The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: BAS-kontoplanen (page 1 of 3)

Work in Progress Part 1 / Pågående arbeten del 1

Bulletinen 3 2017 Pågående arbeten del 1 The Bulletin Work in Progress Part 1
My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in issue 3/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).

The article is in Swedish. I begin with describing which entities that are to apply the standards for accounting of work in progress, namely service and construction enterprises – a large part of the total number of entities. Then follows general regulations, such as applying the main or alternative method for current account and fixed price assignments respectively, and the three valuation situations you can end up in: assignments with claim, debt and maybe loss. After this the main attraction of part 1 comes – how to treat assignments of current accounts in the accounting. Here I describe how to account for work in progress on current accounts when applying the BAS Chart of Accounts, step by step, and how to report in the financial statements.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the next issue of the Bulletin I will describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. This second part ends with an overview of the connections between accounting and taxation for all the alternatives and for current account as well as fixed price assignments.  I’ll be back on this topic when the second part has been published.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here!

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i utgåva 3/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag börjar med att beskriva vilka företag som ska tillämpa reglerna om pågående arbeten, nämligen tjänsteföretag och entreprenadföretag – en stor del av det totala antalet företag i Sverige. Sedan följer allmänna regler, såsom att tillämpa huvudregeln eller alternativregeln för pågående räkning respektive fast pris, och de tre värderingssituationerna du kan hamna i: uppdrag med fordran, skuld och kanske förlust. Efter detta kommer huvudattraktionen – hur uppdrag på löpande räkning behandlas i redovisningen. Jag beskriver steg för steg hur pågående arbeten på löpande räkning bokförs enligt BAS-kontoplanen, och hur de tas upp i årsredovisningen.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I nästa utgåva av Bulletinen kommer jag att beskriva bokföringen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Denna andra del avslutas med en översikt över sambandet redovisning-beskattning för alla alternativ och för löpande räkning såväl som fast pris. Jag återkommer när artikeln har publicerats.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktisk hjälp av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

See other published articles by me here!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Webinar Work in Progress / Pågående arbeten

work in progress construction services pågående arbeten entreprenad tjänster

“Work in Progress” documentation is delivered today to Accountor Training, it will be used in the new webinar number 8 of 13 for them (text in Swedish follows further below).

The webinar is much awaited since so many enterprises need to handle work in progress, but so few advisers feel comfortable about how to do.
Content

In this webinar I show which methods that are applicable according to different standards, and how to do hands on. The targets are enterprises of all sizes providing services and construction, and their advisers.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • September 18, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.
In Swedish

Dokumentationen för ”Pågående arbeten” levererades idag till Accountor Training. Den ska användas i det nya webbinariet nummer 8 av 13 för dem!

Webbinariet är mycket efterlängtat eftersom så många företag behöver hantera pågående arbeten, men så få av oss rådgivare känner sig säkra på området.

Innehåll

Under webbinariet visar jag vilka metoder som kan användas enligt K1, K2, K3 och RFR, med praktiska exempel på beräkningar och konteringar fram till årsredovisning och inkomstbeskattning. Målgruppen är tjänsteföretag och entreprenadföretag med deras rådgivare.

 • Tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag
 • Löpande räkning och fast pris
 • Metoder
  • Successiv vinstavräkning
  • Färdigställandemetoden
  • Fakturametoden
  • Byte av metod
 • Tre metoder – Fyra kombinationer
 • Tillåtna alternativ i redovisningen
  • Behandling av nettofordran, nettoskuld och förlust
  • Årsredovisningen
  • Skäligt pålägg för indirekta kostnader
  • Löpande omprövning av kalkyler
 • Sambandet redovisning – beskattning
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska:

 • Den 18 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

 • Du anmäler dig på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska pågående arbeten i redovisning och beskattning. Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Bonuses / Nytt webbinarium Tantiem

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Bonuses” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the regulations, accounting and taxation of shareholders and board of directors bonuses. Lots of references allows the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Tantiem”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag regelverken, redovisningen och beskattningen av tantiem för ägare och ledning. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Tantiem i lagar, rättsfall och kompletterande normgivning
 • Redovisning och beskattning
 • Bokföringens tre steg
 • Årsredovisningen, K2 och K3
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska tantiem och hur du gör för att få avdraget i bolaget och inkomstbeskattningen hos mottagaren på olika år. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinar on Shareholder Contributions / Nytt webbinarium Aktieägartillskott

Aktieägartillskott Shareholder contribution webinar webbinarium

I’ve finalized and delivered the documentation to Accountor Training for a new webinar on “Shareholder Contributions” (text in Swedish follows further below).
Content

In this webinar I describe the regulations, accounting and taxation of shareholder contributions, with the pros and cons for each type of contribution. Lots of references allows the participants to continue on their own.

A presentation video will be recorded with me on August 21, 2017 and published on the web page of Accountor Training.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on one occasion.

 • September 15, 2017

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

Application is made on the web page of Accountor Training, preliminary from August 15, 2017.
In Swedish

Jag har färdigställt och levererat dokumentationen till Accountor Training för ett nytt webbinarium om “Aktieägartillskott”.

Innehåll

Under webbinariet beskriver jag regelverken, redovisningen och beskattningen av aktieägartillskott, samt fördelar och nackdelar med varje typ av tillskott. Dokumentationen innehåller gott om referenser så deltagarna kan gå vidare själva.

 • Ingen reglering i lag, utgå från praxis och doktrin
 • Tillskott av pengar, fordran, sakegendom
 • Syften med aktieägartillskott
 • Aktieägartillskott och kapitaltillskott
 • Ovillkorat och villkorat aktieägartillskott
 • Bokföring i mottagande och givande bolag
 • Hantering hos givande fysisk person
 • Årsredovisning för mottagande och givande bolag
 • Aktier och tillskott som skilda finansiella instrument
 • Omvandling av tillskott
 • Källor

En presentationsvideo kommer att spelas in med mig den 21 augusti 2017, för publicering på Accountor Training’s hemsida.

Hur du anmäler dig

Webbinariet hålls på svenska vid ett tillfälle.

 • Den 15 september 2017

Webbinariet sänds live till anmälda deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras, för framtida genomgångar.

 • Anmälan görs på Accountor Training’s hemsida, preliminärt från den 15 augusti 2017.

Ta chansen att lära dig behärska aktieägartillskott i olika situationer och utnyttja fördelarna. Jag hoppas få möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinars on Work in Progress/Nya webbinarier Pågående arbeten

work in progress pågående arbeten entreprenaduppdrag tjänsteuppdrag

I’ve just finalized and delivered the documentation for the new webinars to Wolters Kluwer on “Work in Progress” (text in Swedish follows further below).
Content

In the webinars I describe the regulations, with lots of references to applicable laws and standards. I also show how to apply the regulations with examples of calculations and accounting. The linkage between accounting and taxation is also covered.

How to Register

The webinars are in Swedish and they will be held on three occasions.

 • September 27, 2017
 • November 13, 2017
 • February 9, 2018

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

 
In Swedish

Jag har nyligen färdigställt och levererat dokumentationen för nya webbinarier till Wolters Kluwer om “Pågående arbeten”.

Innehåll

Under webbinarierna beskriver jag reglerna, med gott om referenser till tillämpliga lagar och vägledningar. Jag visar också hur reglerna tillämpas med exempel på beräkningar och redovisning av de olika situationerna, både i bokföringen och årsredovisningen. Sambandet redovisning- beskattning täcks också. Det här är en heltäckande kurs som täcker K1, K2, K3 och RFR.

 • Vad är pågående arbeten? Tjänster och entreprenader, löpande räkning och fast pris
 • Arbetsgång, metoder, alternativ i redovisningen
 • Löpande räkning, huvudregeln, alternativregeln, årsredovisning, byte av metod
 • Fast pris, huvudregeln, alternativregeln, pålägg indirekta kostnader, underlag från företaget, årsredovisning, löpande omprövning, byte av metod, bruttoredovisning
 • Varning för tillgång
 • Samband redovisning/beskattning
 • Källor

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska och vid tre tillfällen.

 • Den 27 september 2017
 • Den 13 november 2017
 • Den 9 februari 2018

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Det här är ett ofta efterfrågat ämne som vi nu täcker. Jag hoppas få möta dig som deltagare på ett av webbinarierna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New BAS Chart of Account / Nya BAS 2017

BAS 2017 Svensk Redovisning Bokföringsboken Bokslutsboken K2 K3 ÅRL Årsredovisningslagen

Last week the new BAS Chart of Accounts was released, BAS 2017. So what’s new? Text in Swedish follows.


Nya BAS 2017

För en vecka sedan kom årets upplaga av Bokföringsboken och Bokslutsboken. Innehållet är uppdaterat för att stödja den senaste utvecklingen inom redovisningen. Så vad är nytt?

Koncerner

1351 Andelar i börsnoterade företag har namnändrats till

 • 1351 Andelar i noterade företag

Jag utgår från att namnändringen är en anpassning till BFN:s allmänna råd Definitioner och begrepp (BFNAR 2007:4), som uppdaterades 2016-09-22 (se inlägget Several News from BFN, avsnittet Uppdaterat allmänt råd om definitioner och begrepp).

Osäkra fordringar

Hanteringen av osäkra fordringar enligt tidigare utgåvor av BAS-kontoplanen har varit opraktisk.

Mats Brockert konstaterar i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016) att bokslutsbokens exempel för dessa konton inte speglar hur nedskrivningar av kundfordringar brukar redovisas (avsnittet Fördjupningsdelen i BAS-böckerna).

Följande konton slopas nu.

 • 1515 Osäkra kundfordringar
 • 1535 Osäkra kontraktsfordringar
 • 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag

Obeskattade intäkter

Obeskattade upphovsmannaintäkter, skogsintäkter etc. hanteras i inkomstdeklarationen och konton i BAS-kontoplanen behövs inte.

Peter Nilsson behandlar bakgrunden till en del av ändringarna i artikeln Kontoförändringar till 2017 för skogskonto och skogsskadekonto (Bulletinen 3/2016). Bland annat lyfter han fram att ingen avsättning krävs i redovisningen enligt skattereglerna för skogskonto och skogsskadekonto. Troligen saknas därför möjlighet att redovisa obeskattade reserver i dessa fall, enligt både årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning.

Följande konton slopas nu.

 • 2180 Obeskattade intäkter
 • 2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter
 • 2182 Obeskattade skogsintäkter
 • 2185 Obeskattade skogsintäkter
 • 8880 Förändring av obeskattade intäkter
 • 8881 Avsättning upphovsmannakonto
 • 8882 Återföring upphovsmannakonto
 • 8885 Avsättning skogskonto
 • 8886 Återföring från skogskonto

Mats Brockert kommenterar de slopade kontona i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016), avsnittet Borttagna konton 2017.

Arbetsgivaravgifter

Vi har flera ändringar av arbetsgivaravgifterna  under 2016 och 2017 och det påverkar kontoplanen på många punkter. Företag som har separata lönesystem bör dock enligt mig välja att låta bli indelning av lönekostnader på konton utifrån olika nivåer på arbetsgivaravgifterna, för att hålla nere antalet konton.

Det nyinförda växa-stödet, för den först anställde i enskild näringsverksamhet, täcks med följande konton.

 • 7013 Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 % – Nytt namn och ny kontoinstruktion
  • F.d. 7013 Löner till kollektivanställda 25,26 % – Slopat
 • 7213 Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 % – Nytt namn och ny kontoinstruktion
  • F.d. 7213 Löner till tjänstemän 25,46 % – Slopat

För anställda födda 1937 och tidigare betalas särskild löneskatt med 6,15 %. Följande konton berörs.

 • 7035 Löner till kollektivanställda 6,15 % – Nytt namn
  • F.d. 7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 • 7036 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) 6,15 % – Nytt namn
  • Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 • 7235 Löner till tjänstemän 6,15 % – Nytt namn
  • 7235 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
 • 7236 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare 6,15 % (utlandsanställda) – Nytt namn
  • F.d. Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)(avgiftsbefriade)
 • 7534 Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 % – Oförändrat

För anställda födda 1938 och senare som har fyllt 65 år före årets ingång betalas förutom särskild löneskatt 6,15 % även ålderspensionsavgift med 10,21 %, sammanlagt 16,36 %. Under 2017 gäller detta personer födda 1938-1951. Följande konton berörs.

 • 7034 Löner kollektivanställda 16,36 % – Nytt namn
  • F.d. 7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)
 • 7233 Löner till tjänstemän och företagsledare 16,36 % (utlandsanställda) – Slopat
 • 7234 Löner till tjänstemän och företagsledare 16,36 % (utlandsanställda) – Nytt namn
  • F.d. 7234 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)
 • 7520 Avgifter 16,36 % – Oförändrat 

För anställda födda 1991 och senare var arbetsgivaravgiften nedsatt till 25,46 % t.o.m. maj 2016, sedan slopades ungdomsrabatten. Följande konton berörs.

 • 7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda) – Slopat
 • 7223 Löner till företagsledare 25,46 % – Slopat
 • 7560 Arbetsgivaravgifter 25,46 % – Slopat

Fastigheter

Ytterligare ändringar och kompletteringar kommer att behövas framöver beträffande konton och kontoinstruktioner för en rad fastighetsrelaterade frågor. Jag beskriver detta i artikeln Fastigheter (Bulletinen 3/2016).

Tantiem

Alla konton som behövs för redovisning av tantiem finns redan i BAS 2016, men kontoinstruktionerna bör utvecklas. Jag berör detta i artikeln Tantiem (Bulletinen 4/2016). Mitt inlägg om detta blev snabbt ett av de mest besökta inläggen på denna blogg!

Summering

Jag är en entusiastisk anhängare till BAS-konceptet, som har stor betydelse för att förenkla och effektivisera redovisningen för oss ekonomer både i vardagen och vid upprättande av årsbokslut eller årsredovisningar.

Förtjänster

Förtjänsterna är många: Strukturerat för att följa logiken i uppställningsformerna för årsredovisningen, vid inkomstdeklarationen och för statistisk uppgiftslämning till SCB bara för att nämna några synkroniseringar. En annan viktig fördel är att kontoplanen är utförligt dokumenterad genom kontoinstruktionerna i Bokföringsboken, med exempel i Bokslutsboken.

Den årliga uppdateringen borgar dessutom för att redovisningen hänger med i utvecklingen. Åtminstone ett exemplar bör därmed finnas på varje ekonomiavdelning, varje redovisningsbyrå och varje revisionsbyrå. Detta kan jag säga eftersom jag själv inte har del i produktionen av BAS-produkterna!

Dessutom finns bokföringsboken tillgänglig på engelska – The Accounting Manual med senaste uppdatering från 2016. Jag använder den engelska utgåvan ofta när jag undrar över bra översättningar av specifika svenska fackuttryck.

Att få tag i BAS-produkterna

BAS-kontoplanen i tabellform finns att ladda ner fritt som PDF-fil eller Excel-fil från BAS-kontogruppens hemsida. Deras hemsida har dock inte uppdaterats ännu, än så länge är det BAS 2016 som finns där.

De utmärkta böckerna Bokföringsboken och Bokslutsboken beskrivs också på hemsidan, men även här är det fortfarande BAS 2016 som återges på startsidan. Beställningslänkarna från respektive bok leder till tomma sidor och fungerar inte.

Du kan i stället följa denna länk och beställa böckerna till förmånligt pris hos Wolters Kluwer. Gör det!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

BAS 2017 Svensk Redovisning Bokföringsboken Bokslutsboken K2 K3 ÅRL Årsredovisningslagen

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning pågående arbeten

pågående arbeten tjänster entreprenad löpande räkning fast pris

I’ve prepared a fresh lecture on ongoing activities, or work in progress as it’s also called (text in Swedish follows further below). The materiel have been in use since October 2016.

The lecture covers ongoing activities for services as well as construction work. The accounting technique is described for all four allowed alternatives, and each alternative’s linkage to taxation.

 1. Current account, main rule (percentage of completion)
 2. Current account, alternative rule (invoice method)
 3. Fixed price, main rule (percentage of completion)
 4. Fixed price, alternative rule (completion method)

For those of you readers who raise your eyebrows for alternativ 2, the invoice method, I can say Yes, it was cancelled for smaller companies in June 2016, but it’s still the only allowed for the smallest enterprises that prepare simplified annual accounts, that’s why the alternative is still included.

The practical handling of each method is described for all four categories that enterprises are divided to in Sweden.

 • K1: Simplified annual accounts for the smallest sole proprietors etc
 • K2: Annual accounts and simplified annual reports for smaller companies
 • K3: Annual reports and consolidated reports for larger companies
 • K4: Annual reports and consolidated reports for listed companies applying IFRS

Aktuell föreläsning om pågående arbeten

Jag har framställt ett nytt fräscht föreläsningsmaterial om pågående arbeten. Materialet har använts sedan oktober 2016, bl.a. här.

Innehållet täcker pågående arbeten i både tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag. Bokföringen beskrivs konkret ända fram till kontering för alla fyra tillåtna regler, liksom respektive regels samband med beskattningen.

 1. Löpande räkning, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 2. Löpande räkning, alternativregeln (fakturametoden)
 3. Fast pris, huvudregeln (successiv vinstavräkning)
 4. Fast pris, alternativregeln (färdigställandemetoden)

Till dig som höjer ögonbrynen för alternativ 2, fakturametoden, kan jag säga att Ja, den metoden upphävdes för mindre företag (K2) i juni 2016, men det är fortfarande den enda tillåtna metoden för de som upprättar förenklat årsbokslut (K1), därför ingår metoden fortfarande i uppräkningen.

Tillåtna alternativ och deras praktiska hantering behandlas för alla de fyra kategorierna vi har i Sverige.

 • K1: Förenklat årsbokslut för de minsta enskilda näringsverksamheterna
 • K2: Förenklad årsredovisning för mindre företag
 • K3: Årsredovisning och koncernredovisning (för större företag)
 • K4: Årsredovisning och koncernredovisning för börsnoterade företag (tillämpning av IFRS via RFR)

Principiella frågor om pågående arbeten för K3 och K4 har jag behandlat i Svensk Skattetidning 6-7/2016 (Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning). Dessutom väntar en artikel om praktiska redovisningsfrågor enligt BAS-kontoplanen för K1, K2 och K3 på publicering i Bulletinen.

Många ekonomiproffs känner sig osäkra på pågående arbeten. Boka föreläsningen på ditt företag och skilj dig från mängden!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Index 2015-2016

index register förteckning lista

English

In 100 posts this blog covers a lot of topics from the start August 1, 2015 until December 31, 2016. Here’s your helper to find the gems. Happy New year!

Swedish

Med 100 inlägg täcker denna blogg många ämnen från starten den 1 augusti 2015 till den 31 december 2016. Här är din hjälpreda för att hitta guldkornen. Gott Nytt År!


The dates applies to the entry of each post, not to the event occurred / Datum avser när inlägget publicerades, inte när händelsen inträffade.

There’s really no guessing on which post will become popular, but now we know the results. Below I’ve marked the 10 most visited posts with TOP 1-10! / Det går inte att förutse vilka inlägg som blir populära, men nu vet vi resultaten. Nedan har jag markerat de 10 mest besökta inläggen med TOP 1-10!

Global

International Accounting Standards Board (IASB)

Regional

European Union (EU)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

National

Legislation / Lagstiftning

The Swedish Accounting Standards Board / Bokföringsnämnden (BFN)

BAS Account Group / BAS-kontogruppen

Other Authorities and Organizations / Andra myndigheter och organisationer

Legal Assignments / Juridiska uppdrag

Publications / Publikationer

Books

Real Estates / Fastigheter
Performance and Income Planning / Resultat- och inkomstplanering

Articles / Artiklar

Newsletters and Web Articles / Nyhetsbrev och webb-artiklar

Lectures / Föreläsningar

Wolters Kluwer

Other Consultancy Assignments / Andra konsultuppdrag

About the Blog / Om bloggen


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article in Bulletinen on Bonuses – Redovisning av tantiem

Bulletinen BAS-kontogruppen Tantiem

Bulletinen published an article on accounting for performance-based bonuses in edition 4, 2016 which was issued on December 13, 2016 (text in Swedish follows further below).

The accounting magazine Bulletinen is published by Wolters Kluwer for BAS-kontogruppen i Stockholm AB, The BAS Organisation, whose main task is to produce and maintain a Swedish standard chart of accounts (also available in English as The Accounting Manual)

In the article I describe the accounting process in each step for the typical situation, with accounting for provision and cost year 1 and payment with employer contribution and income tax deduction for the receiver year 2.

My conclusion is that each account needed is actually in place in the BAS chart of accounts, but the instructions can be clarified.


Redovisning av tantiem

Bulletinen publicerade min artikel om redovisning av tantiem i utgåva 4/2016, som kom ut den 13 december 2016.

Tre steg

Tantiem avser normalt sett en prestationsbaserad ersättning till ledningen beräknad på uppnått resultat, omsättning etc.

Vi får dock en förskjutning i tiden mellan redovisning av kostnaden för företaget år 1 och inkomsten för mottagaren år 2. Förskjutningen påverkar den praktiska redovisningen, t.ex. beträffande personalkostnader som inte ska (år 1) respektive ska (år 2) ingå i arbetsgivardeklarationen. Det finns dock konton för att hantera detta i BAS-kontoplanen, även om jag i artikeln kommer fram till att instruktionerna bör förtydligas.

Redovisningen kan behöva göras i upp till tre steg.

 1. Reservering (år 1)
  • Upplupen kostnad beräknas i bokslutet
 2. Beslut (år 2)
  • Årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (år 2)
  • Den upplupna kostnaden övergår till att bli en skuld
 3. Utbetalning (år 2)
  • Skulden regleras

Steg 2 kan i och för sig inträffa tidigare än årsstämman, beroende på hur avtalet om tantiem är utformat. Skatteverket har dock uttalat att tantiem ska anses vara tillgängligt för lyftning, och därmed bli beskattningsbart, senast när årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (ställningstagande 2013-04-19, Dnr: 131 238438-13/111). I samma uttalande säger Skatteverket också indirekt att bolagets avdragsrätt för avsättning till tantiem förutsätter att normal lön har betalats ut till mottagaren under året.

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Bulletinen och Wolters Kluwer.

Bulletinen

Tidskriften Bulletinen publiceras av Wolters Kluwer för BAS-kontogruppen. För att citera BAS-kontogruppen:

För att kunna följa med och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor kompletterar BAS-intressenternas Förening sin stödlitteratur med Bulletinen. Bulletinen utkommer fyra gånger per år och innehåller expertkommentarer främst inom praktisk redovisning.

Här prenumererar du på Bulletinen.

Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Riksbyggen – Utbildning hos Riksbyggen

Riksbyggen föreläsning fastighet

November 16, 2016, I got the chance to visit the head office of Riksbyggen in Stockholm for a full days lecture in the software Bokslut from Wolters Kluwer, adapted for participants experienced in preparing financial reports.

The participants came from offices around Sweden: Skellefteå, Västerås, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Lund and Trelleborg. I got a lot of interesting questions during the lecture and we covered a broad spectrum of qualified accounting areas.

Riksbyggen is a co-operative association performing nationwide in Sweden, with establishing housing associations including construction, property management and residential services. Read their interesting story at Riksbyggen!


Fastighetsredovisning hos Riksbyggen

Den 16 november 2016 fick jag möjligheten att besöka huvudkontoret hos Riksbyggen i Stockholm för en heldagsutbildning om programvaran Bokslut från Wolters Kluwer, anpassad för deltagare vana vid att upprätta bokslut.

Deltagarna kom från kontor i många delar av Sverige: Skellefteå, Västerås, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Lund and Trelleborg. Jag fick många intressanta frågor under föreläsningen och vi täckte ett brett spektrum av kvalificerade redovisningsfrågor.

Under slutet av dagen hann vi också med att kort beröra den nya årsredovisningslagen och effekterna på K-reglerna.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som verkar över hela Sverige med att utveckla bostäder i nyproduktion. Dessutom är Riksbyggen en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med kunder som är bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och offentliga fastighetsägare Se deras intressanta historia på Riksbyggen!


Boken Fastigheter

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Det var extra glädjande att kunna diskutera fastighetsrelaterade redovisningsfrågor, såsom komponentavskrivningar, i denna kvalificerade grupp med tanke på att jag behandlar sådana frågor i min bok ”Fastigheter” som kom ut knappt tre månader före föreläsningen.

Jag hoppas deltagarna kände sig nöjda med dagen!


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts