The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: BFN (page 1 of 6)

Work in Progress Part 1 / Pågående arbeten del 1

Bulletinen 3 2017 Pågående arbeten del 1 The Bulletin Work in Progress Part 1
My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in issue 3/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).

The article is in Swedish. I begin with describing which entities that are to apply the standards for accounting of work in progress, namely service and construction enterprises – a large part of the total number of entities. Then follows general regulations, such as applying the main or alternative method for current account and fixed price assignments respectively, and the three valuation situations you can end up in: assignments with claim, debt and maybe loss. After this the main attraction of part 1 comes – how to treat assignments of current accounts in the accounting. Here I describe how to account for work in progress on current accounts when applying the BAS Chart of Accounts, step by step, and how to report in the financial statements.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the next issue of the Bulletin I will describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. This second part ends with an overview of the connections between accounting and taxation for all the alternatives and for current account as well as fixed price assignments.  I’ll be back on this topic when the second part has been published.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here!

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i utgåva 3/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag börjar med att beskriva vilka företag som ska tillämpa reglerna om pågående arbeten, nämligen tjänsteföretag och entreprenadföretag – en stor del av det totala antalet företag i Sverige. Sedan följer allmänna regler, såsom att tillämpa huvudregeln eller alternativregeln för pågående räkning respektive fast pris, och de tre värderingssituationerna du kan hamna i: uppdrag med fordran, skuld och kanske förlust. Efter detta kommer huvudattraktionen – hur uppdrag på löpande räkning behandlas i redovisningen. Jag beskriver steg för steg hur pågående arbeten på löpande räkning bokförs enligt BAS-kontoplanen, och hur de tas upp i årsredovisningen.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I nästa utgåva av Bulletinen kommer jag att beskriva bokföringen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Denna andra del avslutas med en översikt över sambandet redovisning-beskattning för alla alternativ och för löpande räkning såväl som fast pris. Jag återkommer när artikeln har publicerats.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktisk hjälp av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

See other published articles by me here!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

BFN Briefing / Möte med BFN

BFN Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem The Swedish Accounting Standards Board K-standards K-regler K1 K2 ÅB K2 ÅR K3

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Last Wednesday October 4, 2017 I met Mr. Stefan Pärlhem in Stockholm for an exchange of thoughts on current accounting matters (text in Swedish follows further below). The picture above is from an earlier meeting.
Stefan Pärlhem is Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) in Stockholm. I’ve met him a number of times and it’s always a pleasure to discuss accounting matters during relaxed conditions with him.

We discussed the present situation for a number of projects and topics (for more details, see my earlier post Current from BFN). These are some of them.

 • K1 Simplified annual accounts (Standard for the smallest enterprises) – Update
  • I expressed my wish for one consolidated standard, comprising all applicable forms of enterprises, with integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter
 • K2 Full annual accounts (Standard for enterprises which don’t apply K1 or set up annual reports) – Finalize and publish
  • A long awaited standard, which will complete the set of K-standards in a nice way
 • K2 Simplified annual reports (Standard for smaller enterprises setting up annual reports) – Update
  • Awaiting an update about the use of compensation funds as untaxed reserves (comment period ended June 30, 2017)
 • K3 Full annual reports (Standard for larger unlisted enterprises setting up annual reports)
 • Housing associations
  • We discussed whether to create a new, separate standard, or incorporate the new regulations in the existing standards (see my post New Accounting Standard for Housing Associations)
  • I expressed a spontaneous liking of the incorporation alternative, with special regulations for housing associations last in each affected chapter
 • Mergers
  • Awaiting a total review of the two existing standards (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • I expressed my liking of firstly, incorporate the regulations in the existing K2 and K3, or secondly, create one consolidated standard on mergers with the same structure as K2 (integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter)

There is, of course, much more than this in the pipeline so we should not get fooled by the silence on the surface – The news will continue to come from BFN.

In Swedish

I onsdags, den 4 oktober 2017, träffade jag Stefan Pärlhem i Stockholm för att utbyta tankar om aktuella redovisningsfrågor (bilden i början av artikeln är från ett tidigare möte).

Stefan Pärlhem är kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN) i Stockholm. Jag har träffat honom flera gångar och det är alltid lika trevligt att diskutera redovisningsfrågor under avslappnade former med honom.

Vi talade om nuläget för ett antal projekt och frågor (för mer information, se mitt inlägg Aktuellt från BFN), bland annat följande punkter.

 • K1 Förenklat årsbokslut – Uppdatering
  • Jag uttryckte mitt önskemål om en sammanslagen standard, omfattande alla tillämpliga företagsformer, med integrerade kommentarer och med särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel
 • K2 Årsbokslut – Fastställande och publicering
  • En länge väntad och efterlängtad vägledning, som kommer att komplettera uppsättningen av K-regler på ett utmärkt sätt
 • K2 Förenklad årsredovisning – Uppdatering
  • Vi emotser en uppdatering om ersättningsfonder som obeskattade reserver (remisstiden gick ut den 30 juni 2017)
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning
 • Bostadsrättsföreningar
  • Vi diskuterade alternativen att skapa en ny vägledning eller infoga nya regler i de befintliga vägledningarna (se mitt inlägg New Accounting Standard for Housing Associations)
  • Jag röstade för att i första hand försöka infoga nya regler i befintliga vägledningar, som särregler för BRF sist i varje berört kapitel
 • Fusioner
  • Vi emotser en genomgripande översyn av de två befintliga vägledningarna (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • Jag framförde att jag förordar i första hand att reglerna om fusioner inarbetas i de befintliga K2 och K3, i andra hand att de två vägledningarna om fusioner sammanfogas till en ny vägledning med samma struktur som K2 (integrerade kommentarer och särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel)

Det finns förstås mer än detta på gång så vi ska inte låta oss luras av det skenbara lugnet i nyhetsflödet – Nyheterna kommer att fortsätta från BFN.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.

Webinar Work in Progress / Pågående arbeten

work in progress construction services pågående arbeten entreprenad tjänster

“Work in Progress” documentation is delivered today to Accountor Training, it will be used in the new webinar number 8 of 13 for them (text in Swedish follows further below).

The webinar is much awaited since so many enterprises need to handle work in progress, but so few advisers feel comfortable about how to do.
Content

In this webinar I show which methods that are applicable according to different standards, and how to do hands on. The targets are enterprises of all sizes providing services and construction, and their advisers.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Dokumentationen för ”Pågående arbeten” levererades idag till Accountor Training. Den ska användas i det nya webbinariet nummer 8 av 13 för dem!

Webbinariet är mycket efterlängtat eftersom så många företag behöver hantera pågående arbeten, men så få av oss rådgivare känner sig säkra på området.

Innehåll

Under webbinariet visar jag vilka metoder som kan användas enligt K1, K2, K3 och RFR, med praktiska exempel på beräkningar och konteringar fram till årsredovisning och inkomstbeskattning. Målgruppen är tjänsteföretag och entreprenadföretag med deras rådgivare.

 • Tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag
 • Löpande räkning och fast pris
 • Metoder
  • Successiv vinstavräkning
  • Färdigställandemetoden
  • Fakturametoden
  • Byte av metod
 • Tre metoder – Fyra kombinationer
 • Tillåtna alternativ i redovisningen
  • Behandling av nettofordran, nettoskuld och förlust
  • Årsredovisningen
  • Skäligt pålägg för indirekta kostnader
  • Löpande omprövning av kalkyler
 • Sambandet redovisning – beskattning
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska pågående arbeten i redovisning och beskattning. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Performance Planning / Nytt webbinarium Resultatplanering

resultatplanering performance planning inkomstplanering income planning

Image from www.rentvine.com

New webinar number 5 of 13! Today I delivered the documentation to Accountor Training for ”Performance Planning”   (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe how to analyze an owner-managed enterprise, identify possible economic problems and suggesting solutions before the upcoming annual report. It’s of course mainly about tweaking the performance, but it’s nice if you also get an annual report that can be shown to external parts with pride.

It’s all about control the development of the enterprise to reach your goals, not just being exposed to (bad) surprises when you prepare the annual report.

The webinar contains a rich supply of profitable examples of how to enhance the performance of the enterprise, neatly structured per item in the annual report.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Nytt webbinarium nummer 5 av 13! I dag har jag levererat dokumentationen till Accountor Training för  webbinariet “Resultatplanering”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag hur du analyserar ett ägarlett företag, identifierar möjliga ekonomiska problem och föreslår lösningar före det kommande bokslutet. I första hand handlar det naturligtvis om att trimma resultatet, men det är ju fint om du får ett bokslut på köpet som du kan visa för utomstående med stolthet.

Det handlar om att styra utvecklingen av företaget för att kunna uppnå dina mål, i stället för att bli utsatt för (dåliga) överraskningar när du kommer till bokslutet.

Webbinariet innehåller ett stort förråd av lönsamma exempel på hur resultatet kan förbättras i företaget, enkelt strukturerat per post i bokslutet.

 • Ägarledda företag
 • Arbetsgång
 • Checklista balansräkning
 • Checklista resultaträkning
 • Viktiga nyckeltal och hur de hjälper dig öka lönsamheten
 • Optimering av eget kapital
 • Optimering av ägarens inkomster
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska resultatplanering och hur du styr utvecklingen i stället för att råka ut för den. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Bonuses / Nytt webbinarium Tantiem

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Bonuses” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the regulations, accounting and taxation of shareholders and board of directors bonuses. Lots of references allows the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Tantiem”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag regelverken, redovisningen och beskattningen av tantiem för ägare och ledning. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Tantiem i lagar, rättsfall och kompletterande normgivning
 • Redovisning och beskattning
 • Bokföringens tre steg
 • Årsredovisningen, K2 och K3
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska tantiem och hur du gör för att få avdraget i bolaget och inkomstbeskattningen hos mottagaren på olika år. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Shareholder Contributions / Nytt webbinarium Aktieägartillskott

Aktieägartillskott Shareholder contribution webinar webbinarium

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Shareholder Contributions” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the regulations, accounting and taxation of shareholder contributions, with the pros and cons for each type of contribution. Lots of references allows the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Aktieägartillskott”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag regelverken, redovisningen och beskattningen av aktieägartillskott, samt fördelar och nackdelar med varje typ av tillskott. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Ingen reglering i lag, utgå från praxis och doktrin
 • Tillskott av pengar, fordran, sakegendom
 • Syften med aktieägartillskott
 • Aktieägartillskott och kapitaltillskott
 • Ovillkorat och villkorat aktieägartillskott
 • Bokföring i mottagande och givande bolag
 • Hantering hos givande fysisk person
 • Årsredovisning för mottagande och givande bolag
 • Aktier och tillskott som skilda finansiella instrument
 • Omvandling av tillskott
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska aktieägartillskott i olika situationer och utnyttja fördelarna. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Company Loans from Owner / Nytt webbinarium Ägarens inlåning till AB

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Company’s Loan from Owner” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the possibilities to finance a company with money from the owner, rather than from the bank. I highlight the pros and cons, for the company and for the owner, and that interest provides the loan to be within the regulations of taxation among others. The documentation contains lots of references, allowing the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Ägarens inlåning till aktiebolag”.

Innehåll

Under webbinariet går jag igenom möjligheterna till finansiering av ett aktiebolag med pengar från ägaren, snarare än från banken. Jag tar upp fördelar och nackdelar, för företaget och ägaren, och att ränta förutsätter att lånet är inom ramarna för skatteregler med mera. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Civilrättsligt
 • Säkerheter
 • Redovisning
 • Ränta skatterättsligt
 • Förlust på fordran på eget bolag
 • Låneavtal
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära hantera reglerna om lån från aktieägare och utnyttja fördelarna. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Forbidden Loans / Nytt webbinarium Förbjudna lån

låneförbud förbjudna lån aktiebolagslagen ABL aktiebolag forbidden loans limited company companies

I’ve finalized and delivered the documentation for a new webinar to Accountor Training on “Forbidden Loans” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I walk the participants through the regulations in the Swedish Companies Act, on prohibited loans and securities from a company to shareholders and the board of directors. I also point out in which cases there are exceptions, and when dispensation can be obtained and how to do. Accounting and taxation is covered, and my documentation contains lots of references to allow the participants further actions on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

You apply on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Förbjudna lån”.

Innehåll

Under webbinariet går jag igenom reglerna i aktiebolagslagen om förbjudna lån och säkerheter för ägare och ledning. Jag visar även på undantagen som finns, när det går att få dispens och hur man gör. Redovisning och beskattning täcks också. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Bolagsrättsliga regler
 • Den förbjudna kretsen
 • Undantag från låneförbudet
 • Förbjudna säkerheter och undantag
 • Förvärvslåneförbudet och undantag
 • Dispens från låneförbudet och hur en ansökan går till
 • Låneförteckning
 • Årsredovisningen, K2 och K3
 • Rättsföljder vid brott mot låneförbudet, skattekonsekvenser
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig hur du hanterar låneförbudet. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinars on Work in Progress/Nya webbinarier Pågående arbeten

work in progress pågående arbeten entreprenaduppdrag tjänsteuppdrag

I’ve just finalized and delivered the documentation for the new webinars to Wolters Kluwer on “Work in Progress” (text in Swedish follows further below).
Content

In the webinars I describe the regulations, with lots of references to applicable laws and standards. I also show how to apply the regulations with examples of calculations and accounting. The linkage between accounting and taxation is also covered.

How to Register

The webinars are in Swedish and they will be held on three occasions.

 • September 27, 2017
 • November 13, 2017
 • February 9, 2018

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

 
In Swedish

Jag har nyligen färdigställt och levererat dokumentationen för nya webbinarier till Wolters Kluwer om “Pågående arbeten”.

Innehåll

Under webbinarierna beskriver jag reglerna, med gott om referenser till tillämpliga lagar och vägledningar. Jag visar också hur reglerna tillämpas med exempel på beräkningar och redovisning av de olika situationerna, både i bokföringen och årsredovisningen. Sambandet redovisning- beskattning täcks också. Det här är en heltäckande kurs som täcker K1, K2, K3 och RFR.

 • Vad är pågående arbeten? Tjänster och entreprenader, löpande räkning och fast pris
 • Arbetsgång, metoder, alternativ i redovisningen
 • Löpande räkning, huvudregeln, alternativregeln, årsredovisning, byte av metod
 • Fast pris, huvudregeln, alternativregeln, pålägg indirekta kostnader, underlag från företaget, årsredovisning, löpande omprövning, byte av metod, bruttoredovisning
 • Varning för tillgång
 • Samband redovisning/beskattning
 • Källor

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska och vid tre tillfällen.

 • Den 27 september 2017
 • Den 13 november 2017
 • Den 9 februari 2018

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Det här är ett ofta efterfrågat ämne som vi nu täcker. Jag hoppas få möta dig som deltagare på ett av webbinarierna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av Ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed edition 5 of my newsletter.

Content: “BFN and SKV on Supporting Documents for Employee Expenses  |  Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2  |  Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Member of Swedes Worldwide (SVIV)  | Newsletters for RedovisningsHuset  |  Current from BFN”.

You can read it here, or even better subscribe on the archives page!
In Swedish

Idag sände jag ut nummer 5 av mitt nyhetsbrev.

Innehåll: “BFN och SKV om verifikationer för anställdas utlägg  |  Srf U 8 Kort- och långfristiga lån i K2  |  Medlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Medlem i Svenskar i Världen (SVIV)  | Nyhetsbrev för RedovisningsHuset  |  Nytt från BFN”.

Du kan läsa nyhetsbrevet här, eller ännu hellre prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts