The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Thailand (page 1 of 3)

Develop the Stockholm Region / Utveckla Stockholmsregionen

Well functioning mega city regions are necessary for the development of national economies. That was the message of a speech Maria Rankka, CEO of Stockholm Chamber of Commerce, held today on a lunch meeting with the Rotary Stockholm City Business Network (text in Swedish follows further below).
 

Mega City Regions

Maria Rankka pointed out that urbanization is an important step for a nation to achieve the status as a developed economy. However, that is not enough, in the next step we need to think about the region around a mega city – develop a mega city region to keep up the pace. She cited that 600 largest mega city regions in the world stands for at least 60 % of the gross domestic product (GDP) of the world. A pattern is that in each nation with a mega city region this region represents a larger part of that nations GDP than it’s share of the same nations population. It’s simply the engine that develops the countrys economy.

Stockholm region has a larger part of Sweden’s GDP than Stockholm’s share of the population, and is therefor the engine of Sweden’s economy. But, Stockholm doesn’t qualify (yet) to be one of the 600 largest mega city regions. The Stockholm region needs a population of at least 3 million to get the mega city region status, Maria Rankka told us. We still have some way to go.

 

Why standing still is moving backwards

And why is it important to be a mega city region? We are time and again told by our government that Sweden have a very strong economy as it is now. Shouldn’t that be enough? No, Maria Ranka said. To stand still is not an option. There are only two directions, forward or backward. If we choose to not push the development further than other nations will and we will gradually come behind. If we choose to develop and reach over the magic threshold to be a well functioning mega city region, the economy will enhance itself simply because there is a market for almost any business within the region. Well functioning, although, requires a soil for creativity and expanding business.

 

USA Regression

My reflection is that maybe USA is an example of a nation that by standing still actually is moving backwards, from being one of the world’s strongest and leading economies to the status of a developing country. At least this is a thesis of the economist Peter Temin at MIT, as reviewed in The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 ”US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin describes a USA of 20 % high class citizens and 80 % low wage citizens, without a real middle class. In this article Peter Temin says ”… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. I find the comparison to Thailand unfair, since that country now performs a large number of infrastructure projects and has a growing middle class, but I get his point.

To me Peter Temin confirms the opinion of Maria Ranka, ”there are only two directions, forward or backward”.

 

Thank you Maria Rankka

Stockholm Chamber of Commerce works to support a regional development for an expanding economy. Thank you Maria Rankka for an inspiring speech, you explained well why this development is needed!

 

In Swedish

Välfungerande megastäder, eller snarare megaregioner, är nödvändiga för utvecklingen av ett lands ekonomi. Det var budskapet i ett tal som Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare, höll idag under ett lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk.

 

Megaregioner

Maria Rankka lyfte fram att urbaniseringen är ett viktigt steg för att ett land ska erövra statusen som en utvecklad ekonomi. Det räcker dock inte, i nästa steg behöver vi tänka regionalt runt en megastad – utveckla megastadsregioner för att hänga med i utvecklingen. Hon berättade att världens 600 största megaregioner står för åtminstone  60 % av den samlade bruttonationalprodukten (BNP) globalt. Ett mönster är att i varje land som har en megaregion så står den regionen för en högre andel av landets BNP än sin andel av landets befolkning. Megaregionen är helt enkelt motorn som driver utvecklingen av landets ekonomi.

Stockholmsregionen har en högre andel av Sveriges BNP än regionens andel av befolkningen och är i praktiken motorn för Sverige ekonomi. Men, Stockholmsregionen kvalificerar sig inte (ännu) för att vara en av världens 600 största megaregioner. Stockholmsregionen behöver åtminstone 3 miljoner invånare för att nå megaregionens status, berättade Maria Rankka för oss. Vi har fortfarande en bit kvar på vägen.

 

Varför stå still är att gå bakåt

Och varför är det viktigt att bli en megaregion? Vi får återkommande höra av vår regering att Sverige har en mycket stark ekonomi som det är nu. Räcker inte det? Nej, säger Maria Rankka. Att stå still är inte ett alternativ. Det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt. Om vi väljer att inte stötta utvecklingen mer än i andra länder kommer vi gradvis att hamna på efterkälken. Om vi väljer att utvecklas och når över den magiska tröskeln, till att Stockholmsregionen blir en välfungerande megaregion, kommer ekonomin att utveckla sig själv helt enkelt därför att det finns en marknad för näst intill varje typ av företag inom regionen. Välfungerande, dock, kräver en grogrund för kreativitet och tillväxt.

 

USA:s tillbakagång

Min reflektion är att kanske USA är ett exempel på ett land som genom att stå still i själva verket börjar gå bakåt, från att vara en av världens starkaste och ledande ekonomier till att närma sig statusen som utvecklingsland. Det är i alla fall ståndpunkten hos ekonomen Peter Temin vid MIT, som den återges i The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 ”US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin beskriver ett USA med 20 % överklass 80 % låglönearbetare, utan en riktig medelklass. I den artikeln säger Peter Temin ”… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. Jag anser att jämförelsen med Thailand är orättvis, eftersom landet genomför ett stort antal infrastrukturprojekt och har en växande medelklass, men jag förstår hans poäng.

För mig bekräftar Peter Temin Maria Rankas ståndpunkt, ”det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt”.

 

Tack Maria Rankka

Stockholms Handelskammare arbetar för att hela Stockholmsregionen ska utvecklas. Tack Maria Rankka för ett inspirerande tal, du förklarade på ett bra sätt varför denna utveckling behövs!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av Ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed edition 5 of my newsletter.

Content: “BFN and SKV on Supporting Documents for Employee Expenses  |  Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2  |  Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Member of Swedes Worldwide (SVIV)  | Newsletters for RedovisningsHuset  |  Current from BFN”.

You can read it here, or even better subscribe on the archives page!
In Swedish

Idag sände jag ut nummer 5 av mitt nyhetsbrev.

Innehåll: “BFN och SKV om verifikationer för anställdas utlägg  |  Srf U 8 Kort- och långfristiga lån i K2  |  Medlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Medlem i Svenskar i Världen (SVIV)  | Nyhetsbrev för RedovisningsHuset  |  Nytt från BFN”.

Du kan läsa nyhetsbrevet här, eller ännu hellre prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCC

I’ve been accepted as new (proud) member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok. Among the members are both smaller companies as well in Sweden well known larger companies such as Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak and Volvo Car. Honorary member is the Embassy of Sweden.

I quote from their website.

The Chamber was formed in 1989 and after more than 25 years of existence has established itself firmly in the international business community in Thailand. With some 100 Members it has a good foundation for its activities.
In Swedish

Jag har antagits som (stolt) medlem i Thai-Svenska Handelskammaren, Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok. Bland medlemmarna finns både mindre företag och i Sverige välkända större företag som Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak och Volvo Car. Hedersmedlem är Sveriges ambassad.

Jag hämtar en beskrivning från deras hemsida:

”Handelskammare grundades 1989 och efter mer än 25 års verksamhet har den etablerat sig stadigt i den internationella affärsgemenskapen i Thailand. Med ca 100 medlemmar har handelskammaren en god grund för sina aktiviteter.”


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Member of Swedes Worldwide

SVIV Svenskar i världen Swedes worldwide

I recently became member of the Swedish association Swedes Worldwide. The association caught my interest when their Secretary General Ms. Karin Ehnbom-Palmquist talked at networking event arranged by Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok on January 12, 2017.

I quote their own description from their website.

Swedes Worldwide is a non-profit, independent organization that, since 1938, acts in the interest of Swedes abroad by monitoring, informing and influencing. We have a unique role as the representative of more than 660 000 Swedes who work, study or for other reasons live abroad, as well as the hundreds of thousands who have lived or will live abroad.
In Swedish

Jag blev nyligen medlem i organisationen Svenskar i världen (SVIV). Jag citerar deras egen beskrivning från sin hemsida. Organisationen fångade mitt intresse när deras generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist talade vid en nätverksträff arrangerad av  Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok den 12 januari 2017.

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka. Vi har en unik roll som representant för de drygt 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Meeting Democrat Party of Thailand

ASEAN Democrat Party of Thailand Harmonization SME

In my post Eventful AGM 2017 for TSCC Thai-Swedish Chamber of Commerce I told about how Mr. Korn Chatikavanij, representative of the Democrat Party of Thailand and former Finance Minister of Thailand, gave an inspiring speech on ”Thailand 4.0: The Rice of a Stagnant Nation?” and how we exchanged contact informations afterwards. I promised you a continuation and here it comes!

Meeting on accounting for SME

I described my thoughts on harmonization of accounting regulations for SME within the ASEAN for Mr. Korn Chatikavanij. He got interested and asked me to meet his assistant Mr. Noch Hautavanija ”to outline my thoughts”, which I gladly agreed to.

Mr. Noch Hautavanija set up a meeting for us at Sheraton Grand Sukhumvit in Bangkok on April 27, 2017. He also brought a former colleague at KPMG, Ms. Loukpud Asinrut to meet me. She’s also a contact of his at Thai CPA and she have been working with Mr. Korn Chatikavanij on accounting for some of his projects.

Harmonized accounting regulations within ASEAN

My starting point for the meeting was my belief in opening the trade borders as an important mean of economic development, national and regional. Therefore I see the newly established ASEAN inner market, AEC, as an important step in the right direction. But there are many trade barriers to remove before such an inner market can work effectively.

I described the background on the accounting field, as it has been mapped by the World Bank in at least two reports. Listed and large companies within ASEAN apply IFRS to a high extent, which is not surprising as it is a natural global set of standards which are necessary for evaluation at a stock market.

For SME, however, the picture is not at all clear. Different member states in ASEAN use different limits to define SME and there’s no global natural standard. Some member states use the standard IFRS for SME, others don’t.

Important to harmonize, but not with IFRS for SME

I highlighted the great importance of harmonizing standards for SME, to remove the barrier of trade raised by different regulations when trying to establish business outside Thailand. Large companies have resources to deal with different regulations in other countries, SME don’t.

I also warned for adapting IFRS for SME as a regional standard in ASEAN. In my opinion the IFRS for SME is still too extensive and complicated for SME to handle, at least without hiring consultancy. A stunning experience is that in Sweden IFRS for SME have been adapted, but as a standard for larger companies (K3)! For smaller companies separate, simplified standards have been produced (K2 and K1).

The need for different categories

There’s also a big difference in size and resources between companies that all can be described as SME, from small-scale entrepreneurs to quite large entities, even if not so large that they are listed and should apply IFRS. Therefore there’s a need for separate treatment of the smallest companies compared to the medium-sized.

In the same time too many categories should be avoided, to not complicate the amount of regulations.

Two-level and two-way work

All-in-all a harmonization needs to be done by working on two levels, regional and national, and nationally in two ways, by legislation and additional standards.

We covered several adjoining topics, about possible obstacles and how they could be solved, but time runs fast and soon we had to close the meeting for this time.

I had prepared a documentation which I sent to Mr. Noch Hautavanija and Ms. Loukpud Asinrut after the meeting.

There’s a long way to go, but if a process of harmonizing the accounting regulations within ASEAN gets started I would really like to take part of it!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Meeting Asian Institute of Technology (AIT)

Following my Guest lecture at AIT on March 17, 2017, I was invited to a meeting about future possibilities on March 31, 2017.

At my guest lecture on March 17 I met Mr. Ravinath Herath (to the right), Senior Administrative Officer at the AIT. He took the initiative for this meeting and set up the where and when.

We met with Mr. Zia Islam (in the middle), Coordinator, External Relations and Executive Assistant to the Dean. He oriented us about the future plans within the AIT and the development that is at hand. They have a lot going on!

Mr. Roy Andersson (to the left) took an active part in the discussions. He is a PhD, Docent, Professor and Associate Dean International Affairs at the Jönköping University. He is experienced in teaching at the AIT and it was he who arranged for me to be the guest lecturer on March 17.

We met at the AIT office in Sukhumvit soi 16 in Bangkok, in the middle of reorganisation and renovations of classrooms and other facilities.

I got the opportunity to present myself and my expert areas, and now we’ll see what the future will bring.

I thank you Mr. Roy Andersson for introducing me to the AIT world, and Mr. Ravinath Herath for setting up this meeting for us, and last but not least Mr. Zia Islam for sharing his time and information with us 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Eventful AGM 2017 for TSCC Thai-Swedish Chamber of Commerce

On March 30, 2017 the Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) held it’s Annual General Meeting (AGM) 2017 at Sheraton Grand Sukhumvit, Bangkok.

It was an eventful evening, starting with the formal AGM session but followed by a delightful dinner sponsored by SAAB and Husqvarna, during which the main attraction of the evening Mr. Korn Chatikavanij, former Minister of Finance, gave a speech about Thailands future.

AGM Session

The formal AGM session gathered an unusual amount of participants, which of course added to the atmosphere. A lot of proxies ensured the votes of absent members.

AGM Annual General Meeting TSCC Thai-Swedish Chamber of Commerce 2017 2560

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

The final before dinner was the election of the board and the New president of TSCC Mr. Eric Hallin.

Gala Dinner

Even more participants arrived after the AGM to take part of the dinner and speech. SAAB and Husqvarna generously sponsored the three-course dinner and a member in TSCC supplied free wine for all of us.

Dinner menu AGM Annual General Meeting TSCC Thai-Swedish Chamber of Commerce 2017 2560

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

There were plenty of opportunities for mingling and make contacts before the AGM, during dinner and afterwards. Here is Mr. Sonny Berg from BKK Condos talking with Mr. Håkan Wallenius from Wallenius Media and the magazine Thailandsposten.

Speech by Mr. Korn Chatikavanij

During the dinner Mr. Korn Chatikavanij gave an insightful and inspirational speech about the economic future for Thailand, ”Thailand 4.0: The Rise of a Stagnant Nation?”.

He gave us a wide perspective of the challenges and opportunities for Thailand. Below are a couple of the slides, but the full set can be viewed here.

Mr. Korn Chatikavanij knows what he talks about and it shines through. He speaks easily and with little or no guidance from the slides. His background explains parts of his strong competence. He represents the Democrat Party of Thailand and he was the Minister of Finance 2008-2011 ( 2551-2554) and currently he is the party’s Chairman of Policy Unit.

During his speech he mentioned Thailands role in ASEAN, a topic of certain interest for me so after the speech we exchanged our contact informations. Later Mr. Korn Chatikavanij came to set up a meeting between me and two of his colleagues, but that’s a topic for another post.

Closure Speech by the Swedish Ambassador

The Swedish Ambassador H.E. Mr. Staffan Herrström attended both the AGM and the dinner together with Ms. Charlotta Schlyter, Minister Counselor at the Swedish Embassy, who is representing the embassy as observer at the TSCC.

H.E. Mr. Staffan Herrström held an engaged closure speech after the dinner.

Between the AGM session and the gala dinner H.E. Mr. Staffan Herrström briefed me about the connections between Sweden and the AIT, as promised in earlier emails on the topic between us.

After the dinner and speeches I stayed for quite a while, having pleasant conversations with other participants. When I later returned home it was after several reunions but also with a number of new contacts to come back to. A really rewarding night!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

AIT Lecture

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Yesterday (March 17, 2017) I had the big pleasure of visiting the AIT (Asian Institute of Technology) for a lecture on ”Working After Graduation”.

AIT – Asian Institute of Technology

The AIT is an international university situated in the north of Bangkok. It was founded 1959 and specializes in studies of engineering, advanced technologies, management and planning, with aim to ”promote technological change and sustainable development” in the Asia-Pacific region.

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

The AIT has been top ranked several times globally, regionally in South East Asia and nationally in Thailand. Most of the students are foreign and the AIT have achieved top ranking for it’s international profile.

From the start the board of AIT consists of high-ranking members. Ambassadors from 13 countries are members of The Board of Trustees, as well as ambassadors with observer status from two more countries and the EU.

Working After Graduation

My mission yesterday was to meet soon-to-graduate students and help prepare them for the transition from studies to professional application of their knowledge. The participants were about 60 students from countries as Bhutan, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Being an economist, I was asked to focus on how to work within a company and with budget demands. I happily did so, but I also gave a short orientation on what to think about when negotiating for a new job besides the salary – the importance of insurances, continuous training and more.

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Part of the attenders waiting for what’s soon to come…

Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

Talking about transition from studies to work and how to make a hard process easier.
Several times I received recognizing nods and smiles from attenders when I checked if the got my points.

The students came from very different backgrounds, so I couldn’t even assume that a market economy approach was given. However, I introduced the lecture by describing some basic economy principles which I believe are common for market and state economies as well as public and private companies. I talked briefly about the different economic needs in the phases of starting, short term and medium/long term. After that I gave an orientation of the need for payment and investment balances and how to achieve those balances, namely by budgeting for the company in whole and for the engineer as an individual. I concluded that the company goals and the personal goals should harmonize.

Afterwards i even got connection requests on LinkedIn and Facebook, a compliment as god as any!

My Host Mr. Roy Andersson

I was invited for this guest lecture by Mr. Roy Andersson, who is an Associate Professor in Logistics and Quality Management at School of Engineering, Jönköping University in Sweden. Jönköping University is cooperating with among others the AIT in Bangkok and Mr. Roy Andersson teaches there regularly.

Roy Andersson, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Thank you for an interesting and pleasurable experience, Mr. Roy!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Content Marketing for Wolters Kluwer

logotype-206x49-wolters-kluwer

Wolters Kluwer has given me the assignment of writing content marketing articles for their web page and other medias.

The first article is about news in the Swedish Annual Accounts Act (5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen) and how they are supported by the cloud-based software Capego Bokslut.

The article is found in the department Latest News (Senaste nytt), which also can be reached from their Start page.

Thank you for the trust, Wolters Kluwer!


Innehållsmarknadsföring för Wolters Kluwer

Jag har fått i uppdrag av Wolters Kluwer att skriva content marketing-artiklar för deras hemsida och andra media.

Den första artikeln handlar om 5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen och hur de stöds i den molnbaserade programvaran Capego Bokslut.

Artikeln finns i avdelningen Senaste nytt, som också nås från deras Startsida.

Tack för förtroendet, Wolters Kluwer!


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Index 2015-2016

index register förteckning lista

English

In 100 posts this blog covers a lot of topics from the start August 1, 2015 until December 31, 2016. Here’s your helper to find the gems. Happy New year!

Swedish

Med 100 inlägg täcker denna blogg många ämnen från starten den 1 augusti 2015 till den 31 december 2016. Här är din hjälpreda för att hitta guldkornen. Gott Nytt År!


The dates applies to the entry of each post, not to the event occurred / Datum avser när inlägget publicerades, inte när händelsen inträffade.

There’s really no guessing on which post will become popular, but now we know the results. Below I’ve marked the 10 most visited posts with TOP 1-10! / Det går inte att förutse vilka inlägg som blir populära, men nu vet vi resultaten. Nedan har jag markerat de 10 mest besökta inläggen med TOP 1-10!

Global

International Accounting Standards Board (IASB)

Regional

European Union (EU)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

National

Legislation / Lagstiftning

The Swedish Accounting Standards Board / Bokföringsnämnden (BFN)

BAS Account Group / BAS-kontogruppen

Other Authorities and Organizations / Andra myndigheter och organisationer

Legal Assignments / Juridiska uppdrag

Publications / Publikationer

Books

Real Estates / Fastigheter
Performance and Income Planning / Resultat- och inkomstplanering

Articles / Artiklar

Newsletters and Web Articles / Nyhetsbrev och webb-artiklar

Lectures / Föreläsningar

Wolters Kluwer

Other Consultancy Assignments / Andra konsultuppdrag

About the Blog / Om bloggen


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts