The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Böcker och artiklar (page 1 of 7)

BAS Chart of Accounts 2018 | BAS-kontoplanen 2018

EN: BAS Chart of Accounts 2018 is here, as free downloadable tables and with extensive documentation in books for sale, issued by The BAS Stakeholders Association! This is my personal review of a working tool I highly appreciate. I have no profit from the sale of these products.

SW: BAS-kontoplanen 2018 är här, som fritt nedladdningsbara tabeller och med utförlig dokumentation i böcker att beställa, utgivna av BAS-kontogruppen i Stockholm AB. Det här är min personliga recension av ett arbetsverktyg jag uppskattar mycket högt. Jag har ingen förtjänst från försäljningen av dessa produkter.
Current Products  |  Aktuella produkter

 1. Downloadable tables  |  Nedladdningsbara tabeller
  • In Swedish  |  På svenska
 2. The Accounting Manual  |  Bokföringsboken
  • In English and Swedish  |  På engelska och svenska
 3. The Annual Accounts Manual  |  Bokslutsboken
  • In Swedish  |  På svenska

1. Downloadable tables  |  Nedladdningsbara tabeller

EN: You can download the chart of accounts as Tables from the BAS web site for free. There are three versions and they are in Swedish. Tip: I use to download the complete chart of accounts as PDF-file so I can make quick searches in them.

SW: Du kan ladda ner kontoplanen gratis som Tabeller från BAS hemsida. Det finns tre versioner av kontoplanen. Tips: Jag brukar ladda ner den kompletta kontoplanen som PDF-fil så jag kan göra snabbsökningar i den.

 

2. The Accounting Manual 2017  |  Bokföringsboken 2018

BAS Chart of Accounts - The Accounting Manual 2017

BAS Chart of Accounts – The Accounting Manual 2017

EN: The Accounting Manual book is a part of the series Swedish Accounting. Here you’ll find detailed descriptions of how to use (and not use) every account, as well as guidance on related accounts and offset accounts. Each section has descriptions of related regulations for accounting and often also about taxation: income taxes, VAT and social welfare taxes. You’ll also find comments about different use depending on which accounting standard you apply. To sum up I recommend this book to be a given work tool in every economy office and for every adviser on accounting.

This book is available both in English or Swedish! The latest edition of the English book is from 2017.

BAS-kontoplanen - Bokföringsboken 2018

BAS-kontoplanen – Bokföringsboken 2018

SW: Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas), samt vägledning om relaterade konton och motkonton. Varje avdelning inleds med beskrivningar av tillämpliga regler för redovisning och ofta även för beskattningen: inkomstskatt, moms och sociala avgifter. Du hittar också kommentarer om olika användning beroende på vilket regelverk du tillämpar, främst K2 eller K3. Sammanfattningsvis rekommenderar jag denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning. Senaste utgåvan är från 2018.

 

3. The Annual Accounts Manual  |  Bokslutsboken

BAS-kontoplanen - Bokslutsboken 2018

BAS-kontoplanen – Bokslutsboken 2018

EN: The Annual Accounts Manual book is also a part of the series Swedish Accounting. It’ a handbook about how to apply the Swedish standards for smaller companies (K2) and larger companies (K3). This book is unfortunately not available in English.

SW: Bokslutsboken ingår också i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2  och K3 när du gör bokslut i en redovisning upprättad enligt BAS-kontoplanen. Senaste utgåvan är från 2018.

 

What’s New?  |  Vad är nytt?

EN: A Comparison of the BAS chart of accounts 2018 and 2017 shows that changes has only been made in four areas. Are you affected?

SW: En Jämförelse mellan BAS-kontoplanen 2018 och 2017 visar att ändringar bara har gjorts på fyra områden. Påverkas du?

 1. Semi-manufactures  |  Halvfabrikat
  • Bulletinen 3/2017 page 10-12
  • Bulletinen 4/2017 page 33-34
  • Deleted accounts for stock accounting  |  Borttagna konton för lagerredovisning: 1430, 1431, 1432, 1438, 1439, 4930,  4931, 4932, 4990
  • Updated instruction  |  Ändrad eller ny instruktion: 4900
 2. Current Receivables from Partners or Related Parties  |  Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
  • Updated name of account  |  Ändrat kontonamn: 1685
 3. Untaxed Reserves  |  Obeskattade reserver
  • Deleted account tax allocation reserve 2012 taxation  |  Borttaget konto periodiseringsfond taxering 2012: 2112
 4. Yeld Tax on Pension Funds  |  Avkastningsskatt på pensionsmedel
  • Bulletinen 4/2017 page 35-36
  • Updated name of account  |  Ändrat kontonamn: 7550
  • New accounts  |  Nya konton: 7551, 7552, 7553, 7554, 8255

My wish list  |  Min önskelista

EN: Of course  I have opinions on the BAS chart of accounts, in spite of all my praise but because of my dedication. I have written several Articles in Swedish on areas where improvements needs to be done and how to do them. The articles are published in the accounting magazine Bulletinen, also a part of the series Swedish Accounting issued by The BAS Stakeholders Association and Wolters Kluwer. Each article is available for free downloads, follow the links below!

SW: Självklart har jag synpunkter på BAS-kontoplanen, trots alla mina uppskattande ord men på grund av mitt engagemang. Jag har skrivit flera Artiklar om områden där förbättringar behöver göras, med förslag till hur ändringarna bör se ut. Artiklarna har publicerats i redovisningstidskriften Bulletinen, också en del av serien Svensk Redovisning som ges ut av BAS-kontogruppen och Wolters Kluwer. Varje artikel finns tillgänglig för fri nedladdning, följ länkarna nedan!

EN: We’ll see in future editions of BAS chart of accounts to what extent there will be changes made from my wish list. In Bulletinen 1/2018 (page 34) the Board of BAS announces that they have already decided to review the account instructions and examples regarding work in progress, based on my articles.

I hope you’ll have use for this article to get an easy start with BAS 2018 (and BAS 2017 in English)!

SW: Vi får se i kommande utgåvor av BAS-kontoplanen i vilken utsträckning ändringar från min önskelista blir gjorda. I Bulletinen 1/2018 (sid. 34) tillkännager BAS styrelse att de redan har beslutat att se över kontoinstruktioner och exempel beträffande pågående arbeten, utifrån mina artiklar.

Jag hoppas du har användning för denna artikel så du lätt kommer igång med BAS 2018!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 11 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 11 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The second newsletter for 2018 is out (text in Swedish follows further below).
Teaching at BFN  l  Monthly Update February 2018  |  Up-to-date with BFN  |  Teaching for Riksbyggen  |  Ego Lecture at Rotary  |  Teaching at Bonava  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Andra nyhetsbrevet för 2018 är utskickat.

Utbildning hos BFN  |  Månadsuppdatering februari 2018  |  Aktuellt med BFN  |  Utbildning hos Riksbyggen  |  Egoföredrag hos Rotary  |  Utbildning hos Bonava  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Teaching at BFN | Utbildning hos BFN

BFN Bokföringsnämnden

Last Monday February 26, 2018, I had a one-day lecture on accounting for non-accounting experts at  The Swedish Accounting Standards Board (BFN). Text in Swedish follows further below.
The participants work as legal expert or IT-expert, but they hadn’t been working with accounting. We had an interesting day together containing everything from daily accounting, through Swedish legislation and standards, to the process of setting standards on global, regional and national levels. They discussed experiences of accounting matters arising within their special fields, and I put those matters into context.

The day became mutually interesting. I learned a lot from the participants practical work experiences and they expressed great satisfaction with the day. Thank you for this educative occasion!

In Swedish

I måndags den 26 februari 2018 genomförde jag en heldagsutbildning om redovisning för experter på andra områden hos Bokföringsnämnden (BFN). Deltagarna arbetar som experter inom juridik och IT, men inte med redovisning. Vi hade en intressant dag tillsammans som omfattade allt från löpande redovisning, via svensk lagstiftning och normgivning, till processen med normgivning på global, regional och nationell nivå. De tog upp erfarenheter på redovisningsområdet som hade dykt upp inom deras specialområden och jag satte in deras erfarenheter i ett sammanhang.

Dagen blev ömsesidigt intressant. Jag lärde mig mycket av deltagarnas praktiska arbetserfarenheter och de uttryckte stor tillfredsställelse med dagen. Tack för detta lärorika tillfälle!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

One Customer Becomes Two / En kund blir två

Norstedts Juridik Wolters Kluwer

Now, when 2018 is about to begin, Wolters Kluwer will be divided in two and the glorious old trademark Norstedts Juridik will reappear once more  (text in Swedish follows further below).

Update January 6, 2018: New website for Norstedts Juridik, see further below.
Established in the middle of the 19th century

Norstedts Juridik was established in the middle of the 19th century and over time became Sweden’s foremost publisher of legal products. One of the best known titles is the Swedish Book of Law, which has been issued from 1861. The business developed from a stable base of legal literature to amazingly successful information services such as the legal database Zeteo, targeting professionals in the legal field as well as economists and auditors. An extensive business has also been built around software for legal documents, financial reports, income tax and audit. The business came to be organized in business areas for Legal & Regulatory and Tax & Accounting. I work within both these business areas.

 

Part of Wolters Kluwer from 1993

Since 1993  Norstedts Juridik have been a part of the global group Wolters Kluwer. 2015, all their companies world wide changed their names to Wolters Kluwer. So did also Norstedts Juridik (Norstedts becomes Wolters Kluwer).

 

Partly part of Karnov Group from 2018

Now Wolters Kluwer have sold part of the Swedish business to Karnov Group. Effective from the beginning of 2018 this will be the result.

 • Business area Legal & Regulatory
  • Acquired and driven by Karnov Group
  • Returns to the old namn Norstedts Juridik (new website January 6, 2018 – sorry, Swedish presentation only)
  • I will keep my publishing deals
   • Books, Income and Performance Planning (Resultat- och inkomstplanering) and Real Estates (Fastigheter)
   • Articles, Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) and The Bulletin (Bulletinen)
 • Business area Tax & Accounting
  • Kept and driven by Wolters Kluwer
  • Keeps the name Wolters Kluwer
  • I will keep my assignments
   • Articles, Content marketing articles for their web site
   • Lectures, Seminars, webinars, software education, company adapted lectures

So, I come to keep all my good connections, deals and support but from both the customers in the future. I wish all three of us a Happy New Year. Of course that goes for you too, dear reader!

 

In Swedish

Nu är det bara timmar kvar innan 2018 börjar och  Wolters Kluwer delas i två. Då återuppstår också det ärevördiga gamla varumärket Norstedts Juridik igen.

Uppdatering 6 januari 2018: Ny hemsida för Norstedts Juridik, se längre ner.

 

Etablerades i mitten av 1800-talet

Norstedts Juridik etablerades i mitten av 1800-talet och blev med tiden Sveriges främsta förläggare av juridisk litteratur. En av de mest kända titlarna är Sveriges Rikes Lag, utgiven sedan 1861. Verksamheten utvecklades från en stabil bas av juridisk litteratur till exempelvis den sällsynt framgångsrika rättsdatabasen Zeteo, riktad till professionella advokater och jurister, liksom ekonomer och revisorer. En omfattande verksamhet har också utvecklats kring programvaror för juridiska dokument, årsredovisningar, inkomstskatt och revision. Verksamheten har kommit att organiseras i affärsområdena Legal & Regulatory och Tax & Accounting. Jag arbetar inom bägge affärsområdena.

 

Del av Wolters Kluwer från 1993

Sedan 1993 har Norstedts Juridik ingått i den globala koncernen Wolters Kluwer. 2015 ändrade alla deras företag världen över sitt namn till Wolters Kluwer, så även Norstedts Juridik (Norstedts blir Wolters Kluwer).

 

Delvis del av Karnov Group från 2018

Nu har Wolters Kluwer överlåtit en del av den svenska verksamheten till Karnov Group. Så här blir det från början av 2018.

 • Affärsområdet Legal & Regulatory
  • Övertas och drivs av Karnov Group
  • Återvänder till det gamla namnet Norstedts Juridik (ny hemsida 6 januari 2018!)
  • Jag behåller alla mina publiceringskontakter
   • Böcker, Resultat- och inkomstplanering och Fastigheter
   • Artiklar, Svensk Skattetidning och Bulletinen
 • Affärsområdet Tax & Accounting
  • Behålls och drivs av Wolters Kluwer
  • Behåller namnet Wolters Kluwer
  • Jag behåller alla mina uppdrag
   • Artiklar, Artiklar för deras hemsida
   • Föreläsningar, Seminarier, webbinarier, programvaruutbildningar, företagsanpassade föreläsningar

Så, jag får alltså behålla alla mina fina kontakter, överenskommelser och allt stöd från bägge kunderna i framtiden. Jag önskar oss alla tre ett Gott Nytt År. Det gäller självklart även dig, kära läsare!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Real Estates Update – Long Lease of Land Classifies as Building / Tomträtt hänförs till byggnad

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg Tomträtt

The Supreme Administrative Court of Sweden has ruled on December 11, 2017 that when a building is bought on land with long lease, all the acquisition value shall be referred to the building (Supreme Administrative Court, case no. 3148-16). Text in Swedish follows further below.
The Swedish Tax Agency wanted to refer part of the acquisition value to land, for which depreciation can’t be done, but they lost their case. As all the acquisition value is to be referred to the building, depreciation is also calculated for on the total value.

The ruling of The Supreme Administrative Court is completely in accordance with my description of how to treat acquisitions of buildings on land with long lease in my Swedish book Real Estates – Accounting and Taxation. There I referred to an older case from The Supreme Administrative Court ruled 1976 (case no. RRK R76 1:6) and a fresher case from The Court of Appeal of Stockholm, the last level before The Supreme Administrative Court, 2016 (case no. 5657-15).

Turns out the December ruling by the Supreme Administrative Court applied to an appeal by The Swedish Tax Authority of the ruling in The Court of Appeal from 2016. Frankly I’m surprised that The Swedish Tax Authority even tried. To me it seemed pretty obvious already before. But now the matter is settled once and for all!

So, the content in my book Real Estates, section 2.1.9 Land with Long Lease (page 47) is accurate, as well as all the other parts of the book which refers to my description of how to treat acquisitions of buildings on land with long lease. The same goes for my lectures. That’s good!

By the book Real Estates Here.

 

In Swedish

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 11 december 2017 avgivit en dom med innebörden att när en byggnad köps med tomträtt ska hela anskaffningsvärdet hänföras till byggnad (HFD mål nr 3148-16).

Skatteverket (SKV) ville hänföra en del av anskaffningsvärdet till mark, som ju inte skrivs av, men de förlorade alltså. Eftersom hela anskaffningsvärdet ska hänföras till byggnad så beräknas också avskrivningarna på hela anskaffningsvärdet.

Utgången i målet överensstämmer helt med min beskrivning i boken Fastigheter – Redovisning och beskattning av hur förvärv av byggnader med tomträtt ska behandlas. Där hänvisade jag till ett äldre rättsfall från HFD 1976 (mål nr RRK R76 1:6) och ett färskare rättsfall från Kammarrätten i Stockholm 2016 (mål nr 5657-15).

SKV överklagade domen i Kammarrätten i Stockholm från 2016 och det var det fallet som nu prövades av HFD i december 2017. Jag är faktiskt förvånad över att SKV ens försökte. För mig föreföll läget vara klarlagt redan efter Kammarrättens dom 2016, eftersom de hittade stöd från HFD 1976. Men nu är sakfrågan utklarad en gång för alla!

Alltså, innehållet i min bok Fastigheter, avsnitt 2.1.9 Tomträtt (sidan 47) stämmer med den senaste domen, liksom alla övriga avsnitt i boken som utgår från min beskrivning av hur förvärv av byggnader med tomträtt ska behandlas. Detsamma gäller mina föreläsningar. Det är bra!

Köp boken Fastigheter Här.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

K2 and K3 Accounting-Taxation / K2 och K3 samband redovisning-beskattning

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

November 8, 2017 I held a staff lecture on the linkage between accounting and taxation in K2 och K3, the Swedish standards for smaller and larger entities (text in Swedish follows further below), at Wolters Kluwers beautifully located office in Gothenburg.
I was proud to be invited as the lecturer for a full day with Wolters Kluwers experts in accounting, tax, VAT, auditing, financial reporting software, consolidated accounts software, tax software, legal documents software and so on. These were the people I usually asked for expert opinions but here I was, for one day their teacher, and they were actually listening! Not only that, the day was filled with smart questions and discussions, as we intentionally had left the programme open for improvisations.

I had prepared a documentation which started with an orientation of the chain of accounting standards setting globally, regionally in the EU, and nationally in Sweden. After that I systematically took us through the income statement, discussing line for line where we had connections between accounting, income tax and VAT or not. It was an appreciated approach, although it soon came clear that we needed to walk back and forth many times instead of being systematic.  Something to think about for future lectures on the subject, as we already have discussed whether to make this topic a part of the ordinary seminar program.

The participants were perfect for the occasion, since several of the discussions immediately could be converted to planned or even executed software changes.

This was the second time I had the honor to be standing in front of the Wolters Kluwer staff. Last time it happened was on October 4, 2016 (Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg). I hope there will be more opportunities in the future!

Her you’ll find more of my lectures.

 

In Swedish

Den 8 november 2017 höll jag en personalutbildning om sambandet redovisning-beskattning i K2 och K3, i Wolters Kluwers  vackert belägna kontor i Göteborg.

Jag var stolt över att bli inbjuden som föreläsare för en heldag med Wolters Kluwers experter i redovisning, skatt, moms, revision, bokslutsprogram, koncernredovisningsprogram, skatteprogram, dokumentprogram och så vidare. Detta var de människor jag vanligen vände mig till för att få expertråd men här var jag, för en dag deras lärare, och de lyssnade faktiskt! Inte bara det, dagen fylldes med kluriga frågor och diskussioner, eftersom vi medvetet hade lämnat programmet öppet för improvisationer.

Jag hade förberett ett material som började med en orientering om kedjan för regelutveckling för redovisning globalt, regionalt inom EU och nationellt i Sverige. Efter det gick jag systematiskt igenom resultaträkningen och diskuterade rad för rad hur sambandet (eller frånvaron av det) såg ut mellan redovisning, inkomstbeskattning och moms. Det var en uppskattad ansats, även om det snart stod klart att vi många gånger behövde gå på tvären i stället för att vara systematiska. Något att tänka på för framtida föreläsningar i ämnet, eftersom vi redan har talat om att kanske göra den här föreläsningen till ett ordinarie inslag i seminarieprogrammet.

Deltagarna var verkligen de rätta för dagen, eftersom flera av diskussionerna omedelbart kunde omsättas till planerade eller till och med verkställda programändringar.

Det här var andra gången jag hade äran att stå framför personalen hos Wolters Kluwer. Senast det hände var den 4 oktober 2016 (Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg). Jag hoppas det kommer fler tillfällen i framtiden!

Här hittar du fler av mina föreläsningar.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Work in Progress Part 2 / Pågående arbeten del 2

Bulletinen 4 2017 Pågående arbeten del 2 The Bulletin Work in Progress Part 2

My article Work in Progress, Part 2 Fixed Prices has been published in issue 4/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).
The article is in Swedish. I describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. I also comment the connections between accounting and taxation for work in progress to fixed prices. This second part ends with an overview of all the accounts in the BAS chart of account that are used for all the methods at hand for assignments of current accounts and to fixed prices.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the previous issue 3/2017 of The Bulletin Work in Progress, Part 1 Current Account was published. Follow the link to read about general regulations for work in progress and how to treat assignments of current accounts.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here.

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 2 fast pris har publicerats i utgåva 4/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag beskriver redovisningen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Jag kommenterar också sambandet mellan redovisning och beskattning för uppdrag till fast pris. Denna andra del avslutas med en översikt över alla konton i BAS-kontoplanen som används för alla tillgängliga metoder för uppdrag på löpande räkning och till fast pris.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I förra utgåvan 3/2017 av Bulletinen publicerades Pågående arbeten, del 1 löpande räkning. Följ länken så kan du läsa om allmänna regler för pågående arbeten och hur uppdrag på löpande räkning redovisas, inklusive sambandet mellan redovisning och beskattning för dessa uppdrag.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktiskt stöd av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Sale of Impaired Assets / Avyttring av nedskrivna tillgångar

Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) published my article on sale of impaired assets in edition 8/2017 (text in Swedish follows further below). The article is in Swedish.
In the article I describe different tax approaches for different impairments. Some write-downs are deductible immediately, but mostly they will be deductible only after the asset is sold. Here I’ve seen mistakes. The profit or loss of the sold asset has been calculated with comparison to the impaired value, leading to a too high profit or too low loss, and the impairment was never reversed. If the impairment was non-deductible, as is often the case, this treatment will result in unnecessary high corporate tax.

I promote a consistent two-step method of accounting for sold impaired assets. You should always reverse the impairment first, mirror-wise from how the impairment was done originally. Only then you calculate the profit or loss of the sold asset, now compared to the original acquisition value, when you account for the sale. This way you’ll achieve a gross treatment in the accounting, separating the reversal of the impairment from the sale of the asset.

Often the reversal of the impairment is free of tax, when the impairment was not deductible, and the taxable result of the sale will be equally lower. This way you have tax to win, at least in Sweden! And as a bonus you’ll also follow the accounting standards of how to account for impairments and their reversal.

I hope you find this article useful. Here you’ll find other published articles written by me.

 

In Swedish

Svensk Skattetidning publicerade min artikel om avyttring av nedskrivna tillgångar i utgåva 8/2017.

I artikeln beskriver jag olika skatteregler för olika nedskrivningar. Vissa nedskrivningar är avdragsgilla direkt, men de flesta blir avdragsgilla först när tillgången säljs. Här har jag sett misstag. Vinsten eller förlusten vid försäljningen av tillgången har beräknats utifrån det nedskrivna värdet, vilket leder till för hög vinst eller för låg förlust, och nedskrivningen har aldrig återförts. Om nedskrivningen inte var avdragsgill, vilket oftast är fallet, leder en sådan redovisning till onödigt hög företagsbeskattning.

Jag förordar en konsekvent tvåstegsmetod för redovisningen av sålda nedskrivna tillgångar. Du bör alltid återföra nedskrivningen först, spegelvänt mot hur nedskrivningen gjordes från början. Först därefter beräknar du vinsten eller förlusten på den sålda tillgången, nu utifrån det ursprungliga anskaffningsvärdet, när du redovisar försäljningen. På så uppnår du en bruttoredovisning som separerar återföringen av nedskrivningen från försäljningen av tillgången.

Ofta är återföringen av nedskrivningen skattefri, när nedskrivningen inte var avdragsgill, och det skattepliktiga resultatet av försäljningen blir motsvarande lägre. Här har du skatt att tjäna. Som en bonus kommer du också att följa redovisningsreglerna för nedskrivningar och återföringar.

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Svensk Skattetidning och Wolters Kluwer.

Jag hoppas du har nytta av innehållet. Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Work in Progress Part 1 / Pågående arbeten del 1

Bulletinen 3 2017 Pågående arbeten del 1 The Bulletin Work in Progress Part 1
My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in issue 3/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).

The article is in Swedish. I begin with describing which entities that are to apply the standards for accounting of work in progress, namely service and construction enterprises – a large part of the total number of entities. Then follows general regulations, such as applying the main or alternative method for current account and fixed price assignments respectively, and the three valuation situations you can end up in: assignments with claim, debt and maybe loss. After this the main attraction of part 1 comes – how to treat assignments of current accounts in the accounting. Here I describe how to account for work in progress on current accounts when applying the BAS Chart of Accounts, step by step, and how to report in the financial statements.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the next issue of the Bulletin I will describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements, Work in Progress, Part 2 Fixed Prices (Bulletinen 4/2017). This second part ends with an overview of the connections between accounting and taxation for all the alternatives and for current account as well as fixed price assignments.  I’ll be back on this topic when the second part has been published.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here!

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i utgåva 3/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag börjar med att beskriva vilka företag som ska tillämpa reglerna om pågående arbeten, nämligen tjänsteföretag och entreprenadföretag – en stor del av det totala antalet företag i Sverige. Sedan följer allmänna regler, såsom att tillämpa huvudregeln eller alternativregeln för pågående räkning respektive fast pris, och de tre värderingssituationerna du kan hamna i: uppdrag med fordran, skuld och kanske förlust. Efter detta kommer huvudattraktionen – hur uppdrag på löpande räkning behandlas i redovisningen. Jag beskriver steg för steg hur pågående arbeten på löpande räkning bokförs enligt BAS-kontoplanen, och hur de tas upp i årsredovisningen.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I nästa utgåva av Bulletinen kommer jag att beskriva bokföringen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen, Pågående arbeten, del 2 fast pris (Bulletinen 4/2017). Denna andra del avslutas med en översikt över sambandet redovisning-beskattning för alla alternativ och för löpande räkning såväl som fast pris. Jag återkommer när artikeln har publicerats.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktisk hjälp av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Chronicle for Wolters Kluwer / Krönika för Wolters Kluwer

Peter Berg

Photography © Wolters Kluwer
(photo by Stefan Bohlin)

Wolters Kluwer asked me to write about my personal user experience of transition from local software Bokslut (Financial Reports) to cloud based software Capego Bokslut (text in Swedish follows further below).
Happily I want to work, because I was thrilled about the great development they achieved of the user interface. Wolters Kluwer had visions of creating a seamless software, guiding you through the working process without you having to think about how to navigate back and forth between menus. And they really made it!

My article was published by Wolters Kluwer as a chronicle at their web site. Here it is (in Swedish):

Wolters Kluwer also promoted my chronicle in their digital news magazine Insight, both in the premier issue on September 20 and in the next issue on October 27, 2017.

In Swedish

Wolters Kluwer bad mig att skriva om min personliga erfarenhet som användare, av att byta från det lokala programmet Bokslut till det molnbaserade programmet Capego Bokslut. Det gjorde jag gärna, eftersom jag var entusiastisk över den stora utvecklingen de hade lyckats med av användargränssnittet. Wolters Kluwers vision var att skapa en sömlös programvara, som leder dig genom arbetsprocessen utan att du behöver tänka på navigering fram och tillbaka mellan olika menyer. Och de har verkligen lyckats!

Min artikel publicerades av Wolters Kluwer som en krönika på deras hemsida. Här är den.

Wolters Kluwer marknadsförde krönikan i sitt digitala nyhetsmagasin Insight, både i premiärutgåvan den 20 september 2017 och i nästa utgåva den 27 oktober.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Older posts