglerna
 • Riskbedömning och riskbaserade rutiner
 • Kundkännedom
 • Övervakning och rapportering
 • Tillsyn och sanktioner
 • Checklista
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Trainings hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 19 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017

Kursen ger dig nödvändiga kunskaper om regelverken och var du hittar informationen, både i lagarna och hos tillsynsmyndigheterna. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Newsletters for RedovisningsHuset Nov 2016 – Jun 2017

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Each month I write a newsletter for RedovisningsHuset i Södertälje AB, based on news articles I also write for them on their Web site on a regular basis. You can find the editions at their News letter archive.

Below follows a short resume in Swedish, then English summaries.
SW: Saknar ditt företag nyhetsbrev?

Nyhetsbrev är kraftfulla och uppskattade verktyg för marknadsföring – när innehållet är intressant och hjälper läsaren. Det är också ett utmärkt sätt att påminna dina kunder och kontakter om ditt företag och er kompetens.

Har inte ditt företag ett nyhetsbrev eller uppdateras inte hemsidan? En effektiv kombination är att först uppdatera hemsidan regelbundet med användbart material, för att sedan sprida nyheterna genom ett nyhetsbrev. Då kan du hålla nyhetsbreven korta och skapa trafik till hemsidan.

Jag skriver nyheter om ekonomiska ämnen, både som artiklar och nyhetsbrev, på svenska och engelska. Kontakta mig för ett lönsamt samarbete!

EN: Does your enterprise lack a newsletter?

Newsletters are powerful and appreciated tools of marketing – when the content is helpful for the recipients. And it’s a great way of reminding your customers and contacts about your existence and skills.

Doesn’t your enterprise have a newsletter or isn’t your web site updated? A great combination is to primarily update you web site regularly with useful content and then spread the news about it by a newsletter. Then you can keep your newsletters short and drive traffic to your web site.

I write news about economy matters, both as articles and newsletters, in English and Swedish. Contact me about a profitable cooperation!

EN: English summaries

Since my latest post on this, from October 24, 2016 Newsletters for RedovisningsHuset September – October 2016, we’ve added eight more editions to the archive. The newsletters and articles are in Swedish, but here comes short reviews in English. They are also good examples of how you can design your newsletter – each item is linked in the newsletters to corresponding article on the web site!

Ed. 29 – November 15, 2016

 • Governmental investigation raises the tax for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Stop for private packaging of real estates before sale – in some cases
 • Change of rules for delaying tax from sale of private real estates
 • Email invoice and automatic payment
 • Business hours Nov – Dec

Ed. 30 – December 12, 2016

 • Tax arrears already December 12
 • Legislation decided on changed delay of tax from sale of private real estates
 • Tax changes 2017 – New possibilities
 • 4 strong reasons to get your ready-made limited company now in December
 • Less paper handling – More digital
 • Business hours Dec- Jan

Ed. 31 – January 13, 2017

 • Income statements and salary reporting for 2016 ends January 31
 • Income statements every month proposed as new law
 • Tax deductions for representation meals mainly stopped from 2017 – When each enterprises next fiscal year begins
 • Important dates 2017
 • Amounts and percentages 2017
 • Business hours Jan – Feb

Ed. 32 February 20, 2017

 • We upgrade to better and modern accounting systems
 • This way you can get rid of your accounting documents 4 years earlier
 • We help you look out for forbidden loan situations in companies
 • Deduction dictionary for enterprises and entrepreneurs
 • Business hours Feb – Mar

Ed. 33 March 27, 2017

 • The government backs on parts of  tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Partial stop for packaging of real estates before sale sent for judicial preview
 • Calculation help for tax and VAT deductions of representation meals
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships
 • Business hours Mar – Apr

Ed. 34 April 19, 2017

 • Tax raise for car benefits suggested by the government
 • Tax raises for real estates suggested by a governmental investigation
 • Outcome of judicial preview of the partial stop for packaging of real estates before sale
 • Retirement savings with failed deductions
 • Business hours Apr – May

Ed. 35 May 10, 2017

 • Prepare for the new EU General Data Protection Regulation (GDPA)
 • Government’s spring budget nothing for entrepreneurs
 • Now we’re transiting to email invoicing
 • Business hours May – Jun

Ed. 36 June, 2017

 • Legislation decided about income statements every month
 • Tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies sent for judicial preview
 • Tax raise for car benefits sent for judicial preview – after changes
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships sent for judicial preview
 • Stricter amortization requirements proposed for households with high debts
 • Business hours Jun – Aug, including closed for vacation

There you are! Here’s how it can be done. Another example is my own Economy News. If you want something like this for your enterprise, feel free to Contact me. And if you have opinions on this post, feel free to comment below thank you!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

AIT Lecture

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Yesterday (March 17, 2017) I had the big pleasure of visiting the AIT (Asian Institute of Technology) for a lecture on ”Working After Graduation”.

AIT – Asian Institute of Technology

The AIT is an international university situated in the north of Bangkok. It was founded 1959 and specializes in studies of engineering, advanced technologies, management and planning, with aim to ”promote technological change and sustainable development” in the Asia-Pacific region.

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

The AIT has been top ranked several times globally, regionally in South East Asia and nationally in Thailand. Most of the students are foreign and the AIT have achieved top ranking for it’s international profile.

From the start the board of AIT consists of high-ranking members. Ambassadors from 13 countries are members of The Board of Trustees, as well as ambassadors with observer status from two more countries and the EU.

Working After Graduation

My mission yesterday was to meet soon-to-graduate students and help prepare them for the transition from studies to professional application of their knowledge. The participants were about 60 students from countries as Bhutan, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Being an economist, I was asked to focus on how to work within a company and with budget demands. I happily did so, but I also gave a short orientation on what to think about when negotiating for a new job besides the salary – the importance of insurances, continuous training and more.

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Part of the attenders waiting for what’s soon to come…

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Talking about transition from studies to work and how to make a hard process easier.
Several times I received recognizing nods and smiles from attenders when I checked if the got my points.

The students came from very different backgrounds, so I couldn’t even assume that a market economy approach was given. However, I introduced the lecture by describing some basic economy principles which I believe are common for market and state economies as well as public and private companies. I talked briefly about the different economic needs in the phases of starting, short term and medium/long term. After that I gave an orientation of the need for payment and investment balances and how to achieve those balances, namely by budgeting for the company in whole and for the engineer as an individual. I concluded that the company goals and the personal goals should harmonize.

Afterwards i even got connection requests on LinkedIn and Facebook, a compliment as god as any!

My Host Mr. Roy Andersson

I was invited for this guest lecture by Mr. Roy Andersson, who is an Associate Professor in Logistics and Quality Management at School of Engineering, Jönköping University in Sweden. Jönköping University is cooperating with among others the AIT in Bangkok and Mr. Roy Andersson teaches there regularly.

Roy Andersson, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Thank you for an interesting and pleasurable experience, Mr. Roy!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

RFR 1 and RFR 2 is Here for 2017 / Nu är årets RFR 1 och RFR 2 här

Rådet för Finansiell Rapportering RFR RFR 1 RFR 2 IFRS

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering, RFR) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden (text in Swedish follows further below).

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations (se my post IASB Plan for 2017-2021), after respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS, since RFR issues opinions on drafts etc.

In the beginning of every year RFR publish an updated RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS necessary for application in Sweden, for instance due to national tax reasons. Now the 2017 versions are published.


Årets RFR 1 och RFR 2

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar (se mitt inlägg (IASB Plan for 2017-2021), efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS, genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i BFNAR 2012:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, senast uppdaterad den 22 september 2016 (se inlägget Several News from BFN).

I början av varje år publicerar RFR en uppdaterat RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna innehåller avvikelser från av EU antagna IFRS vid tillämpning i Sverige, t.ex. på grund av nationella skatteregler. Nu har uppdateringarna för 2017 kommit.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2016 som omfattar 794 sidor. IFRS 2017 kommer ut i mars 2017.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 32 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelser från IFRS vid tillämpning i Sverige.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Sedan RFR 1 från januari 2016 har följande standarder och tolkningar antagits (citerat från bilaga 2).

a) Investmentföretag: Tillämpning av konsolideringsundantaget (Ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28)
b) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder inklusive ändringar i IFRS 15: Ikraftträdandedatum IFRS 15
c) IFRS 9 Finansiella instrument

RFR 1 för 2017 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2016.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för t.ex. svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Ändringar jämfört med RFR 2 för 2016 anges i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – januari 2016 som återfinns under Arkiv på RFR:s hemsida.

RFR 2 för 2017 har uppdaterats med följande nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2016.

 • IAS 7 Kassaflödesanalys:Tillägg om ytterligare upplysningskrav
 • IAS 12 Inkomstskatter: Tillägg om uppskjuten skatt vid orealiserade förluster
 • IFRS 9 Finansiella instrument: Delvis införande
 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder: Förtydliganden
 • IFRS 16 Leasing: Delvis införande

Nyheter som inte ingår 2017

RFR 1 och RFR 2 för 2017 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Följande har inte antagits av EU per 2016-12-31 (citerat från bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) IFRS 16 Leases
c) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
d) Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
e) Amendment to IAS 7: Disclosure Initiative
f) Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
g) Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
h) Amendments to IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts
i) Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property
j) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Considerations
k) Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

IASB-plan for 2017-2021

IFRS materiality 5 five year work plan

The IASB have published their overall to-do list for the next five years (Swedish version follows further below).

 • Central theme Better communication in financial statements
  • Review of how financial information is presented and grouped together
  • Enhance disclosures
  • Support electronic reporting via the IFRS Taxonomy
 • Completing large projects
  • New standard IFRS 17 Insurance Contracts (to be issued 2017)
  • Revised Conceptual Framework (to be issued 2017)
 • Supporting implementation
  • Develop support, also online, for stakeholders
   • Implementing new IFRS
   • Maintaining existing IFRS through IFRS Interpretations Committee and post-implementation reviews
 • Focusing the research programme
  • Reduce number of research projects
  • Ensure timely completion

Among other on-going projects are:

 • Definition of Materiality, affecting IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (exposure draft within six months from December 16, 2016)
 • Rate-regulated Activities (discussion paper within six months)
 • Next comprehensive review of IFRS for SME (starting 2019)

Here you can find the current IFRS Work Plan.

IFRS are mainly for consolidated accounts of listed companies and other large companies of public interest. The structure and content does, however, also have impact on regional directives (such as The EU) and national legislation and standards so some of the principles can affect also smaller entities. Because of this it’s of general interest what’s happening within the IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Small and Medium-sized Enterprises

IASB:s plan för 2017-2021

IASB har publicerat sin övergripande att-göra-lista för de kommande fem åren.

 • Huvudtema Bättre kommunikation i finansiella rapporter
  • Översyn av hur finansiell information presenteras och grupperas
  • Förstärkning av tilläggsupplysningar
  • Stöd för elektronisk rapportering via IFRS-taxonomin
 • Slutför stora projekt
  • Ny standard IFRS 17 Försäkringskontrakt (publiceras 2017)
  • Uppdatering Ramverk (publiceras 2017)
 • Stöd införande
  • Utveckla support, inklusive online-support, för intressenter
   • Börja tillämpa nya IFRS
   • Underhålla befintliga IFRS genom IFRS Tolkningskommitté och genom översyn efter införanden
 • Fokusera forskningsprogrammet
  • Minska antalet forskningsprojekt
  • Se till att tidplaner hålls

Här är några andra pågående projekt som förtjänar att nämnas.

 • Definition av väsentlighetsprincipen, påverkar IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändrade bedömningar och fel (utkastinom sex månader från nu)
 • Räntereglerade aktiviteter (diskussionsunderlag inom sex månader från 16 december 2016)
 • Nästa omfattande översyn av IFRS för SME (påbörjas 2019)

Här hittar du aktuell Arbetsplan för IFRS.

IFRS avser huvudsakligen koncernredovisningen för börsnoterade bolag och andra stora företag av samhällsintresse. Struktur och innehåll har dock inflytande även på regionala direktiv (såsom EU) och nationell lagstiftning och standardsättning, så några av principerna kan påverka även mindre verksamheter. På grund av detta är det av allmänt intresse vad som händer inom IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Små och medelstora företag

Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts